Grenar som tränger över på grannfastighet

2021-08-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Våra grannar har ett mycket högt och gammalt valnötsträd endast 40 cm från tomtgränsen. Kronan hänger därmed in till nästan 50 % på vår tomt.Vi bad grannarna för 2 år sedan att beskära grenar på vår sida och har bett dem igen nu. Ingen respons.Grenarna sitter så högt så vi kan inte göra det själv. Är det jag som ska bekosta en "firma/arborist" för att ta ner grenarna? När är läge att göra detta/efter hur många påtryckningar? Vad händer om grannarna sedan påstår att trädet blev skadat av beskärning "vi gjort"- kan vi bli skadeståndsskyldiga då?Jag vill inte ha bort trädet- jag vill bara att ett par grenar tas bort som hänger över på vår sida. Som ni förstår skuggar trädet stor del av vår trädgård = inte önskvärtHar vi rätt att bestämma vilka grenar som ska bort?Vänligen Maria i Malmö
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det finns ett högt träd från era grannar som till viss del hänger över på eran tomt och att du undrar kring de juridiska aspekterna av denna situation.

Allmänt om tillämplig lag

Frågeställningarna berör rättsförhållandet mellan er som grannar. Därmed kommer jordabalken att vara tillämplig.

Hänsyn till omgivningen

I 3 kap. 1 § jordabalken återfinns en huvudregel som stadgar att varje person vid sitt nyttjande av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Denna princip innebär kortfattat att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan grannar, där man försöker ta hänsyn till sina grannars intressen. Här sker det en avvägning mellan intresset av den som nyttjar fastigheten och omgivningens intressen.

Grenar och rötter som tränger in på grannfastighet

I 3 kap. 2 § jordabalken stadgas en regel som behandlar det fallet att grenar eller rötter tränger in på grannfastigheter. Av lagtexten framgår att "tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom".

Av förarbetena som finns till jordabalken så framgår det att olägenheten ska vara av betydelse. Detta innebär att olägenheten av att det hänger in grenar på eran tomt måste vara påtaglig. Om det finns risk att grenarna kan medföra skador på eran fastighet, så kan detta enligt förarbetena vara att anse som en olägenhet av betydelse.

Vad innebär dessa regler i ert fall?

I första hand är det tillåtet för den som har olägenhet av grenarna att själv klippa ner grenarna. Min uppfattning, utifrån eran bakgrundsinformation, är att ni har rätt att själva klippa ner grenarna som hänger in på eran fastighet. Det är dock viktigt att påpeka att om åtgärden, dvs. om nedskärningen av grenarna kan medföra skada av betydelse för grenens ägare så ska den först själv få tillfället att utföra denna åtgärd.

Bedömningen i ditt fall

Min uppfattning är att ni får ta bort dessa grenar som hänger över på eran fastighet. I bakgrundsinformationen framgår det att ni själva tillfrågat grannen om vederbörande kan ta ner grenarna själv, men fått ett nekande svar. Detta innebär att grannen har fått en möjlighet att utföra åtgärden, men inte valt att göra det.

Jag rekommenderar att ni återigen försöker lösa detta med grannen innan ni påbörjar eventuella åtgärder för att få bort grenarna. Det kan vara bra för grannsämjan om ni i samråd kan komma överens om exempelvis vilka grenar som ska beskäras. Möjligtvis kan ni uppvisa mitt besvarande av frågeställningen till grannen, där ni visar på att ni fått juridisk vägledning i ärendet och med stöd av det försöker finna en intern lösning.

Det är väldigt viktigt att veta att ni enbart har rätt att beskära grenar som tränger in på eran mark. Således går det inte att ställa krav på att hela trädet ska kapas. Vid utförandet av åtgärden så är det av betydelse att veta var den faktiska tomtgränsen går, och att man är oerhört noga att se till att man håller sig inom dessa gränser.Avslutande ord

Om grannen i fortsättningen inte vill ta bort grenarna som hänger ner på eran fastighet, så är mitt tips att ni meddelar vederbörande om att ni kommer att beskära de genom att exempelvis skicka ett brev. I detta brev kan ni påtala att grenarna medför olägenheter för er och på vilka grunder, samt att grannen själv bör/ska ta bort grenarna, men om hen inte gör det inom en viss tid, så kommer ni att själva att göra det.

I bakgrundsinformationen framgår det att grenarna sitter så högt upp att ni själva inte kan ta bort de. Min uppfattning är att om ni väljer att anlita en firma för borttagning av grenarna, så skall detta ske på eran bekostnad, inte på grannens.Återkom gärna om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96397)