Uppsägning av bolagsavtal på obestämd tid m.m.

2012-03-03 i Uppsägning
FRÅGA |Hej, Jag och min bror äger en hyresfastighet ihop som vi driver i ett enkelt bolag. Nu vill vi skriva ett avtal på att ena parten får 2/3 av vinsten och samtidigt ansvar för skötsel och den andra parten får 1/3 av vinsten. Om vi skriver ett avtal utan bortre tidsgräns, hur kan det avtalet i så fall sägas upp?
|Hej! Ett avtal om enkelt bolag som är slutet på obestämd tid, d.v.s. utan någon tidsgräns, kan sägas upp när som helst av en bolagsman, se 4:7 BL vilken hänvisar till 2:24 BL (Lag om handelsbolag och enkla bolag, vilken återfinns här: https://lagen.nu/1980:1102). Bolaget ska träda i likvidation sex månader efter uppsägningen, men det är möjligt att avtala om annan uppsägningstid. Viktigt är dock att komma ihåg att 36 § Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) är tillämplig på bolagsavtal, vilket innebär att om den avtalade uppsägningstiden anses oskälig så kan den jämkas av domstol, t.ex. om den anses vara oskäligt lång. Något som kan vara bra att veta om det avtalsinnehåll ni planerar att ha är att om viss grund är avtalad för vinstfördelningen så kommer också fördelningen av eventuell förlust beräknas enligt samma grund om ni inte avtalar även om förlustfördelningen. Detta innebär att om ni vill att förlustfördelningen ska bli en annan än 2/3 för en part och 1/3 för den andra så bör ni avtala även om det. Se 4:2 BL som hänvisar till 2:8 BL. Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av bolagsavtal

2011-11-12 i Uppsägning
FRÅGA |Hej Jag har ett handelsbolag men är inte nöjd med hur min partner sköter affärer, hon gör dåliga affärer. Vi är enbart två i bolaget. Så nu undrar jag kan jag lämna bolaget? Eller kan jag "kasta ut" min partner ur bolaget? Måste jag betala räkningen på den dåliga affären min partner gjorde?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Huruvida du kan säga upp bolagsavtalet, dvs. lämna bolaget, mellan dig och din partner beror på om bolagsavtalet har träffats för bestämd eller obestämd tid eller för en bolagsmans livstid. Enligt 2 kap. 24 § 2 st. lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst om bolagsavtalet har slutits för obestämd tid. Bolaget ska då träda i likvidation sex månader efter uppsägningen om inte någon annan uppsägningstid har avtalats. Löper bolagsavtalet på bestämd tid går det inte att använda sig av de ordinarie uppsägningsreglerna i 2 kap. 24 § HBL, utan det blir istället 2 kap. 25 § HBL som får tillämpas. Enligt den regeln får varje bolagsman säga upp bolagsavtalet med omedelbar verkan, oavsett avtalets löptid, om en bolagsman väsentligen har åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning. Enligt min mening är det tveksamt om din partners dåliga affärer kan ses som ett väsentligt åsidosättande av skyldigheterna enligt bolagsavtalet. Detta kan jag givetvis inte säga med säkerhet då jag inte har information om omfattningen av hennes "dåliga affärer" eller vad detta närmare innebär. Om bolagsavtalet är slutet för obestämd tid har du alltid rätt att enligt 2 kap. 24 § HBL säga upp avtalet och därmed avsluta er affärsförbindelse. Angående räkningen så gäller enligt 2 kap. 17 § HBL att var och en av bolagsmännen företräder bolaget gentemot tredje man om inget annat har överenskommits. Jag förutsätter att båda i detta fall företräder. Enligt 2 kap. 20 § 1 st. ansvarar bolagsmännen solidariskt och primärt för bolagets förpliktelser, vilket innebär att ni båda är skyldig att betala en giltig förbindelse mellan bolaget och tredje man. En rättshandling som en bolagsman företagit med överskridande av sin befogenhet blir dock enligt 2 kap. 18 § HBL inte gällande gentemot bolag om den med vilket avtalet ingicks insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds. Om din partner överskridit befogenheten i och med den "dåliga affären" i detta fall kan jag inte svara på. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Muntligt löfte i anställningsavtal?

2010-04-28 i Uppsägning
FRÅGA |Har en visstidstjänst som går ut i sommar. Vid anställningssamtalet i aug-09 sa rektorn på skolan att tjänsten förnyas efterhand som den elev som tjänsten (elevassistent) är kopplad till väljer att gå kvar på skolan. Nu har jag varit långtidssjukskriven och kommer vara när det skriftliga kontraktet löper ut. Har jag företräde till behålla tjänsten om nu eleven ska fortsätta ett år till på skolan? Gäller det muntliga löftet som gavs vid anställningssamtalet? Kan arbetsgivare frångå att erbjuda mig fortsatt visstid pga min sjukskrivning? Oroad!
Martin Fridh |Hej, Din anställning är en så kallad fri visstidsanställning, detta är en enligt lagen om anställningsskydd (nedan kallad LAS) en tillåten form av tidsbegränsad anställning. Enligt 5 § LAS kan man vara tidsbegränsat anställd i max två år under en femårs period innan anställningen går över till en fast anställning. Huvudregeln för avslutande av visstidsanställningar är att de upphör vid anställningstidens utgång förutsatt att arbetsgivaren ger besked om detta. Arbetsgivaren behöver inte ange saklig grund för att inte erbjuda dig fortsatt arbete och kan alltså beakta din sjukskrivning, se https://lagen.nu/1982:80#P15S1 Enligt 6 c § LAS skall arbetsgivaren lämna skriftlig information om villkoren som är av väsentlig betydelse för anställningen. Här skall lön, arbetsuppgifter och anställnings slutdag uppges. Av denna skriftliga information bör det framgå om din anställnings upphörande är beroende av framtida händelser (objektsanställning). Gör det inte det betyder det inte att den muntliga överrenskommelsen är ogiltig, denna gäller med samma kraft som det skriftliga anställningsavtalet. Däremot är det du som måste bevisa att din arbetsgivare har gjort denna muntliga utfästelse till en del av anställningsavtalet, något som kan bli problematiskt. Om arbetsgivaren inte följer sitt löfte föreslår jag att du tar kontakt med facket för vidare diskussioner kring situationen. Med vänliga hälsningar

Upplösning av ett enkelt bolag

2012-01-23 i Uppsägning
FRÅGA |Vi är två enskilda firmor som har tecknat ett överenskommelse om delägarskap i rörelse som inkluderar hyreskontraktet för lokalen där jag förbinder mig att solidariskt svara för hälften av löpande kostnader så som hyra, el, larm etc. Jag förstår att detta ses som att vi har ett enkelt bolag ihop. Jag vill avsluta vårt samarbete och upplösa vårt avtal. Jag står inte på hyreskontraktet eller på några räkningar till telefon, el, larm etc utan det gör den andra enskilda firman. Hur kan jag säga upp detta avtal?
Rasmus Josefsson |Hej, Upplösning av ett enkla bolag regleras i 3 kap 7 § 2 st BL (se https://lagen.nu/1980:1102) som hänvisar till bl a 2 kap 24 § samma lag. Paragrafen skiljer mellan bolagsavtal som är slutna på bestämd tid respektive avtal som är slutna på obestämd tid. Av din fråga framgår det inte hur ert avtal ser ut. Är det slutet på obestämd tid kan det sägas upp när som helst med en uppsägningstid på 6 månader om ingen annan uppsägningstid är avtalad (rätten att säga upp ett avtal på obestämd tid kan däremot inte avtalas bort). Är det däremot slutet på bestämd tid kan bolaget upplösas när avtalsperioden löpt ut om inte delägarna bestämmer sig för att fortsätta verksamheten. Tidsbestämda avtal kan upplösas i förtid genom extraordinär uppsägning enligt 2 kap 25 §. För att detta ska vara möjligt krävs det dock att en bolagsman väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller att det föreligger viktig grund för bolagets upplösande (t ex att en bolagsman meddelats näringsförbud eller är insolvent). Uppsägning sker genom viljeförklaring till övriga bolagsmän. Vänligen

Rätt att kvarstå som aktieägare när man säger upp sig från bolaget.

2010-12-30 i Uppsägning
FRÅGA |Hej, jag var 2008 med och startade upp ett aktiebolag som jag fick 5% A-aktier i. Jag investerade inga pengar själv, men jag fick aktierna eftersom jag varit med och byggt upp företaget. Nu har jag jobbar i snart 2 år och vill hoppa av. Min fråga är då vad som händer med mina A-aktier? Förlorar jag dem rakt av eller? Om företaget säljs om 1 år får jag ingenting då? Vi har inte skrivit några speciella avtal vad gäller mina aktier.
Anna Eriksson |Hej, Som jag förstår din fråga har du erhållit aktierna som en ersättning för det arbete du har lagt ned på att starta upp företaget och du är registrerad ägare för aktierna. Aktier representerar vissa rättigheter som innehavaren har gentemot bolaget (i allmänhet vinstutdelning och förvaltningsrätt). Att aktierna är separade i A-aktier och B-aktier innebär att aktiesorterna har olika röststyrka, exempelvis att en A-aktie representerar 10 röster medan en B-aktie representerar 1 röst. 1/10 är också den högsta tillåtna röstdifferensen. Att du slutar arbeta för företaget är inte ett faktum som i sig påverkar äganderätten till aktierna. Aktieinnehavet är inte som utgångspunkt kopplat till ett aktivt arbete i bolaget. Din uppsägning är alltså inte kopplad till ditt aktieinnehav och är ingenting annat reglerat så kan du sitta kvar som aktieägare i bolaget trots att du inte längre arbetar där. Det finns däremot möjligheter att föreskriva om omsättningsförbehåll, hembudsklausuler, samtyckesförbehåll eller förköpsrätt till de kvarvarande aktieägarna, men det rör situationer när en aktieägare tänker avyttra sina akiter och sådana förbehåll ska framgå av bolagsordningen. Eftersom du säger att ingenting särskilt har avtalats kvarstår du med andra ord som ägare trots att du säger upp dig. Skulle bolaget säljas om ett år och du då väljer att sälja dina aktier (vilket utgör en andel i bolaget) så har du naturligtvis rätt att erhålla ersättning för aktierna. Med vänliga hälsningar

Avveckling av jordbruksverksamhet

2010-03-29 i Uppsägning
FRÅGA |Hej Min far driver ett lantbruk ihop med sin bror. För ett antal år sedan så fick min far reda på att han fått Parkinson. Till en början gick det bra att jobba men nu har han blivit allt sämre. Det är bara en tidsfråga innan han måste avveckla sin verksamhet. Problemet är att hans bror är mycket yngre och han vill fortsätta med jordbruket. Min far vill sälja och komma åt sitt låsta kapital men brodern har inte ekonomiska möjlighter att lösa ut min far. Det finns heller ingen tredje part med intresse och ekonomiska möjligheter som vill köpa min fars del av verksamheten. Hur löser man detta?
Martin Fridh |Hej, Svaret på din fråga kan bli väldigt varierat beroende på vilken typ av verksamhetsform som din fars och farbrors jordbruk drivs i. Är det ett aktiebolag, Handelsbolag eller enkelt bolag? Då de flesta jordbruk här i landet bedrivs som enkla bolag kommer jag utgå ifrån den förutsättningen i resten av mitt svar. Om detta skulle vara en felaktig presumtion får du återkomma med kompletterande information. Den rättsliga beskrivningen av ett enkelt bolag är negativ och återfinns i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 3 § (nedan kallad BL), se https://lagen.nu/1980:1102#K1P3S1. Där stadgas att ett enkelt bolag föreligger om samverkan ej är registrerat som ett aktie- eller handelsbolag. Utgångspunkten är att delägarna i enkla bolag själva har rätt att bestämma sina inbördes förhållanden, att avtalsfrihet råder stadgas i 4 kap 1 § BL, se https://lagen.nu/1980:1102#K4P1S1. Lagens bestämmelser tillämpas alltså först efter det är konstaterat att din far och farbror ej avtalat om något annat. Ett särskilt problem i enkla bolag rör rätten till de tillgångar som används i bolagets verksamhet. Ett enkelt bolag är nämligen ej ett eget rättssubjekt och kan därmed ej äga egendom. Slutsatsen är att bolagsmännen var för sig eller tillsammans är ägare av egendom som används i rörelsen. Om ett bolagsavtal är slutet på obestämd tid har den som vill komma ifrån avtalet rätt att efter uppsägningstid lämna samverkan och upplösa bolagsförhållandet, detta enligt 4 kap 7 § 2 st BL som hänvisar till 2 kap 24 § BL, se https://lagen.nu/1980:1102#K2P24S1. När uppsägningstiden gått ut skall bolaget likvideras. Detta förfarande kan skötas av bolagsmännen själva, de kan gemensamt eller var för sig sälja de samfällda tillgångarna som finns i bolaget. Därefter sker en intern avräkning så att varje ägares över- eller underskott i den gemensamma egendomsmassan kan bestämmas. Kan delägarna ej komma överens kan tingsrätt efter ansökan tillsätta en likvidator som delar upp egendomen enligt 4 kap 8 § BL, se https://lagen.nu/1980:1102#K4P8S1 Om brodern ej kan köpa upp din fars egendom och din far vill komma åt sitt kapital samt ej vill ge brodern anstånd med betalningen ser jag ingen annan lösning än avveckling av bolagsavtalet och därmed realisering av tillgångarna till utomstående. Med vänliga hälsningar