Gåva av del i skogsfastighet till barn?

2019-01-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag äger 1/20 av en skogsfastighet. Kan jag ge bort min andel,till mina 3 barn och att de äger min 1/20 del tillsammans,fastigheten får inte delas upp i mindre än 1/20 del.
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en gåva av fastighet ska vara giltigt måste enligt 4 kap 29 § och 4 kap 1§ jordabalken (JB) gåvobrevet vara skriftligt och innehålla vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. Det måste även skrivas under av både gåvogivare och gåvotagare, alla tre barn måste skriva under. Det finns inget krav för att ge bort din andel till bara en person utan du kan med fördel om du önskar ge bort den till dina barn. I gåvobrevet ska det även även framgå vad som du ger bort.Om du väljer att genomföra denna gåva kommer dina barn bli samägare av din del av skogsfastigheten. Vilket inte bör vara något problem.Hoppas du fick svar på din fråga!

Inkopplad tvättmaskin tillhör fastigheten

2019-01-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Har köpt en bostadsrätt och säljaren har tagit med sig tvättmaskin. Något som tydligt var med vid visning och prospekt. Inte heller något annat har avtalats så den ska enl lagen vara del av köpet.Jag har gett säljaren chansen att ställa till rätta. Något som verkar svårt. Vad är nästa steg? Polisanmälan? Egenmäktigt förfarande/stöld?? Rätt till ersättning för likvärdig vara om säljaren ej ställer tillbaka?Tacksam för hjälp?
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Jordabalken 2 kap. 2 § hör en tvättmaskin till fastigheten endast om byggnaden har blivit försedd med tvättmaskinen och den är avsedd för stadigvarande bruk. En byggnad anses vara försedd med en tvättmaskin som är inkopplad, men inte med en tvättmaskin som bara finns i huset. Var det så att tvättmaskinen var inkopplad under visningen och det inte stod något i avtalet om att den inte ska ingå ska tvättmaskinen ingå i köpet om ni hade fog att anta att den skulle det, vilket det verkar som att ni hade. Denna tvist är en avtalsrättslig tvist och polisen kan tyvärr inte hjälpa dig. Ni måste först lösa tvisten om vem som har rätt till tvättmaskinen och denna fråga kan endast domstol besluta om. Vill du gå vidare med detta skulle jag råda dig att först "hota" säljarna med att ni kommer gå vidare med detta till domstol. Detta kan vara ett påtryckningsmedel som kanske får dem att ge med sig för att inte bli stämda. Annars får ni stämma dem i domstol och få saken löst där. Hoppas du fick svar på sin fråga!

Dold samäganderätt

2019-01-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har ensamt förvärvat en bostadsrätt (lån samt kontantinsats) i syfte att bo där med min sambo. Vi har även skrivit ett samboavtal där vi bestämt att bostaden inte skall ingå i en bodelning. Vidare har vi bestämt att hon skall betala hälften av räntorna för bolånet samt halva årsavgiften.Föreligger dold samäganderätt i och med detta?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dold samäganderätt föreligger, enligt rättspraxis, då tre villkor är uppfyllda: I. egendomen ska ha köpts av den ena sambon i dennes namn för parets gemensamma bruk,II. den andra partnern/sambon ska, genom ett ekonomiskt bidrag, vid förvärvet, möjliggjort eller underlättat förvärvet, III. samborna ska ha förutsatt att egendomen skulle samägas.När dessa tre villkor är uppfyllda förutsätts samborna ha ingått överenskommelse om att egendomen ska ägas gemensamt genom dold samäganderätt. I ditt fall har du visserligen förvärvat bostadsrätten för gemensamt bruk men din sambo har inte bidragit ekonomiskt vid själva förvärvstillfället av bostadsrätten. Därmed är det inte ett ekonomisk bidrag i enlighet med villkor II. Andra bidrag som i detta fall räntor eller amorteringar är istället att se som benefika förmåner från en sambo till en annan (se exempelvis NJA 1986 s. 513). Din sambos ekonomiska bidrag är alltså inte sådant som faller in under dold samäganderätt. Då ni även tecknat ett samboavtal kan villkor III om presumtion enligt min mening inte anses föreligga. Om du ändå skulle vilja ha hjälp att se över ert samboavtal kan du ta hjälp av Lawlines avtalstjänst som ni hittar här. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan en hyresvärd kräva drogtest?

2019-01-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Kan en hyresvärd kräva att en hyresgäst går och tar drogtester?. Om inte hyresgästen gör det så hotar hyresvärden med vräkning. Hyresgästen har inga obetalda hyror. Det gäller en befintlig hyresgäst med första handskontrakt sedan 2år tillbaka. Står inget om det i kontraktet heller.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som ger en hyresvärd någon rätt att begära drogtest av en hyresgäst. Att en hyresgäst inte vill lämna drogtest är inte skäl för vräkning. Det finns i vissa fall en möjlighet att vräka en hyresgäst för att lägenheten används till brottslig verksamhet (jfr 12 kap. 42 § p9 Jordabalken). Hyresrätten kan förverkas om den helt eller till väsentlig del används för brottslig näringsverksamhet. Enligt lagkommentaren måste verksamheten vara straffbelagd (olaglig) och präglas av affärsmässighet. Lägenheten ska således varit ett viktigt medel för främjandet av verksamheten. Narkotikatillverkning är ett exempel på brottslig näringsverksamhet. Att endast nyttja droger är inte skäl för vräkning, under förutsättning att hyran betalas och att lägenheten vårdas. Men framför allt är det inte skäl för vräkning att vägra lämna drogtest.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för gåva av fastighet?

2019-01-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Gåva fastighet 50% från bror till min sambo.Vad krävs det för test i papper och vilka myndigheter ska ha papper av oss.
Josef Lindström Habta |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 4:29 Jordabalken (1970:994) (JB) så äger bestämmelserna om formkrav vid köp motsvarande tillämpning när man ger bort en fastighet genom gåva. Dessa formkrav framgår i 4:1 JB och innebär kortfattat att det måste upprättas ett skriftligt gåvobrev, där datum, namn på fastigheten samt underskrifter ska finnas med. Det ska dessutom finnas med en överlåtelseförklaring där det tydligt framgår att din bror överlåter 50% av fastigheten till din sambo. Det finns även utrymme att skriva ned andra eventuella villkor som parterna har kommit överens om i gåvobrevet. Jag kan även rekommendera att upprättandet av detta gåvobrev bevittnas och skrivs under av två vittnen. På så vis när din sambo söker lagfart för den mottagna andelen i fastigheten så undviker hon/han att den förklaras vilande. Detta enligt 20:7 1 p. JB. Efter att ovanstående har gjorts ska din sambo söka lagfart för förvärvet inom tre månader, se 20:1-2 JB. Lagfart söker man hos inskrivningsmyndigheten, vilket är lantmäteriet, se 19:3 JB. Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänliga hälsningar, Josef.

Lawline besvarar inte skoluppgifter

2019-01-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Anna träffade Per på gymnasiet och de flyttade snart ihop. De hyrde då bottenvåningen på Annas morbrors hus i Nynäshamn. Vad gäller för att hyra en del av ett hus? Hur ska deras hyresavtal se ut på bästa sätt? Vad säger lagen?De förvärvade den 13 juni 1988 fastigheten Nynäshamn Anneberg 1:31 för gemensamt begagnande av Annas morbror när han behöver flytta till äldreboende. Upprätta köpehandlingar enligt bokens exempel och lagen. Ta reda på vad en sådan fastighet kan vara värd idag, skriv in det värdet i köpehandlingarna Enligt ett bodelningsavtal av den 15 april 1999 skulle det gemensamma ägandet upplösas genom att Anna köpte Pers hälftenandel i fastigheten. Vad behöver de nu göra för att det inte ska bli några lagliga problem efteråt? Vad säger lagen? Vad skulle du ge Anna för tips och råd enligt lagen och vad du kan om fastighetsrätt? På Annas jobb pratar de om att det i samma trakt planeras för en ny väg till Stockholm. Ta även med att Anna och Per varit sambo och har ett barn tillsammans.
Niki Moini Mostofi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Därför kan jag dessvärre inte besvara din fråga.Jag hoppas att du finner ett svar på din fråga på ett annat vis. Ett tips är att dela in frågan i mindre beståndsdelar så att den blir mer begriplig. Läs sedan relevanta delar i kurslitteraturen och leta rätt på de aktuella fastighetsrättsliga lagarna. Du kan även använda dig av Lawlines arkiv för att söka på frågor.Med vänlig hälsning,

Vad gäller för nybyggnad av ett väderskydd på en hållplats?

2019-01-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om jag som civilperson har rätt att bygga ett väderskydd på en hållplats utan att behöva göra en förfrågan om lov hos t.ex vägverket?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller bygglov och därför blir reglerna i plan- och bygglagen (PBL) aktuella.Vilka åtgärder kräver bygglov?Bygglov krävs för nybyggnad och tillbyggnad. Ändringar av byggnader kräver också bygglov t.ex. inredning av bostad för annat ändamål, inredning av en ytterligare bostad eller om byggnaden byter färg inom ett detaljplanerat område (9 kap. 2 § PBL). Bygglov lämnas av byggnadsnämnden i kommunen (9 kap. 20 § PBL).Finns det några undantag från bygglov?Det finns en rad olika undantag från bygglov. Ett sådant undantag finns för nybyggnad av ett fristående väderskydd för kollektivtrafiken under vissa förutsättningar (9 kap. 3b § PBL). 1. Väderskyddet har en byggnadsarea på högst 15,0 kvadratmeter2. Väderskyddet har en taknockshöjd på högst 3,0 meter3. Väderskyddet är fristående och byggs inte som en tillbyggnad till en byggnad4. Väderskyddet får inte placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd5. Väderskyddet får inte uppföras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunktDessa villkor måste alltså vara uppfyllda för att du ska få uppföra väderskyddet utan bygglov.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Överlåta byggnad på fastighet separat

2019-01-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej äger två fastigh som står på samma tomt obs stor tomt . Vill inte stycka av men min bror vill ha det ena huset kan vi skriva något lagligt kontrakt på att han äger det ena huset jag det andra .
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag uppfattar det som att du äger en större fastighet där två byggnader (hus) finns uppförda. Notera att fastighet såsom det refereras till i dagligt tal inte har samma betydelse i rättslig mening. Enligt 1 kap. 1 § jordabalken (JB) är en fastighet en avgränsad del mark (alltså den tomt du refererar till i din fråga) och byggnaderna som står på marken utgör tillbehör till fastigheten enligt 2 kap. 1 § JB. Kan byggnad som står på en fastighet överlåtas separat?Att överlåta fastighetstillbehör kräver för sakrättslig giltighet avskiljande enligt 2 kap. 7 § JB. För att en överlåtelse av tillbehöret (byggnaden i det här fallet) ska vara giltig även gentemot tredje man krävs alltså att den flyttas bort från fastigheten. Att avskilja en byggnad från en fastighet är av förklarliga skäl inte helt enkelt men om din bror kan tänka sig att nyttja byggnaden utan att i rättslig mening vara dess ägare kan någon form av nyttjanderättsavtal vara en tänkbar lösning. För att säkerställa att ni undertecknar ett nyttjanderättsavtal som möter din och dina brors krav och är korrekt utfört rent juridiskt råder jag dig att ta kontakt med en verksam jurist.Du kan boka ett möte med en av Lawline:s jurister genom att klicka här!Hoppas att mitt svar gav dig lite klarhet i frågan!Med vänliga hälsningar,