Hur ska jag deklarera?

2018-03-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag flyttade tillbaka till Sverige 11/7/2017 efter 15år i USA. Ska jag bara ta med inkomsterna efter det datumet på min Svenska deklaration?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!På din svenska deklaration ska du ta med inkomster som härrör från Sverige och/eller som du intjänat när du varit bofast här. Om du t.ex. sålt en fastighet i Sverige under tiden år 2017 då du fortfarande var bosatt i USA ska du också deklarera för detta. Den förvärvsinkomst du intjänat ska du deklarera för från det datum du flyttade till Sverige.Hoppas du fick svar på din fråga.Väl mött!

Kan jag vara folkbokförd på en postboxadress?

2018-03-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag bor i min segelbåt. Just nu ligger den i Sverige Men i framtiden kommer jag att segla omkring Hur skall jag vara folkbokförd. Kan jag vara bokförd med en postboxadress?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen, vilken du finner här; här. Av 3 § framgår att den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sinnattvilaeller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år ska folkbokföras. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet skall folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist här.Vidare framgår det av 8 § att om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning. Således ska du fortsätta vara skriven på din gamla adress även om du inte faktiskt bor där. Det framgår av prop. 1990/91:153 att din situation inte anses vara skäl till t.ex. avregistrering. Beträffande boxadress är det inte möjligt, men du kan självfallet se till att få din post till en box när du är borta.Jag rekommenderar att du läser vad Skatteverket har att säga angående frågan på deras hemsida; http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/arbetautomlands/utomlandskortareansexmanader.4.2a9d99b2110b7fcf5c080009233.html. Du kan även ringa Skatteverket och höra hur de vill behandla din situation.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Försäljning och gåva av andel i fastighet

2018-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag äger en fastighet med ett ingångsvärde på 1000000 kr. Värdet på fastigheten är nu 2500000 kr och min blivande sambo ska bli delägare till 50%, baserat på detta värde. Bör man genomföra ägandeförändringen genom en överlåtelseförklaring eller försäljning? Hur blir de eventuella direkta skatteeffekterna och, framför allt, vad blir våra respektive ingångsvärden vid en eventuell gemensam försäljning i framtiden?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du säljer halva fastigheten kommer du att beskattas för den kapitalvinst du gör. För fastigheter gäller följande formel för att beräkna kapitalvinst enligt 44:13 inkomstskattelagen (IL):Ersättning för avyttrade tillgången – Utgifterna för avyttringen – Omkostnadsbeloppet = KapitalvinstOmkostnadsbeloppet utgörs enligt 44:14 IL av utgifter för anskaffning ökad med förbättringsutgifter. När du säljer halva fastigheten måste omkostnadsbeloppet proportioneras utifrån hur stor del av fastigheten som säljs. Det finns lite olika metoder för hur detta kan göras, och i den delen hänvisar jag till Skatteverkets hemsida, här. Jag tolkar det som att ditt anskaffningsvärde var 1 000 000 kr. Om du får räkna av hälften av ditt omkostnadsbelopp får du alltså dra av 500 000 från din kapitalvinst för din anskaffningsutgift (förutsatt att du inte haft några förbättringsutgifter). Om du säljer andelen för marknadsvärdet blir uträkningen av kapitalvinsten därmed 1 250 000 – 500 000 = 750 000 kronor. 22/30 av den vinsten tas sedan upp till beskattning enligt 45:33 IL, vilket blir 550 000. Skattesatsen är 30% enligt 65:7 IL och därför blir summan du ska skatta 30% av 550 000 = 165 000 kr.Om du skänker bort fastigheten kommer det inte att bli några skattekonsekvenser i nuläget, eftersom gåvor numer är skattebefriade enligt 8:2 IL. Det kommer dock påverka skatten som din sambo vid en försäljning blir skyldig att betala. När egendom överlåts genom gåva inträder nämligen den nya ägaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44:21 IL). Det innebär att det omkostnadsbelopp som din sambo skulle få använda vid en försäljning är det som du hade fått använda. I det här fallet skulle det beloppet vara samma som ovan, dvs 500 000 kr för sambons andel. Om sambon i stället köper andelen får det anskaffningsvärdet användas. Om sambon köper andelen för anskaffningsvärdet får således 1 250 000 kr dras av från kapitalvinsten. Om värdet stiger till 3 000 000 när ni ska sälja fastigheten blir skillnaden alltså följande:Kapitalvinst vid gåva = 1 500 000 – 500 000 = 1 000 000Kapitalvinst vid försäljning = 1 500 000 – 1 250 000 = 250 000Vilken överlåtelseform ni använder nu påverkar alltså till stor del vilket belopp som din sambo senare behöver skatta vid en försäljning. Att överlåta något genom gåva innebär därför egentligen snarare att skatten skjuts upp än att överlåtelsen är skattefri. Med det sagt är det givetvis i nuläget enklare att överlåta andelen som gåva, eftersom ni slipper överförandet av pengar och beskattningsskyldigheten inträder först senare.Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Bestämmelser om lagervärdering

2018-02-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag vill höja resultatet på mitt AB, så tänkte jag att jag kanske kan skriva upp lagret genom att använda det högre nettoförsäljningsvärdet på mina varor. Lagret är värderat enligt årsredovisningslagen. Kommer detta att fungera? (tänker så jag inte bryter mot lagen)
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om lagervärdering finner vi i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Huvudregeln framgår av 17 kap 3 § IL och säger att lagertillgångar inte får tas upp till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet avses detsamma som i 4 kap 9 § 2-3 st. årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). Det finns ingen bestämmelse i IL som begränsar dig att värdera lagret till ett högre värde under förutsättning att värderingen följs av bestämmelserna i ÅRL. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Vad räknas som inkomst och vad gör inte det?

2018-03-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad räknas som inkomst enligt lag?Vad räknas som inkomst enligt skatteverket? Och vad räknas ej som inkomst enligt frågorna?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen samlat inkomstbegrepp i lag men i Sverige utgår man från den så kallade källteorin. Källteorin innebär att man beskattas på sådant kapital som utgör avkastning ur en varaktig inkomstkälla.Det som lagen anser att är inkomst anser även skatteverket att är en inkomst eftersom skatteverket måste följa lagen. Ifall man anser att skatteverket gjort en felbedömning i fråga som har betydelse för beskattningen får detta överklagas (67 Kap 2 § Skatteförfarandelag).Inkomstskattelagen (IL) räknar upp tre inkomstslag. Det första är tjänst (10-12 IL) dvs. sådana inkomster du får pga. anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 Kap 1 § 2 st IL). Till detta inkomstslag hör även inkomster man får i hobbyverksamhet om man har sådana, t.ex. biodling. Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet (13-40 Kap IL). Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässig och självständigt (13 Kap 1 § IL). Det sista inkomstslaget är kapital (41-55 Kap IL). I detta inkomstslag beskattas du dels för inkomster och utgifter du har pga. innehav av tillgångar och skulder, t.ex. aktier, dels för kapitalvinster och kapitalförluster, t.ex. när du säljer en aktie (41 Kap 1 IL).Jag tolkar din sista fråga som en fråga om vilka inkomster som inte ska beskattas (8 Kap IL). Arv och gåva är t.ex. skattefritt (8 Kap 2 § IL), lotterivinster, stipendier, bidrag, skadestånd, hittelön osv. är även skattefria. Även kapitalvinster du får då du avyttrar personliga tillgångar om dessa understiger 50 000 kr (52 Kap 2 § 2 st IL) är skattefria.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Arrendera från eget bolag utan förmånsbeskattning

2018-02-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Undrar lite över arrende. Vi är tre delägare i ett bolag och bolaget äger en jordbruksfastighet. På denna fastighet finns ett antal stugor från 30-talet i varierande skick. För att inte bli förmånsbeskattade funderar vi nu på om vi skulle arrendera varsin stuga. Vi använder dessa stugor privat ibland.Är det möjligt att arrendera från sitt eget bolag?Hur låg arrendekostnad kan vi sätta?Mvh Undrande
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att arrendera från sitt eget bolag då bolaget är en egen jurdisk person.Enligt huvudregeln är alla förmåner en anställd får på grund av sin anställning skattepliktiga.Sätts arrendekostnaden till ett marknadsmässigt pris och betalas med skattade pengar är det inte fråga om en förmån och ni kommer heller inte att bli förmånsbeskattade.För att undvika att bli förmånsbeskattade så måste arrendekostnaden motsvara markandsvärdet, det vill säga vad en utomstående skulle få betala för en motsvarande stuga.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Skattverkets möjligheter att kontrollera personalliggare

2018-02-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan Skatteverket kräva att vid en personalliggare kontroll kräva arbetstagaren på leg förutom uppvisande av ID06 kortet?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när. Det finns regler i Skatteförfarandelagen (2011:244) (SFL) 42 kap. Om tillsyn över kassaregister och kontrollbesök. Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är skyldig, eller kan antas vara skyldig, att föra personalliggare (42:8 SFL). Skatteverket får, vid kontrollbesöket, också begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet, med syfte att stämma av uppgifterna som arbetstagaren lämnar mot personalliggaren (42:8 a SFL). Jag tolkar sistnämnda paragraf som att arbetstagaren har möjlighet att styrka sin identitet på det sätt hen önskar. ID06-kortet används väl för att registrera arbetstagarens närvaro, i personalliggaren, på arbetsplatsen. Frågan är om ett ID06-kort så att säga "räcker" för att Skatteverket ska anse att personens identitet är strykt. Det kan jag tyvärr inte med absolut säkerhet svara på. Men rimligen borde Skatteverket ha möjlighet att kräva legitimation utöver ID06-kortet, exempelvis om de inte anser att ID06-kortet är tillförlitligt. Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Arbetsgivaravgift/socialavgifter.

2018-02-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Då jag är intresserad av juridik så har jag spekulerat hypotestiskt kring en viss situtation vad som skulle gälla i praktiken. om Rickard är anställdpå ett bemanningsföretag (enskild firma) och får lönespecifikationer varje månad med bifogad avdragen skatt samt anställningensavtal/bevis i samband med nyställningen, om det skulle visa att arbetsgivaren inte betalt in arbetsgivareavgiften/sociala avgifter och dylikt, vem får skulden då av skatteverket. Tack på förhand.
Henrik Berg |Hej.Tack för din fråga. Jag kommer nedan att beskriva hur arbetsgivaravgifter fungerar. Kortfattat svar finns längst ner.Socialavgifter:Det finns 2 typer av socialavgifter. Dessa 2 versioner är arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter regleras båda i Socialavgiftslagen. Enligt 2 kap. 1§ socialavgiftslagen ska arbetsgivaren betala in denna avgift till staten. Arbetsgivaren ska rent allmänt göra alla skatteavdrag för den anställdes räkning enligt 10 kap. 2§ skatteförfarandelagen. Denna avgift utgår på all avgiftspliktig ersättning som t.ex. är löner och arvoden som utgår p.g.a. tjänst (2 kap. 10§ socialavgiftslagen). Detta gäller oavsett vilken företagsform Rickard är anställd av. Det som spelar roll är hur mottagaren ska beskattas inkomstmässigt. Enligt 2 kap. 5§ socialavgiftslagen ska mottagaren istället betala egenavgift om denne är godkänd för F-skatt. Om utbetalaren är en fysisk person ska arbetsgivaravgifter bara betalas om ersättningen totalt på 1 år antas bli över 10 000 kronor. Om Rickards chef ej betalat arbetsgivaravgifterna enligt 2 kap. 1§ socialavgiftalagen eller/och inte gjort skatteavdragen enligt 10 kap. 2§ skatteförfarandelagen kan han dömas till skatteavdragsbrott eller vårdlös uppbördsredovisning enligt 6§ skattebrottslagen.Arbetstagarens ansvar.Rickard som fysisk person har ingen skyldighet att betala arbetsgivaravgifter och kan ej åläggas detta av skatteverket. Däremot måste Rickard kunna uppvisa lönespecifikationen att preliminärskatten och arbetsgivaravgiften har/ska ha erlagts av arbetsgivaren. Om Rickard inte kan uppvisa detta kan han i värsta fall skönsbeskattas enligt 57 kap. skatteförfarandelagen. Svar:Rickard som arbetstagare har ingen skyldighet att inge arbetsgivaravgiften så länge han inte är godkänd för F-skatt. Denna avgift ska inges av arbetsgivaren och Rickard kan inte åläggas att göra detta. Han bör dock spara sin lönespecifikation för att inga andra negativa skattekonsekvenser ska ske. Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver mer juridisk rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines betaltjänster för snabb och bra rådgivning.Mvh/Henrik Berg.