Vilket lands lag gäller vid underhållsfrågor samt om man har lagvalsklausul i äktenskapsförord?

2021-04-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag och min man bodde i Sverige när vi gifte oss. Vi har ett äktenskapsförord som säger att all egendom som vi har med in i äktenskapet är enskild, så även avkastning av denna. På rättsförhållande i vårt äktenskap ska svensk rätt gälla. Äktenskapsförordet är registrerat.Min man är svensk medborgare medan jag är österrikisk och så är våra två barn. Vi har varit bosatta i Österrike sedan kort efter vi gifte oss. Min man har flyttat till Portugal och är skriven där medan jag och barnen är skrivna i Österrike. Vi ska nu skiljas och jag undrar vilket lands lagstiftning som kommer att vara tillämplig. Vart ska vi skicka in ansökan om skilsmässa? Vad gäller för bodelningen och uppdelning av våra gemensamma tillgångar? Och sist, men inte minst, vad gäller kring underhåll till mig och barnen? Träder formuleringen från äktenskapsförordet in så det blir enligt svensk lag eller är österrikisk lag tillämplig då vi bor där? Min man har alltid tjänat mycket mer än vad jag har gjort. Jag har varit hemma med barnen och jobbat deltid. Den uppdelningen är fortfarande vanlig i Österrike och jag har en känsla av att österrikisk lag är generösare med underhåll till exhustru för att kompensera för lägre inkomster. Men jag vet inte om det stämmer. Tack på förhand för hjälpen!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar vilken lag som tillämpas på ert äktenskapsförord. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilken lag som kan tillämpas på ert äktenskapsförord. Er fråga regleras i Bryssel II - förordningen (B2) och Haag 2007-protokollet Vart ska ni skicka in ansökan om äktenskapsskillnad? Enligt art 3.1(a) B2 ska i första hand er hemvistland vara behörig domstol då de är dessa som avgör i mål om äktenskapsskillnad. I och med att ni båda haft hemvist i österrike blir därmed österrikisk domstol behörig att pröva ärendet. Man kan även vända sig till Portugisisk domstol då din (ex)-man bor där. Vilken lag blir tillämplig på bodelningen?I och med att ni angett att svensk rätt ska vara tillämplig så är det svensk rätt som kommer tillämpas på äktenskapsförordet. Vilken lag blir tillämplig på underhållet? Enligt art 8 (1) Haag 2007 är ni fria att komma överens om vilket lands lag som underhållet ska bestämmas utefter. Huvudregeln är att det är den underhållsberättigades hemvistlands lag som ska tillämpas, i ditt fall österrikisk (art 3 Haag 2007). Jag kan tyvärr inte svara på hur österrikisk underhållsrätt ser ut i förhållande till andra rättsordningar. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Internationell familjerätt - Bodelning och äktenskapsskillnad

2016-06-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min pappa och mamma har varit gifta i mer än 30 år, har sin hemvist i Sverige sedan 1989. Dem gifte sig i Libanon enligt sharia lagen med äktenskapskontrakt dvs brudpeng.För drygt ett år sedan skiljde dem sig. Nu har vi dragits med en lång bodelningsprocess. Där pappa hävdar att äktenskapskontrakt är det enda hon har rätt till enligt sharia lagen. Han hävdar att enligt sharia lagen och ”civil codas forced in Lebanon” har kvinnan inga rättigheter mer än dowry dvs brudpengen enligt ätkenskapskontraktet som uppfördes mellan pappa och min farfar dåtid. En kvinna som skiljer sig har enbart rätt till brudpengen och inget annat, allt annat skall räknas som hans enskild egendom. Hon får lämna boet med det hon kom in med. Detta skyddar inte den svaga partner och är ofördelaktig för min mamma. Han vill nu använda den sharia lagen och införa den i bodelning som sker hemma i sverige. Gemensamt har dem haft tillgångar i libanon som består av en fastighet och ett bankkonto, konton och lägenhet stod på deras namn var för sig. För en tid sedan innan skilsmässan begärdes in, fick min mamma veta att han flyttat över allt till hans egen räkning. Där han hävdar att det är hans enskild egendom och skall inte ingå i bodelning i sverige. Det finns dokument som påvisar att egendom har varit deras gemensamma egendom och att dem ägt det ihop.Min fråga är hur löser man en sådan knepig situation. Kan vi ta med dessa tillgångar i bodelningen?
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Internationell privat och processrätt kan vara svårt att förstå, därför ska jag på ett tydligt sätt försöka förklara vad som gäller.Behörig domstolNär det gäller själva skilsmässan är det Bryssel II förordningen som blir tillämplig. Denna förordning reglerar frågor som rör domstolens behörighet i äktenskapsmål. Enligt artikel 3 prövas talan om skilsmässa enligt huvudregeln i landet där dina föräldrar har hemvist, alltså i Sverige. Lagval Enligt 1:7 i Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) ska äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks (https://lagen.nu/1904:26_s.1#K1P7S1). Jag utgår ifrån att äktenskapet var giltigt i Libanon. Efter vigseln i utlandet ska dina föräldrar visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. Enligt 3:4 IÄL (https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P4S1) ska talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag eftersom dina föräldrar har haft hemvist i Sverige i mer än ett år och eftersom jag antar att de båda är svenska medborgare eftersom de bott i Sverige sedan 1989. Bodelning:Enligt 4 § Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, LIMF (https://lagen.nu/1990:272#P4S2) gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig om tillämplig lag inte har bestämts genom avtal. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i den staten eller är båda makarna medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så snart de har tagit hemvist i staten. Svensk lag ska tillämpas för dina föräldrar eftersom de har hemvist i Sverige och varit bosatta här mer än två år.Dock kan dina föräldrar själv ha valt att avtala om vilket lands lag som ska gälla, därför är det viktigt att veta vad som framgår av deras äktenskapsförord. Du får gärna ringa in eller skicka ännu ett mail så att jag kan hjälpa dig ytterligare. Det krävs att jag kollar på äktenskapsförordet och att jag får veta mer om vad dina föräldrar har avtalat.Jag hoppas att du fick vägledning i dessa tämlingen komplicerade frågorna. Ha en fortsatt bra dag!