Personuppgifter

2018-09-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hur länge ska företag spara personuppgifter och anställningsavtal efter en anställd har avslutat sin anställning?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt datainspektionen bör personuppgifter om en anställd inte bevaras efter det att denne har slutat. Men ibland måste vissa uppgifter bevaras under en längre tid, till exempel om andra lagar kräver det. Arbetsgivaren får också behålla uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell. Det kan också vara nödvändigt att bevara vissa uppgifter för administrativa ändamål, till exempel utbetalning av pension från arbetsgivaren eller om man ska lämna referenser till andra arbetsgivare. Hoppas att mitt svar kan hjälpa dig. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Vänligen

Sprida personuppgifter på Twitter

2018-09-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Får man lägga ut en handling på twitter som gäller en vårdnadstvist där barnens personuppgifter framgår? Namn, adress och personnummer. Vet att det är en offentlig handling men får man verkligen sprida sådana dokument?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifterna du beskriver räknas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (art 4). Personuppgifter får inte spridas hur som helst, och barns personuppgifter är extra skyddsvärda (skäl 75). För att få hantera personuppgifter måste de grundläggande principerna i art 5 följas, och personen måste ha en rättslig grund enligt art 6. Detta är med största sannolikhet inte uppfyllt. Svaret är alltså nej, personen får inte sprida uppgifterna.Jag hoppas det löser sig och att du fick svar på din fråga, Med vänliga hälsningar,

Betalningsskyldighet för TV- och radioavgift utan licenspliktig utrustning

2018-08-30 i TV-licens
FRÅGA |Radiotjänst har beslutat att jag ska betala tvavgift på felaktiga grunder. Jag har inte någon licenspliktig utrustning alls. Jag har överklagat, men de säger att jag måste betala fakturorna medan jag väntar på att utredningen blir klar. Stämmer det?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om avgift för TV-licensen finns i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (TV-avgiftslagen).Som jag har förstått din fråga så har du blivit tilldelad en betalningsavi för att betala TV-avgift trots att du inte har någon licenspliktig utrustning.Detta beslut går att ompröva, vilket du i din fråga skriver att du ha gjort. Men det stämmer att du fortfarande är skyldig att betala de fakturor som förfaller till betalning medan du inväntar beslutet (15 § TV-avgiftslagen). Om omprövningen blir till din fördel och Radiotjänst kommer fram till att du inte är betalningsskyldig så kommer de att återbetala dig, (16 § TV-avgiftslagen).Skulle omprövningen bli till din nackdel kan du överklaga beslutet i allmän förvaltningsdomstol, (21 § TV-avgiftslagen).Om du inte har någon licenspliktig utrustning är det även ett tips att anmäla det hos Radiotjänst. Det gör att det inte skickas några fler fakturor till dig medan du väntar på beslutet.Du hittar kontaktuppgifter till radiotjänst här.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Skydda sitt musikverk

2018-07-31 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hejsan! Jag har skrivit en egen låt och lagt upp det klippet på youtube där jag sjunger. Jag vill inte att någon annan ska använda sig av min text och min låt. Hur går jag tillväga för att skydda det, registrerar man eller liknande? mvh.
Filip Braun |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom att frågan berör ett musikverk är Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) tillämplig. Din låt är skyddad som ett upphovsrättsligt verk enligt 1 § 1 st. p 3. URL. Det som skiljer upphovsrätten mot andra immaterialrättsliga områden är att det krävs ingen registrering för upphovsrättsliga verk, i ditt fall, din låt. Verket får skydd direkt när det skapas. Alltså är din text och ditt framförande redan skyddad. Du innehar ekonomiska och ideella rättigheter till ditt verk, enligt 2 och 3 §§ URL. Om någon begår intrång på sådant sätt som är föreskrivet enligt sistnämnda paragrafer kan du rikta skadeståndsanspråk mot dem. Sammanfattningsvis krävs det alltså ingen registrering, din text och ditt framförande är redan skyddad enligt URL.Hoppas du fått svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen åter!Mvh.

Har en elev rätt att spela in undervisningen?

2018-09-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Har en 16 årig dotter som läser åk på Ekonomiprogrammet. Hon har grav dyslexi. Enligt skollagen ska lärare bemöta elevers funktionshinder.Min dotter önskar att få spela in lärarnas genomgångar. Vissa lärare motsätter sig detta och hänvisar till den nya datalagen. Själv skulle jag vilja hänvisa till diskrimineringslagen från 2015.Kan man på något sätt lägga fram vårt önskemål fint till berörda lärare. Dotterns mentor säger att enligt datalagen måste man begära in skriftliga "ok" från samtliga elever i klassen samt att lärare skriver på att de godkänner...Önskar även svar påminn privata mail om det är möjligt.Vänligen
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga och aktuell reglering Jag förstår din fråga som så att du funderar på frågan om det är tillåtet att spela in skolundervisning eller inte. Frågan kan ses ur olika perspektiv och därför regleras den bland annat av upphovsrättslagen (URL), brottsbalken (BrB) och dataskyddslagen (GDPR). ImmaterialrättsligtAll undervisning (föreläsningar, seminarium etc.) som din dotter går på är skyddade av upphovsrätt. Det innebär bland annat en ensamrätt för undervisaren (tillika upphovsmannen) att framställa exemplar av föreläsningen, t.ex. genom att spela in den på en diktafon.Det finns dock en begränsning i denna ensamrätt. Framställning av exemplar för privat burk är tillåtet om verket dvs. undervisningen är "offentliggjord", vilket den blir när det lovligen tillgängliggjorts för allmänheten. Ett verk anses tillgängliggjort för allmänheten exempelvis då det framförs offentligt där vem som helst äger tillträde till undervisningen. En föreläsning dock är inte uteslutande öppen för allmänheten. Alla kan inte bli antagna till en kurs med hänsyn till betyg och platstillgång etc. Detta innebär, enligt min bedömning, att ett samtycke från föreläsarna krävs för att din dotter ska få spela in föreläsningar på diktafon. Anledningen är att verket inte är offentliggjort och något undantag från ensamrätten är inte tillämpligt.(2 § och 12 § URL). StraffrättsligtHuvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om:* de som deltar i samtalet är omedvetna om att inspelning sker och * den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Motsatsvis går det alltså att utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen.(4 kap. 9 a § BrB).Reglering till skydd för personuppgifter Med "den nya datalagen" förstår jag det som att du åsyftar den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter. GDPR gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller således för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det finns dock undantag, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Den gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet. Alltså behöver din dotter i enlighet med GDPR inte inhämta lärares och enskilda elevers skriftliga samtycke om inspelningen av undervisningen sker för hennes egna privata behandling. Dessutom är hennes syfte med inspelningen inte att samla in eller behandla personuppgifter.(Se på Datainspektionens hemsida här). SammanfattningsvisSjälvklart ska skolan bemöta din dotters funktionshinder i enlighet med skollagen och diskrimineringslagen. Däremot finns det olika sätt att bemöta funktionshinder på. Att din dotter spelar in undervisningen för privat bruk är inte brottsligt så länge hon själv deltar i samtalet. Hennes inspelning får heller inga konsekvenser i enlighet med GDPR i och med att hon dels inte har till syfte att samla in eller behandla personuppgifter, dels att hon i sådant fall gör det för privat behandling. Däremot kan inspelningsförfarandet få immaterialrättsliga konsekvenser (även om hennes avsikt nödvändigtvis inte är att sprida materialet) utan samtycke för inspelningen från skolan. Observera att annat även kan gälla med anledning av sekretess och skydd för röjande av elevers skyddade identitet.Om skolan fortsatt motsätter sig inspelning av undervisningen bör dem i vart fall alternativt kunna erbjuda din dotter anteckningsstöd. Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

2018-09-18 i TV-licens
FRÅGA |Hej,I och med GDPR, har TV-försäljare rätt att lämna ut mina uppgifter till Radiotjänst när jag köpt en TV?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Radiotjänst är en myndighet som bedriver den avgiftskontroll för radio- och TV-licens. Denna avgift är lagstadgad, vilket betyder att har man en TV eller radio ska man betala denna avgift (lagrum hittar du här)GDPR och RadiotjänstNär du köper en TV av ett företag så har TV-försäljaren en skyldighet att lämna ut köparens uppgifter, detta enligt 8§ Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta betyder att vid ett köp av en TV så samtycker du till att TV-försäljaren skickar dina personuppgifter vidare till Radiotjänst. Radiotjänst hanterar alla dina personliga uppgifter enligt följande regleringar i GDPR. SammanfattningsvisEftersom det är lagreglerat för TV-försäljaren att lämna ut dina personuppgifter till Radiotjänst borde det inte vara möjligt att köpa en TV utan att lämna ut dina personuppgifter. Vid ett köp av en TV samtycker du att försäljaren skickar vidare dina personuppgifter till Radiotjänst. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Behöver jag betala TV-avgiften?

2018-08-02 i TV-licens
FRÅGA |Jag har flyttat in i en ny lägenhet utan antennuttag. Ska jag se på Tv måste jag gå via fibern och för att göra detta måste jag abonnera på en box från Telia. Jag abonnerar inte på detta, men Radiotjänst vill att jag ska betala Tv-avgiften fastän jag har förklarat att jag inte kan motta några kanaler, dvs Tvn blir ingen TV-mottagare. Ska jag ändå betala? Jag har inga andra maskiner som kan motta TV-signaler.
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål (HFD 2014 ref. 33) uttalat sig kring vad som avses med att TV-mottagaren enligt lagen ska vara "avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program". Domstolen konstaterade i målet att en dator utan särskilt tv-kort och annan anslutning än det öppna internet, mobiltelefoner och andra mobila enheter inte kunde anses utgöra en TV-mottagare. Om en teknisk utrustning har flera användningsområden räcker det emellertid med att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I målet beslutade domstolen att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift, eftersom införandet av en sådan förpliktelse fordrar tydligt stöd i lag, och domstolen ansåg inte att sådant lagstöd återfanns. En dator med internetuppkoppling ansågs således inte vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I ditt fall kan du inte motta några kanaler, och du har således inte för tillfället någon möjlighet att motta utsändning eller vidaresändning av TV-program, men det kan du genom att abonnera på digitalboxen. Fysiska förutsättningar för att motta sändning föreligger, eftersom du har den tekniska utrustningen som krävs. En TV kan sägas vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, men bristen av antennuttag medför att du inte kan motta sådan signal i nuläget. Undantagen från avgiftsskyldighetEnligt 5 § och 6 § i lagen föreskrivs undantagen från avgiftsskyldigheten. 5 § reglerar fallet då du vidtagit åtgärd som gör att du inte kan motta TV-program, förutsatt att TV-mottagaren finns i en anläggning eller lokal som inte är avsedda för bostadsändamål, vilket jag antar är fallet här, och därmed är detta undantag inte tillämpligt. Enligt 6 § 4 p. i lagen föreskrivs att undantaget även gäller för de som innehar TV-mottagare som är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB. Ett mål i Kammarrätten (Mål nr 2025-2001) visar att det är själva innehavet av en TV som har betydelse för frågan om avgiftsskyldighet, och att det saknar betydelse om man inte tittar på TV. I målet hade en privatperson monterat ur kanalväljaren, men Kammarrätten ansåg inte att TV:n kunde sägas vara "så konstruerad att den inte tillåter honom att se markbundna SVT-sändningar". Den kunde inte heller anses som undanställd eller obrukbar. Vid tidpunkten för prövningen fanns 4 § i lagen, som numera är upphävd. I paragrafen föreskrevs att avgiftsskyldigheten inte omfattade TV-mottagare som till följd av sin konstruktion inte kunde användas för att ta emot markbundna sändningar. Denna paragraf hade förmodligen varit tillämplig i ditt fall, men den är upphävd och gäller inte. Man kan se det som att din TV-mottagare är obrukbar i ditt fall, men då du enkelt kan abonnera på en digitalbox är det inte ett solklart undantag. Jag ser således inget klart lagstöd som gör dig undantagen avgiftsskyldigheten.Vad du kan göra nuMitt råd till dig är att ställa undan TV:n då du ändå inte kan motta några kanaler och inte använder TV:n, och därefter försöka få beslutet från Radiotjänst omprövat. Radiotjänst är nämligen skyldiga att ompröva beslut om avgiftsskyldighet om du begär det, enligt 15 §. I en eventuell omprövning bör du styrka att TV:n är helt undanställd. Enligt 21 § finns en möjlighet att överklaga beslut i ärenden om omprövning hos allmän förvaltningsdomstol. I dagsläget har du emellertid en skyldighet att betala TV-avgiften som alla andra.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Får man publicera bilder utan samycke?

2018-07-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |Är det tillåtet att publicera en bild på tredje person i allmän tidning, utan att tredje personen är informerad, tillfrågad. ?Det kom nyligen till min kännedom, att en sambo jag levde med för 7 år sedan, hade låtit publicera i en tidning en stor bild, där jag var med. Mitt ansikte syns mycket tydligt. Till saken hör att jag vill absolut inte förknippas med denna kvinna eftersom jag är gift med en annan kvinnan.
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beror lite på syftet till varför bilden är publicerad-Reklamsyfte: enligt lagen om bild och namn i reklam så måste man ha samtycke från personen i fråga för att få publicera en bild. I detta fallet så har tidningen inte det och då är det inte tillåtet. Journalistiskt syfte: journalistik faller utanför den nya GDPR-lagen. Det krävs inte samtycke för att publicera en bild om det är för att porträttera något utifrån ett journalistiskt perspektiv. Om bilden på dig är kränkande eller har en kränkande text till sig så kan det däremot handla om förtal och detta är inte okej enligt tryckfrihetsförordningen. -Eftersom det handlar om en tidning så kommer GDPR inte att aktualiseras eftersom lagen som hanterar detta är tryckfrihetsförordningen. Då är du rent krasst enbart skyddad mot reklam och förtal. Annat syfte: Om det handlar om något annat syfte till att den är publicerad så kan det bryta mot GDPR om det inte finns ett samtycke eftersom en bild kan vara en personuppgift.Hoppas att det var svar på din fråga!