FrågaÖVRIGTÖvrigt27/01/2023

Jag körde om på en hal vägbana och fick sladd, vilket slutade med en olycka - Har jag gjort mig skyldig till något brott?

Hej , Jag var på väg mot Visby och ville köra om en annan bil men jag fick plötsligt sladd på bilen och komöver i fel körbana och träffade en annan bil . Jag var väldigt nära den bilen men jag har försökt mitt bästa att inte bromsa och att hålla mig så långt som möjligt från den bilen . Vi båda två hamnade på diket på samma sida men det fanns inga skador . Ambulans kom och sen polisen kom och började fråga mig . Jag har förklarat till polisen att jag har kört med en låg fastighet som finns i skylten på väg och att jag har inte kört om andra bilar . Polisen sa till mig att jag blev misstänkt för brott !! Jag har gjort mitt bästa att köra om utan att riskera andra bilar men det var halt ute på vägen och jag trodde att jag kan hinna att köra om. Den som äger den andra bilen var så snäll och förstod vad som hände. Är jag skyldig och vad kan jag göra med den här situationen så att kan jag undvika straff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB) och lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL). Ovan uppger du endast att du har blivit misstänkt för brott, men inte vilket brott, något som naturligtvis försvårar hanteringen av ditt ärende. Men gissningsvis rör det sig om brottet vårdslöshet i trafik. Noterbart är också att den här typen av bedömningar inte heller är helt enkla att göra inom ramen för en nättjänst som denna.


Allmänna hållpunkter


Enligt 1 kap. 2 § 1 st. BrB gäller att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen (avsiktligen). Det måste alltså vanligtvis röra sig om ett medvetet handlande från gärningspersonens sida i syfte att uttryckligen begå brott. Detta innebär i klartext att denne måste befunnit sig i ett medvetet tillstånd. Dock utesluter inte handlingar i överilning eller i affekt att uppsåt kan föreligga, men reflexmässiga sådana betraktas i regel aldrig som uppsåtliga. Uppsåtet ska täcka samtliga rekvisit, alltså uppfylla samtliga krav, i det aktuella straffbudet och i det här fallet i bestämmelsen som reglerar brottet vårdslöshet i trafik, se 1 § 1 st. TBL (se nedan). I praktiken betyder ovanstående att gärningspersonen behöver ha förstått (åtminstone haft s.k. likgiltighetsuppsåt till) att dennes handlande motsvarade brottsbeskrivningen och närmare bestämt lagtexten gällande vårdslöshet. Utan att det ska bli alltför många teknikaliteter kan i vart fall och så här långt sägas att det inte verkar finnas omständigheter som med styrka talar för att gärningspersonen (du) inte skulle ha varit medveten om ditt eget agerande. Samtidigt verkar det inte ha funnit något uppsåt hos dig. Men det aktuella brottet är även kriminaliserat på oaktsamhetsstadiet, dvs. brottet vårdslöshet i trafik kan, vilket redan antyds i namnet, begås genom oaktsamhet (vårdslöshet).


Vårdslöshet i trafik - Vad gäller?


I 1 § 1 st. TBL sägs att brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Vidare anges, i bestämmelsens andra stycke, att om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Det sistnämnda, alltså grovt brott, bör dock kunna uteslutas redan nu. Det centrala frågan istället vad som gäller för brott av normalgraden.


Begreppet trafikolycka är inte definierat i lagen, men generellt torde en trafikolycka föreligga om skada på person eller egendom har uppstått som ett direkt resultat av tidigare trafik. Graden av oaktsamhet som krävs är brist i omsorg och varsamhet i väsentlig mån, vilket bl.a. inbegriper förande av bil i uttröttat tillstånd, rödljuskörning, brott mot stopplikt och trafikfarliga omkörningar. Däremot brukar tillfällig ouppmärksamhet, rena felbedömningar och manövreringsmisstag undantas från det straffbara området. Som exempel på när den tilltalade har gått fri från ansvar kan nämnas Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2007 s. 3 i vilket en bilist hade bländats av solen och kört på en fotgängare vid ett övergångsställe. HD anförde att den sänkta hastigheten och det nerfällda solskyddet motsvarade de försiktighetsåtgärder som skäligen kunde krävas av föraren varför dennes felbedömning accepterades av domstolen.


Ett annat exempel från praxis när åtal ogillats på trafikområdet är NJA 2011 s. 349. I rättsfallet hade en lastbilschaufför åtalats får vårdslöshet i trafik och vållande till annans död efter att ha påbörjat en vänstersväng över den motsatta körbanan för att sedan bli påkörd av en mötande personbil i mycket hög hastighet. Föraren av personbilen avled. Men HD menade att lastbilschauffören inte hade brustit i sin uppmärksamhet och inte heller hade haft anledning att räkna med att föraren av personbilen skulle köra bilen så fort. Det sistnämnda är för övrigt ett uttryck för den s.k. förtroendegrundsatsen, vilken innebär att det vid bedömningen av om en gärning innefattar ett sådant risktagande att den kan betraktas som oaktsam måste hänsyn också tas till att det ofta är rimligt att utgå ifrån att omgivningen, dvs. andra människor, handlar någorlunda rationellt, exempelvis genom att inte köra för fort. Hänsyn kan även till förarens personliga egenskaper, vilket inte var fallet tidigare (före 1994). Då ansågs inte en okunnig eller oerfaren förare eller en förare med bristande intellekt utgöra godtagbara ursäkter.


Den förevarande situationen, vad gäller?


Utifrån din ärendebeskrivning kan följande anföras. Att du skulle ha gjort dig skyldig till ett grovt brott bedömer jag som sagt som osannolikt. Du har ju inte handlat grovt oaktsamt eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Däremot går det möjligen att argumentera för ett brott av normalgraden eftersom du, trots väglaget, valde att köra om. Var det dessutom vid omkörningen dålig sikt, olämplig och trång vägbana och/eller annat dylikt kan det ses som försvårande omständigheter. Precis som påpekades inledningsvis är det svårt att säga någonting med säkerhet och inte sällan krävs ingående kunskap om de faktiska förhållandena, karta över området på vilket olycksplatsen inträffade och ibland till och med ett fysiskt platsbesök. Men de materiella skadorna var, såvitt jag förstår, mycket begränsade. Inte heller uppstod det några personskador. Det talar i viss mån för att du bör kunna undgå straffansvar.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Just nu kan du inte göra så mycket annat än att avvakta vidare besked från Polismyndigheten.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning (som denna) och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”