Behöver min dotter i Australien betala gåvoskatt om jag överför pengar till henne?

2018-09-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min dotter bor i Australien sedan 20 år och är både svensk och australisk medborgare. Jag vill överföra 300 000 kr till henne som gåva. Behöver hon betala någon gåvoskatt eller annan skatt i Australien?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Australien har de inte någon gåvoskatt. Så länge pengarna du ger henne verkligen är en gåva ska hon alltså inte behöva betala någon skatt. Det har dock förekommit situationer då större gåvor behövde deklareras. Dessutom kan vissa gåvor anses ha en koppling till någon form av ekonomisk verksamhet. Det beror på alla omständigheter vid gåvotillfället och vad din avsikt med gåvan är (se Australian Taxation Office). Jag föreslår därför att din dotter kontaktar Australiens skatteverk och frågar om hon behöver deklarera gåvan. Då kan ni vara säkra på att det blir rätt.Olika sätt att kontakta deras skatteverk finns här.Vänliga hälsningar,

Skattebrott genom underlåtenhet

2018-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Angående datum för passivt skattebrott.Läste nedan i ett annat inlägg och undrar vad som ses som datum för när passivt skattebrott begåtts."Till skillnad från det aktiva skattebrottet, fullbordas det passiva brottet när deklarationstidpunkten passerat och föreskriven uppgiftsskyldighet uppsåtligen har åsidosatts."Min fråga gäller alltså när "deklarationstidpunkten passerats".Om sista dag att lämna in deklaration enligt skatteverket var den 1a maj, är det då den 1a maj som räknas som deklarationstidpunkt? Eller, är det årets slut eller någon viss tidsfrist efter den 1a maj?
|Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar dig som att du funderar på när man begår skattebrott genom underlåtenhet. Alltså vid vilken specifik tidpunkt. Svaret på det är helt enkelt att det beror på vilken deklaration det är fråga om men antingen rör det sig om den 31 mars eller den 2 maj som du är inne på. Vid dessa tidpunkter anses brottet fullbordat. Däremot är det sällan som det leder till åtal eftersom: det första är tillåtet att rätta uppgifter/lämna in i efterhand och att en påminnelse ifrån skatteverket om detta inte påverkar den rätten. För det andra rör det sig ofta om små belopp som inte betraktas som allvarligare än skatteförseelse och dessa i praktiken inte åtalas utan istället får man en förseningsavgift. För det tredje krävs det för att det ska vara ett skattebrott att det finns fara för fullbordan, alltså en risk att pengar betalas ut eller inte inkommer till staten. Detta kriterium är ofta inte är uppfyllt eftersom att de vanligaste felen hittas vid rutinkontroller. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Var går gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet?

2018-07-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag kan tillverka smycken av trasigt porslin och sälja i hobbyverksamhet? Porslinet har jag köpt själv eller fått, och det är kända, svenska och utländska märken och mönster från designers på bl.a. Rörstrand, Gefle och Bavaria samt även ostämplat.
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhetDen aktuella frågan i ditt fall är huruvida verksamheten skulle komma att betraktas som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet. För att en näringsverksamhet ska anses föreligga så ska tre kriterier vara uppfyllda: - Självständighet- Vinstsyfte- Varaktighet Skillnaden mellan verksamheterna är att det i en hobbyverksamhet saknas vinstsyfte. Vad gäller i ditt fall? Det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Man kan säga att det som utmärker en hobbyverksamhet är att den utövas av hobbyidkaren själv (dvs. dig i det här fallet) och att vinstsyfte saknas. Att vinstsyfte saknas innebär inte att det är förbjudet att gå med vinst. Ett typexempel på en hobbyverksamhet är t.ex. försäljning i mindre skala av av produkter från hemslöjd, biodling m.m.Eftersom du själv tillverkar smyckena kommer din verksamhet att klassas som hobbyverksamhet så länge du inte har något vinstsyfte. Jag utgår från att det rör sig om försäljning i en mindre skala och då tyder det mesta på att det rör sig om en hobbyverksamhet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,

Vad gäller beträffande skatt på förlikningsavtal?

2018-07-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Vi har i ett förlikningsavtal nu till slut kommit överens om summan. Tvisten gällde om min avlidne fader var delägare i ett företag eller inte. Vad gäller beträffande skatt?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du har fått en förlikningsersättning i samband med en tvist. Ersättningar för skada på tillgångar är skattefria enligt 8 kap 22 § Inkomstskattelagen. Bestämmelsen tar enligt ordalydelsen främst sikte på sakskador, men av praxis framgår det att även andra ersättningar omfattas. Exempelvis så har Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterat beträffande ett förlikningsavtal mellan en bankman och en privatperson att detta inte skulle skattas i inkomstslaget kapital, så som skatteverket hävdade, utan istället ses som en skattefri ersättning. Därmed anses förlikningsersättningar vara skattefria ersättningar och du borde inte skattas för förlikningssumman. Vänligen,

Är det olagligt att förmedla svartarbete?

2018-08-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är det olagligt att förmedla svartjobb?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, det är olagligt att erbjuda svartarbete och det är olagligt att taga svartarbete. Observera att det olagliga endast inträder när man lämnar fel information till skatteverket i sin deklaration. Om man "arbetar svart" eller haft haft "svart arbetskraft" har man inte begått en olaglig handling förrän man avsiktligen (eller av oaktsamhet) inte fyller i dessa uppgifter i sin deklaration. Detta betyder i princip att man kan "arbeta svart" eller ha "svart arbetskraft" hela året, men om man sedan fyller i sin deklaration på ett korrekt sätt, så har man inte begått något brott. Om man lämnar osanna uppgifter riskerar man att sanktioneras med skattetillägg. (49 kap. 4§ skatteförfarandelagen). Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader kan tillkomma om någon köper ett ut åt dig?

2018-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag är en Svensk medborgare som bor och jobbar i Australien. Vår familj har planer på att bosätta oss i Sverige en tid från mitten av 2019. Vi är intresserade av att lägga ett bud på en villa (utgångspris 600,000), men det faktum att vi för närvarande bor och får inkomst utomlands gör det svårt att få ett fördelaktigt bolån. Ett alternativ som vi vill undersöka är att låta min bror i Sverige ta ut ett bolån och köpa villan, för att därefter skriva över huset på oss och låta oss ta över lånet när vi väl är på plats och har jobb i Sverige. Min fråga är, kommer detta att innebära extrakostnader, i form av beskattning eller liknande, för min bror eller mig?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din bror ger dig huset tillkommer bara kostnaden för lagfart, och eventuellt om ni vill ha hjälp att skriva gåvobrev eller liknande. Dock för att det i lagens mening ska handla om en gåva kan du inte ersätta din bror finansiellt. Om du gör det anses transaktionen vara ett köp, detta går inte att komma runt. Om du köper huset av din bror tillkommer alla kostnader som är kopplade till att köpa och sälja huset, tex kostnader för lagfart, stämpelskatt för dig och eventuell vinstskatt för din bror. Om din bror säljer huset till dig för samma pris som han köpte huset för har, han inte gjort någon vinns och behöver därför inte betala någon skatt. Om han säljer huset för mer än vad han köpte det för har han gjort vinst och måste därför betala skatt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av skadestånd

2018-07-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Jag undrar över om jag ska skatta för skadestånd som jag har fått för att fastighetsägaren avbrutit mitt hyreskontrakt på min företagslokal .
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bra tumregel för att avgöra huruvida man är skattskyldig för skadestånd är; Om skadeståndet avser att täcka inkomstbortfall eller annan ersättning som man normalt skulle skatta för, så är man skattskyldig för skadeståndet.I 8 kap. 22 § Inkomstskattelagen framgår vilka typer av skadestånd som är skattefria. Där står också att de skadestånd som avser tillgångar i en näringsverksamhet inte är skattefria. Eftersom ditt skadestånd rör ett avbrott av hyresavtal för företagslokal är det att se som tillgång i näringsverksamhet. Du ska alltså skatta på skadeståndet. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Med vänlig hälsning,

Hur beräknar man värdet på en aktie?

2018-07-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur får jag veta om aktiernas värde?
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att beräkna värdet på en aktie. En akties kvotvärde är aktiekapitalet dividerat med antal aktier enligt (1 kap 6 § aktiebolagslagen). Aktien kan också även ett marknadspris och ett matematiskt värde. Det matematiska värdet får man ut genom att dividera bolagets nettoförmögenhet med antalet aktier på marknaden.Hälsningar,