Hur säger man upp ett bolagsavtal?

2021-01-25 i Uppsägning
FRÅGA |Avsluta delägare handelsbolag
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man kan avsluta ett delägarskap i ett handelsbolag. Regler om handelsbolag och deras drift finns i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (hädanefter bolagslagen). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Uppsägning av bolagsavtalEtt handelsbolag bildas genom att två eller flera fysiska eller juridiska personer avtalar att om att bedriva näringsverksamhet i bolagsform och för in bolaget i handelsregistret (1 kap. 1 § bolagslagen). Ett avtal om att driva ett handelsbolag kan slutas på bestämd eller obestämd tid (2 kap. 24 § första stycket bolagslagen). I det fall ett avtal om att driva ett handelsbolag är slutet på obestämd tid kan det sägas upp när som helst oberoende av vilken grund som åberopas (2 kap. 24 § andra stycket bolagslagen). Bolaget ska då träda i likvidation inom 6 månader (det är dock möjligt för bolagsmännen att avtala om andra uppsägningstider). I det fall ett avtal om att driva ett handelsbolag är slutet på bestämd tid ska det som regel upplösas när avtalstiden har gått ut. Det kan normalt sätt inte sägas upp i förtid utan att saklig grund för uppsägning föreligger. Undantag kan dock göras om samtliga bolagsmän är överens om att säga upp avtalet.Sakliga grunder, vilka gör det möjligt för en ensam bolagsman att begära att bolaget omedelbart ska träda i likvidation, oavsett bolagsavtalets löptid, omfattar det fall då en bolagsman väsentligen har åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller att det finns en annan viktig grund för bolagets upplösning, att en bolagsman har dött, eller att en bolagsman har gått i konkurs (2 kap. 25-27 §§ bolagslagen). Vad som är att anse som ett väsentligt åsidosättande av en bolagsmans skyldigheter enligt bolagsavtalet samt andra viktiga grunder för bolagets upplösning får avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.I den mån övriga bolagsmän vill fortsätta driva bolaget kan den bolagsman som vill avveckla verksamheten lösas ut (2 kap. 29 § bolagslagen). På så sätt kan likvidation i vissa fall undvikas. I den mån det behövs kan detta även göras med tvång (2 kap. 30 § bolagslagen). Värt att notera är dessutom att om ett handelsbolag, vars bolagsavtal är slutet på bestämd tid, fortsätter sin verksamhet efter det att det ursprungliga avtalet har gått ut anses ett nytt bolagsavtal på obestämd tid vara slutet (2 kap. 24 § tredje stycket bolagslagen).Vad som gäller i ditt fallDin möjlighet att säga upp bolagsavtalet och därigenom utträda ur handelsbolaget kommer således att bero på vilken löptid bolagsavtalet har samt av vilken orsak som du vill säga upp avtalet. Utan att närmare känna till omständigheterna i just ditt fall är det därför svårt att ge dig ett mer exakt svar. Jag hoppas ändå att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. Om något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?

2020-01-03 i Uppsägning
FRÅGA |HejJag undrar hur man går tillväga för att ta sig ur ett Handelsbolag, där de två delägarna inte har någon form av skriftligt avtal. Registreringsbeviset till bolagsverket är det enda pappret som finns. De äger en fastighet tillsammans, hyr ut lägenheter och driver produktion. I samma bolag. Ena delägaren vill ut och få sin del av värdet, den andra vägrar allt den första föreslår. I lagen hittar jag endast att man kan säga upp bolagsavtalet, men i detta fall finns inget undertecknat bolagsavtal. Hälsningar, en bekant till delägaren
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att delägaren vill träda ur handelsbolaget och få ut sin andel av bolagets förmögenhet, men att svårigheten ligger i att det rör sig om ett muntligt bolagsavtal och att den andra delägaren inte går med på utträdet. Regler om handelsbolag finner vi i lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL).Säga upp bolagsavtalet Precis som du beskriver kan en delägare ofta säga upp bolagsavtalet. Om uppsägning kan ske beror dock på om bolagsavtalet är träffat för bestämd tid eller för obestämd tid. Förhoppningsvis är det inte tvistigt mellan de båda delägarna om avtalet är träffat på bestämd eller obestämd tid. Är bolaget träffat för bestämd tid eller för en bolagsmans livstid kan det i normalfallet inte sägas upp i förtid. Dock kan en delägare, trots tidsbestämd avtal, begära att bolaget ska likvideras, d.v.s. upplösas. Detta kan dock endast ske om en annan delägare väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för upplösning (BL 2 kap. 25 §). Ett väsentligt åsidosättande av bolagsmans skyldigheter tar sikte på kontraktsbrott. En annan "viktig grund för bolagets upplösning" har att göra med att bolagets fortsatta verksamhet har blivit mer eller mindre omöjlig. Ett exempel kan vara att en delägare har blivit så allvarligt sjuk att denne inte kan fortsätta i bolaget. Om bolagsavtalet är träffat för obestämd tid, d.v.s. om delägarna inte avtalat att bolagsavtalet ska upphöra vid visst datum, kan det sägas upp när som helst (BL 2 kap. 24 §). Det spelar ingen roll om bolagsavtalet är skriftligt eller muntligt. Någon möjlighet att i bolagsavtalet ta ifrån delägaren dennes rätt att säga upp bolagsavtalet finns inte. Däremot kan delägarna avtala om uppsägningstidens längd. Likvidation Om delägaren säger upp bolagsavtalet, antalet bolagsmän går ner till en och detta förhållande består i minst sex månader, ska bolaget likvideras (BL 2 kap. 28 §). Under avvecklingsfasen ska bolagets skulder betalas, och sedan ska delägarna få ut sina andelar ur bolaget.Överlåtelse av bolagsandelEn annan möjlighet för delägaren, om denne inte skulle nå framgång med att säga upp bolagsavtalet, är att sälja sin bolagsandel till en ny delägare (BL 2 kap. 21 §). Detta kräver inte den andra delägarens samtycke. Vad som menas med andel är delägarens ekonomiska rätt i bolaget, såsom rätten till arvode, ränta på insats och del i bolagets vinst. Dock behåller den ursprunglige delägaren sin rätt att förvalta över bolagets angelägenheter, firmateckningsrätt och personliga betalningsansvar. Avslutande rådFör det fall det rör sig om ett bolagsavtal på obestämd tid skulle jag råda delägaren att stå på sig, uppsägningsrätten är nämligen tvingande och kan inte tas ifrån delägaren. Om antalet delägare inte överstiger en under sex månaders tid efter uppsägningen, ska bolaget upplösas och dess tillgångar delas upp mellan de båda. Påstår den andre delägaren att avtalet är träffat på bestämd tid och att avtalet därför inte kan sägas upp hamnar vi i en svårare situation. Då kan det vara en god idé att undersöka om bolagsregistreringen hos bolagsverket säger något om bolagsavtalets löptid, om det finns någon annan skriftlig bevisning eller utomstående person som kan intyga att det rör sig om ett bolagsavtal på bestämd tid. Alternativt kan delägaren begära att bolaget upplöses, men endast om den andra delägaren väsentligt åsidosatt sina skyldigheter eller om det annars finns en viktig grund för upplösning. Det finns även möjlighet för delägaren att, oavsett samtycke från den andre delägaren, att sälja sin bolagsandel. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppsägning efter arbetsträning på grund av stroke

2015-06-01 i Uppsägning
FRÅGA |Hej!Jag fick en stroke oktober 2012 och har sedan dess varit sjukskriven från min tjänst på SJAB. Jag har arbetstränat 1 år som tågvärdinna då jag velat komma tillbaka till mitt jobb men inser att pga min sjukdom så måste jag omskolas. Nu är jag utförsäkrad och mitt företag vill säga upp mig pga personliga själ och utan uppsägningslön. Är detta korrekt? Tacksam för var!Hälsningar Karin
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I 7 § Lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80) står i princip angående sådana här situationer att en uppsägning måste vara sakligt grundad, och att den inte är det om det är skäligt att kräva en omplacering. Uppsägningen sker naturligtvis, som du säger, av personliga skäl. Det krävs ganska mycket för att man exempelvis på grund av sjukdom eller skada (eller stroke) skall kunna sägas upp. Man skulle i korthet kunna säga att om man fortfarande kan sköta jobbet åtminstone till ganska stor del är uppsägningen inte sakligt grundad. Om man däremot - som det brukar formuleras - inte "kan utföra arbete av någon betydelse" kan uppsägning vara sakligt grundad. Det här kan förstås innebära lite olika saker, men om man exempelvis inte kan arbeta "vanliga tider" några gånger i veckan ens med visst stöd och om det inte är möjligt med effektiv rehabilitering kan tyvärr uppsägningen sägas vara sakligt grundad.När det gäller omplaceringsskyldigheten, är det kort sagt så att uppsägningen inte är sakligt grundad om det är möjligt att ge en arbetstagare som annars skall sägas upp en ny position. Om det skulle behövas att arbetsgivaren skapade en helt ny tjänst anses inte omplaceringsmöjligheten vara skälig, och saklig grund föreligger.Kort sagt verkar det tyvärr som om uppsägningen i ditt fall är sakligt grundad, åtminstone om arbetsträningen har varit seriös och det inte finns några andra lediga arbetsuppgifter som du har kompetens för och klarar av (eventuellt efter viss kortare, men inte särskilt omfattande, omskolning). Särskilt gäller detta eftersom det har gått så lång tid sedan du fick stroken. När det gäller lönen, har man tyvärr heller inte rätt till någon lön under uppsägningstiden om det inte är så att det finns arbetsuppgifter man kan och klarar av att utföra under uppsägningstiden! Man anses nämligen inte "stå till arbetsgivarens förfogande" i ett sådant fall (ett rättsfall där domstolen kommer fram till detta är AD 1988 nr 78).Kort sagt verkar det tyvärr som uppsägningen är korrekt, men förhoppningsvis finns det andra jobbmöjligheter för dig!Hälsningar,

Uppsägning av bolagsman i enkelt bolag

2014-12-17 i Uppsägning
FRÅGA |Hej! I ett enkelt bolag, där två bolagsmän vill "säga upp" den tredje personen, hur går man tillväga då? Vilka rättsliga möjligheter finns för dem att få bort den tredje personen och sedan själva kunna fortsätta driva det enkla bolaget?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Ett enkelt bolag är en avtalsbaserad associationsform, men det regleras även av tvingande regler i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, BL. Ett enkelt bolag är till stor del baserat på förtroende mellan bolagsmännen eftersom det grundar sig på bolagsavtalet. Bolagsmännen ansvarar solidariskt gentemot borgenärer om de gemensamt ingått avtal med dessa, 4:5 BL.För att en bolagsman ska kunna lämna bolaget kan denne säga upp bolagsavtalet när som helst om avtalet har träffats för obestämd tid. Det medför att bolaget upphör och ska träda i likvidation inom sex månader. För att undvika att likvidation ska ske kan det istället avtalas att bolagsmannen ska utträda ur bolaget. Detta är det lättaste sättet att få väck en bolagsman som är oönskad, förutsatt att man kan komma överens om villkoren för utträde. Rimligt är att den utträdande bolagsmannen erhåller kompensation som motsvarar vad denne skulle få om likvidation hade genomförts alltså en tredjedel av bolagets värde. Om ingen säger upp bolagsavtalet och inget avtal kan träffas, är det svårt för bolaget att bestå. De övriga likvidationsgrunderna som finns i BL är att en bolagsman dör, försätts i konkurs, eller om en bolagsman har väsentligt åsidosatt sina skyldigheter. Om bolagsmannen har gjort det kan denne uteslutas, men även då ska ersättning enligt ovan lämnas, 2:31 BL. Bolaget kan dock vidgå vid uteslutning om övriga bolagsmän är överens om detta och likvidation undvikas.Ni måste alltså köpa ut den bolagsman ni inte längre önskar i bolaget på något sätt om ni vill fortsätta driva bolaget utan denne. Detta kan avtalas med grund i reglerna i BL. Annars är likvidation alternativet.Hoppas du har fått svar!

Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig

2020-12-25 i Uppsägning
FRÅGA |Hej jag har ett handelsbolag där det finns en till bolagsman men den personen är oåtkomlig hur avslutar jag detta själv. För när jag försöker så står det att även den personen ska skriva under. Det måste ju finnas något sätt att avsluta detta eller få bort mitt namn utan att den personen som inte går att få tag på måste godkänna
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om handelsbolag finns i lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL).Uppsägning av bolagsavtaletEtt handelsbolag existerar om två (eller flera) har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret (1 kap. 1 § HBL). För att kunna utträda ur ett handelsbolag krävs det att bolagsavtalet sagts upp. Ett bolagsavtal kan antingen ingås på bestämd eller obestämd tid (2 kap. 24 § HBL). Om ett bolagsavtal har slutits på bestämd tid, gäller avtalet tiden ut. Det är dock möjligt att begära att bolaget ska likvideras (upplösas). Det förutsätter dock att en delägare "väsentligt åsidosatt sina skyldigheter" enligt bolagsavtalet eller att det finns en "viktig grund" för upplösning (2 kap. 25 § HBL). Att väsentligt åsidosätta sina skyldigheter innebär vanligen att en delägare begår kontraktsbrott. En annan viktig grund kan vara om bolagets fortsatta verksamhet är ogenomförbar, till exempel på grund av att en delägare är varaktigt sjuk.När ett bolagsavtal ingås på obestämd tid kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst, med en uppsägningstid på sex månader (om inget annat har avtalats) (2 kap. 24 § HBL). När ett bolagsavtal sägs upp och det endast är en bolagsman kvar i bolaget och detta förhållande består i minst sex månader ska bolaget likvideras (2 kap. 28 § HBL).Oåtkomlig och därmed vägrar att acceptera uppsägningenOm den andra delägaren i handelsbolaget är oåtkomlig och därmed vägrar att acceptera din uppsägning kan du ansöka om stämning mot delägaren i tingsrätten. Om du behöver hjälp med detta rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra duktiga jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avsätta styrelseledamot

2019-10-29 i Uppsägning
FRÅGA |hejVi har en ledamot som har 1 år kvar på sin mandattid, hen har gjort sig ovän med styrelsen och styrelsen vill avgå pga av denna ledamot. Vilket väger tyngst hens år kvar eller att medlemmar inte godkänner hens sista år som ledamot? Kan styrelsen avsätta hen? Kan vi på årsstämman kräva omröstning av hens sista år? Eller sitter hen kvar sin mandattid ut?
Filip Westerdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Styrelser förekommer i flera olika associationer.För aktiebolag regleras styrelsen i Aktiebolagslag, vidare ABL. För aktiebolag kan den som tillsatt styrelseledamoten även kan anmäla om att avsätta denne (8 kap. 14 § ABL). Det som menas är att bolagsordningen kan innehålla att en styrelsedamot ska tillsättas på annat sätt än av bolagsstämman. Med detta kan vi alltså säga att styrelsen inte kan avsätta andra styrelseledamöter för dessa får inte utse andra (8 kap. 8 § ABL). För ekonomiska föreningar är situationen egentligen den samma, det är bara andra bestämmelser som gäller (se bl.a. 7 kap. 14 § Lag om ekonomiska föreningar.Det är alltså möjligt att inom avsätta en styrelseledamot under dennes mandattid för både aktiebolag och ekonomiska föreningar.Mitt tips till dig är att läsa i bolagsordningen eller stadgar om hur styrelseledamöterna tillsätts och sägs upp.Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Vänliga hälsningar,

Likvidation och upplösning av handelsbolag

2015-03-15 i Uppsägning
FRÅGA |Hej jag är 50% delägare i ett handelsbolag (butik). Min andel har jag på avbetalning till min kollega jag köpte in mig med. Jag har betalat av ca hälften av skulden nu.Nu kan vi inte komma överens om hur företaget ska skötas och inget kompanjonavtal finns skrivet. Han vill inte låta mig lösa ut honom (som var tanken från början) och inte heller lösa ut mig. Kan jag kräva att han löser ut mig ur bolaget? Hur blir det med resterande skulden och kan jag få tillbaka pengarna jag redan betalt honom?
Anonym Rådgivare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föreskrifter om likvidation och upplösning regleras i det här fallet i lag om handelsbolag och enkla bolag (BL).Av 2 kap. 24 § BL framgår det att ett bolagsavtal kan träffas för obestämd tid, bestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Förutsättningarna kan därmed skilja sig åt beroende på bolagsavtalet. Om vi ponerar att er affärsverksamhet drivs på obestämd tid kan avtalet sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är i sådana fall sex månader om inget annat har avtalats. Däremot finns inte samma möjlighet för uppsägning om företaget bedrivs på exempelvis bestämd tid. Samverkan ska i sådana fall tidigast avvecklas då tiden löpt till ända. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en undantagsbestämmelse som möjliggör att likvidera företaget, med omedelbar verkan, oavsett om samverkan i handelsbolaget avser obestämd tid eller inte. Detta kan däremot endast ske om din vän åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning enligt 2 kap. 25 § BL. Om vi antar att ert handelsbolag är föremål för likvidation behöver alla kända skulder betalas till tredje man innan bolagets tillgångar kan skiftas. När skulderna är betalda har du rätt att få tillbaka din behållna insats i bolaget enligt 2 kap. 34 § BL.Du behöver sammanfattningsvis reda ut huruvida ert handelsbolag är träffat på obestämd tid eller inte. Handelsbolag drivs vanligtvis utan tidsbegränsningar och i sådana fall gäller uppsägningstid på sex månader om inget annat har avtalats. Om undantagsbestämmelsen blir tillämplig så finns möjlighet för extraordinär uppsägning med omedelbar verkan. Slutligen ska skulderna betalas och överskottet fördelas mellan er. Vänligen,

Uppsägning av aktieägaravtal

2014-03-29 i Uppsägning
FRÅGA |Ett aktieägaravtal innehåller överlåtelseförbud för parterna. Avtalet har ingen uppsägningstid utan är giltigt så länge part äger aktier i bolaget. Parterna måste således få tillåtelse att sälja till tredje part för att inte vara bunden avtalet. Finns det då möjlighet att säga upp avtalet pga att avtalet är träffat på obestämd tid?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Ett aktieägaravtal som löper på obestämd tid kan sägas upp med skälig uppsägningstid, vilket kan variera mellan olika branscher. Aktieägaravtal brukar dock anses vara ett enkel bolag, vilket innebär att lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) kan bli tillämplig, se https://lagen.nu/1980:1102 Enligt HBL kan ett avtal som ingåtts på obestämd tid sägas upp när som helst. Om en bolagsman säger upp aktieägaravtalet upphör avtalet att gälla efter sex månader, 2 kap 24 § och 4 kap 7 §. Denna regel gäller så länge inte aktieägaravtalet innehåller andra bestämmelser om uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,