Skattverkets möjligheter att kontrollera personalliggare

2018-02-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan Skatteverket kräva att vid en personalliggare kontroll kräva arbetstagaren på leg förutom uppvisande av ID06 kortet?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när. Det finns regler i Skatteförfarandelagen (2011:244) (SFL) 42 kap. Om tillsyn över kassaregister och kontrollbesök. Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är skyldig, eller kan antas vara skyldig, att föra personalliggare (42:8 SFL). Skatteverket får, vid kontrollbesöket, också begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet, med syfte att stämma av uppgifterna som arbetstagaren lämnar mot personalliggaren (42:8 a SFL). Jag tolkar sistnämnda paragraf som att arbetstagaren har möjlighet att styrka sin identitet på det sätt hen önskar. ID06-kortet används väl för att registrera arbetstagarens närvaro, i personalliggaren, på arbetsplatsen. Frågan är om ett ID06-kort så att säga "räcker" för att Skatteverket ska anse att personens identitet är strykt. Det kan jag tyvärr inte med absolut säkerhet svara på. Men rimligen borde Skatteverket ha möjlighet att kräva legitimation utöver ID06-kortet, exempelvis om de inte anser att ID06-kortet är tillförlitligt. Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Arbetsgivaravgift/socialavgifter.

2018-02-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Då jag är intresserad av juridik så har jag spekulerat hypotestiskt kring en viss situtation vad som skulle gälla i praktiken. om Rickard är anställdpå ett bemanningsföretag (enskild firma) och får lönespecifikationer varje månad med bifogad avdragen skatt samt anställningensavtal/bevis i samband med nyställningen, om det skulle visa att arbetsgivaren inte betalt in arbetsgivareavgiften/sociala avgifter och dylikt, vem får skulden då av skatteverket. Tack på förhand.
Henrik Berg |Hej.Tack för din fråga. Jag kommer nedan att beskriva hur arbetsgivaravgifter fungerar. Kortfattat svar finns längst ner.Socialavgifter:Det finns 2 typer av socialavgifter. Dessa 2 versioner är arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter regleras båda i Socialavgiftslagen. Enligt 2 kap. 1§ socialavgiftslagen ska arbetsgivaren betala in denna avgift till staten. Arbetsgivaren ska rent allmänt göra alla skatteavdrag för den anställdes räkning enligt 10 kap. 2§ skatteförfarandelagen. Denna avgift utgår på all avgiftspliktig ersättning som t.ex. är löner och arvoden som utgår p.g.a. tjänst (2 kap. 10§ socialavgiftslagen). Detta gäller oavsett vilken företagsform Rickard är anställd av. Det som spelar roll är hur mottagaren ska beskattas inkomstmässigt. Enligt 2 kap. 5§ socialavgiftslagen ska mottagaren istället betala egenavgift om denne är godkänd för F-skatt. Om utbetalaren är en fysisk person ska arbetsgivaravgifter bara betalas om ersättningen totalt på 1 år antas bli över 10 000 kronor. Om Rickards chef ej betalat arbetsgivaravgifterna enligt 2 kap. 1§ socialavgiftalagen eller/och inte gjort skatteavdragen enligt 10 kap. 2§ skatteförfarandelagen kan han dömas till skatteavdragsbrott eller vårdlös uppbördsredovisning enligt 6§ skattebrottslagen.Arbetstagarens ansvar.Rickard som fysisk person har ingen skyldighet att betala arbetsgivaravgifter och kan ej åläggas detta av skatteverket. Däremot måste Rickard kunna uppvisa lönespecifikationen att preliminärskatten och arbetsgivaravgiften har/ska ha erlagts av arbetsgivaren. Om Rickard inte kan uppvisa detta kan han i värsta fall skönsbeskattas enligt 57 kap. skatteförfarandelagen. Svar:Rickard som arbetstagare har ingen skyldighet att inge arbetsgivaravgiften så länge han inte är godkänd för F-skatt. Denna avgift ska inges av arbetsgivaren och Rickard kan inte åläggas att göra detta. Han bör dock spara sin lönespecifikation för att inga andra negativa skattekonsekvenser ska ske. Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver mer juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines betaltjänster för snabb och bra rådgivning.Mvh/Henrik Berg.

Beskattning av kryptovalutor

2017-12-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Jag handlar med kryptovalutor från ett företag i United Kingdom. Banken som dom använder är belägen i Estland.Min fråga är där med hur det kommer se ut när jag tar hem mina pengar från Estland. Kommer skatteverket på automatik få information om detta, och vad det är för sorts pengar? Eller hur kan man göra detta så skattemässigt bra som möjligt? Det handlar om belopp Under 50.000kr.Mvh
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till inkomstslaget kapital ska man räkna med kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar vilket framgår av 41:1 och 41:2IL. Med avyttring av tillgångar menas försäljning, byte eller en liknande överlåtelse av tillgångarna, 44:3.Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan den ersättning du erlagt för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp är din utgift för införskaffandet plus dina utgifter för förbättring detta enligt 44:13 och 44:14.Då kryptovalutor ska likställas med "övriga tillgångar" hittar vi reglerna för beskattningen av kryptovalutor i 52 kap. När du ska räkna ut omkostnadsbeloppet ska du i detta fall använda dig utav genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL, men bara om tillgångarna är en del av ett samlat innehav av med ett enhetligt värde 52:3 IL. Om du har köpt kryptovalutor vid flera olika tillfällen, ska man alltså bara beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp.För andra tillgångar än personliga tillgångar ska en kapitalförlust dras av med 70 procent 52:5.Det spelar ingen roll om du har din virtuella plånbok utanför Sverige eller om handelsplatsen du köpt kryptovalutor på ligger utanför Sverige, då en person som är bosatt i Sverige eller befinner sig stadigvarande i Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige oavsett var i världen inkomsten har uppkommit eller intjänats.Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Gåva från utlandet till Sverige

2017-12-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar har sålt ett hus i Uruguay (Sydamerika). De vill skicka 100.000 dollar i gåva till mig i Sverige. Vilka regler gäller?Mvh
|Hej,Om inga andra särskilda omständigheter föreligger gäller inga speciella regler. Gåvoskatten i Sverige är sedan länge borttagen, så att ta emot gåvor kan du göra utan problem.Hoppas du fick svar på din fråga!

Bestämmelser om lagervärdering

2018-02-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag vill höja resultatet på mitt AB, så tänkte jag att jag kanske kan skriva upp lagret genom att använda det högre nettoförsäljningsvärdet på mina varor. Lagret är värderat enligt årsredovisningslagen. Kommer detta att fungera? (tänker så jag inte bryter mot lagen)
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om lagervärdering finner vi i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Huvudregeln framgår av 17 kap 3 § IL och säger att lagertillgångar inte får tas upp till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet avses detsamma som i 4 kap 9 § 2-3 st. årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Det finns ingen bestämmelse i IL som begränsar dig att värdera lagret till ett högre värde under förutsättning att värderingen följs av bestämmelserna i ÅRL. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

De statliga myndigheterna beskattar efter egen bedömning

2018-02-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Under några år nu har jag drivit verksamhet där jag livesänder videospel online och delar av inkomsten har gått via hemsidan jag livesänder från. Den inkomsten har jag betalat 30% skatt till USA för och nu har skatteverket kontaktat mig för att säga att den beskattningen var felaktig och de anser att jag ska skatta i Sverige, inte USA. Min fråga är: Hur går man tillväga för att begära återbetalning från IRS på den skatt som man felaktigt beskattat? Är det ens möjligt då jag själv före respektive år har fyllt i en blankett (felaktigt) som indikerade att jag skulle betala 30% skatt?Tacksam för hjälp!
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan tyvärr inte svara på frågan angående innehållet av utländsk rätt, nämligen de amerikanska reglerna om återbetalning från IRS. Det är dock en generell princip att de statliga myndigheterna beskattar efter egen bedömning. Denna bedömning sker på grund av den inlämnade informationen, men myndigheterna är i regel inte bundna av denna information. Det kan vara någonting att diskutera med en amerikansk jurist.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Vem ska betala kemikalieskatt?

2017-12-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejJag undrar ifall min TV-operatör har rätt att ta ut kemikalieskatt av mig?Tack!
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vem det är som ska betala kemikalieskatten. Det är du som konsument som ska betala skatten och när du köper elektronik av olika slag kommer företaget att ha lagt på motsvarande summa på sitt försäljningspris. För dig som köpt en TV innebär det exempelvis en skatt på 120 kr/kg (3 §, Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik). Det här gör att priset på varan ökar eftersom företaget väljer att lägga på motsvarande summa på priset. Däremot är det inte företaget som får den skatt du betalat. Företaget måste redovisa och betala in den här skatten till Skatteverket, 7 kap. 1 § Skatteförfarandelag (2011:1244) 26 kap. 8 § Skatteförfarandelag (2011:1244) . Det är alltså du som konsument som ska betala skatten och företaget har bara i uppgift att förmedla skatten från konsumenterna till Skatteverket.Med vänliga hälsningar,

Vad kan hända om jag betalade fel skatt för fem år sen?

2017-11-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |jag har missat att deklarera en bostadsförsäljning (brf skickade aldrig någon kontrolluppgift...o där blev ingen större vibst så jag tänkte inte på det i dekl) nu tänkte jag bikta mig...men läste någonstans att det preskriberas efter 5 år ? det här är ca 5 år sedan. Kanske dumt att väcka en sovande björn ?? det är ju dessutom inget större belopp o skatt de missat (tror vinsten blev ca 50.000 efter mäklarens arvode räknats bort)
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket har rätt att i efterhand ompröva beslutet om hur mycket skatt du skulle betalat (om det nya beslutet leder till att du ska betala mer i skatt) om några särskilda situationer föreligger. I ditt fall är det dessa som blir aktuella:Om ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldige: under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning, Skatteverket får göra detta inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Så sex år från det år då du borde ha skattat för den vinsten (66 kap. 27 § skatteförfarandelagen). Utöver att du riskerar att Skatteverket tar ut den skatt som du borde ha betalat så riskerar du även skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Ett sådant skattetillägg beräknas så att man tar 40 % av den skatt som du borde ha betalat men inte betalade (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen). Om du på eget initiativ hör av dig till Skatteverket för att rätta till den felaktiga skatten så behöver du inte betala något skattetillägg (49 kap. 10 § andra punkten skatteförfarandelagen)Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,