FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/11/2022

När är en konkurrensbegränsande klausul i anställningsavtal oskäligt?

Hej! Jag har skaffat ett jobb som utnyttjar mig och min villighet att arbeta rätt så rejält. Under 100kr/tim innan skatt och "utlovad lön" som diskuterats har varit ink. semesterersättning så har alltid fått mindre i "lön" än utlovat, dessutom obetald rast 15 min i timmen så lönen blir ännu lägre. Detta är en industri med en normal konkurrensförbindelse på några veckor, ibland någon månad. Nu handlar det om att jag inte får söka jobb i samma sektor på 36 månader. Är detta rimligt? Håller detta i rätten? Klantigt av mig att gå med på det. Jag klistrar in en del av avtalet här under: § Konkurrensförbindelse: [Arbetstagaren] med personnummer (XXXXXX-XXXX) förbinder sig härigenom att inte bedriva eller starta konkurrerande verksamhet, eller utföra arbete/ta anställning hos någon konkurrent eller annat företag som bedriver konkurrerande/liknande verksamhet som [Företag], Detta gäller både under anställningen och en tid om 36 månader efter anställningens upphörande. [Arbetstagaren] förbinder sig till att inte själv direkt eller indirekt via närstående/tredjeman bedriva, arbeta eller starta konkurrerande verksamhet som [Företag], eller utföra arbete/ta anställning hos någon konkurrent till [Företag] eller annat företag som bedriver konkurrerande/liknande verksamhet eller liknande verksamhet som [Företag]. Vid de fall arbetstagaren bryter mot antingen detta utgår ett vite på minst fem 249 000 kr som då arbetstagaren ska betala till [Företag] för var gällande tid/övertramp.

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om företaget som du ingått ett anställningsavtal med kan upprätta en konkurrensklausul som innebär att du inte får arbeta för ett konkurrerande företag eller bedriva konkurrerande verksamhet 36 månader efter att anställningen tagit slut annars får du betala skadestånd på 249 000 kr till arbetsgivaren. Om konkurrensklausulen är rimlig och om det håller i rätten? 

Arbetstagares lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. 

Normalt så får en arbetstagare under anställningstiden inte bedriva konkurrerande verksamhet eller arbeta för en konkurrent som riskerar att skada arbetsgivaren. Detta hinder följer av arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten som arbetstagaren har till arbetsgivaren tar oftast slut i samband med att anställningen upphör, men lojalitetsplikten kan förlängas ifall det finns en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Det är vanligt att konkurrensklausuler är förenade med skadestånd som är ett annat ord för civilrättsligt vite. Utgångspunkten är att konkurrensklausuler är tillåtna i anställningsavtal men det finns vissa begränsningar som görs. 

Konkurrensbegränsande klausuler kan begränsas genom kollektivavtal:

2015 ingicks ett avtal mellan parterna svenskt näringsliv och PTK om avtal om användning av konkurrensbegränsade klausuler. Avtalet antogs som ett kollektivavtal mellan parterna vilket innebär att även medlemmar till organisationerna som slutit avtalet är bindande enligt 26 § MBL. 2015 års avtal finns reglerat här (https://www.ptk.se/wp-content/uploads/2021/04/Svenskt-Naringsliv-PTK-2015-Avtal-Konkurrensklausuler-1.pdf ).

Avtalet är enligt punkt 1.1 tillämpligt för medlemmar av arbetsgivarorganisationer som antagit avtalet, samt för medlemmar av tjänstemannaorganisationer som antagit avtalet. Avtalet är även tillämpligt för utanförstående arbetstagare hos företag som är bundna av avtalet.

Om avtalet är tillämpligt på din situation så finns det ett antal viktiga bestämmelser som begränsar den konkurrensklausul som finns i ditt anställningsavtal. Bland annat i punkt 5.1 så får inte konkurrensklausulen överstiga antingen 9 månader eller 18 månader beroende på om hur stark faran för konkurrenshänseende är, dock kan klausulen sträcka sig längre än 18 månader om det finns särskilda skäl. Gällande skadeståndsbeloppet för arbetstagare får det enligt punkt 5.3 max uppgå till 6 månadslöner men dock maximalt 60 % av månadslönen enligt punkt 5.2.2 i avtalet. 

Om 2015 års avtal inte är tillämpligt på grund av att vare sig du eller din arbetsgivare är bunden av avtalet genom medlemskap i arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisation så finns det lagstiftat skydd mot oskäliga konkurrensbegränsade klausuler som jag kommer att gå igenom nedan. 

Konkurrensbegränsade klausuler kan begränsas genom 38 § AvtL.

I 38 § AvtL regleras att en begränsning för giltigheten av konkurrensbegränsade avtal, om det konkurrensbegränsade avtalet sträcker sig längre än vad som är skäligt så är den som gjort utfästelsen icke bunden av den.  

För att bedöma om avtalet sträcker sig längre än vad som är skäligt görs en helhetsbedömning, arbetsdomstolen har i AD 2015 nr 8 uttalat att man först tittar på om arbetsgivaren har ett berättigat syfte med begränsningen. Ett berättigat syfte kan finnas om syftet med klausulen är att skydda sådant tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat, eller att skydda bestående kundrelationer, eller att skydda företagshemligheter kan vara ett berättigat intresse.  Vidare gör domstolen en bedömning om konkurrensklausulen begränsar arbetstagares möjlighet att som anställd eller egen företagare att bedriva egen yrkesverksamhet. Vid bedömningen tar domstolen hänsyn till längden av klausulen samt sanktioner som kan träda ikraft. Dessutom gör domstolen en bedömning om lönen eller anställningsvillkoren bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som klausulen innebär. Vidare görs en bedömning om klausulen faktiskt förhandlats fram mellan parterna i samband med anställning.

På grund av att det sker en helhetsbedömning så är det svårt att svara på om konkurrensklausulen skulle anses vara skälig eller inte, det är många omständigheter som domstolen kommer beakta vid en bedömning. Utifrån vad du beskriver i din fråga så tror jag dock att det finns goda möjligheter för att klausulen ogiltigförklaras enligt 38 § AvtL, det har avgjorts i ett antal rättsfall i t.ex. AD 2010 nr 53 ansåg AD att konkurrensbegränsade klausul där vitesbeloppet var 50 000 kr och begränsningen var på 60 månader ansågs vara oskälig. Men mycket beror på omständigheterna i ditt fall om klausulen skulle vara oskälig.  

Vitesklausulen kan anses oskälig enligt 36 § AvtL. 

Vitesklausulen kan vara oskälig enligt 36 § AvtL och därmed jämkas eller lämnas utan avseende ifall villkoret är oskäligt. Bedömningen görs på samma sätt som i 38 § AvtL dvs en helhetsbedömning, i de flesta fall när konkurrensklausulen bedöms vara oskälig enligt 38 § AvtL så bedöms vitesklausulen också som oskälig t.ex. i AD 2015 nr 8. 

För att sammanfatta din fråga:  

Då jag inte är domare i en arbetsdomstol kan jag inte exakt svara på vad domstolen kommer göra för bedömning i ditt fall då mycket beror på om du skulle omfattas av 2015 års avtal, eller inom vilket yrke du arbetar inom eller vilken ställning du har. Men mot bakgrund av att du arbetar i industri där praxis är konkurrensbegränsade klausuler endast gäller i ett par veckor och att vitet är betydligt högre än din lön så tror jag att en domstol skulle bedöma klausulen som oskälig. Men mycket beror på omständigheterna som föreligger i ditt fall. 

Om du skulle ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”