Upplösning av ett enkelt bolag

Vi är två enskilda firmor som har tecknat ett överenskommelse om delägarskap i rörelse som inkluderar hyreskontraktet för lokalen där jag förbinder mig att solidariskt svara för hälften av löpande kostnader så som hyra, el, larm etc. Jag förstår att detta ses som att vi har ett enkelt bolag ihop. Jag vill avsluta vårt samarbete och upplösa vårt avtal. Jag står inte på hyreskontraktet eller på några räkningar till telefon, el, larm etc utan det gör den andra enskilda firman. Hur kan jag säga upp detta avtal?

Lawline svarar

Hej, Upplösning av ett enkla bolag regleras i 3 kap 7 § 2 st BL (se https://lagen.nu/1980:1102) som hänvisar till bl a 2 kap 24 § samma lag. Paragrafen skiljer mellan bolagsavtal som är slutna på bestämd tid respektive avtal som är slutna på obestämd tid. Av din fråga framgår det inte hur ert avtal ser ut. Är det slutet på obestämd tid kan det sägas upp när som helst med en uppsägningstid på 6 månader om ingen annan uppsägningstid är avtalad (rätten att säga upp ett avtal på obestämd tid kan däremot inte avtalas bort). Är det däremot slutet på bestämd tid kan bolaget upplösas när avtalsperioden löpt ut om inte delägarna bestämmer sig för att fortsätta verksamheten. Tidsbestämda avtal kan upplösas i förtid genom extraordinär uppsägning enligt 2 kap 25 §. För att detta ska vara möjligt krävs det dock att en bolagsman väsentligt åsidosatt sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller att det föreligger viktig grund för bolagets upplösande (t ex att en bolagsman meddelats näringsförbud eller är insolvent). Uppsägning sker genom viljeförklaring till övriga bolagsmän. Vänligen
Rasmus JosefssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”