FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/06/2022

Utlämningsavtal

Har Sverige utlämningsavtal med Syrien? ‏Eftersom jag är syrisk medborgare och har permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 2016, och nu är jag efterlyst i Syrien, mitt hemland, anklagad för (förfalskning) och ärendet lämnades till Interpol, så min fråga är, kommer Sverige utlämna mig till Syrien i det här fallet?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utlämningsavtal

Inledningsvis vill jag säga att det är svårt att ge ett definitivt svar då det är massa faktorer som måste beaktas som inte finns med här. Däremot kan jag ge en viss vägledning vad som gäller lagstiftningsmässigt. 

Eftersom det rör Syrien som är ett land som ligger utanför Europa krävs det som utgångspunkt att Sverige tecknat ett bilateralt utlämningsavtal. Med andra ord att de två staterna tecknat ett avtal om att de har en ömsesidig förpliktelse gentemot varandra. Vad jag kan finna så finns inget sådant avtal med Syrien. Sverige har således ingen skyldighet att lämna ut en person till Syrien. Men därmemot bör det anmärkas att I många fall har stater täta samarbeten med varandra och avsaknad av ett bilateralt utlämningsavtal innebär bara att de inte är skyldiga att utlämna en person, inte att de inte får utlämna. Vid en sådan bedömning kommer det tas hänsyn till flera saker. 

Utlämning får ske under förutsättning att den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott på vilket enligt svensk lag kan följa fängelse i ett år eller mer. Det krävs alltså så kallade dubbel straffbarhet, d.v.s. att handlingen är straffbar både i Syrien och Sverige. Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra vilken typ av förfalskning du eventuellt kan ha gjort dig skyldig till och om det är brottsligt i Sverige. 

Utöver detta eftersom Sverige är med i EU så finns folkrättsliga förpliktelser att inte utlämna personer om man kan anta att de mänskliga rättigheterna kan komma att kränkas såsom rätten till en rättvis rättegång. Utlämning får inte beviljas för militära eller politiska brott.  Inte heller om du på grund av sin härstamning, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller religiösa eller politiska uppfattning kan antas fara väldigt illa om du utlämnades till Syrien. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare