Vad är preskriptionstiden och straffet vid narkotikabrott?

2020-11-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Den 4 november 2018 blev ja arresterad för försäljning av narkotika/cannabis. Dom höll mig häktad i 3 dagar och efter förhör släppte dom mig. Februari 2019 blev ja kallad till ett nytt förhör gällande samma ärende, då dom ville ha svar på lite saker ifrån förundersökningen. Nu är det november 2020 och jag har fortfarande inte blivit kallad till tingsrätten. Min fråga är, är detta fall preskriberat vid nuläget? Om inte, va kan påföljderna bli?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill börja med att nämna att narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (förkortad NSL). Beroende på hur allvarligt brottet är varierar straffskalan. Hur allvarligt brottet är beror bland annat på hur stor mängd narkotika det rör sig om. Straffet för de olika graderna av narkotikabrott är:- fängelse i högst tre år vid narkotikabrott av normalgraden (1 § NSL)- böter eller fängelse i högst sex månader vid ringa narkotikabrott (2 § NSL)- fängelse i minst två år och högst sju år vid grovt narkotikabrott (3 § första stycket NSL)- fängelse i minst sex år och högst tio år vid synnerligen grovt narkotikabrott (3 § andra stycket NSL).PreskriptionstidAnledningen till varför det är intressant att veta vilken grad brottet klassas som är eftersom preskriptionstiden varierar beroende på brottets straffskala. Regler om preskriptionstiden hittar vi i 35 kap. brottsbalken (förkortad BrB). Eftersom jag inte vet vilken grad av narkotikabrott som det rör sig om i ditt fall kommer jag att gå igenom alla olika alternativ:- Vid narkotikabrott av normalgraden är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § tredje punkten BrB).- Vid ringa narkotikabrott är preskriptionstiden två år (35 kap. 1 § första punkten BrB).- Vid grovt narkotikabrott är preskriptionstiden tio år (35 kap. 1 § tredje punkten BrB).- Vid synnerligen grovt narkotikabrott är preskriptionstiden femton år (35 kap. 1 § fjärde punkten BrB).Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks (35 kap. 4 § BrB). Förutsättningarna för att ett brott ska preskriberas är att man inte har häktats eller att åtal inte har väckts (35 kap. 1 § första stycket BrB). Eftersom du har häktats en gång men sedan släpptes igen räknas det som att häktningen aldrig har hänt (35 kap. 3 § BrB). Brottet kan alltså ändå preskriberas, under förutsättning att du inte häktas igen eller åtal väcks. SammanfattningEftersom jag inte vet vilken grad av narkotikabrott du är misstänkt för kan jag inte avgöra vad straffet blir. Jag kan alltså inte heller säga med säkerhet om brottet är preskriberat eller inte. Om det rör sig om ett ringa narkotikabrott är brottet däremot preskriberat, eftersom det nu (november år 2020) är mer än två år sedan brottet begicks. Om det istället är fråga om narkotikabrott av normalgraden eller grovt/synnerligen grovt narkotikabrott är det inte preskriberat. Vid narkotikabrott av normalgraden kan du förvänta dig ett fängelsestraff på max tre år. I lindriga fall kan man istället få villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. Vid grovt narkotikabrott kan du förvänta dig fängelse i minst två år och högst sju år, och vid synnerligen grovt brott fängelse i minst sex år och högst tio år. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Häktning i väntan på dom

2020-10-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej det är såhär att min kille är misstänkt för ett grovt narkotikabrott som hände för 2 år sen, han satt då häktad i 6 månader och blev sedan släppt. Nu har rättegången mot honom börjat och håller på nästan hela månaden ut. Men det jag undrar är att dem sa på första dagen på rättegången att dem kan komma att begära honom häktad i slutet av rättegångarna och jag undrar hur stor chansen är att dem kommer att godkänna häktningen då han just nu har ett jobb och vi ska få ett barn om lite mindre än 2 månader. Är det liksom normalt att man blir häktad efter en rättegång som är klar för ett grovt narkotikabrott när dem släpper ut mördare och våldtäksmän i väntan på att dem ska inställa sig till anstalten? Speciellt när man redan suttit häktad i 6 månader. Är mest orolig att han inte kommer att kunna vara med på sitt barns förlossning och att han kanske förlorar sitt jobb på grund av detta när det är dem som inte haft resurser och dragit ut på hela denna processen.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att din kille är misstänkt för grovt narkotikabrott, som han tidigare varit häktad för men inte längre, och att du nu undrar hur stor sannolikheten är att han blir häktad efter rättegången är över. HäktningMan får häkta någon som är misstänkt för ett brott som det finns ett år i straffskalan för, och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller annan omständighet finns risk för att han avviker eller undanhåller sig lagföring, undanröjer bevis, eller fortsätter sin brottsliga verksamhet (24 kap. 1§ rättegångsbalken). Det finns en stark presumtion för häktning när minimistraffet för brottet är två års fängelse. Men häktning får endast ske om det skälen för häktningen överväger det intrång som det innebär för personen.Grovt narkotikabrott kan ge fängelse lägst två år, högst sju (3§ narkotikastrafflagen). Detta innebär att det finns en stark presumtion för häktning när det kommer till dessa brott. Detta innebär att det inte är lika högt beviskrav för åklagaren för att bevisa häktningsgrunderna i första stycket, om minimistraffet ligger över 2 år. Bedömningen om någon ska häktas görs i det enskilda fallet, och något av de ovan nämnda förutsättningarna måste vara uppfyllda. Om man skulle begäras häktad i väntan på dom i målet, är det sannolikt med hänvisning till flyktfaran. Faran för flykt ska då vara konkret och det ska i det enskilda fallet anses som något man kan räkna med. Lagkommentareran säger att om en person riskerar ett högre fängelsestraff, räknas detta rent objektivt som en något som ökar flyktrisken. Nu vet jag inte alls något om omständigheterna kring brottet i sig, men om han skulle bli dömd riskerar han ett högt fängelsestraff som ger presumtion för att han ska sitta häktad. Om han inte är häktad innan dom ska meddelas, får tingsrätten meddela att han ska häktas i väntan på domen (24 kap. 21§ rättegångsbalken). Om han inte får fängelsestraff som påföljd, får man inte häkta honom i detta läge. Utöver det gäller samma regler som vid häktning under utredningen. Den tilltalade har under förhandlingen möjlighet att berätta vad som talar för honom att inte häktas. I ert fall är det främst flyktfarna som kommer aktualiseras om han blir häktad, och då är det bra att betona de saker som talar för att han kommer stanna i landet/inställa sig vid anstalt när tiden kommer. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga om din kille kommer bli häktad i väntan på domen, men det finns ett utrymme för detta om han får ett ganska högst fängelsestraff. Riskerar han att inte få en frihetsberövande påföljd är utgångspunkten att man inte häktar i det läget. Men grovt narkotikabrott ger endast väldigt undantagsvis en annan påföljd än fängelse. Det som talar till er fördel är väl att han tidigare varit häktad, men har släppts då man inte ansett att det längre fanns skäl att hålla honom häktad. Men då det är grovt narkotikabrott, föreligger stark presumtion för häktning redan, och att fängelsestraffet kommer kunna vara förhållandevis långt talar starkare för en objektiv risk för flykt även efter rättegången är genomförd. Tingsrätten får alltså häkta honom i väntan på dom, och det är inte osannolikt att han skulle begäras häktad, om tingsrätten finner att han kommer dömas för brottet. Men det är såklart inte säkert, och jag kan tyvärr inte säga detta med någon säkerhet, det är en bedömning tingsrätten gör i varje enskilt fall. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Jag beklagar att det har tagit tid för dig att för svar på dina frågor, och att det kanske inte ens är aktuellt för dig nu. Vänligen,

Bruk av narkotika och körkortstillstånd

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag är 20 år Jag blev dömt första gången för ring narkotikabrott. Min blod har visat sig att jag hade 0,1g amfetamin.Trots att jag berättat till Polisen att jag inte vet jag har tagit några drogar den ikvällen bga jag var så påverkat av alkohol är jag ändå dömt att betala en hel del. Jag vill överklaga men Det känns bara hopplöst. De har läst att jag var påverkat och inte visst att jag har tagit men ändå dömde mig. behöver jag vara orolig för min körkorttillstånd med tanken av den låga analysresultaten och att jag har aldrig någonsin förut blev dömt till nåt?Min körkortstillstånd är viktigast för mig just nu och ska ha snart kunskapstest.Tack för svar på förhand
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid vilka situationer som ett körkort/körkortstillstånd kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet/körkortstillståndet återkallas på grund av att personen varit opålitlig i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet/körkortstillståndet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen. Att ett enstaka innehav/eget bruk av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är relativt osannolikt. Enstaka innehav och bruk av cannabis har lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har bedömningen byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då han brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). I ett ytterligare fall har man inte kunnat dra slutsatsen att personen brukat narkotika kontinuerligt och grund för återkallelse fanns därmed inte (Kammarrättens i Jönköping dom 2019-07-17 i mål nr 1955-19). Ett någorlunda kontinuerligt bruk kan alltså krävas. Huruvida ett enstaka bruk kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

straffvärdet för bruk och innehav av hasch

2020-10-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av polisen för narkotikabrott, både för innehav av hasch och att jag hade brukat det. Jag vet hur dagsböter för ringa narkotikabrott fungerar men eftersom jag hade ungefär 1 gram hasch på mig så undrar jag hur mycket tillägg det blir i böter alltså hur är böter för innehav av narkotika
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har blivit tagen för både innehav och eget bruk av cannabis, och du nu undrar vad du kan få för straff för detta.Jag hoppas att jag tolkar det rätt, men jag förstår dig som att du utöver vad du själv brukat, innehaft 1 gram hasch. Både bruket och innehavet räknas då som ringa narkotikabrott, vilket ger böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Eget bruk räknas som ringa narkotikabrott oavsett hur mycket och vilken substans. Högsta domstolen har kommit fram till att den som brukat narkotika, som tidigare utgjort en del av det egna innehavet, endast ska dömas för innehavet (B4368-16). Så är det samma substans som du har brukat, som du har innehaft, och det är sannolikt att det du brukat kommit från samma parti, så kommer du endast dömas för innehavet på 1g. Straffet är då 30 dagsböter, multiplicerat med en summa som bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden (25 kap. 2§ brottsbalken).Om det inte är samma substans eller inte kommer från samma parti, ska du dömas för båda. Då motsvarar både bruket och innehavet 30 dagsböter, men man får alltid så kallad "rabatt" på det andra brottet. Så sannolikt kommer du få mellan 30-40 dagsböter för bruket och innehavet om det är olika substanser. Har man dock innehaft narkotikan i syfte att sälja, kan böterna bli högre, men det låter som att det är för eget bruk. Detta är endast min bedömning, jag kan inte utesluta att domstol eller åklagare gör en annan bedömning. Sammantaget kan sägas att min bedömning är att om du både brukat och innehaft hasch, kommer du endast få 30 dagsböter totalt, då bruket konsumeras av innehavet. Är det inte samma substans eller om det kommer från olika partier, kommer du dömas för både innehavet och bruket till 30-40 dagsböter.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Kommer jag få fängelse för rattfylleri, grov olovlig körning och penningtvättsbrott?

2020-10-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är en 28 årig man som har ett beroende.Jag har varit drogfri i 3 år och två perioder under 1års tid.Jag har ett arbete, jag har en termin kvar på socionomprogrammet. Återföll i missbruk för drygt ett år sedan. Jag är misstänkt för drograttfylla som jag erkände och grov olovligkörning som jag också erkände. Sen vet jag inte hur insatt du är i beroende men en kille erbjöd mig droger och pengar för att ta emot swish betalningar och sedan köpa bitcoins för dem. Jag hade ingen aning vart pengarna kom ifrån, jag frågade inte heller då jag fick droger. En aktiv narkoman gör ju allt för att få tag i droger.Jag lämnar prover 2ggr i veckan på psykiatrin, jag har tagit återfall två gånger sedan den 3e sept.. Jag går på AA och har en sponsor.Min fråga är kan jag hamna i fängelse?Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du är misstänkt för drograttfylleri och grov olovlig körning, och att du nu undrar om du kan få fängelsestraff för detta. Som jag tolkar det så är du inte misstänkt för fler brott, eventuellt ringa narkotikabrott i samband med körningen då. RattfylleriStraffskalan för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse högst sex månader (4§ trafikbrottslagen). Om brottet skulle anses som grovt, då skulle det ge fängelse högst två år (4a§ trafikbrottslagen). Ringa narkotikabrottNär man brukar narkotika klassificeras detta om ringa narkotikabrott, och har straffet böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ett eget bruk blir som huvudregel ringa, oberoende av mängden eller substansen som brukats. Olovlig körning, grovt brottDen som kört med indraget körkort, eller om brottet skett vanemässigt eller annars anses som grovt, kan man dömas till böter eller fängelse högst sex månader (3§ trafikbrottslagen). Just för olovlig körning finns det viss praxis som gör att man först den femte gången som man lagförs för olovlig körning, döms man till fängelse. Dessförinnan är det en trappa av dagsböter. Emottagandet av swishbetalnigenJag är inte helt säker på om du menar om händelsen med swishbetalningen skulle utgöra brott, eller om du är misstänkt för detta på något sätt. Men jag tänkte bara upplysningsvis säga att om man tar emot pengar från folk på swish, för att sedan swisha vidare till annan/köpa något åt den som swishat, kan detta utgöra brottet penningtvättsbrott om åtgärden syftar att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet (3§ lagom straff för penningtvättsbrott). Straffet för detta är fängelse högst två år, men om det är av ringa karaktär kan man bli dömd för penningtvättsförseelse och istället få böter eller fängelse högst sex månader (6§ lag om straff för penningtvättsbrott). Kan du få fängelse?Om du har blivit tagen för rattfylleri av normalgraden och ringa narkotikabrott, så blir det nästan uteslutande dagsböter i dessa fall. Men om rattfylleriet är grovt, finns det stark presumtion för fängelse och det blir bara undantagsvis annan påföljd än fängelse. Den olovliga körningen beror som sagt på vilken gång i ordningen du lagförts för olovlig körning. Är detta den femte gången du blir dömd av åklagare/tingsrätt för olovlig körning under en två-årsperiod, riskerar du fängelse nu i 14 dagar. Man räknar då antalet lagföringar inom 2 år, inte antalet gånger man kört. Lagföring innebär att man fått ett strafföreläggande från åklagaren eller dom i tingsrätten. Så du kan i praktiken ha blivit dömd för 5 olovliga körningar vid samma dom i tingsrätten, men detta räknas ändå endast som en lagföring. Vad avser det eventuella penningtvättsbrottet är jag inte helt säker på svaret, då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring det. Detta har oftast inget högt artvärde, och ger vanligtvis inte fängelse direkt, utan det är möjligt att om detta är det enda brottet på fängelsenivå, att du skulle få skyddstillsyn istället för fängelse. Denna kan kombineras med en kontraktsvård eller behandlingsplan, speciellt om man redan genomgår någon typ av behandling för missbruksproblem. Men ett bättre svar har jag svårt att ge i detta läge.SammanfattningsvisOm du skulle dömas för rattfylleri av normalgrad, ringa narkotikabrott, och grov olovlig körning (för 1-4e gången på 2 år), så lär ditt straff endast hamna på bötesnivå. Men om rattfylleriet är grovt, eller om du dömts för olovlig körning 4 gånger inom de närmaste två åren, lär straffet bli fängelse, 1-2 månader. Om du dessutom skulle dömas för penningtvättsbrott kan straffet bli lite mer. Det finns även ett utrymme att få skyddstillsyn istället för fängelse, om det finns ett behandlingsbehov. Jag vill bara betona att ovan bedömning är min egen, vilklet jag inte kan ge någon vidare säkerhet kring, men domstolen gör såklart en bedömning i det enskilda fallet oh de är de enda som kan svara på dina frågor med säkerhet. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Om jag har misstolkat din fråga eller du har fler funderingar är du välkommen att skriva till oss igen!Vänligen,

Cannabis och körkortstillstånd

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan! Det är såhär att jag är en kille på 16 år som blev tagen av polisen när jag och en kompis skulle gå och röka cannabis, vi hann aldrig komma så långt dock innan polisen kom och tog oss, jag hade ca 0,5 gram på mig och tog pissprov vilket kommer bli possitivt. Jag hade bara rökt en gång innan på en fest och det var endast några bloss vilket jag sa till polisen i förhöret, räcker detta för att bli av med körkortstillstånd samt uppskjutet körkort?Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid vilka situationer som ett körkort/körkortstillstånd kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet/körkortstillståndet återkallas på grund av att personen varit opålitlig i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet/körkortstillståndet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen.Att ett enstaka innehav/eget bruk av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är relativt osannolikt. Enstaka innehav och bruk av cannabis har lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har bedömningen byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då han brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). I ett ytterligare fall har man inte kunnat dra slutsatsen att personen brukat narkotika "kontinuerligt" och grund för återkallelse fanns därmed inte (Kammarrättens i Jönköping dom 2019-07-17 i mål nr 1955-19). Ett någorlunda kontinuerligt bruk kan alltså krävas.Huruvida ett enstaka bruk kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång/på ett mer kontinuerligt plan. Att vid två gånger röka cannabis som inte sker nära inpå bör enligt min mening inte leda till bedömningen att personen är opålitlig i nykterhetshänseende. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Narkotikabrott och återkallelse av körkort

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad skulle hända om jag blir ertappad med mindre än 1g kokain på tex en hemmafest eller nattklubb? Vad händer isf med körkortet? Har haft körkortet i lite mer än ett år. Skulle de återkalla körkortet? Är helt ostraffad. Tacksam för svar!Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad händer om man ertappas med mindre än 1 g kokain? Narkotikabrott regleras i 1 § Narkotikastrafflagen. Enligt bestämmelsen gör den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika sig skyldig till narkotikabrott. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet som avses i 1 § 1 stycket Narkotikastrafflagen med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Även om det här nämns fängelse som påföljd är det ovanligt att fängelse döms ut vid ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott är huvudsakligen "reserverade" för gärningar som innefattar eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Avseende kokain och hur stor mängd för eget bruk som "behövs" för att nå normalgraden av narkotikabrott är svårt att svara på. Men Högsta Domstolen har bedömt ett innehav på 0,73 g kokain som normalgraden av narkotikabrott (NJA 2008 s. 653). Det kan alltså vara så att ett innehav av mindre än 1 g kokain leder till att en döms för normalgraden av narkotikabrott (1 § Narkotikastrafflagen). För detta kan en dömas till fängelse i högst tre år, dock är en fängelsepåföljd överhuvudtaget osannolikt med ett sådant innehav och med en gärningsman som tidigare inte är dömd för brott. Troligare är böter och villkorlig dom. Vad händer med körkortet om en ertappas med mindre än 1 g kokain? Vid vilka situationer som ett körkort kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet återkallas på grund av att personen varit opålitlighet i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen. Att ett enstaka innehav av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är dock relativt osannolikt. Enstaka innehav av cannabis har visserligen lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har avgörandet byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då denne brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). Huruvida ett enstaka innehav kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffskalan för grov narkotikasmuggling?

2020-10-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej: Min son är häktat och är misstänk för grov narkotikasmuggling och försök för grov narkotika,m.mJag skulle vill gärna veta hur straffets är, han är 30 år och aldrig haft inga problem med ingen
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte ge svar på vad straffet i just din sons fall kommer att bli, men jag kan redogöra för hur straffskalan för brottet ser ut och inom vilka gränser domstolen måste hålla sig i påföljdsbestämningen. Vad är straffskalan för narkotikasmuggling?Den som uppsåtligen utför olovlig in- eller utförsel av narkotika döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling). Om brottet är att anse som grovt döms istället för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två år och högst sju år. Vid allvarlighetsbedömningen ska man särskilt beakta om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling). Under huvudförhandlingen är det åklagaren som till fullo ska bevisa vilket brott som begåtts.Vad är straffskalan för försök till grov narkotikasmuggling?Försök till såväl narkotikasmuggling av normalgraden som försök till grov narkotikasmuggling är straffbelagda. Straffet för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller därutöver (14 § lag om straff för smuggling och 23 kap. 1 § brottsbalken). För det fall man samtidigt döms för flera brott så får man ett gemensamt straff för den samlade brottsligheten. Det allvarligaste brottet brukar då bedömas till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras. Detta kallas för asperationsprincipen. Alla brottet utdöms alltså inte till sitt fulla straffvärde, utan man får en gemensam samlad påföljdsbedömning. Som anhörig till bl.a. en frihetsberövad person kan man vända sig till vissa organisationer för att få stöd. På Kriminalvårdens hemsida finns flera sådana organisationer listade, du hittar den här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar