Vad gör jag om vi som äger fastigheten inte är överens om att sälja?

2019-09-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej har hade två hus med mitt ex där de var sagt att när de ena var sålt skulle hon ta över det andra huset 16 juni fråga ja hur de gick då hade hon ändrat sig å ska sälja men fortfarande inte lyckats att ens få ut en annons......men finns de nått ja kan göra för å komma nån vart ?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När man samäger en fastighet och inte kan komma överens om huruvida fastigheten ska säljas så har var och en av dom som äger fastigheten rätt att påkalla tvångsförsäljning (6 § lag om samäganderätt). Fastigheten säljs i så fall på offentlig auktion som delägarna får betala. Ofta är det förmånligare om man kan ordna med försäljningen på annat vis, så i första hand kan det vara bra att försöka komma överens om en försäljning. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Om högljudda barn i lägenhet

2019-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag bor i ett lägenhet och på samma hus bor ganska många folk från India. De låter sina barn skrika och spela på gård hela dagen från 12:00 till 21:00 utan kontroll. Lägenheten är riktig gammal så även man stänger fönster det hjälper inte. Hade pratat med de många gånger men det är värdelöst.
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det fallet att du bor i en hyresrätt:I 12 kap. 25 § jordabalken finns det ett förbud mot störningar i boendet och innebär att ljudnivån ska ligga på en normal nivå dygnet runt.Om ljuden är påtagligt störande kan du ringa störningsjouren som kan komma ut och kontrollera situationen. Ofta rapporterar störningsjouren till hyresvärden att de ha åkt ut till boendet och i vilket syfte till hyresvärden, vilket kan leda till att hyresgästerna får tillsägelser om att hålla ljudnivån nere, och slutligen förlora sin hyresrätt om de inte rättar sig.Du kan även vända dig till Hyresnämnden och anmäla problemet. Hyresnämnden kan då besluta att din hyresvärd måste lösa problemet. Alternativt kan du vända dig till Hyresgästföreningen för att få råd om situationen för handen är av det slaget att du behöver vidta åtgärder.För det fallet att du bor i en bostadsrätt: Det finns inga speciella regler i bostadsrättslagstiftningen om störande ljud förutom det allmänt hållna förbudet mot "störningar" och att man ska iaktta "allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset" som står i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Samma paragraf föreskriver även att om föreningen har meddelat särskilda ordningsföreskrifter så ska dessa följas. Ifall det finns sådana föreskrifter i er förening, där det t.ex. anges tider mellan vilka det måste vara tyst eller liknande bestämmelser är boende skyldiga att följa föreskrifter och du kan anmäla överträdelserna till föreningen.Oavsett bostadsform finns brottet ofredande i 4 kap. 7 § brottsbalken. Men den paragrafen tar sikte på störningar som sker på natten, t.ex. en granne som festar högljutt inpå småtimmarna. I ett sådant fall kan man ringa polisen, men störningsjouren finns framförallt för den här typen av situationer. Du kan även vända dig till din kommun och begära en bullerutredning. I en sådan utredning tittar man bl.a. på vad som allmänt anses vara störande ljud, hur gammal byggnaden är och när på dygnet störningen sker. Faktorerna som man tittar på jämförs mot de av Folkhälsomyndighetenallmänna råd med riktlinjer och rekommendationer för bullergränser inomhus.Eftersom det dock rör sig om barn som leker på dagtid finns det dock en risk att det är svårare att få gehör, det är oljud som ofta anses som något grannar kan få tåla och är inte en grund för uppsägning oavsett boendeform. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är hyresvärden skyldig att ordna med ersättningsboende vid sanering?

2019-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi hyr en fastighet privat, som nu har drabbats av vattenskada. Sanering har påbörjats. Har fått besked av firman att skadorna kan vara omfattande, och att lägenheten i så fal under tiden blir obebolig. Är fastighetsvärden skyldig att ordna med tillfälligt boende? Utgår från att ingen hyra skall betalas under perioden.
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller om hyresvärden är skyldig att ordna med ersättningsbostad eller inte. Hyresfrågor behandlas i 12 kap Jordabalken (JB), som också kallas för hyreslagen, varför svaret utgår från den. Det finns ingen bestämmelse i lagen som förpliktigar hyresvärden att ordna med ersättningsbostad till hyresgäster vars hem drabbats av skador. Hyresvärden är alltså inte skyldig att ordna en sådan. Det ni som hyresgäster dock har rätt till är en skälig nedsättning av hyran under tiden som lägenheten är i bristfälligt skick, 12 kap 16 § och 12 kap 11 § första st p. 3 JB. Det beräknas främst utifrån hur lång tid och i vilken omfattning hemmet varit obeboeligt.Även om ni som hyresgäster inte kan kräva att hyresvärden ordnar med en ersättningsbostad är det inte helt ovanligt att hyresvärden ändå gör det, speciellt om det rör sig om omfattande skador. Därför kan det vara bra att i första hand kontakta hyresvärden för att se om denne kan hjälpa till med att ordna med en sådan. Vidare är det vanligt att hemförsäkringen täcker en del kostnader som kan uppstå i samband med fuktsanering, bland annat. Ni kan därför också vända er till ert försäkringsbolag för att se vad det kan hjälpa till med i situationen. Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Har grannen rätt att klippa ner ogräs på min tomt ?

2019-08-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Har grannen rätt att klippa ogräs inne på vår tomt med hänvisning till att det tränger igenom hans staket. Jag hävdar att han enbart har rätt att klippa på sin sida om tomtgränsen.
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. Jordabalken (JB). Huvudregeln mellan grannar är att man ska visa skälig hänsyn till varandra enligt 3 kap 1 § JB. Det finns inget i lag som reglerar ogräs. Det är därmed antagligen den allmänna regeln om hänsyn som du och din granne måste ta ställning till. Det är inte klarlagt hur långt denna hänsynsregel sträcker sig. Lagtexten ger inte någon närmare vägledning kring skyldighetens innebörd, omfattning eller vilka påföljder en överträdelse medför. I 3 kap. 2 § fastställs det vad som gäller i fråga om grenar eller rötter som tränger in från ett intilliggande område. Innebörden av 2 § är att en fastighetsägare har rätt att klippa ner en gren som sträcker sig över från grannfastigheten, om grenen utgör en oangelägenhet. Bestämmelsen i 2 § innebär en rätt för en granne att själv klippa bort den del av växtligheten som tränger in på den egna tomten. Grannen har trots allt inte rätt att klippa ner växtlighet på annans tomt. Begreppet "skälig hänsyn" skulle i ditt fall kunna innebära en skyldighet att klippa ogräset så att det inte tränger in på grannens tomt. Det är dock fråga om en bedömning från fall till fall där omständigheter och förutsättningar spelar stor roll. Jag rekommenderar att du och din granne för en diskussion och försöker komma fram till en lösning som passar er. Dock har inte grannen någon rätt att utan tillstånd klippa ner ogräset på din sida av tomten. Vänligen,

Kan man bli vräkt från studentboende på internatskola om man inte följer reglerna

2019-09-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Så jag är 17 år gammal och går på en friskola med internat (studentboende) på skolans område dom har regler om att man inte får ha alkohol eller vara onykter på skolans område, men nu har dom satt upp en ny regel om att du inte får gå på fester och om dom misstänker att du har druckit så riskerar du att bli vräkt från ditt boende jag undrar om dom så kan göra det ur ett lagligt perspektiv?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall man ser det ifrån ett fastighetsrättsligt perspektiv så säger hyreslagen att vräkning oftast är på grund av obetalda hyror. Andra orsaker som också är vanligt förekommande kan vara att hyresgästen stör grannarna, hyr ut i andra hand utan att hyresvärden har godkänt det, eller att hyresgästen bedriver brottslig verksamhet i lägenheten.I detta fall verkar det enligt min mening inte vara fråga om lag utan de regler som skolan satt upp för sina elever, så länge de inte gör något som uttryckligen strider mot lagen ser jag inga problem med de nya reglerna. Man kan även se det som att du blir "relegerad" från internatet om du inte följer de regler som skolan satt upp, vilket i ditt fall är ett alkohol- och festförbud, och att för att få bo på internatet måste man vara elev vilket faller sig naturligt. Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte på att skicka in en till.Vänliga hälsningar,

påföljd oskälig hyra och olovlig andrahandsuthyrning

2019-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej om jag blir fälld för att tagit ut oskälig hyra i hyresnämnden; vad är påföljden?samt olovlig uthyrning i andra hand av hyresrätt, vad blir påföljden? Kommer detta att synas i belastningsregistret, jag arbetar inom barnomsorgen.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Påföljd oskälig hyra och olovlig uthyrning av hyresrätt i hyresnämnden:Om du har blivit fälld för att tagit ut oskälig hyra har personen i fråga rätt till att få hyran sänkt men även att få tillbaks den summan som hen betalat för mycket. Du blir alltså då återbetalningsskyldig. Återbetalning kan dock endast ske för hyra ett år tillbaks från och med anmälan.Om du olovligt har hyrt ut en hyresrätt i andrahand är påföljden att kontraktet mellan dig och hyresvärden rivs, dvs – att hyresrätten blir förverkad. Hyresrätten kan endast bli förverkad om följande förutsättningar är uppfyllda:- Upplåtelsen måste vara olovlig, och- hyresvärden måste ha begärt rättelse inom två månader från kännedom om upplåtelsen , och - Inte efter tillsägelse utan dröjsmål vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd för att få andrahandsuthyrningen beviljad ( se JB 12 kap. 42 § punkt 3). Eftersom olovlig uthyrning och oskälig hyra inte är kriminaliserat förekommer inga andra sanktioner än de jag nämnt ovan. Det skall dock observeras att riksdagen lade fram ett lagförslag 2017 om att kriminalisera otillåten andrahandsuthyrning med vinstsyfte, där det föreslås bötestraff eller fängelse upp till två år när det gäller grova fall. Dessa nya regler kommer träda i kraft 1 oktober, vilket gör att dessa åtgärderna kommer att kriminaliseras från och med då. Kommer det synas i belastningsregistret?Eftersom oskälig hyra och otillåten andrahandsuthyrning i skrivandets stund inte är kriminaliserat, så hamnar det inte i belastningsrgistert. (observera dock lagändringen som träder i kraft i oktober) Det är nämligen endast kriminella ageranden som är inkuderande. (se 3 § lagen om belastningsregister, för att se listan på vilka kriminella åtgärder som omfattas av registret). Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Behov av hjälp med stämningsansökan - vart vänder jag mig?

2019-08-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej uppsagd av privat hyresvärd på inga grunder efter en månad, han gick emot sitt hyreskontrakt. Behöver advokat för stämning.
Cornelia Isacson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du är varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå för hjälp med din stämningsansökan. Sätet är i Stockholm men det finns även möjlighet att ta möten via telefon eller Skype vid behov. Boka möte: För att boka möte med Lawlines juristbyrå rekommenderar jag att ni fyller i formuläret som ni hittar här. Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00 E-post: info@lawline.se Observera att vi inte besvarar juridiska frågor via mail. Skicka i stället din fråga med vårt webbformulär. Postadress: Lawline AB Saltmätargatan 5 113 59 StockholmHoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Gäller privatuthyrningslagen eller hyreslagen när jag vill hyra ut ärvd villa?

2019-08-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har ärvt en villa av min far som jag vill hyra ut.Jag har inte bott i huset på 25 år och har en egen villa.Kan jag hyra ut enligt privatuthyrningslagen eller måste jag använda hyreslagen?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelserna enligt lagen om uthyrning av egen bostad " privatuthyrningslagen" gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, en eller två familjehus, ägarlägenhet eller annat ägt boende, under förutsättning att det inte sker för fritidsändamål, se 1 § Bestämmelserna i "hyreslagen" 12 kap Jordabalken (JB) gäller om inte annat föreskrivet. Det innebär att ex bestämmelserna om lägenheten skick och hinder JB 12 kap. 9-18 §§ samt hyresgästens användning av lägenheten JB12 kap. 23-27 §§ är tillämpliga på upplåtelser enligt privatuthyrningslagen. Eftersom du skriver att du vill hyra ut en villa du ärvt, tillämpas reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad. Fördelen är att prissättningen för hyran är fri enligt privatuthyrningslagen, vilket inte gäller om du hyr ut i andra hand då JB 12 kap tillämpas. Det finns även vissa skillnader vad gäller uppsägningstid beroende på om den är obestämd eller bestämt, samt vissa skillnader avseende möjligheten till förlängning av hyresavtalet, se 3 § lagen om uthyrning av egen bostad och JB 12 kap. 45 a § Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,