När får arbetsgivaren ändra arbetstagarens schema?

2020-02-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej kan jag bli tvungen att ändra mitt schema pga att min kollega vill ha min jour på helgen då det underlättar för hennes barn hämtning?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler på området finns i arbetstidslagen. I 12 § stadgas att arbetstagaren som huvudregel har rätt att få veta sina arbetstider senast två veckor i förväg. Det finns dock undantag till detta. Om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det kan en kortare tid vara acceptabelt. Att det underlättar barnhämtningen för din kollega är dock inte en sådan anledning. Därför gäller tvåveckorsfristen för dig i detta fall.Din arbetsgivare kan alltså inte begära att du ger ditt pass till din kollega om det är mindre än två veckor kvar till det aktuella arbetspasset. Är det två veckor eller mer kvar till arbetspasset torde arbetsgivaren dock kunna kräva att kollegan tar ditt jourpass.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan man bli omplacerad mot sin vilja vid fast anställning?

2020-02-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan man bli omplacerad mot sin vilja när man har fast anställning eller också så kallad "tills vidare".
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Grundläggande inom anställningsförhållandet är att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, alltså en rätt att leda och fördela arbetet. Anställningsförhållandet bygger på den så kallade subordinationsprincipen, vilken innebär att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren och att arbetstagaren har en lydnadsplikt inom ramen för sin arbetsskyldighet.En arbetsgivares rätt att omplacera arbetstagare är en del av denna arbetsledningsrätt. Arbetsgivarens omplaceringsrätt sammanfaller med arbetstagarens arbetsskyldighet. Inom ramen för denna får arbetsgivaren i princip fritt omplacera arbetstagaren.När man ska bedöma arbetstagarens arbetsskyldighet brukar man utgå från den så kallade 29/29-principen som kommer från rättsfallet AD 1929:29. Prejudikatet innebär att arbetstagaren är skyldig att utföra allt arbete som sker för arbetsgivarens räkning, som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde och som ligger inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Sammanfattningsvis kan sägas att denna princip innebär en vidsträckt arbetsskyldighet för arbetstagaren som kan sägas sammanfalla med eventuellt kollektivavtals yttersta tillämpningsområde.Huruvida man som arbetstagare har en fast anställning eller en tidsbegränsad anställning saknar betydelse för bedömningen. Likaså saknar det betydelse om arbetstagaren samtycker till omplaceringen eller inte. I vissa fall kan det dock finnas bestämmelser som begränsar arbetstagarens arbetsskyldighet i hens personliga anställningsavtal. En omplacering får inte heller ske i diskrimineringssyfte, föreningsrättskränkande syfte eller som ett försök att få arbetstagaren att säga upp sig.Sammanfattningsvis finns det alltså en långtgående omplaceringsrätt för arbetsgivaren, som sammanfaller med arbetstagarens arbetsskyldighet. Ett råd till dig är att kontakta ditt fackförbund, om du är med i ett sådant. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig att upprätta dokument?

2020-02-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är arbetsgivare och undrar om ni har en mall på ett första dagsintyg. Sjukintyg. Vet inte riktigt hur jag ska skriva
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lawline har dessvärre ingen färdig mall för denna typ av dokument. Du kan däremot ta kontakt med Lawlines juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Lawline har en juristbyrå med drivna och erfarna jurister. Lawlines jurister har sitt säte i Stockholm men kan även ta möten via telefon eller Skype. Hur du kommer i kontakt med Lawlines juristbyrå samt bokar ett möte hittar du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra om jag fått för lite i lön?

2020-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom restaurang branschen, en av Sveriges största kedjor. Jag arbetar i nu läget som timanställd och har även varit säsongare. De senaste 6 månaderna har jag fått felaktig lön, dvs mindre lön än vad jag har jobbat för. Varenda månad har det varit fel även fast jag har kontaktat chefen om min lön, flera veckor innan lönerapporten ska komma in men ändå så blir det fel i slutändan. Detta har inte bara hänt mig utan även mina kollegor har drabbats.Vi har även hört att han vill ersätta vårt team bakom våran rygg för att vi klagar på detta. Nu har jag blivit trött på det här och har sagt till honom att det räcker. Jag får ingen hjälp av restaurang facket, då varken jag eller mina kollger inte är medlemmar där. Det här företaget är med i ett kollektivavtal, där det står att lönen ska betalas ut den 25:e varje månad. Jag anser att min chef har gjort ett kontraktsbrott och när jag sa detta till honom så hånskrattade han och sa absoulut vi kan ha ett möte men du är ensam och är inte med i restaurangfacket. Jag har läst på lite och det är inte lite pengar det handlar om. Jag har läst om att man kan få dröjsmålsränta eller något liknande, någon sorts kompensation. Vad har jag för laglig rätt? Jag ska in på möte med chefen nästa vecka och undrar vad jag har rätt till gällande detta?
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller lön som regleras i ditt anställningsavtal. Har du fått för lite i lön så ska du meddela din chef snarast om detta, eller om ni har någon löneavdelning. När din arbetsgivare inte har betalat lön som du borde ha fått, så innebär det att du får en penningfordran mot hen. Fordran är din lön som skulle ha betalts ut. Det stämmer att arbetsgivaren begår ett kontraktsbrott om hen inte betalt lönen i tid. Av 4 § tredje stycket i lagen om anställningsskydd (LAS) framgår nämligen att en arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Arbetsgivarens åligganden är framförallt att betala ut korrekt lön i tid. Det stämmer också att du har rätt till ränta för tiden som du skulle ha fått din lön utbetald, fram tills att betalning sker, 6 § räntelagen.Eftersom du skriver att du inte är med i facket, så får du i så fall vända dig till Kronofogdemyndigheten för ett betalningsföreläggande. Kraven för ett betalningsföreläggande är att du har ett penningkrav och att denna förfallit till betalning. Du hittar förfarandet här.Mitt tips är att du först pratar med din chef och försöker få lönen korrigerad. Skulle du inte lyckas med det så kan du i andra hand vända dig till Kronofogdemyndigheten. Jag hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till lön även om provanställningen avslutas i förtid?

2020-02-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, nu är det så att jag har haft en provanställning på en snabbmats restaurang och fått den avslutad i förtid, undrar då ifall dem fortfarande är skyldiga mig lön för dem timmar jag jobbat innan jag blev "sparkad" Jag brukar se den 24 Varje månad att lönen ska komma in dagen efter, men ser inget nu och blir orolig att jag inte kommer få betalt. Vad gör jag om jag inte får lön? Är inte med i facket och vet inte vart jag ska vända mig
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här frågan regleras främst av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).Avsluta provanställningi förtid - är det möjligt? Avtal om provanställning får träffas mellan arbetsgivare och arbetstagaren för en tid om högst sex månader (6 § 1 st LAS). Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att avbryta provanställningen innan den upphör. Detta kan göras när som helst före provanställningens utgång, men om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning måste den som vill avbryta lämna besked om detta senast vid provanställningens utgång. Det behöver inte föreligga särskilda skäl för avbrytande och det uppställs heller inte några formkrav för avbrytandet av provanställningen. Har du rätt till lön för de timmar du har arbetat och hur får du ersättningen?Du har givetvis rätt till ersättning för de timmar du har arbetat. Det enklaste sättet att få ut din lön är att ta kontakt med den aktuella arbetsgivaren. Om det inte skulle vinna framgång, kan du istället vända dig till Kronofogden med en ansökan. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din arbetsgivare samt skälen som du bygger ditt anspråk på. I detta fall är det din timlön multiplicerat med antal timmar du har arbetet. Vad händer efter att ansökan skickats in?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din arbetsgivare, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Arbetsgivaren väljer att betala i enlighet med din ansökan.I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Arbetsgivaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om arbetsgivaren bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Arbetsgivaren bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall arbetsgivaren därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland annat utföra en utmätning.Vad innebär detta för dig? Arbetsgivaren har all rätt att avsluta en provanställning i förtid. Däremot har du all rätt till lön för de timmar du faktiskt har arbetat. Det enklaste sättet att få ut din ersättning är att kontakta arbetsgivaren. Om det inte är möjligt är nästa alternativ att vända sig till Kronofogden. Lycka till! Har du fler frågor är du givetvis varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Ej utbetalad lön

2020-02-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej !Innan jag ska ta mig vidare till så vill ha svar från er .Jag jobbar inom kommunal hemtjänst. Vi får schema varje månad .. mina arbetstider är 133.12 ,utan rast.. jag har räknat totalt timmar det var 134,14 timmar så betyder jag har jobbat 1 timme gratis ? Har inte räknat ut andra månaderna . Ska jag pratar med planera först skriva ut hela årets schema ?om jag jobbar gratis flera timmar utan betalt. Vad leder detta till ?
Andrea Vrcic |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel är det din arbetsgivare tillsammans med dig som arbetstagare att förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. En arbetstagare ska aldrig behöva arbeta oavlönat enligt den arbetsrättsliga principer i Sverige. Enligt 6 c § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Ej utbetald lön:Ett anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du du arbetat timmar som varit oavlönade. Gällande fordran mot sin arbetsgivare:Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag könen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL. Arbetstagarens tillvägagångssätt:Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Kan chefen skriva i ens kalender?

2020-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har min chef rätt att skriva i min planeringskalender?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lag som förbjuder att någon skriver i någon annans planeringskalender. Om du upplevde det som förvirrande eller negativt att din chef skrev i din kalender skulle jag råda dig att kommunicera det till din chef.Missförstånd kan uppstå, till exempel om din chef skriver in ett möte som du inte är medveten om. Jag råder dig att kommunicera din uppfattning med din chef och komma överens om det arbetssätt som passar er bäst.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får jag samma lön som tidigare vid en omplacering?

2020-01-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag är fast anställd inom kommunen där jag har en anställning som elevassisten. Pga av en skada är jag nu i en omplaceringsprocess och har fått en tillfällig placering där jag jobbar självständigt som administratör. Detta ska jag göra i 3 månader, där det under tiden ska göras en utvärdering kring min administrativa arbetsförmåga enligt min arbetsgivare. Kan det verkligen vara riktigt att jag ska behålla min lön/befattning som elevassistent när jag utför helt andra arbetsuppgifter?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är helt riktigt att du kan få behålla din lön och befattning trots att du blivit tillfälligt omplacerad till andra arbetsuppgifter. Detta följer av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och din arbetsskyldighet enligt 29/29-principen. Arbetsgivaren har i detta fall en omplaceringsskyldighet vilket denne mycket riktigt har iakttagit, (7 § 2 st lagen om anställningsskydd). Särskilt ingripande omplaceringarVid särskilt ingripande omplaceringar måste din arbetsgivare visa godtagbara skäl för omplaceringen, eftersom dessa i ditt fall skulle ske av personliga skäl, (bastubadarprincipen från AD 1978 nr 89). "Särskilt ingripande omplaceringar" tar sikte på om det har skett en sänkning av lön eller andra anställningsvillkor samt om arbetsuppgifterna förändras. Ett omplaceringserbjudande måste vara skäligt. Arbetsgivarens skäl ska vara relevanta för anställningsförhållandet och får ej vara osakliga. Inom ramen för skälighetsbedömningen prövas de anställningsvillkor som följer med den erbjudna befattningen och arbetsgivarens skäl ska stå i rimlig proportion till de förändringar som omplaceringen innebär. Jag kan inte avgöra om arbetsgivaren haft godtagbara skäl eller om anställningsvillkoren står i rimlig proportion till förändringarna i dina arbetsuppgifter, men utifrån din skada och syftet av omplaceringen verkar godtagbara skäl föreligga. Frågan om lönenDet finns inga regler om hur mycket i lön som ska betalas ut, utan det är helt upp till ditt personliga avtal och kollektivavtal. Vid vissa omplaceringar kan arbetstagaren även vara tvungen att gå med på sänkt lön. Om godtagbara skäl föreliggerOm arbetsgivaren haft sakliga skäl för omplaceringen finns en långtgående arbetsskyldighet för arbetstagare. Även för tjänstemän gäller allmänt sett att arbetstagaren som är kollektivavtalsbunden är skyldig att utföra sådant arbete som naturligt faller under arbetsgivarens verksamhet under förutsättning att arbetet ligger inom ramen för arbetstagarens yrkeskvalifikationer och anställningsavtal, (29/29-principen från AD 1929 nr 29). Är dessa krav uppfyllda är omplaceringen i regel godtagbar. I princip innebär detta att du som arbetstagare är skyldig att utföra arbetet som din arbetsgivare beordrar dig. Vägrar du att utföra arbete inom din arbetsskyldighet kallas detta arbetsvägran och är en grund för uppsägning, (7 § 1 st LAS).Vad du kan göraDu kan kontakta ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant, så att de får kolla över din situation och hjälpa dig vidare om du är osäker på något. Annars är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,