Är det straffbart att befatta sig med substansen 1cP-LSD? Är det narkotika?

2021-03-16 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hejsan!Jag undrade hur det egentligen är med 1cP-LSD. Jag har googlat mycket men får inget tydligt svar, vet att det inte är en narkotika utan en "Hälsofarlig vara", fast vad är ens skillnaden på dem? Narkotika kan man såklart bli straffad för men HV verkar lite som en grey area...Är inköp/innehavande straffbart???Tack för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att förklara vad som straffrättsligt kan definieras som "narkotika" och alltså omfattas av de straffbud som anges i narkotikastrafflagen (NSL) och vad det innebär när det kommer till 1cP-LSD, eftersom detta verkar vara vad din fråga huvudsakligen går ut på. Jag anger även kort just vad som är straffbart när det handlar om narkotika. Därefter anger jag vad som kan sägas vara "hälsofarliga varor" och vad som gäller angående dessa.

Vad är "narkotika"? I NSL avses med narkotika läkemedel eller "hälsofarliga varor" med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som lätt kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter, och som

- på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller

­- av (den svenska) regeringen har förklarats vara att anse som narkotika.

Allt detta framgår av NSL 8 §.

För det första krävs det alltså att varan/den kemiska kompositionen har vissa inneboende egenskaper. För det andra krävs det att varan antingen finns förtecknad i ett mellanstatligt/internationellt avtal, eller finns upptagen i en särskilt lista som regeringen utfärdar.

Att varan etc. ska ha "beroendeframkallande egenskaper" kan sägas innebära ett krav på att användningen av denna ska vara starkt vanebildande. Att varan alternativt ska ha "euforiserande effekter" kan sägas handla om att den ska medföra en stark känsla av lycka och välbefinnande. I allmänhet kan man säga att dessa beskrivningar i definitionen är ganska vittomfattande och alltså kan fånga in många olika substanser. (Se förarbetena till NSL, närmare bestämt prop. 1997/98:183 s. 33-35 beträffande detta). Det finns alltså inget som hindrar att 1cP-LSD (som har liknande egenskaper jämfört med andra hallucinogener) omfattas av något av (om inte båda) dessa begrepp.

När det gäller kravet i NSL 8 § på att substansen/kompositionen ska vara upptagen i en internationell överenskommelse kan först sägas att det finns två sådana överenskommelser som reglerar vad som är att anse som narkotika i Sverige. 1961 års allmänna narkotikakonvention med dess bilagor innehåller en förteckning av vilka "klassiska" slags substanser som är att anse som narkotika. På samma sätt innehåller 1971 års psykotropkonvention (som fångar upp övriga substanser) en liknande förteckning.

Inte i någon av dessa internationella traktat finns substansen 1cP-LSD specifikt upptagen. Ämnet kan alltså inte anses vara narkotika enligt NSL på i vart fall den grunden.

Det är dock annars tillräckligt att substansen anses vara "narkotika" om Sveriges regering upptagit substansen i sin egen lista. Den finns i bilaga 1 till förordningen om kontroll av narkotika, och detta framgår av förordningens 2 § som hänvisar tillbaka till NSL. Det framgår dock även av denna lista att 1cP-LSD inte är listad som narkotikaklassad substans. Det närmaste man kommer är 1P-LSD, men här är den kemiska kompositionen alltså annorlunda.

Förordningens 3 § anger därutöver att Läkemedelsverket ska upprätta och meddela förteckningar över narkotika. Syftet med förteckningarna är att de ska göra det enkelt för alla att få veta vad som är att anse som "narkotika" (detta framgår av bl.a. rättsfallet NJA 2014 s. 259). I Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10) finns samtliga ämnen som narkotikaklassats antingen i Sverige eller internationellt. Inte heller i dessa föreskrifter förekommer dock 1cP-LSD som narkotikaklassad substans.

Slutsatsen är alltså att 1cP-LSD inte (i nuläget) omfattas av narkotikadefinitionen i NSL 8 §. Det finns alltså en grundläggande narkotikastraffrättslig skillnad mellan sådant som klassas som "hälsofarliga varor" och sådant som klassas som "narkotika".

Vad innebär det här för din del (narkotika)? Det händer då och då att vissa personer/aktörer försöker kringgå narkotikadefinitionen genom att ändra den kemiska kompositionen i en redan narkotikaklassad substans. Det innebär att den nya kompositionen inte längre stämmer överens med de kemiska beteckningar som finns nedskrivna i de internationella konventionerna eller i den svenska regeringens lista. Så tycks även vara fallet när det gäller 1cP-LSD, dvs. det är en relativt ny kemisk komposition som ännu inte narkotikaklassats. Folkhälsomyndigheten föreslog för ett par år sedan en ändring som innebär att bl.a. 1cP-LSD numera ska klassas som hälsofarlig vara, men man tycks alltså inte ännu ha tagit steget för att föreslå narkotikaklassning av substansen.

Av NSL 1 – 3a § framgår att det är straffbart att hantera narkotika på många olika sätt (i de flesta fall även om man inte gör det uppsåtligen utan av grov oaktsamhet). Bland annat är överlåtelse, framställning, förvärv, anskaffning, bearbetning, förpackning, transport, förvar, utbjudning, "medling" av narkotikaaffärer, innehav m.m. förbjudet. Det gäller såvida befattningen med narkotikan sker "olovligen" dvs. inte för något ändamål som t.ex. ett medicinskt eller vetenskapligt sådant som regeringen godkänt eller annars undantagits från tillståndsplikt (se lagen om kontroll av narkotika, särskilt 2 §).

Den s.k. legalitetsprincipen (som är mycket central inom straffrätten, och alltså även inom narkotikastraffrätten) kan i det här sammanhanget sägas hindra att någon lagförs för brott när det gäller företeelser som inte omfattas av ordalydelsen i ett straffbud. Det handlar helt enkelt om rättssäkerhet och att enskilda ska kunna förutse, läsa sig till och på förhand förstå vad som är resp. vad som inte är narkotika och alltså vilka specifika substanser som det är straffbart att handskas med (se bl.a. NJA 2014 s. 259 som jag nämnde ovan).

I princip varje befattning med narkotika är alltså straffbar enligt NSL, men det gäller i nuläget inte när det kommer till 1cP-LSD. Än så länge går det att handskas med denna substans utan risk för att begå narkotikabrott, eftersom substansen inte faller in under narkotikadefinitionen. Tiden får dock utvisa hur länge det kommer vara på detta vis innan t.ex. regeringen ingriper och uppdaterar sin narkotikaförteckning.

Gällande rätt angående "hälsofarliga varor" – Precis som du säger är det så att en substans kan klassas som "hälsofarlig vara" även om denna inte utgör "narkotika". Det rör sig om varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Det framgår av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (HVL) 1 §. Lagens syfte är att fånga upp nyare substanser på marknaden som är farliga, men som inte hunnit utredas och testas tillräckligt ännu för att narkotikaklassas (SOU 2008:120 s. 22).

1cP-LSD är en substans som är lik andra narkotikaklassade hallucinogener och medför liknande risker. Den faller alltså in under beskrivningen i bestämmelsen. Vidare anges i HVL 1 § andra stycket att det är regeringen som föreskriver på vilka varor lagen ska tillämpas. Så har skett genom förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I förordningens 2 § anges att de varor som anges i bilagan till förordningen ska anses som "hälsofarliga varor" enligt HVL.

Bilagan till förordningen listar idag 1cP-LSD som en hälsofarlig vara. Precis som du säger är det alltså en sådan.

Vad innebär det här för din fråga? Att befatta sig med hälsofarliga varor är i många olika fall straffsanktionerat. Huvudsakligen anges (i HVL 3 §) att varor som avses i den lagen inte utan tillstånd får:

- införas till landet

- överlåtas

- framställas

- förvärvas i överlåtelsesyfte

- anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, förvaras eller på annat sätt hanteras om varorna inte är avsedda för eget bruk

- bjudas ut till försäljning, eller

- innehas.

Införsel till landet är straffsanktionerat enligt smugglingslagen. De övriga fallen av befattning med hälsofarliga varor som anges i HVL 3 § kan innebära böter eller fängelse i högst ett år alternativt sex månader. Maxstraffet när det gäller fängelse som påföljdsval beror på om befattningen skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Allt detta anges i HVL 4 §.

Undantagsvis kan hanteringen av hälsofarliga varor vara lovlig, om regeringen meddelar tillstånd för detta. Det gäller dock hantering för vetenskapligt eller industriellt ändamål (HVL 3 § andra stycket). Handhavande för rekreationella ändamål är alltså inget som motiverar tillstånd.

Även om egenskaperna hos substanser som klassats som hälsofarliga varor inte hunnit kartläggas och sägas vara fullt lika farliga som när det gäller narkotika (och att straffskalorna därför är lägre enligt HVL jämfört med NSL) är det alltså fortfarande i de flesta fall brottsligt att handha sådana varor. Även om det inte enligt HVL 3 § i sig är straffbart att t.ex. köpa in 1cP-LSD för eget bruk är ändå själva innehavet straffbart. I allmänhet kan befattning med substansen därför inte rekommenderas.

Hoppas detta svar har varit till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96482)