Vad är straffet för att köra bil med cannabis i blodet?

2020-07-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet om man åker fast körandes bil med 0.00003 thc i kroppen? Alltså rökt cannabis några dagar tidigare?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka brott?De brott du kan göra dig skyldig till enligt din beskrivning är huvudsakligen:- Rattfylleri (4§ lag om straff för vissa trafikbrott) och- Narkotikabrott (1§ 6 punkten, narkotikastrafflagen). RattfylleriI lagen står det att man kan dömas för rattfylleri om den som framför en bil efter att ha intagit narkotika (exempelvis cannabis), om det finns narkotiska ämnen kvar i blodet under färden. Straffet för detta är dagsböter eller fängelse högst sex månader. Brottet kan anses som grovt, om exempelvis framförandet av fordonet har inneburit påtaglig fara för säkerheten (4a§ 3 p, lag om straff för vissa trafikbrott).NarkotikabrottDen som olovligen brukar narkotika kan dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. I ditt fall skulle det med stor sannolikhet rubriceras som ringa narkotikabrott utifrån mängden och sorten, och straffet för det är dagsböter eller fängelse i högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). I förarbetena till lagen framgår att eget bruk i huvudsak är att anses som ringa, oberoende av vilken sort. StraffvärdetDet är domstol, även ibland åklagaren, som bedömer straffvärdet på den brottsliga gärningen, och därför är det svårt för mig att med någon definitiv säkerhet ge dig ett svar på detta. Mest sannolikt ligger dock straffvärdet för dessa två brott på bötesnivå, och alltså inte fängelsenivå. Dagsböter beräknas utifrån två aspekter, dels din inkomst, dels straffvärdet på brottet (25 kap. 2§ brottsbalken). Man kan få mellan 30-150 dagsböter, och varje dagsbot kan hamna på mellan 50-1000 kr. Beloppet bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden. Man multiplicerar alltså antalet dagsböter (ex. 30 st) med en viss summa som fastställs utifrån ekonomiska förhållanden (ex. 50 kr). Ringa narkotikabrott vid eget bruk leder nästan uteslutande till det lägsta dagsbotsbeloppet, alltså 30 dagar. Likaså rattfylleri av normalgraden. Tjänar man ingenting utan lever på existensminimum, blir summan bestämd efter detta, till det lägsta beloppet på 50 kr. Då skulle det totala beloppet bli 1 500 kr. SammanfattningsvisUtgångspunkten är att det är olagligt att bruka narkotika, och att köra efter att man intagit narkotika om det finns något kvar i blodet. Jag tolkar alltså lagen som att det skulle vara olagligt att köra en bil om polisen kan påvisa att det finns narkotika kvar i blodet vid färden. Det finns alltså ingen nedre gräns för hur mycket narkotika man får ha i blodet vid färd. Det är svårt för mig att säga mer exakt vad straffet skulle bli. Min erfarenhet är dock att fängelse inte döms ut i dessa fall, och att dagsbotsbeloppet vid både ringa narkotikabrott och rattfylleri kan hamna på mellan 40-60 st. Summan avgörs som sagt av dina ekonomiska förhållanden.Kom ihåg att om du misstänks för ett brott har du alltid rätt att biträdas av en försvarare, antingen en offentlig som staten huvudsakligen bekostar, eller en privat försvarare som du själv får bekosta. En försvarare kan hjälpa dig med denna typ av juridiska problem. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Påföljd för grovt narkotikabrott

2020-07-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej !Min son sim är 21 år sitter häktad för grovt narkotikabrott.Han har erkänt och det är första gången han gjort ett brott.Polisen hade span.och två av 20 st dom hört har erkänt att dom handlat av min son.Ingenting hittas på telefonerDom hittade 240 g kokain,50gr ketamin och 50 gr mdma.Han har ett spelmissbruk som föranlett detta.Brukar ej droger själv och är.mycket ångerfull.Vad på ett ungefär kan straffet bli ?Mvh
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken. Nä det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis. Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). Du förklarar att din son är 21, vilket innebär att han inte kommer få en sådan straffrabatt såvida han inte begick brottet när han fortfarande var 20 år eller yngre.Det är svårt att ge en exakt bedömning av vad påföljden kan bli men med tanke på mängden ser det ut som att det skulle handla om grovt narkotikabrott då gränsen för grovt narkotikabrott i praxis b.la har ansetts gå vid innehav av 100 g kokain. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen).Vänliga hälsningar,

Pregabalin Narkotika

2020-06-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering kring läkemedlet pregabalin. Hur ser straffskalan ut? Låt säga att polis lyckats ta 400gram pregabalin i pulver form via brev hos mig, vad förväntas jag få för påföljd? Har en dom på ringa narkotikabrott sen 3 år tillbaka i övrigt inga belastningar.
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Pregabalin är ett läkemedel som sedan några år tillbaka är narkotikaklassat, därmed kan man bli dömd för narkotikabrott för användning, innehav och smuggling av pregabalin enligt narkotikastrafflagen (NSL). Enligt tidigare domar så kan straffvärdet på pregabalin jämföras med straffvärdet för cannabis. Att olovligt inneha narkotika är att anse som ett narkotikabrott (NSL 1 §, punkt 6). Det innefattar även att det är ett uppsåtligt brott och handlande. Det är sedan arten och mängden på narkotikan som avgör straffvärdet (NSL 2 §). 400 gram anses vara en ganska stor mängd (om man gör en jämförelse med cannabis), och det bör således ligga på narkotikabrott av normalgraden (NSL 1 §). För narkotikabrott av normalgraden kan man tilldelas högst fängelse i tre år. Det finns därmed en presumtion om fängelse för detta brott (Brottsbalken 30 kap. 4 §). Omständigheten att du tidigare är dömd för ett liknande brott (narkotikabrott), är inte till din fördel utan ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffet (Brottsbalken 29 kap. 4 §), och kan därmed höja straffet. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Straff för innehav av amfetamin

2020-06-06 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad brukar straffet vara för 17 gram amfetamin, för eget bruk?
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Din fråga berör främst specialstrafflagen Narkotikastrafflagen (NSL), som reglerar olika typer av narkotikabrott. I Brottsbalken (BrB) finns även ytterligare bestämmelser som kan vara relevanta att titta på. NarkotikabrottAtt inneha och bruka 17 gram amfetamin är att anse som ett narkotikabrott (1§ NSL punkt 6). Huvudregeln är att straffet för ett uppsåtligt narkotikabrott av normalgraden leder till högst tre års fängelse. Om narkotikabrottet istället bedöms som ringa, så är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Är brottet istället att anse som grovt, så är straffet fängelse från två till sju år (3 § NSL). Det är många faktorer som påverkar bedömningen av straffskalan. Det görs en enskild bedömning utifrån varje enskilt fall, då man tittar på samtliga omständigheter i fallet. Det finns även mycket praxis från högsta domstolen som kan ge ytterligare riktlinjer. Vilket straff som döms ut beror mycket på hur farlig narkotikasorten ifråga är samt mängden narkotika som man innehar (art och mängd). Amfetamin klassas exempelvis som en farligare drog än cannabis, men mindre farlig än heroin. Försvårande och förmildrande omständigheter Det finns ett antal övriga faktorer som domstolarna tittar på och som kan påverka straffet (Brb kap. 29 och 30). Om man har varit straffad innan, så är det en anledningen till att domstolen vill skärpa eller höja straffet, speciellt om det är just narkotikabrott som man har blivit dömd för innan (BrB 29 kap. 4 §). Domstolen tar dock hänsyn till hur länge sedan det var man begått brottet. Förmildrande omständigheter, som kan leda till att domstolen vill sänka straffet, är exempelvis om man haft en nedsatt förmåga att förstå handlingens innebörd, eller om handlingen var kopplad till en brist i utveckling eller erfarenhet (BrB 29 kap. 3 §). SammanfattningDet är svårt för mig att avgöra ditt fall med så lite information om händelsen, det finns som sagt mycket som påverkar bedömningen av straff vid narkotikabrott. Enligt min bedömning låter det dock som ett narkotikabrott av normalgraden, eller om det finns förmildrande omständigheter så kan det leda till ringa narkotikabrott. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Cannabis för medicinskt bruk och påföljd för narkotikabrott

2020-07-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag funderar på att odla cannabis för eget bruk och medicinsk användning. En skörd kan ge upp till 400 gram och jag undrar vad straffen innebär och ligger på både tidsmässigt om fängelse samt bötesmässigt om man uppbär en inkomst på cirka 400000kr per år. Jag har ej blivit straffad för narkotikabrott tidigare. Tacksam för svar
Camilla Stein |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Odling, förvar och försäljning av Cannabis och andra narkotikaklassade preparat regleras i Narkotikastrafflagen.Påföljd Enligt 1§ Narkotikastrafflagen kan narkotikabrott av normalgraden ge fängelse i högst tre år. Ringa narkotikabrott kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, se 2 § Narkotikastrafflagen. Bestämmelsen om ringa narkotikabrott blir tillämplig när narkotika används för eget personligt bruk. Ringa narkotikabrott är således uteslutet när det är fråga om försäljning av narkotika. Är narkotikabrottet att anses som grovt blir fängelsestraffet mellan två och sju år, se 3 § Narkotikastrafflagen. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det beaktas ifall brottet har gjorts som ett led i en organiserad verksamhet som bedriver handel med narkotika. Brottet ska även anses som grovt om det är fråga om en särskilt stor mängd narkotika eller att narkotika är av särskild eller hänsynslös art. Synnerlig grovt narkotikabrott kan ge fängelse mellan sex och tio år. Det borde inte bli aktuellt i ditt fall. Medicinskt ändamål Du nämner att du ska odla cannabis för medicinsk användning. Medicinsk användning av narkotikaklassade preparat regleras i Lagen om kontroll av narkotika. Enligt 2 § 1 p Lagen om kontroll av narkotika är det tillåtet att tillverka narkotika för medicinskt ändamål. För att detta ska vara tillåtet krävs även Läkemedelsverket ger tillstånd till tillverkningen, se 4 § och 8 § Lagen om kontroll av narkotika. I ditt fall Vilket straff som skulle bli aktuellt i ditt fall är svårt att avgöra utifrån den begränsade information jag har fått. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet. I bedömningen vägs det bland annat in mängden narkotika, hur farligt preparatet är, ifall det är en organiserad verksamhet samt till vem som narkotikaförsäljningen är riktad till.Utifrån din information antar jag att du skulle kunna bli dömd för narkotikabrott av normalgraden. Ifall du endast skulle använda narkotikan för personligt bruk finns det en chans att det istället blir fråga om ringa narkotikabrott.Vänliga hälsningar,

Varför är lustgas lagligt?

2020-06-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Varför är lustgas lagligt för privatpersoner?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en substans ska vara olaglig att t.ex. använda eller inneha, krävs att den är narkotikaklassad. Om en substans är narkotikaklassad finns den med i läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Där finns en lista över ämnen och substanser som Läkemedelsverket har klassificerat som narkotika och därmed är olagligt att t.ex. använda eller inneha. Lustgas finns inte med i den listan. Läkemedelsverket har alltså inte gjort bedömningen att lustgas ska klassas som narkotika.Hoppas att du är nöjd med ditt svar!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Allmänt om innehav av narkotika

2020-06-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!!jag blev tagen av polisen när jag hade på mig narkotika och det är mitt första brott och jag undandra vad det kan det leda till om jag kommer dömas eller om jag får böter och kommer det synas på belastningsregistret?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer inte kunna ge ett konkret svar då din fråga beror på en mängd olika omständigheter. Dock kommer jag göra mitt bästa för att förklara vad du kan vänta dig i mer generella termer. De lagar som primärt blir relevanta är narkotikastrafflagen (NSL), brottsbalken (BrB) och Rättegångsbalken (RB). Vilket brott är det? Det första som blir viktigt att klargöra vilket brott det är. Jag utgår från att du hade narkotikan på dig för att själv bruka den. Detta utgör narkotikabrott. Det är samma brott om du hade narkotikan på dig för att ge/sälja den till någon annan, men man ser värre på detta än om du hade den för eget bruk (NSL 1§ 4-6p). Straffet för detta är fängelse upp till 3 år. Beroende på hur mycket och vilken sorts narkotika du hade på dig (även andra omständigheter beaktas) så kan det även röra sig om ringa narkotikabrott. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader (NSL 2§). Detta blir nästan bara relevant om du hade narkotikan för eget bruk. Eftersom du inte sagt vad för sorts narkotika du hade på dig kan jag säga vad det finns tidigare domar på. Innehav av upp till 0,6 gram kokain ska bedömas som ringa narkotikabrott (NJA 2008 s. 653). Innehav av 0,17 gram heroin ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden (se NJA 1997 s. 193). Innehav av 5 gram mefedron eller LSD ska bedömas som brott av normalgraden (NJA 2012 s. 650). Innehav av 8 g amfetamin ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden (NJA 1997 s. 522). Innehav av mindre än 50 tabletter ecstasy utgör ringa narkotikabrott (RH 2012:79). Innehav av mindre än 50 g cannabis utgör ringa narkotikabrott. Mer specifik än så kan jag inte var när det gäller frågan om det rör ringa narkotikabrott eller brott av normalgraden. Förhoppningsvis ger det dig en idé ungefär var din gärning hamnar. Påföljd? Som sagt så är påföljden för narkotikabrott av normalgraden alltid fängelse, om du inte är under 21, då kan det bli böter i vissa fall (BrB 29:7). Den kortaste tiden man kan få fängelse är 14 dagar och den högsta tiden för detta brott är 3 år. Är det istället ringa narkotikabrott är böter en möjlig påföljd, det strängaste straffet du kan få vid ringa narkotikabrott är dock 6 månader fängelse. När polisen/åklagaren förhör dig kommer du få reda på vilket brott du är misstänkt för (RB 23:18 1st). Det finns en mängd faktorer som beaktas vid bedömningen av vilken påföljd någon ska få. Jag nämner här några av de viktigare men det finns fler. Generellt: Skadan, kränkningen eller faran som gärningen inneburit, vad du insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som du hade (BrB 29:1 2st). Försvårande omständigheter är: Om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt vilket kan då vara grovt brott men jag antog att det inte var relevant i ditt fall (BrB 29:2 6p) eller om du tidigare gjort dig skyldig till brott (BrB 29:4). Förmildrande omständigheter: Om du kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning (BrB 29:5 7p)Förhoppningsvis ger detta dig en ungefärlig idé vad domstolen kommer beakta när de väljer påföljd. Belastningsregistret? Ja detta kommer synas i belastningsregistret om du blir dömd till fängelse/böter eller om du accepterar ett s.k strafföreläggande, dvs något som fungerar ungefär som böter (Lag (1998:620) om belastningsregister 3§). Hur länge detta finns i belastningsregistret beror på vilken påföljd du får (Lag (1998:620) om belastningsregister 17§). Avslutande ord Jag hoppas du fått lite mer klarhet i din situation även om jag inte kunde ge dig det mest konkreta svaret. Du är självklart välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline där du ger fler detaljer.

Passiv cannabisrökning

2020-06-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Polisen tog ett urinprov från mig... 2 dagar innan så hade vi pokerkväll med ungefär 10 vänner... mina vänner rökte cannabis... då vi alla satt i ett rum så misstänker jag att jag kommer visa positiv. Jag röker själv inte cannabis... kommer jag att bli dömd för ringa narkotikabrott? Jag vet att polisen utgår efter mängden thc i urin. Hur blir det om mina prover överstiger det passiva mängden som dom påstår... jag är redo att gå i rättegång och göra allt för att bli befriad från detta... då mitt yrke hänger på det
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huruvida du kommer få ett positivt utslag för THC på ditt urinprov kan jag inte svara på med säkerhet. Jag kan däremot ge dig lite rättslig vägledning i frågan.Kan passiv rökning ge utslag på urinprov?Frågan om passiv rökning har tagits upp i statens offentliga utredningar (SOU), då gällande droger i trafiken. I SOU 1996:125 s. 199 går det att läsa att THC kan tas upp i blodet genom passiv rökning men att nivåerna blir mycket låga och man säger att i de allra flesta fall hade halterna av THC gått ur blodet efter cirka en timme. Frågan har även tagits upp i ett rättsfall från hovrätten; RH 1996:100. I detta fall hade man tagit in ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som i princip säger att det ska mycket till för att genom passiv rökning få genomslag på ett urinprov. Jag har där med, utan att besitta någon medicinsk kunskap, svårt att tänka mig att passiv rökning skulle ge utslag på urinprov efter två dagar. Jag vill dock inte uttala mig med säkerhet i frågan. Vad händer om THC påträffas i urinen? Om vi ändå ponerar att du skulle testa positivt blir det fråga om du kommer kunna dömas för narkotikabrott. Lagen som reglerar narkotikabrott är Narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § 6p. kan man dömas för narkotikabruk, vilket är ett brott som bara kan begås uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brottsbalken). Som du själv säger är det förmodligen narkotikabrott av ringa grad som skulle aktualiseras i ditt fall (2 § NSL). Att brottet bara kan begås genom uppsåt innebär att du måste avsett, insett eller varit likgiltig inför att du brukade narkotika. Man kan alltså inte begå narkotikabrott genom brukande av oaktsamhet. Vad du kan göraFörst måste du avvakta och se om det är så att urinproverna faktiskt visar på THC. Om så är fallet kan du bli åtalad för narkotikabrott. Det är då åklagaren som har bevisbördan, dvs som måste visa på att du begått detta brott med uppsåt. Ett urinprov som visar på värden av THC är då ett mycket bra bevis för åklagaren. Du har dock själv möjlighet att komma in med egna bevis, exempelvis kalla vittnen som kan intyga att du inte rökte samt ha en god förklaring till varför halterna har kunnat uppmätas i din urin. Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Annars får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar