Vad händer om jag inte går till jobbet

2019-06-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en timanställning i Kungsbacka kommun jag har tackat ja till ca 20 pass Juli och Augusti. Jag har läst att jag är skyldig att jobba de pass som jag tackat ja till. Jag har nu kommit fram till att jag inte vill jobba någonting på den avdelningen. Jag förstår att jag inte kan säga upp en timtjänst eftersom jag inte är anställd mellan passen. Men vad händer om jag inte går dit? Får jag böter? Kan dem vägra betala ut min lön dem pass som jag redan jobbat? Lönen skiter jag i. Jag vill inte gå dit mer. Vad kan jag göra?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i 11 § lagen om anställningsskydd är att för både arbetstagare och arbetsgivare är uppsägningstiden minst en månad. Det framgår inte direkt av lagen vad som gäller uppsägningstid vid din typ av anställningsform, det kan dock framgå av ditt anställningsavtal om påföljder vid kontraktsbrott. Min uppfattning är att din arbetsgivare skulle kunna åberopa en månads uppsägningstid hos en domstol om de skulle vara villiga att ta det så långt, i vilket fall du kan bli skadeståndsskyldig för den förlust som uppkommer och ersättningskyldig för den kränkning som lagbrottet innebär.Genom att inte arbeta de tider ni avtalat gör du dig skyldig även till kontraktsbrott och då kan din arbetsgivare hålla inne din innestående lön. Men det krävs att arbetsgivaren kan bevisa att de gjort en ekonomisk förlust genom att du inte höll ert avtal. Min rekommendation är att försöka lösa situationen genom att samarbeta med din arbetsgivare och även höra med eventuella kollegor om de skulle kunna tänka sig att ta dina pass.Hoppas du fått svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Lön och anställningsvillkor

2019-06-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har en vän som arbetar extra som servitris på en restaurang. Vad är en rimlig lön för henne och vad kan hon ställa för krav på anställningsvillkor? Såvitt jag vet är ingenting skrivit och jag undrar om detta kan vara rätt ur arbetsrättslig synvinkel? Jag upplever att hon blir utnyttjad vill veta vad hon kan göra och alltså vad hon har för rättigheter. Hon är inte fackligt ansluten.
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras bland annat i lagen om anställningsskydd (LAS).AnställningsavtalAnställningsavtalet är ett s.k. konsensualavtal vilket innebär att det för att avtal ska uppkomma är tillräckligt att parterna är överens. Krav på skriftlighet finns därför inte och ett muntligt avtal är alltså tillräckligt.Däremot så har arbetsgivaren en skyldighet att skriftligen informera om alla anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta (6 c § LAS).AnställningsvillkorDet framgår inte om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation, vad vi vet är dock att arbetstagaren själv inte är fackligt ansluten. Är det så att arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal gäller avtalsfrihet. Är det däremot så att arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal är denne såvida inte annat uttryckligen anges i kollektivavtalet skyldig att tillämpa detta i förhållande till samtliga anställda oavsett om dessa är fackligt anslutna eller inte. Om en arbetsgivare inte tillämpar kollektivavtalets regler om lön och andra anställningsvillkor även på en icke fackligt ansluten arbetstagare så kan det kollektivavtalsslutande fackförbundet få rätt till allmänt skadestånd och arbetstagaren få rätt till ekonomiskt skadestånd.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Har jag rätt att få en ställföreträdande tjänst omvandlad till en ordinarie sådan?

2019-06-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har under två år varit ställföreträdare i en chefsbefattning på ett större företag. Finns det i lagen något som säger att en sådan roll efter viss tid övergår till en ordinarie befattning. Eller kan företaget hålla en anställd i en ställföreträdande roll i oändlighet. Jag är fast anställd sedan 15 år.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är en lag med ett minimiskydd för arbetstagaren. Det får mellan arbetsgivare och arbetstagare avtalas om annat än vad LAS stadgar, dock endast i den mån det inte är till nackdel för arbetstagaren. Vissa bestämmelser i LAS är semidispositiva, innebärande att LAS får frångås i vissa fall genom avtal med fackförening.Enligt LAS får det avtalas om en provanställning om högst sex månader. Avbryts inte provanställningen innan prövotiden löper ut, övergår den till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Bestämmelsen är till för att skydda arbetstagarens anställning. Om arbetsgivaren t.ex. glömmer bort att avbryta en provanställning har arbetstagaren ett större skydd för sin anställning. LAS skyddar däremot endast anställningen och inte befattningen i sig. Det innebär att bestämmelsen inte är tillämplig i ditt fall. Tyvärr finns det inga andra bestämmelser i LAS eller annan lag som ger dig någon rätt att få den ställföreträdande befattningen omvandlad till en ordinarie sådan. Ställföreträdande chef innebär i regel att du ska uppfylla befattningen under en begränsad tid, t.ex. under det att ordinarie chef är frånvarande eller att ny chef rekryteras. Tyvärr är det inte ovanligt att arbetstagare har ställföreträdande befattningar under lång tid.Sammanfattningsvis finns det således rent juridiskt ingen bestämmelse som ger dig rätt att få den ställföreträdande chefsbefattningen omvandlad till en ordinarie befattning. Till syvende och sist är det vad du och arbetsgivaren kan komma överens om. Det kan ju givetvis argumenteras för att om du varit ställföreträdande chef under två år torde du ha visat att du har sådana kvaliteter att du är lämplig att inneha befattningen även som en ordinarie sådan. Min rekommendation är därför att du tar diskussionen med din arbetsgivare och argumenterar för att du ska få en ordinarie chefsbefattning. Om du är fackligt ansluten kan det vara en god idé att kontakta din fackförening för hjälp. Fackföreningar har ofta en god erfarenhet av förhandlingar och kan vara behjälplig i ditt fall.Om något är oklart, det finns omständigheter du inte redogjort för i frågan eller du har några följdfrågor är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivare utföra drogtester på sina anställda?

2019-06-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Är det lagligt att arbetsgivaren kan utföra ett kollektivt drogtest på personalen?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett drogtest ska få utföras av arbetsgivaren måste arbetsgivaren ha ett skäl. Det vanligaste är säkerheten på arbetsplatsen eller i stort. Vidare måste facket informeras om att det ska utföras drogtester på arbetsplatsen och komma fram till en plan om hur man ska göra ifall någon testar positivt. Säger facket nej, dvs. inte kommer överens på något vis kan arbetsgivaren utföra drogtester i alla fall. Det finns ingen lag som säger att arbetsgivaren inte får utföra drogtester. Istället finns en rad prejudikat (avgjorda domar) i Arbetsdomstolen. Facket har däremot förlorat alla mål som gäller drogtester.Om någon uppmanas att göra ett drogtest kan du inte vägra rakt av. I slutändan kan det leda till uppsägning. Är du tveksam, hör i stället med din fackliga organisation om vad som gäller.Om ett test visar att någon använder droger betyder inte det att personen blir av med jobbet. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruket. Det är inte säkert att personen får fortsätta med samma arbetsuppgifter. Om man däremot inte deltar i rehabiliteringen, kan det i slutändan räknas som skäl för uppsägning.Det är förbjudet att ta reda på mer information från testet – till exempel om du har en sjukdom eller är gravid.Arbetsgivaren kan göra drogtester slumpvis bland alla anställda, när det finns misstanke om missbruk eller inför en anställning.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Anställningsavtal vid fusion av bolag

2019-06-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag arbetar inom ett franchiseföretag där ägaren nu skall sluta. Detta innebär att chefen och alla anställda kommer slås samman med ett annat bolag i koncernen. I samband med detta kommer även nytt anställningsavtal skrivas. Vad händer om jag vägrar skriva under det nya anställningsavtalet i september, där tidigare anställningsavtal innefattade nuvarande deltidsanställning, som löper ut först i december?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan gäller anställningsskydd och svaret på din fråga finns i 6b § Lagen om anställningsskydd.Där står att vid övergång av ett företag (i detta inryms även fusion av bolag i samma koncern) tar den nya arbetsgivaren över de rättigheter och skyldigheter såsom anställningsavtal och anställningsförhållanden som gällde för den tidigare arbetsgivaren gentemot dig som arbetstagare vid tidpunkten för övergången. Detta betyder att ditt anställningsavtal med din tidigare arbetsgivare kommer att gälla mot din nya arbetsgivare tills det löper ut. Att vägra att skriva på det nya avtalet i sig utgör inte heller saklig grund för uppsägning. Sammanfattningsvis är det helt upp till dig om du vill ingå det nya anställningsavtalet eller låta ditt nuvarande löpa ut, min uppfattning är att det verkar fördelaktigt att ingå det nya avtalet om du planerar att arbeta kvar på företaget i framtiden.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Riktlinjer för hur en kallelse till MBL-förhandling ska se ut?

2019-06-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Finns det någon riktlinje om hur en kallelse till MBL förhandling ska se ut? Jag tänker om det finns enligt SIS eller liknande?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är primärt sex punkter som en förhandlingsframställan för 11 § MBL ska innehålla:1. den fråga man vill förhandla (till exempel ett kollektivavtalsbrott, brott mot LAS, brott mot semesterlagen med mera)2. att man begär förhandling3. yrkanden och lagrum4. ange var, när och med vem förhandlingen kan ske5. ange den berörda medlemmens/medlemmarnas namn och personnummer6. ange kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress och företagets namn, organisationsnummer och postadressUtöver detta så kan förhandlingsframställan variera och det finns inga specifika riktlinjer att följa. Det går däremot att hitta en mängd olika exempelmallar på internet, till exempel den här och den här. Dessa mallar ger en tydlig bild av hur en förhandlingsframställan ofta ser ut. Hoppas svaret kan vara till hjälp!Vänliga hälsningar,

Måste man ha hårnät när man jobbar i kök?

2019-06-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vad gäller vid arbete i kök på skola? (Maten lagas inte på plats, det är ett mottagningskök). Är det lag på att hårnät måste bäras och var kan man isåfall hitta dessa regleringar?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller hygien i kök säger lagstiftningen att när det är nödvändigt ska skyddande kläder bäras. Exakt hur dessa kläder ska se ut är inte angivet. Som huvudregel ska maten skyddas mot att hår hamnar i maten. Livsmedelsverket säger att maten ska skyddas mot hår genom hårskydd eller på annat sätt. Du kan läsa mer om hygien i kök på Livsmedelsverkets hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag behålla min lön om jag tillträder den nya tjänsten?

2019-06-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar på en statlig myndighet. Jag har blivit uppsagd och har fått 12 månader uppsägningstid. Det har dykt upp ett nytt jobb på myndigheten, kan jag behålla min lön om jag tillträde den nya tjänsten?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har inte rätt att behålla din lön, dvs. du har inte rätt till dubbla löner om du tillträder den nya tjänsten. Enligt 13 § lagen om anställningsskydd får arbetsgivaren under uppsägningstiden avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Din arbetsgivare kan därmed dra av din eventuellt nya lön från din uppsägningslön.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!