Begära intyg om tandläkarbesök av arbetstagare

2018-09-01 i Tjänstledighet
FRÅGA |Som ny personalansvarig har jag en fråga kan jag begära intyg av en anställd som har återkommande tandläkarbesök. Man kan ha dåliga tänder, men att det ska ta en hel arbetsdag vid varje tillfälle känns konstigt.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt vad som gäller vid tandläkarbesökDet finns ingen rätt enligt lag att vara ledig för att gå till läkare eller tandläkare på betalad arbetstid. Anställda har således inte automatisk rätt att gå till läkare eller tandläkare. Det finns dock en möjlighet för anställda att ansöka om att få tjänstledigt (ledigt utan betalning) för att gå till läkare eller tandläkare på arbetstid. Det regleras ofta i kollektivavtal om anställda har rätt till ledighet med betalning vid läkarbesök och under vilka förutsättningar.IntygFrågan om du kan begära intyg om tandläkarbesök kan regleras i kollektivavtal eller i en policy på arbetsplatsen. Utifrån din fråga bör du dock kunna begära ett intyg av arbetstagaren. Eftersom det är fråga om återkommande tandläkarbesök som tar i anspråk en hel arbetsdag vid varje tillfälle, bör du kunna begära ett intyg om att arbetstagaren har behov av återkommande tandläkarvård. Arbetsgivaren har självfallet ett starkt intresse av arbetstagaren står till förfogande för det arbete som denne har anställts för. Om tandläkarbesöken ger rätt till betald ledighet bör även detta ses som ett skäl att kunna begära ett intyg. Jag rekommenderar dig dock i första hand att se vad som står i gällande kollektivavtal eller policy.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Får min arbetsgivare neka mig tjänstledigt för att starta eget?

2018-08-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej.Jag har fått avslag om tjänstledigt från min chef för att starta egen näringsverksamhet. Jag har arbetat på min arbetsplats i 4 år och har en fast tjänst på 100%. Jag har varit väldigt flexibel och sagt att jag kan vänta med att gå på tjänstledighet och att jag även kan arbeta 75% samtidigt för att underlätta så att det inte är så många procent att ersätta. Jag kan även vara tjänstledig på heltid under den här tiden vilket gör att chefen har fria tyglar att bestämma på hur många procent jag ska vara på tjänstledighet.Jag arbetar på ett sjukhus så det är ett stort företag. Har hon verkligen rätt att bara tok neka mig tjänstledig helt och hållet bara för att det blir svårt att anställa någon ny under min tjänstledighet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om tjänstledighet för att starta eget finns i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (1997:1293). Enligt lagen har du rätt att vara tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet (1 §). Du har rätt till ledighet under högst sex månader (3 §). Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda:- Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet (3 §). - Tjänstledigheten får inte innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet (3 §). - Du måste ha varit anställd på företaget de närmaste sex månaderna, eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren (4 §). - Du måste anmäla din tjänstledighet för att driva företag minst tre månader i förväg, och samtidigt tala om hur länge du tänkt vara ledig. Din arbetsgivare måste besvara din ansökan inom en månad (5-6 §). I ditt fall innebär det att du som huvudregel har rätt till tjänstledighet för att prova att starta eget, under förutsättning att du inte avser att bedriva en konkurrerande verksamhet. Enligt vad jag kan utläsa av din fråga uppfyller du kravet om kvalifikationstid (dvs. hur länge du har arbetat på arbetsplatsen).Det din chef antagligen anför som skäl till avslaget är att det innebär en väsentlig olägenhet att bevilja dig tjänstledigt. Enligt förarbetena till lagen är exempel på väsentlig olägenhet att verksamheten inte kan fortgå på normalt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser uppkommer samt större kostnadsökningar. En normal fördyring i samband med att en vikarie anställs räknas däremot inte som en väsentlig olägenhet. Om arbetsgivaren skulle välja att inte anställa en vikarie är inte heller det en sådan olägenhet som i normalfallet ger rätt att vägra ledighet (prop. 1997/98:27 s. 14).Min bedömning är att det antagligen är svårt för din arbetsgivare att neka dig tjänstledighet för att starta eget, under förutsättning att du ansöker i tid och inte startar en konkurrerande verksamhet. Att det är svårt att hitta en vikarie torde heller inte vara tillräckligt för att utgöra en väsentlig olägenhet. Det är dock något beroende av vad du arbetar med – om du t.ex. har en spetskompetens som gör dig helt omöjlig att ersätta kan det argumenteras för att det utgör en väsentlig olägenhet. Mitt råd till dig är att du i första hand vänder dig till din chef och förklarar rättsläget. Det ska betonas att den arbetsgivare som bryter mot lagen om tjänstledighet kan bli ersättningsskyldig. Når du inte framgång bör du kontakta antingen ditt fackförbund eller en jurist som kan titta närmre på ditt ärende. Vill du ha kontakt med en jurist kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ny utbildning under tjänstledigheten

2018-08-21 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har en tillsvidareanställning och har tagit 3 års studieuppehåll. Jag är inne på det andra året men har bestämt mig för att ta uppehåll i studierna och plugga på komvux i ett år och sedan fortsätta plugga igen. Hur blir det med min anställning och rätt till studieuppehåll? Får jag vara studieledig när jag har uppehåll? Tack på förhand!
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om rätt till ledighet för studier finner du i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för studier. Enligt 1 § omfattas i princip all utbildning av lagen. Även studier på Komvux omfattas. För att ha rätt till ledighet för studier krävs att du varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren (3 §). Eftersom att du tidigare fått tjänstledighet med anledning av studier tycks du ha uppfyllt detta krav. Då du fortfarande ska ägna dig åt studier kan du fortfarande ha rätt till tjänstledighet. För att inte missbruka ledigheten genom att använda den till andra studier än vad som är beviljat rekommenderar jag dig att göra en ny ansökan om tjänstledighet för utbildning. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

När har man rätt att vara tjänstleding och kan man få a-kassa under tiden?

2018-07-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej , jag funderar fråga min arbetsgivare om tjänstledighet på grund av familj problem som gör att jag har svårt att jobba i nuvarande ort jag befinner mig. Jag dessutom tänkt att flytta och prova annat jobb under det svara perioden för komma bort från allt. Samt vill jag inte förlora mitt jobb direkt . Kan min arbetsgivare neka det isåfall inte hur länge gäller tjänsteledighet samt får man A-kassa då man går på tjänsteledihet tills man hittat sig ny jobb ??? tack förhand
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ingen lagstadgad rätt att ta tjänstledigt på grund av att du vill söka ett nytt jobb. Det är upp till arbetsgivaren om hen vill godkänna det eller inte. Eftersom jag inte vet vad det är för familjeproblem du har är det svårt för mig att avgöra om du har rätt till tjänstledigt av den anledningen. Enligt 1§ lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har man rätt att vara tjänstledig om skälet har samband med en sjukdom eller olycka och situationen kräver din omedelbara närvaro. Det ska alltså vara ganska starka skäl för att man ska ha rätt att vara tjänstledig på grund av familjeproblem. Antalet dagar som man har rätt till den typen av tjänstledighet kan begränsas beroende på vilket kollektivavtal du har enligt 2§ lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Du måste i regel vara arbetslös för att ha rätt till A-kassa så det kan du tyvärr inte få om du är tjänstledig.

Får man vara tjänstledig i 3 mån?

2018-08-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har man rätt att få tillbaka sin gamla tjänst när man varit tjänstledig i 3 månader? Har man rätt till samma tjänstgöringsgrad?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vid tjänstledighet finns det olika bestämmelser som reglerar förfarandet beroende på vad man varit tjänstledig för. Det återfinns alltså inget enhetligt svar på denna fråga utan lagen ser olika ut beroende på om du exempelvis varit tjänstledig för att vårda en anhörig eller för att du ska studera. I frågan framgår det inte för vilken anledning du har varit tjänstledig och det är därför svårt att ge ett konkret svar. Däremot så kan jag rekommendera dig att söka ledning i ditt kollektivavtal om det finns ett sådant på din arbetsplats, då svar på dessa typer av frågor brukar kunna återfinnas där. Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att vara ledig från jobbet för att gå på rättegång som tilltalad?

2018-08-22 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tilltalad till rättegång, jag har sökt ledigt från mitt jobb, men denna har blivit nekad. Har jag rätt att vara ledig från jobbet med till exempel "trängande familjeskäl" ?
|Hej och tack för att du ställt din fraga till Lawline!Trängande familjeskäl att gå på rättegång?Dessevärre är inte din situation tillämplig på vad som i lagen beskrivs som "trängande familjeskäl" eftersom det står uttryckligen i lagen att det ska handla om familjeskäl som har samband med "sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig" (1 § lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl).Min rekommendationMin rekommendation är att du meddelar arbetsgivaren att du är kallad till rättegång och att du förklarar för denne vilka konsekvenser som kan drabba dig om du inte dyker upp. Att inte dyka upp som tilltalad på en rättegång pga arbete är inte en giltig ursäkt och du kan komma att behöva betala vite om du inte dyker upp. Du kan läsa mer om detta här. Troligen kommer denne att ge dig ledigt efter att du har förklarat situationen.

Hur länge kan man vara tjänstledig?

2018-08-10 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hur länge kan man vara tjänstledig?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte i frågan varför du vill vara tjänstledig. Det är olika regler som gäller beroende på om du till exempel vill vara tjänstledig för att studera, vara tjänstledig för att prova på egen näringsverksamhet eller vara tjänstledig för att du ska vårda en nära anhörig. Eftersom att det inte framgår i frågan varför du vill vara tjänstledig tänker jag i svaret redogöra för vad som gäller allmänt med längd på tjänstledighet. Med allmänt menar jag situationer då den anställde önskar extra ledighet. Det sätts inte upp någon tidsgräns i lag gällande hur länge man kan vara tjänstledig i sånna fall. Det framgår inte i frågan om ni har kollektivavtal på arbetsplatsen. I kollektivavtal kan den här typen av frågor vara reglerade. Det kan därför vara en god idé att läsa igenom kollektivavtalet (om ni har ett sådant på arbetsplatsen) för att se om det står något om maxlängd på tjänstledighet.Om längden på tjänstledigheten inte regleras i kollektivavtalet är det upp till arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens. Jag rekommenderar att ni gör en skriftlig överenskommelse där det bland annat framgår längd på tjänstledigheten och vad som gäller om den anställde vill komma tillbaka tidigare.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt till ledighet för utbildning?

2018-05-12 i Tjänstledighet
FRÅGA |https://lagen.nu/1974:981#P1S1Hej!Jag blev nekad tjänstledigt för en utbildning som skulle pågå under 6 månader. Jag ansökte ca 4 månader innan skolstart och fick förklaringen att det var pga att mina studier inte hade något med mitt dåvarande arbete att göra, enligt chefen. Vad jag har förstått ska det inte spela någon roll vilken utbildning man går, att man har rätt till tjänstledighet enligt;3 § Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Detta har jag kommit på i efterhand - efter jag har sagt upp mig för att kunna studera. Om min chef hade följt studieledighetslagen och gett mig tjänstledigt så hade jag haft rätt att gå tillbaka till arbetet nu. Uppsägningen skedde för 8 månader sedan och jag gjorde sista dagen som tillsvidareanställd för 5 månader sedan. Jag undrar nu om jag har någon laglig rätt att få tillbaka min fasta tjänst pga att de har gjort fel eller om det har gått för lång tid?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har helt rätt om att lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning gäller i ditt fall. Lagen är enligt 2 § tvingande till sitt innehåll. Du verkar vara väl insatt i vilken arbetstid som krävs för att ledighet för utbildning ska beviljas varvid jag inte behöver gå in på de reglerna. Slutligen har du också rätt i att det inte spelar någon roll vilken utbildning ledigheten avser, så länge utbildningen har en kursplan så är den av ett sådant slag att ledighet ska beviljas. En arbetsgivare har rätt att skuta upp ledigheten och det ska i så fall meddelas den sökande omedelbart, 4 §. Jag tolkar uppgifterna i din fråga som att din arbetsgivare inte heller gav förslag om det. Hade din arbetsgivare sagt upp dig av skälet att du ansökte om ledighet för studier så hade lagen (1982:80) om anställningsskydd blivit tillämplig och uppsägningen hade förklarats ogiltig. Nu till bedömningen i ditt fall. Du har sagt upp dig till följd av att du inte beviljades ledighet för studier. Din anställning upphörde att gälla efter avtalad eller lagenlig uppsägningstid. Tyvärr måste jag meddela dig att en frivillig uppsägning i efterhand inte kan klandras av arbetstagaren och du kan därmed inte återfå ditt jobb. Tyvärr har du inte heller rätt till ersättning för den skada du lidit pga av arbetsgivarens åsidosättande av sina förpliktelser då det gått mer än 4 månader sedan skadan inträffade (jfr 13-14 §§). Arbetsrätt är ett snårigt ämne och arbetstagare hamnar inte sällan i felaktiga situationer pga av att man inte har koll på sina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter. Jag beklagar din uppkomna situation. Vad du kan göra är att kontakta din f.d arbetsgivare och påvisa att dennes beslut var felaktigt och stred mot lag. Ni två har all rätt att avtala om en ekonomisk överenskommelse. Det finns alltså inget lagstöd du kan luta dig mot vad gäller ditt skadeståndsanspråk och du kommer därmed inte heller kunna dra fallet till domstol men ett avtal mellan två parter är giltigt och en sådan möjlighet finns alltid om din f.d arbetsgivare vill gå med på ett sådant avtal. Om en liknande situation uppstår igen ska du ha kännedom om att 1. Du har rätt till ledighet för utbildning och att det inte spelar någon roll vilken utbildning du ansökt till så länge den har en kursplan. 2. Arbetsgivaren kan skuta upp din ledighet men har denna uppskjutning varat mer än 2 år har du rätt till domstolsprövning.3. Om arbetsgivaren förbiser sina förpliktelser och inte ger dig ledigt för studier så har du rätt till ersättning. Du måste meddela din arbetsgivare om ditt skadeståndsanspråk inom 4 månader från det att skadan inträffade. 4. Kontakta alltid ditt fack eller annan juridisk vägledning om du får en känsla av att ett beslut inte gått rätt till.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp. Varma hälsningar,