Deklaration inlämnad av obehörig person anses inte inlämnad

2017-07-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är det olagligt att deklarera åt någon annan om man inte är deklarationsombud?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag anser att frågan avser de skatterättsliga konsekvenserna av att deklarera åt någon annan. Beroende på omständigheterna i det enskida fallet kan straffrättsligt ansvar dessutom aktualiseras, främst om förfalskning. Närmare bestämt anser jag att frågan handlar om situationen där uppgifterna i deklarationen är riktiga och att den har lämnats in med den skattskyldiges samtycke. Under dessa förutsättningar fokuserar jag på de skatterättsliga konsekvenserna. Är du dessutom intresserad av den straffrättsliga aspekten är du välkommen att återkomma med följdfrågor, gärna med ytterligare detaljer om den inlämnade deklarationens riktighet och om den andra personens samtycke.Skatterättsligt är det endast den skattskyldige och det av Skatteverket godkända deklarationsombudet som har behörighet att bland annat lämna in deklarationen. I det sammanhanget är det olagligt att deklarera åt någon annan om man inte är deklarationsombud, i den meningen att deklarationen inlämnad av en obehörig person inte anses formellt korrekt och det kan förekomma att Skatteverket begär kompletteringsföreläggande eller tar ut förseningsavgift. För den som obehörigt deklarerar finns det inga skatterättsliga konsekvenser, men straffrättsligt ansvar kan aktualiseras, som jag ovan förklarade, samt till och med civilrättsligt ansvar, beroende på relationen mellan den personen och den skattskyldige. För att svara på dessa frågor skulle det vara önskvärt att ha ytterligare information om de relevanta omständigheterna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Blandat fång av bostadsrätt bedöms enligt delningsprincipen

2017-06-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag och min pappa äger idag tillsammans en bostadsrätt. Han äger 90% och jag 10%. Vi köpte lägenheten totalt för 1,450 milj för två år sedan. Lägenheten är idag värderad till 2.1 milj.. han vill idag sälja sina 90% till mig för 1.450 milj. Skatteverket har idag gett mig en siffra på att han nästa år kommer att behöva skatta 98.000 kr för han säljer under marknadsvärdet vilket är okej. Men hur ska vi fylla i överlåtelsen juridiskt rätt till HSB och till banken. Blir en del gåva? Eller hur fungerar det? Snälla hjälp!
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger ska en del av överlåtelsen anses utgöra gåva. Närmare bestämt är detta i enlighet med delningsprincipen som gäller för bostadsrätter. Om marknadsvärdet för pappans andel är 1 890 000 (2,1 milj.x 90%) och han säljer denna för 1 450 000 kronor, anses han ha sålt 77% (1.45 / 1.89) av sin andel, dvs 69% (77% x 90%) av bostadsräten, till dig för detta pris som motsvarar marknadsvärdet. Resterande delen av 21% (90 - 69) anses utgöra gåvodelen. Detta betyder att du, när du säljer bostadsrätten, kommer att använda1 450 000 som anskaffningsutgift för 69% av bostadsrätten,145 000 (1 450 000 x 10%) som anskaffningsutgift för din 10% och304 500 (1 450 000 x 21%) som anskaffningsutgift för pappans 21% som utgör gåvodelen. Detta i enlighet med kontinuitetsprincipen som gäller för gåvan. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar

Dubbelbeskattningsavtal Sverige Kina

2017-06-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Var kan jag finna dagens dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kina? Finns det någon sådan?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det verkar inte finnas något uppdaterat dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kina som innehåller bilagan med regler för beskattning tillgängligt gratis på internet. Det du kan göra för att få tag på skatteavtalet är att kontakta Skatteverket via mail eller telefon. Skatteverket har en skyldighet att hjälpa dig.Vänligen,

Gåva genom banktransaktion

2017-05-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,min flickvän som för närvarande bor och jobbar i Hongkong planerar att flytta till mig i Sverige med sin dotter.För att detta ska fungera så måste jag bygga ut mitt hus. Hon är beredd att finansiera den kostnaden.Vad blir följderna om jag får via en banktransaktion 500 000 av henne till detta ?Mvh/Roy
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelag (1999:1229) IL är gåvor skattefria. Det kommer alltså inte innebära några skattemässiga följder i Sverige om hon för över 500 000 kr till dig. Däremot vet jag inte om det finns någon skatt får gåvogivare i Hong Kong som man kan behöva ta hänsyn till. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Skadestånd för täckande av inkomstbortfall är enligt praxis skattepliktigt.

2017-07-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. vi fick ett skadestånd från Nordea på 500 000 enär de hade tagit ut pengar från vårt konto som förts över som betalning för hyra men de förde tillbaka dom till bolaget som fört över dom, vi polisanmälde händelsen o då hörde Nordea av sig o vi fick pengarna som skadestånd,. Vi fick hela summan som skadestånd så det blev ju ingen moms men frågan är nu om det är skattepliktigt då det är ett skadestånd, skulle bli glad för svar enär vi får olika besked från skattekontoren när vi frågar.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeersättning av annan anledning än sakskada regleras inte i lagen, utan reglerna har utbildats i rättspraxis. Närmare bestämt är skadestånd för täckande av inkomstbortfal enligt praxis skattepliktigt. Det finns dock undantag där skadestånd inte ansågs utgära skattepliktig intäkt i någon förvärvskälla, men detta fall avsåg kompensation för kostnader och skadeståndet kunde inte ses som en del av vederlaget för egendomen. I ert fall har skadeståndet kommit som ersättning för en skattepliktig förvärvskälla, dvs hyreinkomsten, och det är sålunda skattepliktigt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av vinst för bolag och aktieägare

2017-06-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Funderar att privat köpa andel av travhäst som i sin tur ingår i ett aktiebolag. Vid eventuell vinst från inkörda pengar fördelas den på andelar. Hur skall det beskattas? Vad betalar aktiebolaget och vad betalar jag? Skall utbetald vinst från bolag till privatperson både skattas i form av moms och skatt på vinst?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Aktiebolag beskattas för sin vinst genom bolagsskatt. Skatten uppgår till 22% av den beskattningsbara inkomsten enligt 65:10 inkomstskattelagen (IL). Gör bolaget således en vinst på 100 000 kronor för ett beskattningsår ska 22 000 betalas i skatt. Som jag förstår det är den andel du funderar på att köpa en andel i aktiebolaget som äger hästen. När bolag ger utdelning till sina aktieägare beskattas ägarna för utdelningen. Utdelningar ska enligt 42:1 IL tas upp i inkomstslaget kapital. Utdelningar behandlas lite olika beroende på om aktiebolaget är noterat eller onoterat. Jag gör antagandet att ert bolag inte är noterat. För andelar i onoterade bolag tas utdelning upp till 5/6 enligt 42:15 a IL. Det innebär att 1/6 av utdelningen i praktiken blir skattefri. Om exemplet ovan fortsätts är vinsten efter skatt 78 000 kronor. Är ni exempelvis 10 personer som äger bolaget och får lika stor utdelning får ni således 7 800 kronor var om ni bestämmer er för att dela ut hela vinsten. Av de 7 800 kronor du får ska du ta upp 5/6 till beskattning, vilket är 6 500 kronor. Om du inte har andra inkomster eller utgifter i inkomstslaget kapital är ditt överskott 6 500 kronor. Överskottet ska sedan beskattas med 30% enligt 65:7 IL, vilket blir 1 950 kronor. Av de 7 800 kronorna får du alltså behålla 5 850 kronor efter skatt. I aktiebolag beskattas vinster därmed först hos bolaget och sedan hos ägarna vid utdelning. Någon moms blir det inte fråga om eftersom moms är en skatt på konsumtion som läggs på varor eller tjänster.

Finns en grund till anstånd med betalning av skattetillägg när man måste avyttra sin bostad?

2017-06-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har fått avslag med anstånd att betala skattetillägg med motiveringen att "behöva avyttra sin bostad kan inte anses vara betydande ekonomisk skada". Detta verkar helt subjektivt tyckande, finns någon definition på vad som anses vara ekonomisk skada som kan användas för att få igenom anstånd med betalning under överklagandetiden
Carla Zachariasson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 63 kap 7a § skatteförfarandelagen framgår att Skatteverket ska medge anstånd med betalning av skattetillägg om det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige och framstå som oskäligt att betala avgiften. I förarbetena till nämnda bestämmelse anges att "betydande skadeverkningar" kan bl.a. vara att den betalningsskyldige riskerar att hamna på obestånd eller tvingas att avyttra tillgångar som är av betydelse för verksamheten (prop 2015/16:127). Vad som är oskäligt är en friare bedömning.Att behöva avyttra bostaden skulle eventuellt kunna utgöra en grund för anstånd, men då jag inte vet mer om din situation är det svårt att säga något om avslagsbeslutets riktighet. Vill du ha mer hjälp kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en av våra erfarna jurister här.Hoppas svaret är till hjälp!Hälsningar

Företrädaransvar då man begärt bolag i konkurs innan skatterna förfaller till betalning?

2017-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag satt mitt företag i konkurs när skatteverket efter en utredning gällande moms och inkomstskatt för 2014 fastställde ett belopp som vi ej kunde betala. Företaget efterbeskattades och jag tvingades att sätta det i konkurs innan förfallodatum d.v.s innan skulden hamnade hos kronofogden. Nu har jag fått ett brev från skatteverket där de överväger att inleda en process för att fastställa att jag ska vara betalningsansvarig enligt 59 kap 12-14 skatteförfarandelagen.Min fråga till er är: 1: skulden ifråga är från perioderna 13112, 140512 och 141112 i efterhand taxerades och jag p.g.a det satt företaget i konkurs innan förfallodatum. Genom att sätta företaget i konkurs visade jag att beslutsamhet och inte oaktsamhet.2: Är det inte så att skulderna måste ha förfallit och de förfaller när man får en faktura eller betalningskrav med ett förfallodatum?Tacksam för er hjälp
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline. Sammanfattat svar: Som du skriver så krävs det att man gör aktiva åtgärder för att rädda upp situationen och inte driva bolaget vidare trots det dåliga ekonomiska läget. Att försätta bolaget i konkurs kan mycket väl vara det enda alternativet och det i sig bör inte medföra ansvar eftersom det görs för att säkerställa att bolagets skulder kan betalas så gott det går och att situationen inte ska förvärras för någon borgenär. Det kan anses oaktsamt att sätta bolaget i konkurs direkt om du inte har försökt lösa problemen. Dvs, om man medvetet driver ett bolag utan att betala skulderna till skatteverket och sedan sätter bolaget i konkurs så finns det ju ett medvetet och aktivt val att driva bolaget utan att betala skatter. Då ska självklart företrädaransvar kunna aktualiseras även om man drivit bolaget i konkurs. Här gäller det alltså för dig att visa att du har gjort allt du kan för att lösa situationen rätt för alla bolagets borgenärer och att du inte försatt bolaget i konkurs med tanken att slippa betala skatteskulder när du vetat en längre period att bolaget inte kommer kunna betala skulderna. Att sätta bolaget i konkurs med vettiga grunder till det bör alltså inte utlösa företrädaransvar. Skulderna förfaller först efter att bolaget begärts i konkurs i detta fallet och därför bör man kunna argumentera för att du därför inte ska hållas ansvarig då du avvecklat bolaget direkt när du fått insyn i de ekonomiska problemen. Utredning: Som du mycket riktigt redan känner till så krävs det oaktsamhet för ansvar enligt Skatteförfarandelagen 59:12-14. Det krävs faktiskt till och med ”grov oaktsamhet”, så vanlig oaktsamhet räcker inte. Skatteverket har skrivit ett ställningstagande rörande hur de bedömer situationen. SKV Dnr 131 652759-14/111. Där framgår att man för att inte vara så pass oaktsam att man skall drabbas av företrädaransvar ska uppfylla tre olika rekvisit. Det gäller alltså att man gör en betalningsinställelse som helt enkelt är ett slags officiellt meddelande om att bolaget går dåligt och att man ställer in alla betalningar och andra uppdrag för att helt enkelt utreda företaget, om det är värt att göra en rekonstruktion eller om företaget måste avvecklas. Bakgrunden till detta är att skatter inte ska gå före andra fordringar egentligen. Själva oaktsamheten kan alltså sägas bestå i att fortsätta driva verksamhet och betala andra skulder samtidigt som man skjuter på att betala skatten eftersom man prioriterar andra borgenärer före skatteverket. Vad krävs då för att slippa företrädaransvaret? I skatteverkets ställningstagande så framgår att man ska ha gjort en betalningsinställelse innan skatten förfaller till betalning. Det krävs att man gjort en betalningsinställelse senast tre veckor innan förfallodatum för betalningarna. Här kan alltså ett problem vara om du begärt bolaget i konkurs utan att göra betalningsinställelse och utan att då, som skatteverket se det, försöka lösa problemet. Istället kanske de anser att du helt enkelt kört på oaktsamt länge efter att du insett att det går dåligt för företaget. För att ha utfärdat en godtagbar betalningsinställelse krävs enligt skatteverket att:- Betalningsinställelsen riktar sig till alla bolagets borgenärer. Man kan alltså inte betala vissa borgenärer och skita i skatteverket. - Den är skriftlig. - Den efterföljs av verksamma åtgärder inom tre veckor. Det här syftar väl antagligen mycket till att personen som riskerar att drabbas av företrädaransvaret faktiskt ska försöka avhjälpa situationen.Ibland kan det ju dock vara hopplöst och den enda verksamma åtgärden som kan företas är då en konkurs.Det krävs alltså att man uppfyller dessa tre för att inte bli ansvarig för skatteskulder enligt skatteverket. Men det finns ju inget ställningstagande så vitt jag vet som kräver att man funderat en viss tid innan man faktiskt inser att bolaget inte kan fortsätta och därför begär det i konkurs. Att man begär bolaget i konkurs bör kunna likställas med en betalningsinställelse om det redan vid det tillfället står klart att någon annan lösning inte är möjlig. Hur går processen till? Eftersom skatteverket ska gå till domstol för att fastställa ansvaret så kan självklart en domstol göra en annan bedömning och där anse att du inte ska ansvara även om skatteverket tycker det, men då bör du faktiskt skaffa dig ett biträde som är bättre insatt i just företrädaransvar. SFL 59:16. Jag har tyvärr inte sådan praktisk erfarenhet av den typen av ärenden och där behöver du helt enkelt ett biträde med bättre insikt. Men det bästa är ju uppenbart om skatteverket redan själva anser att du inte ska drabbas av företrädaransvar för att därför slippa hamna i tingsrätten. Det gäller alltså för dig att försöka visa för skatteverket att du faktiskt har gjort det bästa av situationen och att det faktiskt inte gick att göra på ett bättre sätt samt att du har försökt lösa situationen för att kunna betala skatterna. I skatteverket ställningstagande kan man bland annat läsa: ”Det avgörande för företrädarens ansvarsfrihet är vad som sker efter en betalningsinställelse. Betalningsinställelsen är menad att ge företrädaren skäligt rådrum att undersöka vilka möjligheter som finns för att lösa den juridiska personens betalningssvårigheter. För ansvarsfrihet krävs enligt Skatteverkets mening att företrädaren har haft en välgrundad anledning att tro att betalningsinställelsen skulle kunna följas av en samlad och verksam åtgärd för att avveckla den juridiska personens betalningssvårigheter. En betalningsinställelse är alltså som huvudregel ett hinder mot att företrädaransvar döms ut gällande förfallodagar som infaller inom tre veckor från betalningsinställelsen.Beträffande skatter och avgifter som förfaller till betalning senare än tre veckor efter betalningsinställelsen kan, enligt Skatteverket, företrädaransvar utverkas. Detsamma gäller naturligtvis för skatter och avgifter som har förfallit till betalning före betalningsinställelsen under förutsättning att samtliga rekvisit är uppfyllda.” Det sista innebär alltså att även om man gör en betalningsinställelse, och sen fortsätter utan att göra aktiva åtgärder för att avhjälpa problemet eller betala skatten, så kan man ändå hållas ansvarig eftersom man då anses grovt oaktsam som driver en verksamhet som man vet inte kan betala skulderna. Men eftersom du begärt bolaget i konkurs och skatteskulderna förfallit inom de följande tre veckorna så anser jag inte att du bör ansvara om det inte framgått för dig långt tidigare att skatterna inte kommer kunna betalas och att ni skulle bli eftertaxerade. Själva eftertaxerandet i sig kan ju förstärka intrycket av att du agerat oaktsamt. Jag är osäker på hur det inverkar, men huruvida det inverkar eller inte beror ju antagligen på grunderna för eftertaxeringen. Antingen kan eftertaxeringen leda till att du har bättre bevis för att bolagets dåliga ekonomi kom som en chock för dig. Eller så kan eftertaxeringen leda till att skatteverket får bättre bevis för att du varit oaktsam om eftertaxeringen beror på att du gjort medvetet felaktiga skatteinbetalningar. Det är tyvärr svårt för mig att avgöra och det är något som du får försöka styrka hos skatteverket genom det formulär du fått. Insikt i bolagets ekonomi: Man kan säga att insikten i bolagets ekonomi är avgörande också. Som företrädare för bolaget anses man alltså ha insikt i ekonomin, men det är ju trots det möjligt att ekonomiska bakslag kan förekomma och tidigare felvärderingar av tillgångar eller investeringar helt enkelt har gjort att ekonomin plötsligt blir sämre. Sådant kan vara svårt att förutspå och i flertalet rättsfall så har företrädare kunnat undslippa ansvar då de gjort betalningsinställelser och inte försökt driva vidare ett bolag när de väl fått insikt om att skatterna inte kan betalas. Det krävs alltså som huvudsak att man inte fortsätter driva en verksamhet och struntar i skatterna. Gör man det kommer man kunna fällas för ansvar. Det är alltså viktigt att poängtera att den dåliga ekonomiska ställningen i bolaget kommit oväntat och att man snabbt därefter försökt vidta åtgärder för att undersöka ekonomin och eventuellt då göra betalningsinställelse och försätta bolaget i konkurs eller ansöka om företagsrekonstruktion. Möjlighet att jämka ansvaret: Det finns möjlighet enligt 59:15 att jämka ansvaret så att du inte behöver drabbas av företrädaransvaret, det krävs dock särskilda skäl och det är svårt att avgöra om något sådant skulle kunna föreligga i denna situationen. Mina råd till dig: I utredningen och blanketten från skatteverket bör du alltså framhäva att du begärt bolaget i konkurs för att det var den enda möjliga lösningen du såg på de ekonomiska problemen och att exempelvis en företagsrekonstruktion för att få bolaget på fötter igen inte var aktuellt. Dessutom gäller det för dig att framhäva att du avvecklat bolaget när du väl fått insikt i den dåliga ekonomin för att du inte såg möjlighet att vända bolagets situation för att kunna betala skatteskulderna. Man kan ju även framhäva att du begärde bolaget i konkurs för att betalningar till skatteverket skulle medföra att du gjorde dig skyldig till brottet oredlighet mot borgenärer genom att betala pengar till skatteverket och att de betalningarna medför att andra bolagsborgenärer inte får rätt till betalt. brottsbalken 11:1. Att begära bolaget i konkurs var alltså ditt enda val för att slippa straffansvar. Mer hjälp? Om du behöver mer hjälp med något juridiskt rekommenderar jag Lawlines Juristbyrå. Vi har även jurister för processer men tyvärr inte för skatteområdet. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert. Du kan även kontakta mig på emailen ovan för förtydliganden eller frågor gällande svaret här. Med vänliga hälsningar