Bostadsförmån

2018-04-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har separerat dec 2016, I januari 2018 får jag förfrågan från skatteverket då jag varit kommanditdelägare (med en insats om 1000:-) i mitt ex Kb, fastigheten vi bodde i ägs av Kb till 100% och mitt ex har 100% jag har fått lämna in N3A bilaga (alltid 0 kr på allt) som alltid mitt ex har fixat, vi har bedrivit vandrarhemsverksamhet på fastigheten, jag har aldrig tagit ut nån lön för detta arbete jag lagt ner utan alla pengar har mitt ex tagit hand om. Exet jobbar i Stockholm så jag har till största del tagit hand om allt arbete med verksamheten, då han inte varit närvarande. Nu tycker då skatteverket att jag ska ha tagit upp bostadsförmån i min deklaration, enl mitt ex har han ett hyresavtal/nyttjanderättsavtal med kommanditbolaget, jag har ju inte betalat nån "hyra" eftersom jag betalat med arbete o andra räkningar i hushållet, såsom mat, tv, telefon o prenumerationer och det som ingår i ett hushåll, jag är låginkomsttagare o mitt ex har bra lön, så vi har delat på utgifterna efter våra ekonomiska tillgångar. Dessa frågor från skatteverket om jag har betalt hyra o uppvärmning och varför jag redovisat 0 resultat kom upp i samband med att jag begärt bodelning (som jag lagt ner pga exet inte tycker jag är värd nåt). Kan mitt ex varit inblandad i varför jag fått dessa frågor drygt 1 år efter jag lämnat honom? Har jag nån chans tror ni att slippa denna bostadsförmån o skattetillägg? Inte lätt att förklara allt, men hoppas ni kan svara?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är skatterättslig och regleras av inkomstskattelagen (IL).BostadsförmånFörmån av en permanentbostad som en anställd får på grund av sin anställning eller uppdrag är en skattepliktig förmån. I inkomstskattelagen finns inga särskilda bestämmelser om värdering av förmån av fri bostad och värdet av bostadsförmånen ska därför beräknas enligt huvudregeln till marknadsvärdet (11 kap. 1 § IL och 61 kap. 2 § IL). Detta innebär att förmånen ska värderas till vad det normalt hade kostat för den anställde att själv hyra bostaden utan arbetsgivarens medverkan.Det som ingår i bostadsförmån är att värdet av fri bostad ska motsvara vad det kostar att hyra motsvarande bostad. I förmånsvärdet ingår också värdet för uppvärmning, vatten och sophämtning. Det rör sig om kostnader som har ett direkt samband med själva boendet. Vid beräkningen av bostadsförmånen ingår endast själva värdet av bostaden. Detta innebär att förmån av hushållsel, garage, möbler, husarbete och andra privata tjänster ska värderas separat.Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på och det kan inte uteslutas att företag är beredda att betala högre hyra än vad en privatperson är beredd att göra. Förmån av en bostad i hyreshus ska i första hand beräknas till kvadratmeterpriset för boytan i uthyrda, likvärdiga lägenheter på orten. Inkomster i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2 §, IL. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom 2012-10-05 (mål nr 7441-10 och 2659-11) uttalat att bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre.Skatteverket har tagit fram tabeller för hyrespriset per kvm och år för bostäder i flerfamiljshus inom olika områden. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1923.html?date=2013-12-09Har förmånshavaren lämnat ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen ska förmånsvärdet minskas med ersättningens belopp (61 kap. 4 § IL). Detta är i regel den faktiskt betalda hyran.Om förmånshavaren själv betalar vissa normala bostadskostnader till någon annan än arbetsgivaren ska förmånsvärdet reduceras med de belopp som motsvarar dessa kostnader. Som normala bostadskostnader räknas exempelvis kostnader för uppvärmning, vatten och sophämtning. SvarDet blir troligen svårt att undvika att beskattas på bostadsförmånen. Det framstår som att du fått bostadsförmån istället för lön vilket skatterättsligt ses som en beskattningsbar inkomst. Bostadsförmån är skattepliktig och ska tas med i deklarationen. Du bör förklara alla omständigheter i ditt fall till handläggaren hos Skatteverket.Det är möjligt att ditt ex har tipsat skatteverket men det är också möjligt att Skatteverket har upptäckt saker som de ifrågasätter med din nuvarande och tidigare deklarationer.Om du har skilt dig (varit gift) har du rätt att begära bodelning oavsett vad ditt ex tycker, det finns ingen preskriptionstid för att begära bodelning. Även företaget ingår i bodelning om ni inte skrivit äktenskapsförord om att den ska utgöra enskild egendom eller om den är ärvd/given som gåva med skriftligt förbehåll om att den ska vara exets enskilda egendom. Om ni däremot var sambos och separerade finns en tidsgräns på att begära bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt sambolagen 8 § 2 st.RekommendationJag rekommenderar att du tar reda på om den tidigare redovisningen för bolaget är korrekt eftersom du som delägare har haft ansvar för att deklarera korrekt. Om det finns felaktigheter har du då möjligheter att rätta deklarationen i efterhand innan skatteverket vidtar åtgärder. Man kan även få råd från skatteverket om man ringer eller mejlar dem.Du bör eventuellt rådgöra med en jurist inom skatterätt om skatteverket fattar beslut som går emot dig, för att utreda dina möjligheter att vinna en överklagan. Det finns även mycket information på skatteverkets hemsida skv.se Om du har någon följdfråga eller vill anlita en av Lawlines jurister är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se. Vi är dock inte specialiserade på skatterätt.Vänligen

Skattepliktig inkomst vid vittnesförhör

2018-04-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Pga min yrkesutövning vittnat jag på rättegångar. Ersättning vid förlorad inkomst ska vara skattefri. När jag anger min förlorade inkomst före skatt till Tingsrätten så drar de av 30% på beloppet. Ska det vara så?
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättning till ett vittne som inställer sig vid en rättegång är skattefri till den del som ersättningen är reseersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan. Dock förutsätter det att vittnet inte inställer sig som en del av sin yrkesutövning. Svaret på din fråga blir därmed, ja det ska vara så. Då bevittningen sker under betald arbetstid betalar du skatt som vanligt via din arbetsgivare, 8 kap. 27 § inkomstskattelagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar.Med vänlig hälsning,

Trust klassificeringen beror på hur trusten har stiftats

2018-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Min moster i USA dog år 2011 och hade i testamentet upprättat något som heter P.... living trust och tanken var att jag och 2 av mina kusiner skulle kunna få lite pengar varje år. Av olika anledningar, som inte vi har kunnat styra över, har det inte blivit så och nu vill trustförvaltaren betala ut allt på en gång. Pratade med skattemyndigheterna och enligt dom så blir det antagligen så att jag får lägga hela denna summan under inkomster-tjänst i deklarationen. När jag då räknade ut vad jag skulle bli tvungen att betala i skatt på dessa pengar så blir det mer än hälften av arvet. Detta känns så fel då det är ett arv från en moster och i Sverige finns inte arvsskatten längre. Jag är inte rik och hade behövt dessa pengar. Finns det något man kan göra för att inte behöva ge bort de mesta av pengarna till staten? Jag anser att det ska anses som arv då det blir en klumpsumma och inte utdelning varje år som meningen var från början. Jag har ingen hög inkomst och inga andra avdrag förutom bolån på mitt hus.Tacksam för svar.K.B.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om truster regleras inte i svensk rätt och Sverige har inte undertecknat den multilaterala Haag-konventionen, så bedömningen består av undersökningen huruvida det finns någonting i den utländska lagstiftningen som kan leda till att trusten ifråga kan falla under de skatterättsliga termer som används i Inkomstskattelagen. Skatteverket behandlar rätt till livränta, periodiskt understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är ersättning för avyttrade tillgångar som tjänst. Det finns i så fall ingenting du som förmånstagaren kan göra för att påverka den skatterättsliga bedömningen, utan denna beror på hur trusten har stiftats.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om det finns en skatteskuld i dödsboet och flera dödsbodelägare?

2018-03-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Det finns två dödsbodelägare och nu har dödsboet fått en kvarskatt.Delas kvarskatten lika på dödsbodelägarna?
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Primärt är det mening att de pengar som tillhör dödsboet ska täcka alla skatt innan en utdelningen till dödsbodelägarna sker. Båda dödsbodelägarna ska påverkas lika. Finns inte möjlighet till utdelning och pengar att betala skatten saknas är det inte dödsbodelägarnas ansvar att betala in det. Skulden ska då restföras till Kronofogden och kan skrivas av efter fem år.Vidare hänvisningar för hur dödsboets deklaration ska ske kan du hittar på Skatteverkets hemsida. Hoppas det besvarar din fråga och lycka till!

Måste jag betala kvarskatt och skattetillägg när de felaktiga uppgifterna har lämnats av min bokhållare till Skatteverket?

2018-04-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min bokhållare glömde ta upp en del av min inkomst av verksamhet i min deklaration, gav mig 100.000:- i överskjutande skatt. Hon glömde också dra av 10.000:- från mina körkostnader. Senare kom hon på min resterande inkomst, men då var det för sent. Skyllde på att hon sett fel på blanketten. Jag vet att det är mitt ansvar, men när man inte kan någonting om deklarering? Ska jag behöva ha med mig en expert för att kontrollera hennes arbete? Jag hann också göra av med 60.000:- av min felaktiga överskjutande skatt. Nu får jag restskatt och skattetillägg i storleksordningen 200.000:-. Måste jag finna mig i detta?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag kommer börja med att förklara hur jag uppfattat din fråga; för att sedan besvara den fråga jag uppfattat att du ställt. Först ger jag ett kort svar på din/dina fråga/or. Sedan ger jag ett längre svar där den juridiska motiveringen till det korta svaret framgår. Jag kommer först att förklara relevanta huvudregler för att sedan gå in på undantagsregler som kan vara tillämpliga i ditt fall. Hur jag uppfattat din frågaJag uppfattar det som att du vill ha svar på ifall du måste betala restskatten och skattetillägget på 200 000 kr eller om du kan få en ändring i Skatteverkets beslut på något sätt eftersom det inte är du – utan din bokhållare – som lämnat de felaktiga uppgifterna till Skatteverket. Det korta svaretTroligtvis måste du betala skattetillägget men kan kanske få Skatteverket att sätta ner restskatten (kvarskatten) med anledning av dina avdragsgilla körkostnader.Du kan skicka in en blankett till ditt skattekontor där du överklagar Skatteverkets beslut om restskatt (kvarskatt) eftersom denna summa är felaktig med hänsyn till dina avdragsgilla körkostnader om 10.000 kronor. Du kan självklart också överklaga skattetillägget men ett sådant överklagande kommer inte Skatteverket godkänna eftersom din rättelse sker efter det att Skatteverket meddelat beslutet om skattetillägg. Jag har inte uppfattat din situation så – men skulle det vara så att du inte själv utsett "bokhållaren" – kan du överklaga Skatteverkets beslut om skattetillägg, trots att överklagandet sker efter Skatteverkets beslut om tillägg. Du behöver inte betala skattetillägget om deklarationen upprättats av en god man, konkursförvaltare eller liknande. Är din bokhållare en mycket kvalificerad person d.v.s. en auktoriserad revisor – kan du kräva att revisorn ska betala skattetillägget till Skatteverket. Motsätter sig den auktoriserade revisorn detta kan du berätta att du tänker skicka in en anmälan till Revisorsinspektionen som då kommer genomföra en granskning av revisorns arbete. Kommer Revisorsinspektionen fram till att revisorn brustit i sitt arbete kan revisorn bli av med sin auktorisation. Är bokhållaren inte en kvalificerad person ansvarar du över uppgifterna i deklarationen och måste själv betala skattetillägget. Huvudregeln – var och en ansvarar över sin egen deklaration Huvudregeln är att var och en ansvarar över uppgifterna i sin egen inkomstdeklaration. Det spelar ingen roll ifall du har fyllt i uppgifterna själv eller ifall någon annan gjort det. Har du skrivit under deklaration och skickat in den tolkar Skatteverket det som att du också är införstådd med vad du lämnar in och beredd att ansvara för innehållet, se 4 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). Restskatten Med restskatt tolkar jag det som du menar kvarskatt. Eftersom kvarskatten inte är ett tillägg på skatten på grund av vad bokhållaren skrivit i din deklaration, utan en summa du ska betala med anledning av de verkliga förmögenhetsförhållandena – måste du betala kvarskatten. Du skriver att din bokhållare "glömde dra av 10.000:- från mina körkostnader". Du skulle kunna skicka in en blankett till Skatteverket och begära omprövning av restskattebeslutet med anledning av att restskatten borde vara lägre med hänsyn till dina avdragsgilla körkostnader, se 16 kap. 1 §, 16 kap. 27 § och 16 kap. 28 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).En blankett för omprövning av Skatteverkets beslut hittar du här: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/deklaration/privatprivatpersonerfaq/kanjagbegaraomprovningelleroverklagaskatteverketsbeslutomminbeskattning.5.f103d011bbc96625680009273.html SkattetilläggetUndantagsregel - Självrättelse Man kan komma undan skyldigheten att betala ett skattetillägg om man hör av sig till Skatteverket och frivilligt rättar de felaktiga uppgifterna, se 49 kap. 10 § andra punkten SFL. Självrättelse kan ske i upp till sex år efter det att den felaktiga uppgiften lämnades. Tyvärr kommer man inte undan skyldigheten att betala skattetillägget ifall man uppmärksammar Skatteverket om oriktigheten i tidigare lämnade uppgifterna först efter att Skatteverket fattat ett beslut om skattetillägg. I sådana fall anses självrättelsen inte ha skett frivilligt. I ditt fall har ju Skatteverket meddelat ett beslut om skattetillägg innan du hunnit rätta till uppgifterna och då måste – enligt huvudregeln – du också betala skattetillägget. Har du allmänna frågor om självrättelse kan du kontakta Skatteverket via deras Skatteupplysning: 0771-567 567.Undantagsregel – När en företrädare som du inte valt själv har upprättat din deklarationI ditt fall tolkar jag det som att du själv har valt "bokhållare". Personer som saknar rättshandlingsförmåga, d.v.s. förmågan att själv ingå avtal vad beträffar sin ekonomi och egendom, har normalt sätt inte själva valt vem som ska företräda dem och upprätta deras deklarationer. Lagstiftningen är utformad så att kan man själv välja vem som ska upprätta ens deklaration är det också rättvist att man själv tar smällen ifall den person man själv utsett gör fel. Är situationen däremot så att man själv inte har möjlighet att bestämma vem man vill förlita sig på – ska man inte behöva ta smällen ifall företrädaren gör fel. Situationer då skyldigheten att betala skattetillägg bortfaller är t.ex. då deklarationen har upprättats av en förmyndare, förvaltare, god man eller konkursförvaltare. I ditt fall uppfattar jag det tyvärr som att du själv valt "bokhållare". Huvudregeln är då att du själv ansvarar över uppgifterna i deklarationen och måste betala skattetillägget när uppgifterna inte rättats frivilligt av dig innan Skatteverket hunnit ingripa. Undantagsregel – Du kan begära att en särskild kvalificerad "bokhållare" ska betala skattetillägget åt digDen som anlitar någon att sköta ens deklarationen står också risken för de förmögenhetsförluster som uppkommer på grund av den anlitades handlande. Att så är fallet kommer ur resonemanget att man själv får se till att anlita kompetent personal – gör man inte det – får man själv stå sitt kast. Den person som upprättat din deklaration kallar du för "bokhållare". Du skriver också att: "Ska jag behöva ha med mig en expert för att kontrollera hennes arbete". Med expert tolkar jag det som att du menar "en auktoriserad revisor" och att personen du anlitat inte är en auktoriserad revisor. För att du helt säkert ska kunna argumentera för att bokhållaren ska betala skattetillägget och inte du – krävs att bokhållaren är en person med sån kompetens att det kan förväntas att denne inte lämnar in oriktiga uppgifter. Underförstått så ja, det kan vara så att du borde ha anlitat en auktoriserad revisor för att du i det läge du nu befinner dig i ska kunna argumentera för att den auktoriserade revisorn eller dennes registrerade revisionsbyrå ska betala det skattetillägg du nu måste betala. Är din bokhållare en auktoriserad revisor och jag uppfattat din situation fel kan du visa upp beslutet om skattetillägg för revisorn och argumentera för att revisorn/dennes revisionsbyrå ska betala skattetillägget eftersom det uppkommit på grund av revisorns felaktigt lämnade uppgifter. Motsätter sig revisorn ditt krav kan du påpeka att du kommer göra en anmälan till Revisorsinspektionen. Revisorsinspektion granskar auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbyråer. Har en auktoriserad revisor inte skött sitt arbete kan denne mista sin titel. Som du ser skriver jag endast om auktoriserade revisorer, dessa är särskilt kvalificerade revisorer som har genomgått en både teoretisk och praktisk utbildning på sammanlagt åtta år och därefter avklarat ett test. Revisorsinspektionen granskar endast auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbyråer. En anmälan till Revisionsinspektionen måste inte se ut på ett särskilt sätt. Den ska med fördel vara skriftlig men kan skickas via brev eller mail. Det ska i anmälan framgå vilka omständigheter som ligger bakom anmälan, vilken revisor det gäller, för vilken tidsperiod det gäller och andra uppgifter som kan vara relevanta för granskningen. Mer information hittar du här: https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/disciplinarenden/ Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!Har jag uppfattat något i din frågeställning fel kan du nå mig via: vega.schortz@lawline.se Med vänlig hälsning,

Bedömningen av huruvida en verksamhet omfattas av tillståndsplikt är upp till Finansinspektionen

2018-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag funderar på att starta ett investeringsbolag och handla aktier, främst onoterade i andrahandsmarknaden och av finanshus. Bolaget kommer sedan sälja dessa aktier till investorer som har lust att köpa Bolaget ska handla på egen balans och egna pengar. Det jag undrar är omfattas en sån verksamhet av tillståndsplikt enligt FI och hur beskattas vinster i ett sånt fall?Hoppas det inte blev för krångligt.Tack för svar
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Banker, betaltjänstföretag, företag som verkar inom börs och clearing, fondbolag, fonder, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, hypoteksinstitut, konsumentkreditinstitut, kreditmarknadsföretag, utgivare av elektroniska pengar och värdepappersbolag kräver tillstånd från FI. Det är bara finansiella institut och inlåningsföretag som enbart behöver ansöka om registrering. Frågan huruvida bolagets verksamhet kan falla under "annan finansiell verksamhet", så att bolaget kan kategoriseras som "finansiell institut", är upp till FI. Vinsterna på bolagsnivå beskattas med företagsskatt på 22% och sedan utdelningen beskattas som kapital på 30% - upp till gränsen 169 125 kr för 2018 ifall det handlar om ett fåmansföretag; beloppet över denna gräns beskattas som inkomst av tjänst.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Skattebrott och skattskyldighet för otillåtet bettingupplägg

2018-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag är osäker på om jag gör mig skyldig till skattebrott eller eventuellt grovt skattebrott.Jag använder spelbolagens (bet365, bethard osv) generösa välkomstbonusar för spel på fotbollsmatcher. Typfallet innebär att jag sätter in 1000 och får 1000 i bonus. Eftersom jag bara kan få bonusarna en gång per sida i mitt namn har jag börjat spela på mina vänner, mot att de får en andel av vinsten som genereras. Jag swishar då pengar till min vän som sedan sätter över dessa på spelsidorna. Jag har skapat dessa konton och det är jag som lägger alla spel. Eventuella vinster plockas ut och jag får tillbaka majoriteten av vinsterna. I snitt får mina vänner 2500 kronor. Hela arbetet med att sätta in pengar på de 23 sidorna jag spelar på och sedan lägga spelen och ta ut vinsterna för att sedan avsluta samarbetet tar vanligen 5-10 dagar per person. Jag spelar på flera parallellt.Jag har för en tid sedan nått en punkt där mina vänner mot en ersättning på 1500 kronor rekommenderar nya kandidater jag kan spela på. Detta har blivit väldigt storskaligt för mig och jag tjänar flera hundra tusen varje månad. I snitt betar jag av sju personer varje vecka. Vinsterna är inte skattepliktiga eftersom alla spelbolagen som används är inom EU/ESS. Dock skulle detta kunna betraktas som någon form av näringsverksamhet. Jag vill göra rätt för mig och inte åka på rejält straff med fängelse som följd. Bör jag vara orolig om jag inte betalar skatt på detta?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt mig kommer du förmodligen inte anses skattskyldig för det bettingupplägg du beskriver i din fråga, även om det sannerligen låter som att du skapat någon form av "näringsverksamhetsliknade" upplägg. I princip alla stora spelbolag har som avtalsregel att du inte får agera för en annan part när du spelar på ett konto. Ett spelkonto är endast tänkt för personligt bruk. När du lägger spel på andras konton begår du avtalsbrott gentemot de olika spelbolagen. Själva "verksamheten" i sig är alltså inte tillåten. Detta faktum gör det dock inte helt uteslutet att du slipper betala skatt för inkomsten. Inkomster från otillåten verksamhet kan i vissa fall tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Detta förutsätter dock att verksamheten hade beskattats om den bedrivits lagligt. I din fråga föreligger inte denna förutsättning då, precis som du säger, bettingvinster inom EU/EES är skattefria. Således kan du enligt mig knappast vara att anse som skattskyldig i detta fall. Det du bör oroa dig för är nog istället spelbolagen. Det kan naturligtvis vara mycket svårt för ett spelbolag att fånga upp en "osynlig" tredje part (vilket i detta fall är du). Upptäcks bettingupplägget du beskriver av spelbolagen kommer dock de berörda kontona med all säkerhet stängas ner och alla pengar på dem gå förlorade. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Kan jag behålla skatteåterbäringen även om jag har en skuld hos kronofogden?

2018-03-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har skulder hos kronofogden, få jag behålla skattepengar?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att det du menar med skattepengar är skatteåterbäring, om jag skulle ha tolkat din fråga fel är du varmt välkommen att höra av dig igen med de korrekta förutsättningarna!Om du har skulder hos kronofogden kommer skatteåterbäringen i första hand överföras av Skatteverket till Kronofogden för att betala dina skulder. Om det sedan skulle bli en summa över, när dina skulder är betalda, kommer du att få dessa pengar (Kronofogdens hemsida).Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,