Vad krävs för personligt betalningsansvar för bolags (AB) skatteskulder och vilka åtgärder bör jag vidta?

2018-09-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag driver ett byggbolag som har nu hamnat i ekonomisk knipa. Vi ligger efter med arbetsgivareavgifter, skatteverket har skickat övervägande på att dra tillbaks f-skatten. Hela problemet börjar med att min före detta anställd räknade fel på beställningar vilket gör att vi utför halva beställningen gratis och arbetstimmarna springer iväg. Enligt min beställare är det vårt problem efter att ha skrivit på beställningen. Nu får jag information om personlig ansvar över skatt och andra avgifter. Kan jag bli personlig ansvarig ? Vad kan jag göra nu ? Jag behöver ha hjälp med att lösa situationen. Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som skiljer aktiebolag från andra företagsformer är framförallt att aktieägare inte kan åläggas personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder (1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL)). Det finns dock vissa regler som kan medföra att företrädare för aktiebolag åläggs personligt betalningsansvar.

Betalningsansvar för skatteskulder

Av 59 kap. 13 § SFL och 12 kap. 6 § SBL framgår att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Innebörden av företrädare avser främst styrelseledamöter och VD; legala företrädare. Dock kan även så kallade "faktiska företrädare" som haft maktpositioner i bolaget, utan att vara legala företrädare, omfattas av ansvaret. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.

Legal företrädare?

Skatteverket kommer i första hand att undersöka vad som är registrerat i bolagsverkets register och det ställs stora krav på eventuell motbevisning. I det fall du registrerats som VD eller styrelseledamot i Bolagsverkets register, kommer anses vara legal företrädare för bolaget.

Uppsåt eller grov oaktsamhet

Att inte betala en skatteskuld anses inte som ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande om man senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla bolagets skatteskulder. Sådana åtgärder kan vara ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs. I det fall bolaget fortsätter verksamheten, trots att det synes ha varit på obestånd under en längre tid och det inte vidtas verksamma åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen, kan uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande anses föreligga.

Undantag till betalningsskyldighet

Enligt 59 kap. 15 § SFL och 12 kap. 6 b § SBL får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten om det finns särskilda skäl. Noteras kan att Högsta domstolen i senare rättsfall synes visa en benägenhet för mer allmänna skälighetsresonemang, som resulterat i en till synes något mer generös tillämpning av jämkning och eftergift. Det kan sålunda i detta fall diskuteras huruvida det utgör särskilda skäl att en arbetstagare utfört sitt arbete med ett till synes bristande utförande. Förvisso kan mot detta anföras, att du som VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning, det vill säga. åtaganden som regelbundet görs i bolaget enligt dess verksamhet och att du sålunda haft viss kontroll över det utförda arbetet eller skyldighet att informera dig om skötseln. Det är emellertid slutligen fråga om en bedömning i det enskilda fallet, vilken får genomföras av domstol.

Jämkning och överklagande

I rättsfallen NJA 1973 s. 544 och NJA 1974 s. 423 hade inte aktiebolag erlagt betalning för vissa skatteskulder. Så snart företagsledaren fått reda på bolagets försummelse att betala de innehållna skattebeloppen hade han gjort vad som stod i hans förmåga att ordna upp saken. I och med att detta inte lyckades medverkade denne till att bolaget inte fortsatte sin verksamhet utan försattes i konkurs. Skäl för eftergift ansågs därför finnas. Det finns sålunda möjlighet att jämka eller undgå betalningsansvar.

I det fall Skatteverket ändå beslutar att hålla dig ansvarig för skatteskulderna så kan du i sista hand överklaga beslutet till domstol (67 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Ha dock i åtanke att även om du vinner så får du stå för dina rättegångskostnader, eftersom det är en förvaltningsprocess.

Kan arbetstagaren åläggas ansvar?

I detta fall kan man anföra att du som arbetsgivare lidit –vad som inom skadeståndsrätten kallas –ren förmögenhetsskada. Det är alltså fråga om ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada. Utgångspunkten är, enligt skadeståndslagen (SkL), att sådan skada endast ska ersättas om den vållats genom brott. Det finns dock rikligt med praxis, vari stadgas att brott inte krävs i varje fall. Skadeståndsansvaret regleras i detta fall särskilt avseende anställningsförhållanden i 3-4 kap. (SkL). I 4 kap. 1 § stadgas att:

"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."

Enligt lagens förarbeten är lagrummet även tänkt att avse rena förmögenhetsskador, oavsett brott.

För arbetstagare skadeståndsansvar krävs fel eller försummelse på grund av uppsåt eller vårdslöshet. Arbetstagaren måste även kunna tillräknas vållandet i subjektivt hänseende. Det subjektiva rekvisitet kan tänkas brista, exempelvis om fråga är om en mycket ung och oerfaren arbetstagare som ställts inför en honom övermäktig uppgift. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan alltså arbetstagarens bristande utförande av uppgifterna denne tilldelats, kunna resultera i skadeståndsskyldighet.

Slutsats och rekommendation

Av frågeställningen att döma tycks det som att du är legal företrädare, eller i vart fall företrädare, för bolaget. Som företrädare kan du åläggas personligt betalningsansvar för uteblivna skatteinbetalningar. För detta krävs att det föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta föreligger i det fall företrädare uppsåtligen (exempelvis avsiktligen) undlåter erlägga skatteinbetalning eller efter att det uppdagats att skatteinbetalning inte skett, fortsätter bedriva verksamheten. I vissa fall kan det föreligga undantag för personligt betalningsansvar. I detta fall kan man resonera utifrån att det är en arbetstagares undermåliga arbete som förorsakat denna situation. Skulle inte detta vinna framgång, kan man begära jämkning. Detta kan accepteras i det fall man vidtar åtgärder för att betala, alternativt avvecklar företaget. I detta fall kan det även aktualiseras att rikta ett skadeståndsanspråk mot arbetstagaren.

Jag rekommenderar att du omedelbart kontaktar Skatteverket för att begära anstånd, alternativt finner en ekonomisk lösning för att inbetala skatten. Du kan även begära bolaget i konkurs. Genomför du någon av dessa åtgärder, alternativt några i kombination, kan du möjligen undgå personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder.

Jag kommer att ringa dig fredag den 21:e september ca kl. 17.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82559)