Vad utgör egentligen skattefria inkomster?

2018-07-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur skall jag tolka inkomstskattelagen 8 kap 2§? Min tolkning är att allt man får vid gåva, testamente, bodelning etc är skattefritt oavsett hur pengarna utbetalas! Jag har en bodelning där jag fick en summa pengar kontant och en del utbetalat i 3 år och skrevs då som underhåll men avsikten var att detta var en del av det belopp jag skulle erhålla för att flytta och skulle vara skattefria.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inkomstskattelagen 8 kap. 2 § radar upp de typer av inkomster som är skattefria. Vid en bodelning delar båda makarna gemensamt på summan av deras giftorättsgods. Detta innebär i regel att en av makarna efter bodelningen har egendom till ett högre värde än vad denne hade innan och tvärt om.Vad man får från själva bodelningen är i sig alltid skattefritt, men det kan ske beskattning i senare led. Exempelvis beskattas man på utdelningen på aktier som man fått genom en bodelning eller som gåva. Huvudregeln är alltså: om du erhåller någonting genom bodelning eller genom gåva, så är det skattefritt. Det låter inte på din situation som att det skulle vara tal om något annat,Jag hoppas att du känner att du fått nytta av svaret.

Hur mycket skatt måste man betala vid fastighetsförsäljning?

2018-06-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har en bostadsrätt jag vill överlåta med tillhörande lån till min f.d sambo och har läst flera av eraför all del uttömliga svar men känner mig ändå osäker på vad skatteffekten blir. Har anskaffningskostnad/köpeskilling på 2360000 lån på 1770000 och lght är värderad av banken till ca 3000000. Vill helt enkeltförsöka överlåta allt till henne utan att skatta alls så klart men det verkar inte vara så enkelt.Vad jag förstår blir det ändå beskattning fast överlåtelsen av lånet (som då blir köpet) understigeranskaffningsvärdet (förlust för mig). Tycker reavinsten borde kunna skjutas upp till den dag honavyttrar.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).Vid gåvor behövs ingen skatt betalas, utan den som får gåvan "tar över" skatten på så vis att anskaffningsvärdet inte förändras på grund av gåvan. När gåvotagaren vid ett eventuellt senare tillfälle säljer huset beräknas alltså skatten från försäljningsvärdet och gåvogivarens införskaffningsvärde. "Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation." (44 kap 21 § IL). För att det ska anses vara en gåva kan ingen motprestation ske, dvs din före detta sambo kan inte "ge" dig betalningen. Om ni gör så anses det ändå vara en försäljning.Om du får ersättning för huset, anses det som sagt vara ett köp vilket innebär att ni kommer behöva betala skatt om det säljs med vinst, oavsett hur ni gör med lånet. Lån har ingen inverkan på skatteplikten. Det som avgör skatteplikten är hur mycket du får för huset (med avdrag för försäljningskostnader och liknande) och hur mycket du köpt huset för.För att skjuta upp skatten vid en försäljning kan du använda dig av uppskov. Det innebär att du skjuter upp beskattningen. Mer om detta hittar du på skatteverkets hemsida (här).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär svarta pengar och penningtvätt?

2018-06-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |När blir pengar "svarta" och hur tvättas dessa? Pengar som kommer från svartjobb eller bedrägerier, räknas dessa som illegala pengar? Kan en person som jobbar svart i så fall göra sig skyldig för penningtvätt när hen erhåller lönen? Räknas pengar som antas hjälpa till för att utföra ett brott som svarta pengar?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du var som menas med "svarta pengar" i lagens mening, och hur dessa blir "vita" genom så kallad penningtvätt. Svarta pengar är ett uttryck för pengar som förvärvas genom att man inte har betalat skatt för dessa. Att "jobba svart" innebär i praktiken att man har en anställning utan något anställningsbevis. Fördelarna för arbetsgivaren med att anställa svart personal är att denne då inte behöver betala arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter för att ha en person anställd hos sig, och arbetstagaren slipper betala skatt på lönen som denne får. Nackdelarna för arbetsgivaren med att anställa personer "svart" är att det är väldigt lätt att "åka fast" på detta, då både Skatteverket och andra myndigheter har till uppgift att kontrollera att svarta anställningar inte förekommer. Arbetsgivaren gör sig då skyldig till skattefusk, vilket är kriminaliserat i Sverige och i större delen av världen. Nackdelarna för arbetstagaren är att denne inte har något skydd i sina arbetsförhållanden, som exempelvis rätt till sjukersättning. Arbetstagaren får inte heller sociala förmåner som man får som skattebetalare, exempelvis pension. Det är också olagligt för arbetstagaren att arbeta svart, då vi har skattskyldighet i Sverige. Är man svensk medborgare och bosatt i Sverige, är man obegränsat skattskyldig som privatperson (3 kap. 3§ inkomstskattelagen), vilket innebär att man ska betala skatt på alla sina inkomster. Arbetstagaren gör sig då skyldig till skattefusk. Viktigt att veta är att man inte gör sig skyldig till något brott förrän man deklarera sin inkomst på ett felaktiskt sätt. Att ta emot en lön som det inte har dragits skatt på är inte brottsligt, det brottsliga är att lämna oriktiga uppgifter till skatteverket i ens deklaration som man får ut varje år. Man kan i princip ta emot svart betalning under ett helt år, och gör sig inte skyldig till brott förrän man brister i redovisningen av sina uppgifter när det är dags att deklarera. Med "penningtvätt" avses pengar eller annan egendom som kommer från brott eller brottslig verksamhet som (1 kap. 6§ penningtvättlagen); 1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, 2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, 3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller 4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.Man menar oftast på att man tvättar pengar i den meningen att man får svarta pengar att bli lagliga genom att exempelvis sätta in sin svarta lön på sitt konto och hävda att man fått det i gåva under sin födelsedag, exempelvis, eftersom gåvor är skattefria. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det om taxeringsvärdet för ett hus är lägre än marknadsvärdet?

2018-06-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte ett fritidshus för 420 000 kronor via Fastighetsbyrån för drygt 1,5 år sedan, men av någon anledning har Skatteverkets taxeringsvärde varit 149 000 kronor ända sedan köpet. Mäklaren uppger dock att värdet på huset är i nivå med vad vi betalade, så det verkar ha blivit något fel hos Skatteverket. Eventuellt kommer vi inom kort att sälja huset och jag undrar nu om vi borde korrigera taxeringsvärdet hos Skatteverket? Alltså om dagens (felaktiga) taxeringsvärde på vårt hus kommer att påverka en eventuell vinst vid en försäljning?
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Taxeringsvärde är inte samma som det faktiska marknadsvärdet för fastigheten. Skatteverkets taxering baseras på försäljningar i området två år tidigare, och ska motsvara 75% av det sannolika marknadsvärdet för två år sedan i värdeområdet. Du kan läsa mer på skatteverkets vägledning om taxeringsvärde.Om det finns särskild anledning till att justera taxeringsvärdet får du själv begära det hos skatteverket, skatteverket gör dock en justering automatiskt var tredje år, och senaste taxeringen för småhus var 2018. Notera att taxeringen 2018 bygger på försäljningspriser 2016. Det kan även noteras är att taxeringsvärdet inte är ett hinder i sig för att sälja huset till ett högre belopp, utan snarare ligger till grund för andra saker som fastighetsavgiften. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Omprövning av skatt

2018-06-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |fel räcknad prelimär skatt efterhand rättad men kfg tar inte bort anmärkningpåstår att jag har reagerat sent
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du kan göra är att begära en omprövning av din skatt hos Skatteverket. Med vänlig hälsning

Extra inbetalning till skattekonto

2018-06-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag vet att jag får restskatt, om jag vill betala den redan nu, till vilket konto skall jag då betala den?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har möjlighet att när som helst göra en s.k. extra inbetalning till ditt skattekonto. Detta görs till Skatteverkets bankgiro för skatteinbetalningar som du finner här. Det är viktigt att du använder ditt personliga OCR-nummer som är unikt just för dig för att inbetalningen ska tillgodoräknas dig. Ditt OCR-nummer ska stå tryckt på din deklarationsblankett men det är även möjligt att använda Skatteverkets tjänst OCR-beräkning för att få fram ditt OCR-nummer. På Skatteverkets hemsida hittar du utförlig information om hur du går till väga.Hoppas det besvarade din fråga!

Vart vänder jag mig för att anmäla skattefusk?

2018-06-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min hyresvärd hyr ut en lägenhet (snart två) samt husvagn, byggnadsställningar, partytält "svart". Han får in ca 150.000-300.000 sek/år som han inte tar upp i deklaration. Anser inte att detta är rätt och riktigt. Vad gör jag anmälan?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din hyresvärd lämnar in en ofullständig deklaration till Skatteverket gör han sig skyldig till skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (SBL).Mitt råd är att du lämnar in ett tips om skattefusk på Skatteverkets hemsida, se här. I formuläret anger du vad du vet om det misstänkta skattefusket. Du bör vara så konkret som möjligt för att underlätta handläggningen, ta upp samma information som du skrivit i din fråga här samt hur länge det hela kan ha pågått. Skatteverket kommer sedan gå vidare med ärendet och utreda huruvida hyresvärden har begått skattebrott eller inte.Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Skattepliktig inkomst

2018-06-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har fåt ett privatlån för starta en verksamhet. lånet överförs utanför Sverige. Är lånet skatteplikt i Sverige ?mvh
Victoria Rosscheree |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att din fråga handlar om regler kring skattepliktig inkomst. När det gäller skattepliktig inkomst i Sverige beror det på olika faktorer. Främst om du är en skatteskyldig person i Sverige enligt inkomstskattelag är alla både juridiska och fysiska personer skatteskyldiga i Sverige, eftersom du tog lånet som en privatperson utgår jag från att det stämmer i förhållande till nedan. Enligt Inkomstlagen 3 kap. § 3 är en obegränsad skatteskyldig person den som Den som är bosatt i Sverige,Den som stadigvarande vistas i Sverige, Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.Bedömningen om vässentlig anknytning till Sverige göra genom inkomstlagen 3 kapitel 7 § där olika kriterier läggs upp i första stycket: - om han är svensk medborgare, - hur länge han var bosatt här, - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, - om han har sin familj här, - om han bedriver näringsverksamhet här, - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, - om han har en fastighet här, och - liknande förhållanden. Innebörden av obegränsad skatteskyldighet innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, enligt inkomstskattelag 3 kapitel 8. Därav är utgångspunkten om du anses vara begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige för att göra en korrekt bedömning av om inkomsten är skattepliktig eller inte i riket. Dessvärre har frågan som du ställer inte tillräckligt med information kring denna omständighet för att göra denna slutsats. Vidare beror det på om lånet tog i Sverige eller utanför landet, vilket även detta inte framgår av din fråga.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,