Hur säger man upp ett bolagsavtal?

2021-01-25 i Uppsägning
FRÅGA
Avsluta delägare handelsbolag
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man kan avsluta ett delägarskap i ett handelsbolag. Regler om handelsbolag och deras drift finns i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (hädanefter bolagslagen). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Uppsägning av bolagsavtal

Ett handelsbolag bildas genom att två eller flera fysiska eller juridiska personer avtalar att om att bedriva näringsverksamhet i bolagsform och för in bolaget i handelsregistret (1 kap. 1 § bolagslagen).

Ett avtal om att driva ett handelsbolag kan slutas på bestämd eller obestämd tid (2 kap. 24 § första stycket bolagslagen). I det fall ett avtal om att driva ett handelsbolag är slutet på obestämd tid kan det sägas upp när som helst oberoende av vilken grund som åberopas (2 kap. 24 § andra stycket bolagslagen). Bolaget ska då träda i likvidation inom 6 månader (det är dock möjligt för bolagsmännen att avtala om andra uppsägningstider). I det fall ett avtal om att driva ett handelsbolag är slutet på bestämd tid ska det som regel upplösas när avtalstiden har gått ut. Det kan normalt sätt inte sägas upp i förtid utan att saklig grund för uppsägning föreligger. Undantag kan dock göras om samtliga bolagsmän är överens om att säga upp avtalet.

Sakliga grunder, vilka gör det möjligt för en ensam bolagsman att begära att bolaget omedelbart ska träda i likvidation, oavsett bolagsavtalets löptid, omfattar det fall då en bolagsman väsentligen har åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller att det finns en annan viktig grund för bolagets upplösning, att en bolagsman har dött, eller att en bolagsman har gått i konkurs (2 kap. 25-27 §§ bolagslagen). Vad som är att anse som ett väsentligt åsidosättande av en bolagsmans skyldigheter enligt bolagsavtalet samt andra viktiga grunder för bolagets upplösning får avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

I den mån övriga bolagsmän vill fortsätta driva bolaget kan den bolagsman som vill avveckla verksamheten lösas ut (2 kap. 29 § bolagslagen). På så sätt kan likvidation i vissa fall undvikas. I den mån det behövs kan detta även göras med tvång (2 kap. 30 § bolagslagen).

Värt att notera är dessutom att om ett handelsbolag, vars bolagsavtal är slutet på bestämd tid, fortsätter sin verksamhet efter det att det ursprungliga avtalet har gått ut anses ett nytt bolagsavtal på obestämd tid vara slutet (2 kap. 24 § tredje stycket bolagslagen).

Vad som gäller i ditt fall

Din möjlighet att säga upp bolagsavtalet och därigenom utträda ur handelsbolaget kommer således att bero på vilken löptid bolagsavtalet har samt av vilken orsak som du vill säga upp avtalet. Utan att närmare känna till omständigheterna i just ditt fall är det därför svårt att ge dig ett mer exakt svar. Jag hoppas ändå att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. Om något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning (14)
2021-01-25 Hur säger man upp ett bolagsavtal?
2020-12-25 Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig
2020-01-03 Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?
2019-10-29 Avsätta styrelseledamot

Alla besvarade frågor (96356)