Rätt värde på aktier

2017-11-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Min pappa har gett sina aktier som han själv ärvt 60 år tidigare till mina bröder. Aktierna var vid gåvotillfället värda 14000 kr/st men han gav dem till ett värde av 4000 kr/st.Har han använt rätt värde?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga kan jag inte avgöra huruvida aktierna har överlåtits med rätt värde då det inte framgår i vilket sammanhang värdet har betydelse.Aktiers värdeOm aktiers värde kan allmänt sägas att det finns olika sätt att beräkna värdet på en aktie.En akties kvotvärde är aktiekapitalet dividerat med antal aktier (1 kap. 6 § aktiebolagslagen). Aktien kan också ha ett marknadspris och ett matematiskt värde. Det matematiska värdet fås genom att dividera bolagets nettoförmögenhet med antalet aktier på marknaden.Skatterättsliga konsekvenser vid gåva av aktierVad jag kan tänka mig är av intresse i samband med frågan om värdet på aktierna, är de skatterättsliga konsekvenserna. I de följande kommer därför en redogörelse över vad som gäller vid gåva av aktier.Gåvoskatten är sedan flera år tillbaka avskaffad. Som gåvogivare betalar man således inte skatt vid överlåtelse genom gåva av aktier (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer gåvomottagaren att betala eventuell kapitalvinstskatt när denne säljer aktierna. Detta för att gåvomottagaren inträder i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Vid gåva övertar gåvomottagaren gåvogivarens omkostnadsbelopp. Mer information om hur omkostnadsbeloppet beräknas hittar du på Skatteverkets hemsida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du vill förtydliga din fråga eller har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Hur långt tillbaka i tiden kan jag efterbeskattas?

2017-10-18 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Skulle veta om retroaktiv lag gällande skatt?Får Skatteverket utreda inkomsterna som var i år 2015?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning, 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen). Det framgår av bestämmelsen när efterbeskattning kan ske, se punktlistan i bestämmelsen. De skäl som kan ligga till grund för en utredning av efterbeskattning är oriktiga uppgifter, utebliven deklaration eller vägran att lämna begärd uppgift, samt om det föranleds av en uppgift om skalbolag. Skatteverket får alltså utreda inkomster från 2015 fram till 2022 om utredningen motiverats av något av de skäl som framgår i det aktuella lagrummet.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Skatten vid bodelning betalas av övertagaren vid en eventuell försäljning

2017-09-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HallåJag och min sambo ska separera och jag ska ta över våran bostadsrätt som vi delar 50:50 på. Dvs, jag ska ta över lån och betala ut honom. Jag har läst fram till att man gör på detta vis:Köpt: 1 350 000Värderad till: 2 416 000Vinstskatt: 22 %Betala sambo: 2 416 000 - 1 350 000 = 1 066 000 (fiktiv vinst)1 066 000 * 0,22 = 234 520 (skatt)(1 066 000 - 234 520) /2 = 415 740 (betala honom)Är detta korrekt? Ska man ta hänsyn till mäklararvode i den fiktiva vinsten? Om skatten är inräknad i den totala fiktiva vinsten, behöver han betala någon skatt eller kommer den hamna på mig den dagen jag väljer att sälja bostaden?Vi har även amorterat tillsammans, 50:50 på både det rörliga och bundna lånet. Hur gör man med den kostnaden? Är den låst eller ska jag betala tillbaka hälften utav det vi amorterat till honom?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din beräkning verkar stämma. Det är korrekt att man ska ta hänsyn till mäklararvode och andra kostnader vid vinstberäkningen. Med tanke på att du pratar om "fiktiv" vinst antar jag att det handlar om en bodelning och inte om en försäljning mellan er. I det första fallet har du rätt att han inte behöver betala någon skatt utan den ska hamna till dig vid en framtid försäljning av bostaden. Handlar det dock om en försäljning mellan er då måste han betala sin del direkt till Skatteverket.När det gäller låneamorteringen är själva amorteringen inte avdragsgill, utan tanken är att det är kostnaden för lånet i formen av räntan som man är berättigad att dra av. Själva lånet, i form av amorteringarna, representeras i beräkningen av anskaffningsvärdet (dvs priset som ni köpt bostaden för). Det betyder att man får dra av detta värde, som man egentligen inte betalat, istället för amorteringarna till banken. På detta sätt är den kostnaden "låst" som du skriver. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att vara folkbokförd på fel adress?

2017-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!En för vår familj okänd person har visat sig vara felaktigt folkbokförd på vår adress. Vi är relativt nya ägare till en villafastighet, som under tidigare ägare hade en uthyrningsdel. Därför har vi dragit slutsatsen att personen bör ha varit hyresgäst hos tidigare ägare (vilken f.ö. är avliden).Så gott som dagligen kommer post från myndigheter och företag till personen. Vi har konsekvent skickat posten åter till avsändarna, och skrivit en notering på kuvertet att personen inte bor på adressen. Vi har givetvis också kontaktat Folkbokföringen vid Skattemyndigheten för att påtala saken. Av Folkbokföringen har vi fått besked att det kommer att göras en så kallad bosättningsutredning. Men vårt ärende verkar dra ut länge på tiden. Det har nu gått 3 månader sedan vi tog en första kontakt med myndigheten. Under tiden har vi blivit alltmer fundersamma. Vad skulle det kunna få för negativa konsekvenser att en person uppger sig som boende i vårt hushåll? Kan vi på något sätt råka illa ut? Därför undrar jag: Kan det finnas anledning att agera på andra sätt än att göra som vi gjort, anmäla saken till Folkbokföringen? Skulle detta till exempel kunna vara ett polisärende?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen. Enligt 6 § så ska man vara folkbokförd där man är att anse som bosatt. Bosättningsbegreppet definieras i 7 § som den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Det finns dock ett antal situationer där detta frångås och detta står uppräknat i lagen. Om inget av undantagen är tillämpliga så är man felaktigt bokförd vilket står i strid med lagen.Om du tror att personen i fråga är inkorrekt folkbokförd på din adress kan du anmäla detta till Skatteverket. De kan då välja att självmant ta upp saken till prövning om de tror att personen är fel folkbokförd, 34 §. Om de finner att personen är fel registrerad kan de förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress, 31 §, och detta föreläggande kan förenas med vite, 37 §.Det är alltså inte brottsligt i brottsbalkens mening att vara folkbokförd på annans adress eftersom det inte finns några riktiga sanktioner mot det. Det är dock lagstridigt att folkbokföra sig på fel adress och det kan resultera i ett föreläggande med vite från Skatteverkets sida.Det verkar som att ni har vidtagit nödvändiga åtgärder för att lösa problemet. Dock kan sådana ärenden ta ett tag, men fortsätt att höra av er till myndigheten och se efter hur ärendet fortskrider. Ni kan även försöka ta kontakt med personen som är folkbokförd på er adress. Vänligen

Överlåtelse av värdepapper till förmånligt pris på grund av anställningsförhållandet ska lönebeskattas.

2017-10-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har fått möjligheten att öka mitt aktieinnehav i det företag jag är anställd hos. Styrelsen gjorde en värdering och priset blev nästan 3 gånger så högt per aktie som det vi pratade om några månader innan då bolaget fortfarande var värderat lägre. Jag har eget aktiebolag som äger mina nuvarande aktier i företaget. Är det möjligt för företaget att sälja aktierna till ett underpris dvs. det första priset vi diskuterade, ca 1/3 av dagsvärdet? Innebär detta beskattning av mig personligen (eller för mitt enskilda bolag) och för företaget som säljer aktierna så som arbetsgivaravgifter m.m?Anledning till att jag får köpa mer är för att fördela andelen hos ägarna jämnare då jag äger förhållandevis lite mot resten. Det blev dock en väldigt dyr affär mot vad som var sagt från början. Styrelsen påstår att det skulle bli en skattesmäll om aktierna säljs till det lägre priset vi diskuterade först. Vad jag vet finns det olika fall beroende på vad syftet med aktieköpet är dvs. om det rör sig om kompensation för arbete eller att man har låg lön och köpa billigare aktier skulle vara en slags ersättning. Då blir det beskattning men det går väl sälja/köpa under andra premisser? Är det både företaget och individen som får skatta? Och på vilket belopp? Går det ens undvika skatten i detta fall? Är det något negativt för företaget att betala denna beskattning förutom pengarna som går åt? Att det ser dåligt ut i redovisningen m.m.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det utgör en klassisk fråga i förmånsbeskattningen att ett köp av värdepapper på förmånliga villkor på grund av anställningen ska lönebeskattas. Detta innebär, bland annat, beskattning för den anställde och skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för det säljande företaget. Två sätt att undvika beskattningen är att antingen överlåta aktierna till marknadsvärdet eller att bevisa att anställningsförhållandet inte har påverkat beslutet att sälja under marknadsvärdet. I detta fall ska både denna och efterföljande överlåtelser kapitalbeskattas. Ett undantag som möjligtvis kan vara vägledande i det här fallet är att förmånsbeskattningen inte ska ske om den anställde erbjuds att köpa aktierna på samma villkor som utomstående personer. Om företaget tänker betala arbetstagarens skatt på överlåtelsen skulle det vara önskvärt att vända sig till Skatteverket för att få ett säkert svar om hur de tänker bedöma frågan, för att det inte är omöjligt att Skatteverket skulle tycka att denna skattebetalningen utgör en "dold" del av löneersättningen, vilken ska ha sina egna skattekonsekvenser (lönebeskattning, arbetsgivaravgifter osv). Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Fråga om lån från privatperson ska tas upp för beskattning

2017-10-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag fick låna pengar från min bror och några kompisar upp till 60 000 kr för att jag ska köpa ett bostadsrätt. Räknas lånet som inkomst? alltså bör jag betala skatt?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall ni inte har avtalat om någon ränta på lånet så ska inte transaktionen tas upp som intäkt, ingen skatt blir aktuell här.Har ni avtalat om någon ränta på lånet så ska du dra av räntebeloppet i inkomstslaget kapital och din långivare ska ta upp motsvarande belopp i inkomstslaget kapital, enligt inkomstskattelagen 42 kap 1 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Skatt på royalty från Finland ska bara betalas i ett land

2017-09-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Min mormor som bor i Sverige har skrivit låtar i Finland på 50-talet. Hon har genom åren fått mindre royalties för arbetet. Jag har förstått det så, att det har betalats automatisk skatt av beloppet i Finland – och att hon därför inte behöver betala skatt av beloppen i Sverige. Stämmer det?MVH
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att det finns en skatteavtal mellan de nordiska länderna som ska förhindra dubbelbeskattning. I artikel 12 i avtalet anges att royalty ska betalas i ursprungslandet (Finland) om inte mottagaren av royaltyn är den verklige innehavaren av förmånen. Om mottagaren är den verklige innehavaren av förmånen ska skatt betalas i mottagarens hemvistland (Sverige).Var skatten ska betalas beror alltså på om din mormor är den verklige innehavaren av förmånen eller inte, men hon ska inte betala skatt för royaltyn två gånger!Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skattebrott att inte kunna betala skatt?

2017-07-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Kan man fällas för brott och därmed hamna i ett brottsregister om man inte har klarat av att betala den skatt man är skyldig. Alltså, även om man har deklarerat korrekt och i övrigt inte ljugit om några uppgifter? Ett exempel vore om man vid en försäljning av fastighet deklarerat korrekt reavinst och sedan blivit tvungen att lämna Sverige, och dessutom inte klarat av (haft råd) att betala skatteskulden. Eller är det endast brottsligt om man ljuger med deklarationen?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är inte brottsligt att inte kunna betala sin skatt, men det kan medföra en del andra problem. Om man som i det fall du påtalar flyttar för att man inte kan betala sin skatt finns skulderna kvar i Sverige och ökar i och med ränta. Det kan därför bli svårt om man vill flytta tillbaka till Sverige att skaffa bostad, arbete och liknande.Även om man flyttar utomlands är man under vissa förutsättningar fortfarande skattskyldig i Sverige. Detta kan du läsa mer om HÄR. Mellan vissa länder förekommer även samarbeten som gör att det går att kräva in svenska skulder trots att du flyttat utomlands. Det kan du läsa om HÄR. Sammanfattningsvis finns det flera sätt för Skatteverket och Kronofogden att driva in de pengar som du är skyldig att betala, och även om du flyttat utomlands finns möjlighet till utmätning. Det är dock inget brott att inte kunna betala sin skatt, så troligtvis kommer skattebrott inte att kunna aktualiseras i ditt fall. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!