Får en deltidsanställd bedriva eller ta anställning i konkurrerande verksamhet?

2019-06-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Är arbetsgivare och undrar hur det förhåller sig med lojalitetsplikt under anställningstiden och har egentligen två frågor: 1. Har en deltidsanställd rätt att ta anställning hos annan arbetsgivare som delvis bedriver konkurrerande verksamhet? Detta trots att vi erbjudit full tjänst. Vänder man på frågan: Har vi som arbetsgivare rätt att neka en deltidsanställd att ta annan anställning vars verksamhet delvis konkurrerar med vår? 2. Har deltidsanställd rätt bedriva konkurrerande verksamhet inom företagets kärnverksamhet, även om det inte är exakt den anställdes arbetsuppgifter. Har vi som arbetsgivare rätt att neka en anställd, som jobbar med en del inom vår verksamhet, att bedriva konkurrerande verksamhet som är utöver den anställdes uppgifter (men del av företagets verksamhet)?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arbetstagare har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten är en "tyst klausul" anställningsavtalet och gäller oavsett om det står något om den eller inte. Betydelsen av lojalitetsplikten är att arbetstagaren inte får konkurrera med sin arbetsgivare; arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna. Arbetstagaren får inte, utan arbetsgivarens tillstånd bedriva egen verksamhet som kan konkurrera med arbetsgivaren. Arbetstagaren får inte heller, utan arbetsgivarens tillstånd, ta anställning hos annan arbetsgivare som bedriver konkurrerande verksamhet. Ju högre ställning en arbetstagare har inom en organisation, desto större krav på lojalitet kan arbetsgivaren ställa.Som svar på din fråga, innebär det att ni sannolikt kan neka en deltidsanställd att ta anställning i verksamhet som delvis konkurrerar med er. Det får göras en bedömning i varje enskilt fall, och i brist på bakgrund till er fråga kan inte ges ett helt klart svar. Däremot kan sägas att lojalitetsplikten är långtgående och att arbetsgivaren i regel har rätt att neka arbetstagaren bisyssla. Om arbetstagaren mot ert tillstånd tar anställning i eller bedriver konkurrerande verksamhet, kan det utgöra saklig grund för uppsägning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Arbetsrätt - utebliven lön

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline Jag skulle fråga en sak. Jag jobbade på en Restaurang i Tyresö. Min chef betalade inte lön till mig för 2 år. Han visade på lönespecifikationer kont utbetald men jag inte fått 1 krona från dem. Jag anmälde dem till Kronofogdenmyndigheten. Min frågan är hur ska jag göra nu? Har jag rätt till skadestånd på detta ärende?Är det inte brott? Att man utnyttja en människa 2 år. Kan ni förklara lite.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivares största ansvar är att betala ut lön. Arbetsgivaren ska betala ut lön till dig i enlighet med det anställningsavtal som du har. Därmed ska du ha betalt för de arbetade timmar som du gjort. Om man inte får sin lön, innebär det att man har en fordran mot sin arbetsgivare som har förfallit till betalning. Det betyder med enklare ord att du helt enkelt kan kräva dina pengar från din arbetsgivare. Hur ska då gå till väga för att få sina pengar? Jag skulle först gå fram till din chef och fråga vart dina pengar har hamnat och till vilket konto som han betalat ut pengarna. Det är ju inte bra att du arbetat två år utan att få någon lön. Om ni inte kan komma överens måste man gå till kronofogdemyndigheten exakt som du har gjort. Hos KFM ansöker man om ett betalningsföreläggande, som jag antar att du gjort. Detta betyder att arbetsgivaren kommer få en officiell uppmaning av KFM att betala en skuld. Om det är så att KFM tar upp ärendet kommer de att höra av sig till arbetsgivaren, den person som är skyldig pengar, och säga till denne part att yttra sig i ärendet om skulden och detta yttrande ska ske inom en viss tid. Om arbetsgivaren väljer att bestrida denna fordran så kommer KFM helt enkelt att fråga dig om du vill gå vidare med detta till domstol. Det du måste göra är att du måste få de lönespecifikationer som han säger att han har, de ska arbetsgivaren alltid få varje månad efter varje utbetald lön. Sedan fråga vilket konto som han har betalat ut pengarna och då kanske ni kan komma överens om något. Det ska tilläggas att eftersom du inte fått lön på två år är kanske detta något som du skulle reagerat på mycket tidigare. Detta talar tyvärr inte för din sak. Om du är med i facket skulle jag tipsa dig om att höra av dig till dem så kan de hjälpa dig!Om du vill ha mer hjälpa av oss här på Lawline så har vi duktiga jurister som kan hjälpa dig! Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Är det lagligt att ta reda på vem en person har som arbetsgivare?

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har jag rätt att ta reda på vem är arbetsgivare till någon som jag känner?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag i Sverige som förbjuder dig att ta reda på den informationen. Eftersom det inte är förbjudet, får du alltså ta reda på vem en annan person har som arbetsgivare.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arbetskollegor får mer betalt under helgens arbete

2019-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag jobbar i butik och på lördagar har vi öppet 10-13, jag får betalt för 5h medans mina kollegor får betalt för 6h. Får arbetsgivaren göra så?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att veta exakt hur din situation ser ut. Det kan vara så att dina kollegor utför en timmes extra arbete, ex. att de kommer en timme tidigare för att städa. Men jag kommer svara så gott jag kan på din fråga.Som jag skrev ovan kan det finnas anledningar till att dina kollegor får en extra timme betalt. Däremot behöver dessa anledningar vara sakliga och arbetsgivaren kan inte av vilken anledning som helst inte ge dig samma mängd timmar. Jag skulle dock säga att det är något som är fel om dina kollegor utför samma arbeta under samma tider och lika många timmar och ändå får en timme mer än du.Sådana här situationer är alltid knepiga. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till ditt fack och förklarar din situation. Om du inte är med i ett fack rekommenderar jag dig att du vänder dig till ditt branschfolk, då du nämner att du jobbar i butik gissar jag på att det är handels. Av min erfarenhet är många fackförbund villiga att hjälpa även icke-medlemmar.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och hoppas att din situation löser sig till det bästa. Du är även varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Kan arbetsgivare kräva sjukintyg redan från första dagen?

2019-06-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan en arbetsgivare kräva sjukintyg från första dagen.Om ja.Vad ska är då anledningar?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar bestämmelser om när läkarintyg får begäras är sjuklönelagen. Huvudregeln är att en arbetstagare ska styrka att vederbörande är sjuk genom sjukintyg från och med den åttonde sjukdagen (8 § andra stycket sjuklönelagen). Arbetsgivaren får dock kräva sjukintyg redan från första dagen om det finns särskilda skäl för det (10 a § sjuklönelagen). Exempel på särskilda skäl är misstanke om missbruk eller att det kan finnas behov av rehabilitering (vilket kan vara aktuellt vid ofta upprepad frånvaro). Bestämmelsen är semidispositiv vilket innebär att annat kan avtalas om i kollektivavtal. Det innebär att det i kollektivavtal exempelvis kan avtalas om att sjukintyg får begäras från första dagen, men att det inte krävs några särskilda skäl för att göra så.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad räknas som diskriminering?

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jobbar för en sjukvårdsapp som sjuksköterska. Saken är den att vi syrror har lunchtid 30 minuter, läkarna 1 timme. Läkarna får dessutom jobba på distans alla pass, vi får 1 pass per vecka. Jag anser att detta är diskriminering. Chefen säger att det beror på att vi har olika anställningsformer. Får det gå till så här enl diskrimineringslagen?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskrimineringslagen finner du här.Diskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering baserat på ett antal skyddsintressen som räknas upp i lagens 1 kap 1 §. Dessa är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För att något ska vara diskriminering enligt denna lagen måste det (lite förenklat) missgynna någon på grund av deras tillhörighet till någon av skyddsintressena.I ditt fall är den typen av diskriminering som skulle kunna föreligga s k indirekt diskriminering. Det innebär att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssättär tillsynes neutral men kan få effekten att personer som tillhör en av de skyddade kategorierna blir missgynnade. Från detta finns dock ett viktigt undantag, nämligen att bestämmelsen, kriteriet eller förfarandet har ett berättigat syfte och att medlen som används är lämpliga och nödvändiga (1 kap 4 § DL).Om ditt fall uppfyller dessa kriterierna kan jag inte avgöra eftersom jag inte vet varför det ser ut som det gör eller om det finns något annat tillvägagångsätt för att uppnå samma mål.Eftersom det rör en typ av tjänst är det inte omöjligt att det mer rör sig om arbetsrätt och arbetsvillkor än diskriminering. Det kan vara en bra ide att ta kontakt med ditt fackförbund eftersom det rör frågor om arbetet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan min kollega tvinga mig till att göra något?

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min kollega vill att jag ska cc:a henne på alla mail jag skickar. Kan hom tvinga mig att göra det? Jag anser att jag själv borde få avgöra när jag ska cc:a henne eller inte.
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar även cc som "Carbon Copy" vilket innebär att alla mottagare till mailet du skickat ser till vilka du skickat samma mail.Först och främst vill jag nämna att det beror på vilken arbetsställning din kollega har. Om det är din arbetsgivare eller en kollega som har i arbetsuppgift att kontrollera mail i arbetssyfte kan det vara en del av arbetet och därmed okej.Om det däremot inte är en kollega som har en arbetsställning enligt ovan bör du vända dig till din arbetsgivare och ställa denna fråga. Rent spontant skulle jag säga att kollegan inte kan tvinga dig att cc:a henne på alla mail du skickar, men alla företag arbetar på olika sätt, varför din arbetsgivare eller någon annan som har ansvar över arbetstagarna är bäst lämpade för denna fråga.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Får arbetsgivaren uppställa ett villkor i anställningsavtal om att arbetstagare ska informera om denne väljer att söka nytt arbete?

2019-05-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett anställningsavtal där arbetsgivaren lagt in punkter där de kräver att bli informerade ifall jag skulle välja att söka ett nytt jobb i framtiden, samt var min eventuella framtida anställning hade varit om ett jobb tags. Detta låter väldigt underligt för mig, är den typen av krav verkligen tillåtet enligt svensk lag? Om inte, vad får det för konsekvens för avtalets giltighet? Jag vet att alla i det företaget har dessa punkter.Tack!
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det avtal som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare vid nyanställning kallas anställningsavtal. Detta är ett civilrättsligt avtal. Det innebär att parterna är fria att utforma avtalet som de önskar, så länge de intagna villkoren inte är förbjudna enligt kollektivavtal eller lag.Kollektivavtal:Om du är medlem i en arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med din arbetsgivare måste ni följa de regler som uppställs i detta när ni utformar anställningsavtalet. Genom att kontakta den organisation du är medlem i kan du få reda på vad som föreskrivs i det kollektivavtal som du och din arbetsgivare eventuellt är bundna av.Regler i lag om anställningsskydd (LAS):I LAS finns minimiregler som måste följas. Om reglerna i anställningsavtalet är mindre förmånliga för dig gäller därmed reglerna i LAS före avtalet. I LAS finns ingen begränsning när det gäller arbetsgivarens rätt att uppställa ett villkor om att få information om en arbetstagare väljer att söka nytt jobb.Jag skulle rekommendera dig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen för att få information om vad som gäller enligt kollektivavtal som du och din arbetsgivare är bundna av. Eftersom det är fråga om ett civilrättsligt avtal är det för övrigt väsentligt att du fått chans att ta del av det aktuella villkoret innan du skrev under avtalet. Annars har arbetsgivaren ensidigt tillfogat villkoret, vilket innebär att det inte ska anses som en del i avtalet. Om villkoret strider mot kollektivavtal eller lag ska det inte tillämpas. Hoppas du har fått svar få din fråga! Med vänliga hälsningar