Grannen har planterat granar nära vår tomtgräns och satt upp en egen gränsmarkering - Vad gäller?

2021-08-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Våran granne har planterat en häck bestående av granar som han har grävt upp i skogen. Granar är väl ingen häck? Dom har han satt på olika avstånd 40- 70 cm från vår tomtgräns. Där har vi byggt ett garage så är nu rädd att rötterna kommer att leta sig under grunden på garaget. Sedan har han även satt en egen tomtpinne och en stor stenhög som gräns vid vår nedfart vid vägen där vi kör. Men den befintliga lantmäteriets tomtpinne är 90 cm innanför hans så kallade tomtgräns. Nu undrar jag vad som gäller? Är tacksam om jag kan få detta nedskrivet samt paragrafer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är jordabalken (JB) och brottsbalken (BrB). Men det måste redan nu sägas att det egentligen inte finns några givnas svar på frågorna och att den här typen situationer med fördel löses på frivillig väg.

Den civilrättsliga regleringen, vad gäller?

När det gäller de grannelagsrättsliga reglerna kan följande anföras. Den allmänna hänsynsregeln i 3 kap. 1 § JB anger att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Lagparagrafen är som namnet antyder ganska allmänt hållen och är mer att betrakta som ett målsättningsstadgande. Här har lagstiftaren uttryckt en riktlinje för grannsämjan, vilken innebär att vidtagna åtgärder på egen eller annans fastighet inte får medföra några besvär för andra. Med andra avses en vidare krets av rättssubjekt än bara de närmaste grannarna. Huvudregeln i förhållandet mellan grannar är alltså att man ska visa skälig hänsyn till varandra. Hur långt hänsynsplikten sträcker sig är inte helt klarlagt och någon vägledning ges inte heller i lagtexten.

Praxis, dvs. vägledande domstolsavgöranden, är mycket få. Högsta domstolen (HD) har dock i ett avgörande, NJA 1990 s. 71, uttalat att underlåtenhet att klippa ner en oxelhäck mellan två villafastigheter kan innebära ett åsidosättande av de grannelagsrättsliga förpliktelserna. I rättsfallet hade fastighetsägaren mot sin grannes vilja toppklippt häcken i sin helhet varpå den sistnämnda fastighetsägaren väckte en skadeståndstalan. Domstolen anförde att det hade ankommit på ägaren till oxelhäcken att ombesörja klippningen varför skadeståndsanspråket ogillades. Domen rör naturligtvis en helt annan situation än den nu aktuella, men den indikerar ändå att det inte verkar krävas särskilt mycket för att man som fastighetsägare ska göra sig skyldig till försummelse av den allmänna hänsynsregeln. I rättsfallet ger HD uttryck för ett synsätt som bygger på att en objektiv bedömning av om grannars åtgärder framstår som skäliga med hänsyn till omständigheterna ska göras i varje enskilt fall.

Vidare gäller enligt 3 kap. 2 § JB att om rot eller gren tränger in på en fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare, dvs. din granne, ska dock beredes tillfälle att själv utföra åtgärden, om den kan medföra skada av betydelse för områdets ägare. Att det i lagtexten endast nämns rot och gren förklaras av att ingrepp i stammen ofta innebär en betydande risk för att hela trädet dör. Härutöver krävs att de rötter eller grenar som tränger in på din tomt utgör en olägenhet för dig. Så är dock, såvitt jag förstår, inte fallet idag eftersom du endast befarar att de nyplanterade granarna kan komma att utgöra ett problem för dig i framtiden. Men det ska tilläggas att kraven inte är särskilt högt ställda för trädgårdar varför det ofta är tillräckligt att du som fastighetsägare anser att det faktiskt föreligger en olägenhet. Att grannen i ett sådant läge först ska beredas tillfälle att själv få avlägsna rötter och/eller grenar som växer över fastighetsgränsen beror på att lagstiftaren har velat säkerställa att ingrepp görs fackmannamässigt och inte i affekt. Men i skrivande stund har jag dessvärre svårt att se att du med stöd av 3 kap. 2 § JB skulle kunna agera på ett sätt som kan förhindra, eller rättare sagt riva upp, planteringen av granarna eftersom dessa ännu inte är en reell (verklig) belastning. Inte heller genom åberopandet av den allmänna hänsynsregeln i 3 kap. 1 § JB torde du kunna göra någonting idag. Slutligen ska det noteras att det mig veterligen inte finns någon legaldefinition på begreppet häck varför jag inte exakt kan svara på hur en länga med granar ska betraktas rättsligt.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Den straffrättsliga regleringen, vad gäller?

I 14 kap. 9 § BrB anges att den som obehörigen anbringar ett märke eller annat föremål som kan förväxlas med gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller flyttar, tar bort, skadar eller förstör ett sådant märke döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år. I lagparagrafens andra stycke sägs att om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Din grannes handlande beträffande tomtpinnen kan alltså vara brottsligt.

Det som krävs är att gränsmärket ska vara gällande och att fara i bevishänseende ska ha uppstått. Gränsmärket är gällande om det har märkts ut i laga ordning, vilket i praktiken betyder att fastighetsgränsen måste ha fastställts av den statliga lantmäterimyndigheten, dvs. Lantmäteriet, vid en lantmäteriförrättning, jfr 1 kap. 3 § JB. Med fara i bevishänseende menas att placeringen av grannens tomtpinne har gjort det svårt eller omöjligt att bevisa var gränsen går mellan era fastigheter. Därutöver måste grannen i egenskap av gärningsman ha agerat med uppsåt för att gärningen ska vara brottslig, 1 kap. 2 § 1 st. BrB. Det innebär att personen behöver ha "anbringat" tomtpinnen avsiktligen eller med insikt om alternativt med likgiltighet inför att det skulle leda till fara i bevishänseende. Av förklarliga skäl har jag svårt att med säkerhet avgöra om brottsrekvisiten är uppfyllda i det här fallet. Däremot kan det vara värt att påminna vederbörande om att uppsättandet av egna gränsmärken inte är lagligt. Om det sedan går att föra bevisning om att brott verkligen har begåtts låter jag vara osagt, men detta bör naturligtvis ändå påtalas för grannen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96429)