Måste jag betala kvarskatt och skattetillägg när de felaktiga uppgifterna har lämnats av min bokhållare till Skatteverket?

2018-04-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Min bokhållare glömde ta upp en del av min inkomst av verksamhet i min deklaration, gav mig 100.000:- i överskjutande skatt. Hon glömde också dra av 10.000:- från mina körkostnader. Senare kom hon på min resterande inkomst, men då var det för sent. Skyllde på att hon sett fel på blanketten. Jag vet att det är mitt ansvar, men när man inte kan någonting om deklarering? Ska jag behöva ha med mig en expert för att kontrollera hennes arbete? Jag hann också göra av med 60.000:- av min felaktiga överskjutande skatt. Nu får jag restskatt och skattetillägg i storleksordningen 200.000:-. Måste jag finna mig i detta?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag kommer börja med att förklara hur jag uppfattat din fråga; för att sedan besvara den fråga jag uppfattat att du ställt. Först ger jag ett kort svar på din/dina fråga/or. Sedan ger jag ett längre svar där den juridiska motiveringen till det korta svaret framgår. Jag kommer först att förklara relevanta huvudregler för att sedan gå in på undantagsregler som kan vara tillämpliga i ditt fall.

Hur jag uppfattat din fråga

Jag uppfattar det som att du vill ha svar på ifall du måste betala restskatten och skattetillägget på 200 000 kr eller om du kan få en ändring i Skatteverkets beslut på något sätt eftersom det inte är du – utan din bokhållare – som lämnat de felaktiga uppgifterna till Skatteverket.

Det korta svaret

Troligtvis måste du betala skattetillägget men kan kanske få Skatteverket att sätta ner restskatten (kvarskatten) med anledning av dina avdragsgilla körkostnader.

Du kan skicka in en blankett till ditt skattekontor där du överklagar Skatteverkets beslut om restskatt (kvarskatt) eftersom denna summa är felaktig med hänsyn till dina avdragsgilla körkostnader om 10.000 kronor. Du kan självklart också överklaga skattetillägget men ett sådant överklagande kommer inte Skatteverket godkänna eftersom din rättelse sker efter det att Skatteverket meddelat beslutet om skattetillägg. Jag har inte uppfattat din situation så – men skulle det vara så att du inte själv utsett "bokhållaren" – kan du överklaga Skatteverkets beslut om skattetillägg, trots att överklagandet sker efter Skatteverkets beslut om tillägg. Du behöver inte betala skattetillägget om deklarationen upprättats av en god man, konkursförvaltare eller liknande. Är din bokhållare en mycket kvalificerad person d.v.s. en auktoriserad revisor – kan du kräva att revisorn ska betala skattetillägget till Skatteverket. Motsätter sig den auktoriserade revisorn detta kan du berätta att du tänker skicka in en anmälan till Revisorsinspektionen som då kommer genomföra en granskning av revisorns arbete. Kommer Revisorsinspektionen fram till att revisorn brustit i sitt arbete kan revisorn bli av med sin auktorisation. Är bokhållaren inte en kvalificerad person ansvarar du över uppgifterna i deklarationen och måste själv betala skattetillägget.

Huvudregeln – var och en ansvarar över sin egen deklaration

Huvudregeln är att var och en ansvarar över uppgifterna i sin egen inkomstdeklaration. Det spelar ingen roll ifall du har fyllt i uppgifterna själv eller ifall någon annan gjort det. Har du skrivit under deklaration och skickat in den tolkar Skatteverket det som att du också är införstådd med vad du lämnar in och beredd att ansvara för innehållet, se 4 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL).

Restskatten

Med restskatt tolkar jag det som du menar kvarskatt. Eftersom kvarskatten inte är ett tillägg på skatten på grund av vad bokhållaren skrivit i din deklaration, utan en summa du ska betala med anledning av de verkliga förmögenhetsförhållandena – måste du betala kvarskatten.

Du skriver att din bokhållare "glömde dra av 10.000:- från mina körkostnader". Du skulle kunna skicka in en blankett till Skatteverket och begära omprövning av restskattebeslutet med anledning av att restskatten borde vara lägre med hänsyn till dina avdragsgilla körkostnader, se 16 kap. 1 §, 16 kap. 27 § och 16 kap. 28 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

En blankett för omprövning av Skatteverkets beslut hittar du här: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/deklaration/privatprivatpersonerfaq/kanjagbegaraomprovningelleroverklagaskatteverketsbeslutomminbeskattning.5.f103d011bbc96625680009273.html

Skattetillägget

Undantagsregel - Självrättelse

Man kan komma undan skyldigheten att betala ett skattetillägg om man hör av sig till Skatteverket och frivilligt rättar de felaktiga uppgifterna, se 49 kap. 10 § andra punkten SFL. Självrättelse kan ske i upp till sex år efter det att den felaktiga uppgiften lämnades. Tyvärr kommer man inte undan skyldigheten att betala skattetillägget ifall man uppmärksammar Skatteverket om oriktigheten i tidigare lämnade uppgifterna först efter att Skatteverket fattat ett beslut om skattetillägg. I sådana fall anses självrättelsen inte ha skett frivilligt.

I ditt fall har ju Skatteverket meddelat ett beslut om skattetillägg innan du hunnit rätta till uppgifterna och då måste – enligt huvudregeln – du också betala skattetillägget.

Har du allmänna frågor om självrättelse kan du kontakta Skatteverket via deras Skatteupplysning: 0771-567 567.

Undantagsregel – När en företrädare som du inte valt själv har upprättat din deklaration

I ditt fall tolkar jag det som att du själv har valt "bokhållare". Personer som saknar rättshandlingsförmåga, d.v.s. förmågan att själv ingå avtal vad beträffar sin ekonomi och egendom, har normalt sätt inte själva valt vem som ska företräda dem och upprätta deras deklarationer. Lagstiftningen är utformad så att kan man själv välja vem som ska upprätta ens deklaration är det också rättvist att man själv tar smällen ifall den person man själv utsett gör fel. Är situationen däremot så att man själv inte har möjlighet att bestämma vem man vill förlita sig på – ska man inte behöva ta smällen ifall företrädaren gör fel.

Situationer då skyldigheten att betala skattetillägg bortfaller är t.ex. då deklarationen har upprättats av en förmyndare, förvaltare, god man eller konkursförvaltare.

I ditt fall uppfattar jag det tyvärr som att du själv valt "bokhållare". Huvudregeln är då att du själv ansvarar över uppgifterna i deklarationen och måste betala skattetillägget när uppgifterna inte rättats frivilligt av dig innan Skatteverket hunnit ingripa.

Undantagsregel – Du kan begära att en särskild kvalificerad "bokhållare" ska betala skattetillägget åt dig

Den som anlitar någon att sköta ens deklarationen står också risken för de förmögenhetsförluster som uppkommer på grund av den anlitades handlande. Att så är fallet kommer ur resonemanget att man själv får se till att anlita kompetent personal – gör man inte det – får man själv stå sitt kast.

Den person som upprättat din deklaration kallar du för "bokhållare". Du skriver också att: "Ska jag behöva ha med mig en expert för att kontrollera hennes arbete". Med expert tolkar jag det som att du menar "en auktoriserad revisor" och att personen du anlitat inte är en auktoriserad revisor. För att du helt säkert ska kunna argumentera för att bokhållaren ska betala skattetillägget och inte du – krävs att bokhållaren är en person med sån kompetens att det kan förväntas att denne inte lämnar in oriktiga uppgifter. Underförstått så ja, det kan vara så att du borde ha anlitat en auktoriserad revisor för att du i det läge du nu befinner dig i ska kunna argumentera för att den auktoriserade revisorn eller dennes registrerade revisionsbyrå ska betala det skattetillägg du nu måste betala.

Är din bokhållare en auktoriserad revisor och jag uppfattat din situation fel kan du visa upp beslutet om skattetillägg för revisorn och argumentera för att revisorn/dennes revisionsbyrå ska betala skattetillägget eftersom det uppkommit på grund av revisorns felaktigt lämnade uppgifter. Motsätter sig revisorn ditt krav kan du påpeka att du kommer göra en anmälan till Revisorsinspektionen. Revisorsinspektion granskar auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbyråer. Har en auktoriserad revisor inte skött sitt arbete kan denne mista sin titel. Som du ser skriver jag endast om auktoriserade revisorer, dessa är särskilt kvalificerade revisorer som har genomgått en både teoretisk och praktisk utbildning på sammanlagt åtta år och därefter avklarat ett test. Revisorsinspektionen granskar endast auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbyråer. En anmälan till Revisionsinspektionen måste inte se ut på ett särskilt sätt. Den ska med fördel vara skriftlig men kan skickas via brev eller mail. Det ska i anmälan framgå vilka omständigheter som ligger bakom anmälan, vilken revisor det gäller, för vilken tidsperiod det gäller och andra uppgifter som kan vara relevanta för granskningen.

Mer information hittar du här: https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/disciplinarenden/

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Har jag uppfattat något i din frågeställning fel kan du nå mig via: vega.schortz@lawline.se

Med vänlig hälsning,
Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (556)
2021-05-30 När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?
2021-05-22 Tidsfrist att överklaga felaktig skatt
2021-05-20 Näringsbetingade andelar
2021-04-30 Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

Alla besvarade frågor (93104)