Hur länge finns rattfylleri med i belastningsregistret?

2020-03-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge finns jag med i brottsregistret om jag blivit av m körkortet två g. Och fått tillbaka det nu. Två rattfyllor men har lämnat alkohol prover i två år!?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring belastningsregistret, som är detsamma som brottsregistret, finns i lagen om belastningsregister. Hur länge du finns med i belastningsregistret beror på vad vilken påföljd, dvs straff, du fick i samband med att du blev dömd för rattfylleri. Om du fick böter finns uppgifterna kvar i belastningsregistret i 5 år. Blev påföljden fängelse finns dem kvar i 10 år (17 § p. 1 och p. 9 lagen om belastningsregister). Själva återkallandet av körkortet kommer däremot inte att synas i belastningsregistret eftersom det inte räknas som en straffrättslig påföljd. Det är själva brotten som du dömts för (rattfylleri) och påföljden för dessa (böter eller fängelse) som registreras i belastningsregistret. I ditt fall kommer uppgifterna tas bort efter antingen 5 eller 10 år beroende på om påföljderna blev böter eller fängelse.Vänliga hälsningar,

Får man gå ut på stan med skyddsdräkt och skoja/pranka i coronatider?

2020-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är lagligt att gå ut på stan med gasmask och matchande skyddsdräkt? Bror och jag har tänkt skoja lite och då är det i full mundering. Lagligt eller inte?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det avser du att gå ut och skoja med allmänheten genom användning av skyddsmask och skyddsdräkt. Eftersom du inte beskriver mer specifikt än så kan jag inte närmare avgöra om dina handlingar skulle vara brottsliga eller inte. Däremot kan jag ge några generella utgångspunkter. Det är inte någonstans explicit förbjudet att skoja, pranka och dylikt. Däremot är det heller inte garanterat att man inte begår brott bara för att man skojar. Som jag ser det finns det inget direkt förbud mot att bära skyddsmask och skyddsdräkt. Huruvida handlingen är brottslig eller inte kommer därför vara beroende på hur ni agerar. Att exempelvis hetsa mot människor eller på annat sätt bete sig hänsynslöst skulle kunna utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Att bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse kan medföra att kraven för brottet förargelseväckande beteende uppfylls enligt 16 kap. 16 § brottsbalken. Vad som är ett förargelseväckande beteende är flytande och får avgöras i varje enskilt situation utifrån de specifika omständigheterna som råder. Att i coronatider klä upp sig i skyddsdräkter för att skoja med folk kanske inte är den bästa idén om man vill vara på den säkra sidan. Agerandet är dock som sagt inte automatiskt brottsligt. Däremot skulle man kunna argumentera för att sådant agerande du beskriver kan vara ägnat att väcka förargelse, beroende på hur det utförs. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Då jag inte känner till de närmare omständigheterna för hur ni tänker skoja med folk kan jag inte ge mer detaljerat svar. Med vänliga hälsningar,

Envarsgripande

2020-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Måste man handgripligen hålla i en person vid ett envarsgripande? Ponera att jag bevittnar en ordningsvakt som utövar övervåld och därmed misshandel. Räcker det med att jag talar om för ordningsvakten att hen är gripen? Sedermera vad händer om ordningsvakten gör motstånd alternativt avviker från platsen efter gripandet?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad jag kan utläsa av din fråga så undrar du hur ett envarsingripande kan gå till. Vad är ett envarsingripande? Envarsingripande regleras i 24 Kap 7 § Rättegångsbalken. Ett envarsingripande innebär i stort sett en rätt för en privatperson att frihetsberöva någon som nyss har begått ett brott eller är efterlyst. Det ska vara ett brott på vilket fängelse kan följa och personen ska ha påträffats på bar gärning eller flyende fot. På bar gärning innebär i princip att brottet fortfarande pågår och på flyende fot kan sägas vara situationer där den som griper gärningsmannen har kunnat oavbrutet följa efter honom eller henne från brottsplatsen. Att gripa någon som är efterlyst kräver att det är en myndighet med rättsliga befogenheter som har utlyst efterlysningen. Det är alltså inte tillräckligt att medierna anger allmänna uppgifter om att en person eftersöks av polisen. Hur kan man göra ett envarsingripande? Man har viss rätt att använda våld vid ett envarsingripande (se 29 § 1 st som hänvisar till 10 § 1 st 2 punkten i Polislagen), då det är någon som försöker undkomma eller den som gör gripandet annars möts av motstånd. Det ska dock tilläggas att våld bara ska användas om det verkligen behövs. Kan man använda sig av andra medel ska detta göras först. Våldet ska även vara försvarligt, man får alltså inte använda mer våld än vad som behövs. Att man håller fast någon räknas som ett utövande av våld. Efter att man har gripit personen ska denna så snabbt som möjligt överlämnas till närmaste polisman. I det aktuella fallet Inledningsvis kan det konstateras att i den ovan beskrivna situationen är det fråga om en ordningsvakt och ordningsvakter har befogenhet att i vissa fall använda våld (när det finns stöd i lag, exempelvis i polislagen). Att enbart tala om för personen att denne är gripen borde vara tillräckligt, men för det fall att denna gör motstånd eller försöker undkomma kan man ha rätt att hålla fast personen. Det ska påpekas att det krävs viss säkerhet när man griper en person att denne faktiskt har begått ett brott för att det inte ska bli fråga om ett olovligt envarsingripande. Konsekvensen av ett olovligt envarsingripande kan bli att man själv gör sig skyldig till brott, såsom våld mot tjänsteman enligt 17 Kap 1 § Brottsbalken (då det är fråga om en ordningsvakt), olaga frihetsberövande enligt 4 kap 2 § Brottsbalken, ofredande enligt 4 Kap 7 § Brottsbalken eller misshandel enligt 3 Kap 5 § Brottsbalken. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänlig hälsning,

Innehav av nakenbilder är inte olagligt

2020-03-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, är det olagligt att spara någon annans nakenbilder utan deras tillåtelse?Om tex någon skickar en nakenbild till mig och jag sparar den utan personens tillåtelse.
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Att spara nakenbilder är inte olagligtSom huvudregel är det inte förbjudet att inneha nakenbilder. Det innebär att om någon skickar en nakenbild till dig kan du spara den utan att göra dig skyldig till något brott.Innehav av bilder där den avbildade är under 18 år kan vara barnpornografibrottOm personen på nakenbilderna däremot är under 18 år kan den som sparar bilderna göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § Brottsbalken (BrB). I svensk rätt är nämligen en person under 18 år är ett barn i lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara om personen på bilden är naken. Det krävs också att det av bilden framgår 1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden inte är fullbordad, eller2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Även om innehavet är tillåtet är spridandet förbjudetÄven om det alltså inte behöver vara brottsligt att inneha bilderna (så länge personerna på bilden är över 18 år) är det inte tillåtet att sprida bilderna vidare. Spridning av nakenbilder kan klassas som olaga integritetsintrång enligt 4 kap 6 c § BrB. För att kunna dömas krävs att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Straffet blir då böter eller fängelse i högst två år. SammanfattningsvisRör det sig om bilder tagna på en person under 18 år kan den som innehar bilderna göra sig skyldig till barnpornografibrott. Att ha nakenbilder på någon över 18 år är inte olagligt, men att sprida bilderna vidare är olagligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär angivelsebrott

2020-03-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,jag blev attackerad av en okopplad dobermann pinscher som hann hugga mig på tre ställen på kroppen innan ägaren fick stopp på det hela. Jag har polisanmält händelsen samt även gjort en anmälan till Länsstyrelsen (djurskydd). Jag ådrog mig hudskador samt känner mig nu även otrygg att vistas i skogen där jag brukar gå då både hund och hundägaren bor i samma område. Polisen sade att jag kan anmäla detta som ett angivelsebrott och jag vill mer utförligt veta vad det innebär.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga är rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) tillämpliga lagar.Alla brott faller under allmänt åtal, om inte något är uttryckligen undantaget därifrån (20 kap. 3 § RB). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § RB). Är det däremot ett angivelsebrott innebär det att brottet måste anges, det vill säga anmälas av dig.Att döma av Polisens svar till dig om att anmäla det som ett angivelsebrott verkar det som att bedömningen av brottet är vållande till kroppsskada. Om vållande till kroppsskada inte är grovt får åklagare åtala endast om målsägande anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap. 8 och 12 § BrB). Exempel på andra angivelsebrott är till exempel kapitlet om stöld, rån och andra tillgreppsbrott (8 kap. BrB) där det i den sista paragrafen framgår vilka brott i kapitlet som är angivelsebrott (8 kap. 13 § BrB). Vilka brott som är angivelsebrott framgår alltid av de sista paragraferna i brottsbalkens respektive kapitel.SammanfattningJust eftersom brottet som begåtts mot dig verkar initialt bedömas som vållande till kroppsskada och att det uppenbarligen inte bedömts som grovt enligt Polisen, är detta ett brott som måste anmälas av dig för att en förundersökning ska inledas av åklagare, och därför faller under angivelsebrotten.Hoppas detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Vad är ett oäkta underlåtenhetsbrott?

2020-03-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad kan räknas som oäkta underlåtenhetsbrott? Om jag ser att någon handlar på sådant sätt, att egendom skulle kunna skadas, men inte bevittnar ATT den verkligen gör det. Är detta ett fall av underlåtenhetsbrott?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Underlåtenhetsbrott kan benämnas som äkta och oäkta underlåtenhetsbrott. Jag ska försöka reda ut begreppen åt dig!Äkta underlåtenhetsbrottHär avses de brott där underlåtenheten uttryckligen straffbeläggs. Alltså där det faktiskt framgår av texten i en bestämmelse att du kommer att straffas om du inte gör en viss sak. Se t.ex. 13 kap. 10 § brottsbalken (BrB) som handlar om underlåtenhet att avvärja allmänfara.Oäkta underlåtenhetsbrottDe oäkta underlåtenhetsbrotten är de andra bestämmelserna, där det helt enkelt inte nämns något om underlåtenhet. T.ex. bestämmelsen om skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). För att du ska kunna straffas för underlåtenhet när det kommer till ett sådant brott så krävs det som huvudregel att du har en garantställning. Har du inte garantställning kan du inte straffas för ett oäkta underlåtenhetsbrott.Det finns två olika former av garantställning 1) Övervakningsgarant - när det är din uppgift att skydda omgivningen från en specifik fara. Det kan t.ex. vara att du måste skotta och sanda utanför ditt hus, eller om du har en farlig maskin hemma som måste skötas på ett visst sätt.2) Skyddsgarant - handlar istället om när det är din uppgift att skydda någon från omgivningen. Det kan vara på grund av att du har en särskild yrkesställning, såsom sjuksköterska, badvakt eller vakt. Eller genom att du frivilligt åtagit dig ett ansvar. Du kan också vara skyddsgarant på grund av nära levnadsgemenskap, såsom förälder, syskon, eller släkting.Vad gäller i ditt exempel?I ditt exempel är det viktiga att reda ut om du hade en garantställning eller inte, antingen sett till den specifika egendomen eller sett till personen som förstörde egendomen. Var det t.ex. ditt barn som höll på att förstöra egendomen eller jobbar du som vakt på ett museum där egendom ska skyddas så har du garantställning. I så fall kan du straffas för din underlåtenhet att hindra att egendomen förstördes. I en sådan situation ser jag det som mindre relevant om du faktiskt såg att egendomen förstördes eller inte, det bör räcka med att du såg att det fanns en faktisk risk att egendomen skulle komma att förstöras. Om du däremot inte kan se att du hade någon garantställning alls, kanske var det bara en förbipasserande person du såg förstöra någonting, då kan du inte straffas för din underlåtenhet att ingripa.Hoppas mitt svar kunde hjälpa dig!Med vänliga hälsningar,

Vad framgår av belastningsregistret?

2020-03-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan jag har sen innan två brott i brottregistret en är ringa narkotika ( fast det var exakt likadan medicin jag få på recept varje månad) som jag bli tagen ute med fick lite böter bara . Sen andra är stöld som var det enda misstag i mitt liv jag gjort och det för finanisera mitt missbruk, det va på ett elektronik företag jag jobbade på innan, båda dessa var för cirka tre år sen detta hände. Min fråga är nu har jag fått ett perfekt job som passa n mig utmärkt i Danmark, chefen där vill ha ett utdrag av mitt brottsregister och undra om detta kommer påverka en del av min anställning? och hur mycket ser dom när dom få en kopia av det? Hade varit jättesnällt om ni hade några råd om detta
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man som person begär utdrag ur belastningsregistret så framkommer det bland annat vilket brott man dömts för, och den personutredning som legat till grund för valet av påföljd. Dvs, den utredning man gjort om dina personliga situation (2 § förordning om belastningsregister). Att du dömts för stöld kommer alltså synas. Vad jag skulle göra är att förklara varför du ens begick stölden, med hänvisning till att det handlade om att finansiera ett missbruk som du inte längre har. Det framgår möjligtvis genom personutredningen, men det skadar inte att påpeka detta för arbetsgivaren. Själva domskälen däremot verkar inte vara något som framgår av belastningsregistret enligt 2 §. Därav kommer det inte framgå att du stal från en arbetsgivare. Men arbetsgivaren har dock en möjlighet att själv begära ut domen hos domstolen, då det är en offentlig handling. Det är alltså att rekommendera att vara ärlig med arbetsgivaren med ditt tidigare missbruk. Att stölden begicks mot just din arbetsgivare är dock något jag inte skulle berätta, utan det är att föredra att endast nämna att det rörde sig om ett elektronikföretag. Detta är däremot ingen garanti för att arbetsgivaren inte får reda på det, då personen har möjlighet att vända sig till domstolen där du blev dömd och begära ut domen. Vänligen,

Behöver man meddela gäster att man har övervakningskameror i hemmet?

2020-03-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har en undran angående lagen i Sverige, om smarta kameror i hemmet. Då med hänsyn till att den spelar in ljud och video i upp till 3 dygn, (internt minne i kameran). Jag har tillträde till det inspelade mediet via en app. Det är riktat inom hemmet bara och det är vardagsrummet, tv, soffan, matbord etc.Vad är det som faktiskt gäller?Måste jag upplysa om den väldigt synliga kameran till alla mina gäster?Hur känner ni i det sociala med att bli filmad?Hur kränkande är det egentligen?Vilka rättigheter har jag i så fall?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste man upplysa om kameror man har hemma?Vanligtvis regleras frågor om kameraövervakning i kamerabevakningslagen. Enligt 5 § 1 p. kamerabevakningslagen så gäller dock inte lagen på exempelvis kameror man har i sitt hem. Därmed finns det inget krav på att du söker tillstånd för kamerorna och inte heller någon uttrycklig skyldighet för dig att meddela eventuella gäster om kamerorna. Det sagt så skadar det förstås inte att meddela gästerna att man har kameror i hemmet, men någon skyldighet finns det som sagt inte. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning