Bortfallande av påföljd avseende 6 månaders fängelse

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej om man döms till sex månaders fängelse för ringa misshandel hur lång tid skulle det ta tills påföljden försvinner om straffet inte hinner verkställas?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du talar om är ett s.k. bortfallande av påföljd, vilket regleras i 35 kap brottsbalken (1962:700) (BrB). I 35 kap 8 § BrB anges att ett utdömt fängelsestraff bortfaller om domen inte har verkställts inom viss tid från det att domen har vunnit laga kraft. Av 51 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) framgår att en dom i brottmål vinner laga kraft tre veckor från den dag då domen meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. I 35 kap 8 § BrB anges vidare att ett fängelsestraff som inte överskrider ett år, bortfaller efter fem år. I ditt fall har du angett att fängelsestraffet som utdömts är sex månader, vilket innebär att det bortfaller fem år från den dag då domen vann laga kraft. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När får man en prick i belastningsregistret och hur länge är de kvar?

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När får man en "prick i registret" och kan de försvinna eller är de kvar föralltid?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med en "prick i registret" avses att man är registrerad i det s.k. belastningsregistret. För att registreras i brottsregistret så ska man ha dömts för ett brott, fått en ordningsbot från polisen eller liknande (3 § Lag om belastningsregister). Pricken finns kvar i belastningsregistret i ett antal år, beroende på vilken påföljd man döms till (17 § Lag om belastningsregister). De kan alltså försvinna, vilket tar olika lång tid beroende på vilket straff som har utdömts.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När bortfaller ett fängelsestraff?

2021-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. En fråga om bortfallande av påföljd. En vän har blivit dömd till 1 år och två månader för innehav och narkotika smuggling. om personen inte skulle infinna sig eller gå att få tag på, hur lång tid tills bortfallande av påföld?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall har du angett att din vän blivit dömd till ett år och två månader. Jag antar att du då syftar på ett fängelsestraff. Bortfallande av påföljd regleras i 35 kap brottsbalken (1962:700) (BrB). I 35 kap 8 § BrB anges att ett utdömt fängelsestraff bortfaller om domen inte har verkställts inom viss tid från det att domen har vunnit laga kraft. Av 51 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) framgår att en dom i brottmål vinner laga kraft tre veckor från den dag då domen meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. I 35 kap 8 § BrB anges vidare att ett fängelsestraff som inte överskrider ett år, bortfaller efter fem år. Om ett fängelsestraff som är längre än ett år men kortare än fyra år har utdömts, bortfaller det efter tio år. I ditt fall har du angett att fängelsestraffet som utdömts är ett år och två månader. Det innebär att fängelsestraffet bortfaller efter tio år från den dag då domen vann laga kraft. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Den 1 februari 2021 så kontaktar Polisen mig och berättar att dom brytit sig in och påbörjat en husrannsakan. Jag fick två olika anledningar till detta där ena Polisen syftar på något 'kontroversiellt på Facebook' och den andra säger att en granne ringt angående 'vapenliknande föremål'. Har inte fått se underlag på dessa.Jag vart körd till Solna Polisstation där jag fick höra att Polisen beslagtagit mina datorer, mina mobiltelefoner, min kamera samt alla mina usb-minnen och hårddiskar, och det är på grund av barnpornografibrott och narkotikabrott, vilket ingen av dom som utförde husrannsakan sa något om. Mellan den 1 februari och 3 februari va jag inlåst.Den 2 februari 2021 så skriver Åklagarmyndigheten till Solna tingsrätt att "Förundersökning har inletts avseende barnpornografibrott och narkotikabrott fram till den 1 februari", "Den misstänkte greps den 1 februari 2021 och anhölls den 2 februari 2021" och "Förhör med misstänkt planeras att hållas den 3 februari 2021 kl. 10.00." Åklagarmyndigheten skriver även att "Tingsrätten ombeds snarast underätta Polisen om beslutet"Hur kan en husrannsakan först handla om två olika orsaker utan underlag som dagen efter påstås handla om två helt andra orsaker, som inte nämndes vid själva husrannsakan? Vem har godkänt denna/dessa husrannsakan?Jag vill bara ha tillbaka alla mina saker, det har gått 27 dagar nu och ingen säger någonting alls till mig.Vänliga hälsningar
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Både husrannsakan och beslag är två olika typer av tvångsmedel som regleras i 27 kap. och 28 kap. rättegångsbalken (RB)När får en husrannsakan genomföras?När en förundersökning om brott har inletts kan beslut om husrannsakan fattas i vissa fall (28:1 RB). Precis som övriga tvångsmedel kan husrannsakan endast avse ett redan begånget brott, och alltså inte i syfte att förebygga eller upptäcka nya brott. Detta innebär att misstanken mot en person måste avse ett konkret brott som är någorlunda preciserat avseende tid, plats och handlande. Det krävs inte att polisen kan bevisa att ett brott har begåtts, utan det räcker med att det finns en misstanke. Förutom en misstanke så måste det aktuella brottet ha fängelse i straffskalan, det kan nämnas att vapenbrott har fängelse i straffskalan (9:1 vapenlagen). Om en husrannsakan har företagits hemma hos dig så har du rätt att veta vilket brott misstanken avser (28:9 st 2 RB).Vad krävs för att polisen ska få ta egendom i beslag?Beslag är ett annat typ av tvångsmedel som innebär ett tillfälligt omhändertagande av lös egendom (27:1 RB). Om ett visst föremål kan antas ha betydelse för en utredning av ett brott så kan det få tas i beslag. Precis som vid husrannsakan så har du som blivit drabbad av ett beslag rätt att veta vilken brott det avser (27:13 st 2 RB). Du har rätt att få tillbaka din egendom om åtal inte väcks eller om någon begäran om förlängning av beslaget inte inkommer (27:8-8a RB). Beslaget ska då upphöra och föremålet ska återlämnas till innehavaren.Vad händer om polisen påträffar andra föremål än det avsedda vid en husrannsakan?Sådana uppgifter som har framkommit vid utförandet av ett tvångsmedel men som inte har något samband med det brott som tvångsmedlet avser brukar kallas överskottsinformation. Det kan t.ex. handla om uppgifter som är av betydelse för andra brott. Det finns inga regler i lagen som reglerar tillhandahållandet av sådana uppgifter i samband med husrannsakan. Detta innebär att det inte finns något hinder mot att tillvarata överskottsinformation som oavsiktligt framkommer vid lagenlig användning av tvångsmedlet. Om det finns skäl att anta att ett brott har begåtts finns det en skyldighet att inleda en förundersökning om brottet (23:1 RB). Detta innebär att så länge det finns en anledning att anta att ett brott har begåtts, är det utan betydelse hur informationen kom till polisens kännedom.SammanfattningFör att polisen ska ha rätt att genomföra en husrannsakan krävs det att det finns en misstanke om ett begånget brott där påföljden kan bli fängelse. En husrannsakan får inte företas i syfte att upptäcka andra brott eller skaffa information om något annat brott än det som ligger till grund för tvångsmedlet. Om polisen däremot påträffar uppgifter om andra brott vid husrannsakan, s.k. överskottsinformation, finns inget uttryckligt hinder mot att utreda dessa brott och ta föremål i beslag. Huvudsaken är alltså att husrannsakan inte får vara avsedd att tillgodogöra sig uppgifter som utgör överskottsinformation. Polisen får ta egendom i beslag om det har betydelse för utredningen av ett brott, men om inget åtal väcks eller om förlängning av beslagen inte begärs, har du rätt att få tillbaka din egendom.Det är alltså möjligt att husrannsakan genomfördes för att undersöka ett brott, och sedan beslagtog polisen föremålen för att utreda ett annat brott. Du har dock rätt att begära att få se uppgifter om vilka brott husrannsakan och beslagen avsett. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Är fällkniv otillåtet enligt knivlagen

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga gällande knivlagen. Vad menas med "Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft"? Jag förstår att springknivar, springstiletter och butterflyknivar ingår här. Men omfattas även fällknivar av denna lagen? Det finns ju fällknivar där bladet kan fällas ut snabbt. Var går egentligen gränsen?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om fällknivar är otillåtna enligt lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). Befogat innehav av kniv är tillåtetHuvudregeln är att innehav av knivar, stick-och skärvapen och andra föremål som kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa är otillåtet bland annat på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Det finns undantag från detta förbud (1 § andra stycket knivlagen):Innehav är tillåtet om föremålet enligt särskilda föreskrifter är utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag Innehav är tillåtet om det är att anse som befogatVad räknas som ett befogat innehav av föremål i knivlagenFör att avgöra om ett innehav är befogat görs en helhetsbedömning. I bedömningen beaktas föremålets art, innehavarens behov samt övriga omständigheter (1 § andra stycket knivlagen).Lagtextens innebörd har preciserats i ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2016 s 30). I rättsfallet uttalar domstolen att innehav av en mindre kniv i de flesta fall ska godtas. Ett exempel på en mindre kniv är en pennkniv. Domstolen framhåller att sådana knivar ska omfattas av förbudet bara om speciella omständigheter gör att det finns en mer påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. Exempelvis en morakniv är tillåten i många sammanhang, till exempel för en utflykt där grillning ingår. I regel är innehav otillåtet i sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig, exempelvis idrottsevenemang eller nöjestillställningar. Rättsfallet handlar om en kvinna som hade en fällkniv i botten av sin handväska. Kniven hade kvinnan använt till att skära rabarber. Hon blev påträffad med kniven på allmän plats när hon var på väg hem från en matlagningstillställning. Kniven låg hela tiden i kvinnans väska. Högsta domstolen ansåg att innehavet var befogat och pekade bland annat på att syftet med knivlagen är att förebygga knivvåld.Avslutningsvis innebär detta att innehav av en mindre fällkniv i många fall är tillåtet. Om någon anträffas med en kniv görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att avgöra om speciella omständigheter gör att det finns risk för knivvåld. Att bära kniv överhuvudtaget bland många människor skulle jag avråda, men i allmänhet ska det inte vara någon fara att bära en liten fällkniv i väskan om den används i ett legitimt syfte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vad säger lagen om köp och innehav av teleskopbatonger?

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag undrar hur lagen gällande expanderbara batonger ser ut. Hur ser lagen på köp, innehav och åldersgräns?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Expanderbara batonger (även kallad teleskopbatonger) är ett objekt som faller under förbudet i 1 § Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen). Enligt 1 § Knivlagen får föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte innehas på allmän plats, däremot finns det för privatpersoner inget lagstadgat förbud varken mot att köpa eller inneha en teleskopbatong, men detta är som sagt villkorat av att batongen inte innehas på offentlig plats. Vad gäller åldersgränsen för att köpa en teleskopbatong krävs det att du som köpare är över 21 år, vilket framgår av 2 § Knivlagen. Sammanfattning: Som privatperson får du köpa och äga en teleskopbatong förutsatt att du är över 21 år gammal. Batongen får dock inte medföras eller användas på allmänna platser.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min ex hade problem år-2015 hon hade klagat till polisen och efter domstolen fick jag 2 månader fängelse. Jag hade aldrig varit en domstol eller ngt på mitt hela livet tills den händelse, den registrering stör mitt liv för att svårt att hitta jobb mm, jag undrar hur länge ska vara den registrering? Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.InledningJag uppfattar att din fråga är hur länge ditt fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret. Belastningsregistret kallas ibland för straffregistret.När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?En uppgift om en person som har blivit dömd till ett fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter det att fängelsestraffet har avtjänats (17 § 1 p. Lag om belastningsregister). Det betyder att uppgiften kommer att gallras 10 år från den dagen personen blir frigiven från fängelset.SammanfattningEtt fängelsestraff gallras från belastningsregistret efter 10 år från det att personen blev frigiven. Tyvärr har jag inte svaret på när ditt belastningsregister kommer att gallras då jag inte vet när du blev frigiven från till fängelsestraff. Men om du räknar från den dagen du blev frigiven och 10 år framåt så har du svaret.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

2021-03-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev 2014 dömd till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Hur länge syns det i registren? är det 5 eller 10 år?Jag har för ett år sedan fullgjort ordningsvaktsutbildning och sökt jobb hos ett auktoriserat bolag. Men är lite orolig för prövningen länsstyrelsen ska göra. Det har ju gått drygt 7 år, så det borde väl inte vara några problem?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.När gallras en uppgift om villkorlig dom i kombination med samhällstjänst från belastningsregistret?Inledningsvis vill jag upplysa om att samhällstjänst alltid kombineras med en villkorlig dom eller en skyddstillsyn. Samhällstjänst har därför inte en självständig gallringstid utan följer gallringstiden för den villkorliga domen eller skyddstillsynen.Gallringstiden för villkorlig dom påverkas om personen var över ellet under 18 år vid tidpunkten för brottet. Om en person var 18 år vid tidpunkten för brottet, så gallras uppgiften om en villkorlig dom från belastningsregistret efter 10 år från domen. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet så gallras uppgiften om den villkorliga domen efter 5 år (17 § 4p. lag om belastningsregister). SammanfattningEn villkorlig dom gallras från belastningsregistret efter 10 år om du var över 18 år vid brottstillfället. Gallringstiden är dock 5 år om du var under 18 år vid brottstillfället. Huruvida det kommer uppstå några problem beror därför på hur gammal du var vid brottstillfället.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,