Uppsägning efter arbetsträning på grund av stroke

2015-06-01 i Uppsägning
FRÅGA |Hej!Jag fick en stroke oktober 2012 och har sedan dess varit sjukskriven från min tjänst på SJAB. Jag har arbetstränat 1 år som tågvärdinna då jag velat komma tillbaka till mitt jobb men inser att pga min sjukdom så måste jag omskolas. Nu är jag utförsäkrad och mitt företag vill säga upp mig pga personliga själ och utan uppsägningslön. Är detta korrekt? Tacksam för var!Hälsningar Karin
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I 7 § Lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80) står i princip angående sådana här situationer att en uppsägning måste vara sakligt grundad, och att den inte är det om det är skäligt att kräva en omplacering. Uppsägningen sker naturligtvis, som du säger, av personliga skäl. Det krävs ganska mycket för att man exempelvis på grund av sjukdom eller skada (eller stroke) skall kunna sägas upp. Man skulle i korthet kunna säga att om man fortfarande kan sköta jobbet åtminstone till ganska stor del är uppsägningen inte sakligt grundad. Om man däremot - som det brukar formuleras - inte "kan utföra arbete av någon betydelse" kan uppsägning vara sakligt grundad. Det här kan förstås innebära lite olika saker, men om man exempelvis inte kan arbeta "vanliga tider" några gånger i veckan ens med visst stöd och om det inte är möjligt med effektiv rehabilitering kan tyvärr uppsägningen sägas vara sakligt grundad.När det gäller omplaceringsskyldigheten, är det kort sagt så att uppsägningen inte är sakligt grundad om det är möjligt att ge en arbetstagare som annars skall sägas upp en ny position. Om det skulle behövas att arbetsgivaren skapade en helt ny tjänst anses inte omplaceringsmöjligheten vara skälig, och saklig grund föreligger.Kort sagt verkar det tyvärr som om uppsägningen i ditt fall är sakligt grundad, åtminstone om arbetsträningen har varit seriös och det inte finns några andra lediga arbetsuppgifter som du har kompetens för och klarar av (eventuellt efter viss kortare, men inte särskilt omfattande, omskolning). Särskilt gäller detta eftersom det har gått så lång tid sedan du fick stroken. När det gäller lönen, har man tyvärr heller inte rätt till någon lön under uppsägningstiden om det inte är så att det finns arbetsuppgifter man kan och klarar av att utföra under uppsägningstiden! Man anses nämligen inte "stå till arbetsgivarens förfogande" i ett sådant fall (ett rättsfall där domstolen kommer fram till detta är AD 1988 nr 78).Kort sagt verkar det tyvärr som uppsägningen är korrekt, men förhoppningsvis finns det andra jobbmöjligheter för dig!Hälsningar,

Uppsägning av bolagsman i enkelt bolag

2014-12-17 i Uppsägning
FRÅGA |Hej! I ett enkelt bolag, där två bolagsmän vill "säga upp" den tredje personen, hur går man tillväga då? Vilka rättsliga möjligheter finns för dem att få bort den tredje personen och sedan själva kunna fortsätta driva det enkla bolaget?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Ett enkelt bolag är en avtalsbaserad associationsform, men det regleras även av tvingande regler i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, BL. Ett enkelt bolag är till stor del baserat på förtroende mellan bolagsmännen eftersom det grundar sig på bolagsavtalet. Bolagsmännen ansvarar solidariskt gentemot borgenärer om de gemensamt ingått avtal med dessa, 4:5 BL.För att en bolagsman ska kunna lämna bolaget kan denne säga upp bolagsavtalet när som helst om avtalet har träffats för obestämd tid. Det medför att bolaget upphör och ska träda i likvidation inom sex månader. För att undvika att likvidation ska ske kan det istället avtalas att bolagsmannen ska utträda ur bolaget. Detta är det lättaste sättet att få väck en bolagsman som är oönskad, förutsatt att man kan komma överens om villkoren för utträde. Rimligt är att den utträdande bolagsmannen erhåller kompensation som motsvarar vad denne skulle få om likvidation hade genomförts alltså en tredjedel av bolagets värde. Om ingen säger upp bolagsavtalet och inget avtal kan träffas, är det svårt för bolaget att bestå. De övriga likvidationsgrunderna som finns i BL är att en bolagsman dör, försätts i konkurs, eller om en bolagsman har väsentligt åsidosatt sina skyldigheter. Om bolagsmannen har gjort det kan denne uteslutas, men även då ska ersättning enligt ovan lämnas, 2:31 BL. Bolaget kan dock vidgå vid uteslutning om övriga bolagsmän är överens om detta och likvidation undvikas.Ni måste alltså köpa ut den bolagsman ni inte längre önskar i bolaget på något sätt om ni vill fortsätta driva bolaget utan denne. Detta kan avtalas med grund i reglerna i BL. Annars är likvidation alternativet.Hoppas du har fått svar!

Uppsägning av bolagsavtal på obestämd tid m.m.

2012-03-03 i Uppsägning
FRÅGA |Hej, Jag och min bror äger en hyresfastighet ihop som vi driver i ett enkelt bolag. Nu vill vi skriva ett avtal på att ena parten får 2/3 av vinsten och samtidigt ansvar för skötsel och den andra parten får 1/3 av vinsten. Om vi skriver ett avtal utan bortre tidsgräns, hur kan det avtalet i så fall sägas upp?
Victoria Nilsson |Hej! Ett avtal om enkelt bolag som är slutet på obestämd tid, d.v.s. utan någon tidsgräns, kan sägas upp när som helst av en bolagsman, se 4:7 BL vilken hänvisar till 2:24 BL (Lag om handelsbolag och enkla bolag, vilken återfinns här: https://lagen.nu/1980:1102). Bolaget ska träda i likvidation sex månader efter uppsägningen, men det är möjligt att avtala om annan uppsägningstid. Viktigt är dock att komma ihåg att 36 § Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) är tillämplig på bolagsavtal, vilket innebär att om den avtalade uppsägningstiden anses oskälig så kan den jämkas av domstol, t.ex. om den anses vara oskäligt lång. Något som kan vara bra att veta om det avtalsinnehåll ni planerar att ha är att om viss grund är avtalad för vinstfördelningen så kommer också fördelningen av eventuell förlust beräknas enligt samma grund om ni inte avtalar även om förlustfördelningen. Detta innebär att om ni vill att förlustfördelningen ska bli en annan än 2/3 för en part och 1/3 för den andra så bör ni avtala även om det. Se 4:2 BL som hänvisar till 2:8 BL. Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av bolagsavtal

2011-11-12 i Uppsägning
FRÅGA |Hej Jag har ett handelsbolag men är inte nöjd med hur min partner sköter affärer, hon gör dåliga affärer. Vi är enbart två i bolaget. Så nu undrar jag kan jag lämna bolaget? Eller kan jag "kasta ut" min partner ur bolaget? Måste jag betala räkningen på den dåliga affären min partner gjorde?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Huruvida du kan säga upp bolagsavtalet, dvs. lämna bolaget, mellan dig och din partner beror på om bolagsavtalet har träffats för bestämd eller obestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Enligt 2 kap. 24 § 2 st. lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst om bolagsavtalet har slutits för obestämd tid. Bolaget ska då träda i likvidation sex månader efter uppsägningen om inte någon annan uppsägningstid har avtalats. Löper bolagsavtalet på bestämd tid går det inte att använda sig av de ordinarie uppsägningsreglerna i 2 kap. 24 § HBL, utan det blir istället 2 kap. 25 § HBL som får tillämpas. Enligt den regeln får varje bolagsman säga upp bolagsavtalet med omedelbar verkan, oavsett avtalets löptid, om en bolagsman väsentligen har åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning. Enligt min mening är det tveksamt om din partners dåliga affärer kan ses som ett väsentligt åsidosättande av skyldigheterna enligt bolagsavtalet. Detta kan jag givetvis inte säga med säkerhet då jag inte har information om omfattningen av hennes "dåliga affärer" eller vad detta närmare innebär. Om bolagsavtalet är slutet för obestämd tid har du alltid rätt att enligt 2 kap. 24 § HBL säga upp avtalet och därmed avsluta er affärsförbindelse. Angående räkningen så gäller enligt 2 kap. 17 § HBL att var och en av bolagsmännen företräder bolaget gentemot tredje man om inget annat har överenskommits. Jag förutsätter att båda i detta fall företräder. Enligt 2 kap. 20 § 1 st. ansvarar bolagsmännen solidariskt och primärt för bolagets förpliktelser, vilket innebär att ni båda är skyldig att betala en giltig förbindelse mellan bolaget och tredje man. En rättshandling som en bolagsman företagit med överskridande av sin befogenhet blir dock enligt 2 kap. 18 § HBL inte gällande gentemot bolag om den med vilket avtalet ingicks insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds. Om din partner överskridit befogenheten i och med den "dåliga affären" i detta fall kan jag inte svara på. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Likvidation och upplösning av handelsbolag

2015-03-15 i Uppsägning
FRÅGA |Hej jag är 50% delägare i ett handelsbolag (butik). Min andel har jag på avbetalning till min kollega jag köpte in mig med. Jag har betalat av ca hälften av skulden nu.Nu kan vi inte komma överens om hur företaget ska skötas och inget kompanjonavtal finns skrivet. Han vill inte låta mig lösa ut honom (som var tanken från början) och inte heller lösa ut mig. Kan jag kräva att han löser ut mig ur bolaget? Hur blir det med resterande skulden och kan jag få tillbaka pengarna jag redan betalt honom?
Anonym Rådgivare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föreskrifter om likvidation och upplösning regleras i det här fallet i lag om handelsbolag och enkla bolag (BL).Av 2 kap. 24 § BL framgår det att ett bolagsavtal kan träffas för obestämd tid, bestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Förutsättningarna kan därmed skilja sig åt beroende på bolagsavtalet. Om vi ponerar att er affärsverksamhet drivs på obestämd tid kan avtalet sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är i sådana fall sex månader om inget annat har avtalats. Däremot finns inte samma möjlighet för uppsägning om företaget bedrivs på exempelvis bestämd tid. Samverkan ska i sådana fall tidigast avvecklas då tiden löpt till ända. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en undantagsbestämmelse som möjliggör att likvidera företaget, med omedelbar verkan, oavsett om samverkan i handelsbolaget avser obestämd tid eller inte. Detta kan däremot endast ske om din vän åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning enligt 2 kap. 25 § BL. Om vi antar att ert handelsbolag är föremål för likvidation behöver alla kända skulder betalas till tredje man innan bolagets tillgångar kan skiftas. När skulderna är betalda har du rätt att få tillbaka din behållna insats i bolaget enligt 2 kap. 34 § BL.Du behöver sammanfattningsvis reda ut huruvida ert handelsbolag är träffat på obestämd tid eller inte. Handelsbolag drivs vanligtvis utan tidsbegränsningar och i sådana fall gäller uppsägningstid på sex månader om inget annat har avtalats. Om undantagsbestämmelsen blir tillämplig så finns möjlighet för extraordinär uppsägning med omedelbar verkan. Slutligen ska skulderna betalas och överskottet fördelas mellan er. Vänligen,

Uppsägning av aktieägaravtal

2014-03-29 i Uppsägning
FRÅGA |Ett aktieägaravtal innehåller överlåtelseförbud för parterna. Avtalet har ingen uppsägningstid utan är giltigt så länge part äger aktier i bolaget. Parterna måste således få tillåtelse att sälja till tredje part för att inte vara bunden avtalet. Finns det då möjlighet att säga upp avtalet pga att avtalet är träffat på obestämd tid?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Ett aktieägaravtal som löper på obestämd tid kan sägas upp med skälig uppsägningstid, vilket kan variera mellan olika branscher. Aktieägaravtal brukar dock anses vara ett enkel bolag, vilket innebär att lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) kan bli tillämplig, se https://lagen.nu/1980:1102 Enligt HBL kan ett avtal som ingåtts på obestämd tid sägas upp när som helst. Om en bolagsman säger upp aktieägaravtalet upphör avtalet att gälla efter sex månader, 2 kap 24 § och 4 kap 7 §. Denna regel gäller så länge inte aktieägaravtalet innehåller andra bestämmelser om uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Upplösning av ett enkelt bolag

2012-01-23 i Uppsägning
FRÅGA |Vi är två enskilda firmor som har tecknat ett överenskommelse om delägarskap i rörelse som inkluderar hyreskontraktet för lokalen där jag förbinder mig att solidariskt svara för hälften av löpande kostnader så som hyra, el, larm etc. Jag förstår att detta ses som att vi har ett enkelt bolag ihop. Jag vill avsluta vårt samarbete och upplösa vårt avtal. Jag står inte på hyreskontraktet eller på några räkningar till telefon, el, larm etc utan det gör den andra enskilda firman. Hur kan jag säga upp detta avtal?
Rasmus Josefsson |Hej, Upplösning av ett enkla bolag regleras i 3 kap 7 § 2 st BL (se https://lagen.nu/1980:1102) som hänvisar till bl a 2 kap 24 § samma lag. Paragrafen skiljer mellan bolagsavtal som är slutna på bestämd tid respektive avtal som är slutna på obestämd tid. Av din fråga framgår det inte hur ert avtal ser ut. Är det slutet på obestämd tid kan det sägas upp när som helst med en uppsägningstid på 6 månader om ingen annan uppsägningstid är avtalad (rätten att säga upp ett avtal på obestämd tid kan däremot inte avtalas bort). Är det däremot slutet på bestämd tid kan bolaget upplösas när avtalsperioden löpt ut om inte delägarna bestämmer sig för att fortsätta verksamheten. Tidsbestämda avtal kan upplösas i förtid genom extraordinär uppsägning enligt 2 kap 25 §. För att detta ska vara möjligt krävs det dock att en bolagsman väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller att det föreligger viktig grund för bolagets upplösande (t ex att en bolagsman meddelats näringsförbud eller är insolvent). Uppsägning sker genom viljeförklaring till övriga bolagsmän. Vänligen

Rätt att kvarstå som aktieägare när man säger upp sig från bolaget.

2010-12-30 i Uppsägning
FRÅGA |Hej, jag var 2008 med och startade upp ett aktiebolag som jag fick 5% A-aktier i. Jag investerade inga pengar själv, men jag fick aktierna eftersom jag varit med och byggt upp företaget. Nu har jag jobbar i snart 2 år och vill hoppa av. Min fråga är då vad som händer med mina A-aktier? Förlorar jag dem rakt av eller? Om företaget säljs om 1 år får jag ingenting då? Vi har inte skrivit några speciella avtal vad gäller mina aktier.
Anna Eriksson |Hej, Som jag förstår din fråga har du erhållit aktierna som en ersättning för det arbete du har lagt ned på att starta upp företaget och du är registrerad ägare för aktierna. Aktier representerar vissa rättigheter som innehavaren har gentemot bolaget (i allmänhet vinstutdelning och förvaltningsrätt). Att aktierna är separade i A-aktier och B-aktier innebär att aktiesorterna har olika röststyrka, exempelvis att en A-aktie representerar 10 röster medan en B-aktie representerar 1 röst. 1/10 är också den högsta tillåtna röstdifferensen. Att du slutar arbeta för företaget är inte ett faktum som i sig påverkar äganderätten till aktierna. Aktieinnehavet är inte som utgångspunkt kopplat till ett aktivt arbete i bolaget. Din uppsägning är alltså inte kopplad till ditt aktieinnehav och är ingenting annat reglerat så kan du sitta kvar som aktieägare i bolaget trots att du inte längre arbetar där. Det finns däremot möjligheter att föreskriva om omsättningsförbehåll, hembudsklausuler, samtyckesförbehåll eller förköpsrätt till de kvarvarande aktieägarna, men det rör situationer när en aktieägare tänker avyttra sina akiter och sådana förbehåll ska framgå av bolagsordningen. Eftersom du säger att ingenting särskilt har avtalats kvarstår du med andra ord som ägare trots att du säger upp dig. Skulle bolaget säljas om ett år och du då väljer att sälja dina aktier (vilket utgör en andel i bolaget) så har du naturligtvis rätt att erhålla ersättning för aktierna. Med vänliga hälsningar