FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/11/2023

Tilläggsavgift i kollektivtrafiken – Vad gäller när mobilen laddat ur?

Hej! Jag använde min biljett(biljett för sl samt tåg Sthlm-Uppsala) för passage från Tc ingång Sergels torg till att gå upp vid tc tågstationen, och jag hade en giltig biljett när jag passerade vid Sergels torg, högst fem minuter innan jag stötte på biljettkontrollanten. Jag var omedveten om att min mobil hade laddat ur när jag kom upp till utgången. Jag erbjöd att visa kvittot för min biljett från min dator, men kontrollanten avböjde att inspektera det, och innan jag kunde logga in på min dator hade tilläggsavgiften redan fastställts trots att jag hade sagt att jag hade giltig biljett. Biljettkontrollanten sa att jag istället behövde överklaga till SL vilket jag nu gjort och fått svaret: ”Eftersom du saknade giltig biljett vid kontrolltillfället kommer vi inte att skriva av ärendet och du blir därför skyldig att betala tilläggsavgiften. För det fall ert bestridande kvarstår, meddela oss detta skriftligen via e-post eller brev. Ärendet kan då komma att bli föremål för rättslig prövning.” Min fråga är därför hur jag ska gå tillväga i den här situationen och om de finns någon tid man har att visa biljett enligt lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så jag tolkar ditt ärende har du haft en giltig biljett men har till följd av att din mobil laddat ur inte omedelbart kunnat visa det för kontrollanten, samtidigt som du erbjudit dig att visa biljetten genom din dator. Den lag som blir relevant är lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik


Rättsläget

Av 1 § framgår att den som driver kollektiv persontrafik får, under de förutsättningar som anges i lagen, taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett. Det görs därefter i 2 § vissa undantag när avsaknaden av en giltig biljett anses vara ursäktlig. Man bör dock först, innan man går in på undantagsregeln, noga se på 1 § och mer specifikt på rekvisitet "ej kan förete giltig biljett" och huruvida detta är uppfyllt. Med rekvisitet "förete" får det, enligt min mening, anses följa att det inte räcker att man har en giltig biljett utan att man dessutom måste kunna förete (visa upp) biljetten. Frågan blir då hur man ser på fallet när man inte kunnat visa upp en biljett till följd av att ens mobil laddat ur. Värt att notera är att lagen infördes innan det var möjligt att köpa biljetter på sin telefon. Detta hindrar hindrar emellertid inte att vi kan tolka bestämmelsen mot ljuset av den tekniska utvecklingen. Enligt min mening bör man då skilja mellan de fall där någon på grund av att mobilen laddat ur inte alls kunnat visa en giltig biljett; i sådana fall får det anses stå klart att kontrollanterna kan ta ut en tillläggsavgift (jfr prop 1976/77:11 s 14 där det framgår att det faktum att man tappat sin biljett inte är en giltig ursäkt). Det är dock en annan sak när man, precis som du gjort, erbjudit kontrollanten på plats att visa upp biljetten på ett annat sätt. Det torde då inte vara orimligt att hävda att du ej kunnat "förete" en giltig biljett i lagens mening enbart på den grunden att kontrollanten behövt vänta i några sekunder för att du ska kunna logga in på datorn.


Bevisbörda och beviskrav

Vad innebär då det här för dig? Så jag tolkar SL:s invändning har de gjort bedömningen att du saknat giltig biljett. Utifrån din ärendebeskrivning är emellertid så inte fallet och det uppkommer således bevisfrågor. Observera att det är SL som har bevisbördan för att du inte kunnat visa upp en giltig biljett, samtidigt är beviskraven för att uppfylla bevisbördan ganska låga; man utgår nämligen i regel från kontrollantens anteckningar, se rättsfallet NJA 2019 s 406 p 9–13. I en process mot SL kan man då tänka sig att SL kommer lägga fram kontrollantens anteckningar som bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda och att dessa anteckningar oftast kommer räcka för att uppfylla denna bevisbörda. Som framgår av 2019 års fall kommer dock bedömningen bli annorlunda i de fall du presenterar utredning av viss tyngd som är sådana att det typsikt sett försvagar värdet av kontrollantens uppgifter. I dessa fall måste en domstol göra en samlad bevisvärdering och det ställs således högre krav på SL:s bevisning. I någon förenklad mening kan man alltså sammanfatta det så att det blir dina bevis mot kontrollantens anteckningar och frågan blir vem som vinner. Alltså, vi lägger kontrollantens uppgifter som grund för bedömningen och så jag tolkat det hela, baserat på SL:s invändning efter att du överklagat, har de gjort gällande att du saknat giltig biljett och således inte grundat sitt bestridande av ditt överklagande på att du inte kunnat visa upp en giltig biljett (två olika saker, se ovan). Om du då kan lägga fram ett kvitto som styrker att du hade en giltig biljett vid tidpunkten då avgiften erlades torde det, enligt min mening, medföra att du lagt fram bevisning av sådan tyngd att kontrollantens anteckningar inte längre (ensamt) räcker som bevismedel. I ett sådant fall har jag svårt att se hur SL skulle kunna nå framgång med en talan.


Avslutande råd

Min rekomendation till dig är att i första hand ta kontakt med SL och visa upp kvittot på din biljett samt eventuellt länka mitt svar. Förhoppningsvis räcker detta för att SL skulle kunna göra en ny bedömning av ditt ärende. Om de inte går med på detta ställs du inför frågan om det är värt för dig att ta saken vidare till domstol, någon som kan vara en tidskrävande och ofta omständig process för båda parter. Denna fråga lämnar jag över till dig! Men med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo