Hur bestäms kostnadsfördelningen för en enskild väg?

2021-08-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
URGENT! HEJ, Jag bor längst in vid en enskild väg nära en badplats. Enligt Lantmäteri förrättningen så skall vägen användas som utfartsväg för fastigheterna längs vägen. Jag betalar mer än dom flesta på grund av att jag använder nästan hela vägens längd. Jag betalar för 22.1 andelar. Nu är det så att mina grannar som bor vid landsvägen betalar 0,3 - 1,5 andelar. Dessa personer kör med motorfordon hela vägen till stranden, upp till fyra ggr. per dag per person vilket är irriterande, dessutom betalar dom inte för detta slitage utan det kommer på min räkning. Vilka regler gäller? Dessutom bor jag vintertid utomlands, men dom tycker att jag skall betala för åretruntboende trots att jag inte finns i landet ca. sex månader om året. Vad är det som gäller.Vore tacksam för svar snarast möjligt, eftersom nästa vägmöte är om en vecka.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är anläggningslagen (AL) och lagen om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen, SFL). Svaret är dock inte helt givet eftersom jag inte riktigt vet i vems regi gemensamhetsanläggningen, dvs. den enskilda vägen, formellt drivs. Ovan nämner du förvisso ett kommande vägmöte, men inte mer än så. De två samverkansformer som finns för den här typen av anläggningar är delägarförvaltning och samfällighetsförening.

Det nu sagda är inte helt oviktigt eftersom beslutsfattandet skiljer sig åt beroende på vilken samverkansform som har valts för förvaltningen av den enskilda vägen. Vid en delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt, vilket innebär att samtliga fastighetsägare måste överens om de åtgärder som föreslås och vid andra typer av beslut, exempelvis vid beslut om kostnadsfördelning, 6 § SFL. I praktiken besitter med andra ord varje delägare en slags vetorätt.

Samfällighetsförening är enligt 17 § SFL en bildad sammanslutning som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i samfällighet. Föreningen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa och varje medlems enskilda intressen ska även beaktas i skälig omfattning, 19 § SFL. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman och varje medlem har, oavsett om denne äger en eller flera fastigheter, en röst, 47 och 49 §§ SFL. Som stämmans beslut gäller sedan den mening för vilken de flesta rösterna avgivits och vid lika röstetal fäller ordföranden avgörandet, förutom vid val, då gäller lottning, 49 § 2 st. SFL.

Du uppger att en lantmäteriförrättning har ägt rum varför jag utgår ifrån att den statliga lantmäterimyndigheten, dvs. Lantmäteriet, i samband med denna var den instans som beslutade om andelstalen eftersom myndigheten är s.k. förrättningsmyndighet på det här området, 4 § AL. Utifrån din ärendebeskrivning, alltså din utevaro under vinterhalvåret och omfattningen av övriga fastighetsägares användning av vägen, kan de nuvarande andelstalen komma att behöva justeras, men samfällighetsföreningen, om en sådan finns, bestämmer inte ensamt över den här frågan. Enligt min mening gör inte heller delägarna det om det istället skulle vara fråga om en delägarförvaltning. I 35 § 1 st. 3 p. AL anges nämligen att en fråga som har behandlats och slutligt avgjorts vid en förrättning får prövas vid en ny förrättning om det har framkommit ett klart behov av omprövning. Såvitt jag kan bedöma föreligger ett sådant behov eftersom en fråga om ändrade andelstal får anses vara av väsentlig betydelse för den delägare (du) vars andelstal föreslås ändrat.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis kan jag inte exakt redogöra för vad som gäller beträffande beslutsfattandet, vilket du säkert förstår. Vidare finns det olika metoder för beräkning av kostnadsfördelningen. Om det är Lantmäteriet som har bildat gemensamhetsanläggningen är det också den myndigheten som beslutar om vilken metod som ska användas. Ett exempel är den s.k. tonkilometermetoden, vilken bygger på att den vikt i ton som fastigheten bedöms belasta vägen under ett år multipliceras med den väglängd i kilometer som nyttjas för resor till och från fastigheten. Slutligen ska tilläggas att det även finns en möjlighet att göra upp på frivillig väg, vilket naturligtvis är det mest kostnadseffektiva alternativet. I 43 § 1 st. AL sägs att en överenskommelse om att en fastighet ska inträda i eller utträda ur en samfällighet eller att en fastighets andelstal ska ändras har samma verkan som ett beslut vid en ny förrättning, om överenskommelsen godkänns av lantmäterimyndigheten. Så länge det är uppenbart att överenskommelsen inte strider mot anläggningslagen ska ett sådant godkännande lämnas.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96481)