Testamente

2010-02-03 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min morbror dog den 4 oktober. Han lämnade ett testamente där hans andel i föräldrargården går till levande syskon. Han hade inge fru eller barn. Den 10 december säljs hela gården till utomstående. Gäller fortfarande testamentet eller går hans del in i dödsboet där jag är arvtagare då min mamma inte lever. Det är bouppteckning den 8 februari och jag är tacksam för svar så att jag vet innan dess. Mvh Robban
Ivar Näslund |Hej, Av frågan att utdömma testamenterade din morbror hans del i gården till sina levande syskon. Det framgår inte om han hade uppställt några övriga villkor i testamentet, om så inte var fallet har de levande syskonen rätt att förfoga över fastigheten. Om det råder andra tvivel rörande testamentet råder jag dig att kontakta verksam familjerättsjurist. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637

Jämkning med anledning av makes död samt bouppteckning

2009-12-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min kompis fru dog här om veckan efter bara ca 1 1/2 år som gifta,hur gäller arvsrätten? en del menar att arvrätten gäller bara om man varet gifta i mint tre år,om så i fallet vad står det i lagen ?Min kompis fru har barn sen tidigare sk särkullebarn,får dom hämta något från deras gemensamma hem innan bouppteckning skett?tacksam för ett snabbt svar.
Anton Strandberg |Hej!Lagen säger bara att det med hänsyn till bland annat äktenskapets längd är oskäligt att en make ska lämna ifrån sig egendom. Detta är en reglering för att förhindra att någon person ska kunna skilja sig rik. I förarbeten har sagts att vanligtvis efter 5 år borde allt giftorättsgods fördelas lika. Vad gäller din kompis skulle då 1,5/5 av allt giftorättsgods delas lika. Men självklart uppkommer ett nytt problem då detta inte gäller då äktenskapet upplöses på grund av ena makes död. Vid ena makens död är enda jämkningsmöjligheten att behålla hela sin del av giftorättsgodset.En bouppteckning ska göras innan arvskifte sker. I bouppteckningen klargörs vad det finns för tillgångar och skulder. Sedan sker en bodelning om inte efterlevande make använder jämkningsregeln ovan. I arvskiftet fördelas sedan egendomen, som efter avräkning av skulderna och efter eventuell bodelning, finns kvar. Om arvingarna och make inte är överens om hur egendomen ska fördelas kan en skiftesman förordnas. Denna person har till uppgift att få arvingarna överens och om inte detta lyckas har han rätt att ändå fördela kvarlåtenskapen. Det är alltså inte tillåtet att innan bouppteckning ta egendom som tillhörde den döde.Vänliga hälsningar,

Mors arvsrätt när avkomling är avliden

2009-10-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Ärver en mor, sin avlidne sons arv efter dennes far, som mamman tidigare varit gift med? Pappan avled nyligen och efterlämnade ett barn som är i livet, och en son som avlidit. Sonen hade inga barn, endast sin mamma som efterarvinge. Ärven mamman sin avlidna son?
Josefina Blom |Hej,Enligt 2:1 Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) är närmast arvinge arvlåtarens barn, även kallad bröstarvingar. Enligt samma paragraf skall, om ett barn är avlidet, dennes avkomlingar träda i dess ställe.Modern till barnet har således ingen arvsrätt, denna rätt är endast förbehållen den avlidnes avkomlingar.Vänligen,

Medför vårdnadsflyttning arvsrätt?

2009-10-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi har en pojke som sedan 8 år är familjehemsplacerad hos oss enligt LVU. Nu har vi fått förfrågan om att bli hans vårdnadshavare. Vår fråga: Får han någon arvsrätt efter oss? Vi har en biologisk son som vi vill ska vara enda arvinge efter oss. Blir det så om vi har vårdnad av den andre pojken?
Ulrika Lundgren |Hej,tack för din fråga. Att ni blir vårdnadshavare för pojken medför inte att han erhåller arvsrätt efter er. Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 , ärver barn sina föräldrar. Er biologiska son skulle därmed fortsätta att vara er enda arvinge. I det fall ni istället skulle adoptera pojken hade även han erhållit arvsrätt. Detta framgår av 4 kap. 8 § Föräldrabalken, se https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1 .Med vänliga hälsningar

Förmyndarskap

2010-01-18 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vem förvaltar minderåriga barns arv efter en förälder som haft ensam vårdnad och inte haft någon relation till den andre föräldern? Om det inte finns något testamente.
Ivar Näslund |Hej, Då en omyndigt bran ärver förvaltas pengarna av en förmyndare enligt föräldrabalken (FB) 12:1. Normalt sett är denna vårdnadshavare till barnet. Om det finns anledning, till exempel om barnet har stora tillgångar eller det finns andra skäl att antaga att barnets tillgångar inte sköts kan en medförmyndare vid sidan av vårdnadshavaren förordnas enligt FB 10:8. Denna fråga handläggs av tingsrätten enligt FB 10:13. En överförmyndare har sedermera tillsyn över förmyndarens verksamhet, en förmyndare som inte är förälder är alltid redovisningskyldig gentemot överförmyndaren medan en förälder endast är det om barnets förmögenhet översitger åtta basbelopp (FB 13:2). Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381

Försäljning av fastighet från dödsbo

2009-11-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vi syskon har ihop med 3 andra brorsbarn ärvt våran morbror. Bouppteckningen är klar. Fastighet finns att sälja. Hur gör man enklast. Kan man sälja direkt från dödsboet (vem undertecknar då köpebrevet) eller måste vi alla ställa oss som lagfarna ägare först.
Martin Ågren |Hej. Eftersom bouppteckningen redan är klar är det sannolikt enklast om Ni skiftar dödsboet först vilket innebär att samtliga dödsbodelägare blir andelsägare till fastigheten. Därefter kan Ni sedan gemensamt sälja fastigheten, efter det att Ni individuellt sökt lagfart på er respektive andel. Alternativt kan Ni sälja fastigheten direkt från dödsboet. Då måste Ni först söka lagfart på fastigheten för dödsboets räkning. Dödsboet kommer då att vara lagfaren ägare och samtliga dödsbodelägare måste komma överens om en försäljning. Samtliga dödsbodelägare företräder dödsboet och måste också underteckna köpebrevet. Detta innebär att Ni måste vänta med att skifta dödsboet tills försäljningen är genomförd och dessutom ändra bouppteckningen och redovisa köpesumman för fastigheten. Ni måste dessutom redovisa försäljning för dödsboets räkning vid nästa års deklaration och avsätta medel för en eventuell beskattning av vinsten. Skiftar Ni först fastigheten och säljer den därefter redovisar Ni istället försäljning var för sig i Er egen deklaration. Båda alternativen är ganska enkla. En fastighetsmäklare kan säkert hjälpa Er med all formalia. Med vänlig hälsning

Makes arvsrätt vid mål om äktenskapsskillnad

2009-10-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Det gäller bouppteckning då en av makarna har avlidit. Frågan är om den kvarlevande maken har rätt till arvet om han bevisligen uttryckt att han velat skilja sig innan. Finns inspelat på telefonsvarare ca 5mån innan dödsfallet (sjukdom som framkommit en månad tidigare)
Andreas Vinqvist |Hej,Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637, tillfaller kvarlåtenskapen maken om de vid dödsfallet var gifta. Arvsrätten går dock förlorad om mål om äktenskapsskillnad pågick vid dödsfallet, se 3 kap 10 §. Att en make enbart framfört åsikt om att ha vill skiljas påverkar inte arvsrätten. Således har den kvarvarande maken rätt till arv. Vänligen,

Se till att eget barns make inte ärver

2009-11-07 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag har en dotter, som är gift med en utlänning,de har 4 gemensamma barn. Hon kommer någon gång i framtiden att få ärva del i en rel högt värderad fastighet. Hur ska jag förhindra att hennes man om hon dör före honom, tilldelas fastigheten med fri förfoganderätt.Jag vill naturligtvis att barnen ska bli ägare till fastigheten. Om hennes man blir ägare kommer han sannolikt ett sälja den och flytta till sitt hemland.
Anton Strandberg |Hej! Till att börja med kan du skriva fastigheten som din dotters enskilda egendom via testamente. Om då äktenskapet upplöses utan att hon dör är fastigheten skyddad mot maken. Om hon dör kommer den undantas från bodelning men som du är inne på kommer han inneha fastigheten med fri förfoganderätt tills han dör och barnen får fastigheten.Ett sätt att fadern inte ska ta del av fastigheten är att du skriver ett testamente där du testamenterar fastigheten till barnen. Om barnen är omyndiga anger du också att förvaltning ska ske av någon annan än förmyndarna (föräldrarna) vilket medför att fastigheten frånhålls fadern men tyvärr också din dotter.Vänliga hälsningar,