Tjänstledighet för att doktorera

2018-04-10 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan, Har man rätt till tjänstledighet för doktorandtjänst? Alltså, räknas det som studier? Jag har varit anställd i över 10 år där jag jobbar.
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt den s.k studieledighetslagen har alla arbetstagare oavsett anställningsform rätt till behövlig ledighet för att undergå utbildning, 1 §. Lagen är i denna mening tvingande. Formuleringen ger ett ganska fritt tolkningsutrymme, men det ska enligt praxis vara fråga om studier som är planmässiga och organiserade. Det kan inte handla om renodlade självstudier, se bl.a AD 1978 nr 73. Studieledigheten förutsätter också att man har varit anställd de senaste sex månaderna, eller minst tolv månader under de senaste två åren, 3§. Arbetsgivaren kan i viss mån skjuta upp ledigheten för att denne ska påbörjas en senare tid, se 4-5§.En doktorand är enligt lagen en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, 1 kap. 4 § högskoleförordningen. I denna mening bör du alltså beviljas tjänstledighet för dina studier. Men som du själv skriver, talar man ofta om doktorandtjänst eller doktorandanställning. Det är oerhört vanligt att doktorander anställs av högskolan/universitetet, även om doktoranden främst skall ägna sig åt sin egen utbildning, 5 kap. 2§ högskoleförordningen. En sådan anställning skulle inte innebära att rätten till studieledighet släcks ut, men att din arbetsgivare av andra skäl kan få en anledning att ifrågasätta att du har ordnat med annat arbete. För att besvara din fråga: Att doktorera räknas som att studera, och enligt studieledighetslagen har du en lagstadgad rätt till ledighet från ditt arbete. Många doktorander är dock både studerande och anställda, och eventuell anställning skulle kunna skapa en konflikt mellan dig och din arbetsgivare, t.ex om detta är något som behandlas i ert anställningsavtal. Situationen går att jämföras med att det inte finns någon lagstadgad rätt att få ledigt för att prova på annat arbete om det inte är på grund av sjukdom. Se vad universitetet/högskolan har för upplägg avseende sin utbildning på forskarnivå respektive doktorandanställning. Kanske behandlas även frågan ledighet för detta i kollektivavtal. Därför skulle jag ta kontakt med eventuellt fackförbund och arbetsgivare för att se hur de ställer sig till detta. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid vid tjänstledighet

2018-03-03 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har idag en tjänstledighet som löper ut i år. När tjänstledighet löpt ut måste jag tillbaks och jobba på min gamla tjänst eller säger den bara att jag har rätt att komma tillbaka? Funderar på eventuellt ett annat arbete efter tjänstledigheten löpt ut och vill då vara försäkrad om att jag inte kan tvingas tillbaka utan formell uppsägning till mitt gamla jobb.
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du fortfarande är anställd hos din arbetsgivare är du tvungen att iaktta de uppsägningstider ni har på arbetsplatsen. Det är alltså inte så att du bara har rätt att komma tillbaka. Uppsägningstiden börjar dock löpa under tjänstledigheten, så om du säger upp dig i tid behöver du inte gå tillbaka till din nuvarande arbetsgivare. Uppsägningstid regleras ofta i kollektivavtal, annars så gäller en månads uppsägningstid (11 § LAS).SammanfattningDu måste säga upp dig men om du gör det i tid behöver du inte gå tillbaka till din nuvarande arbetsgivare. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Rätt till tjänstledigt för att prova ett annat jobb?

2018-02-20 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan!Jag jobbar på en friskola och har jobbat där i 4 år. Jag vill be om tjänstledigt, för att prova på ett helt annat jobb. Kan arbetsgivaren neka det?Mvh
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledigt från privat arbetsgivare för att ta anställning hos en annan arbetsgivare. Däremot finns viss rätt till tjänstledighet för den som vill studera eller bedriva egen näringsverksamhet. I detta fall är alltså din arbetsgivare fri att välja om hen vill eller inte vill bevilja dig tjänstledigt.Frågan kan dock ha reglerats i kollektivavtal. Om din arbetsgivare är bunden till ett kollektivavtal kan du alltså genom detta ha rätt till tjänstledighet. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig de fördelar som föreskrivits i kollektivavtal oavsett om du är med i facket eller inte (26 § medbestämmandelagen).Jag skulle råda dig att, om kollektivavtal finns på din arbetsplats, först och främst ta reda på om detta ger dig rätt till tjänstledigt för att prova ett annat arbete. Detta gör du enklast genom att vända dig till facket. Om kollektivavtal saknas eller frågan inte reglerats finns det inget mer du kan göra än att prata med din arbetsgivare om saken.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Att ansöka om tjänstledighet för studier

2017-12-08 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Jag har arbetat inom handels i 1,5 år och i augusti började jag att studera heltid samtidigt som jag jobbar i snitt 16 h/vecka. Drygt en månad innan tentamen ansökte jag tjänstledigt för en dag för att kunna skriva tentamen. Jag blev nekad att vara tjänstledig, men lyckades tillslut på eget håll hitta en kollega som kunde täcka för mig. Vad gäller egentligen när det handlar om 1-2 dagar tjänstledigt för att skriva tentamen? Det är svårt att vara ute 6 månader i förtid när det bara handlar om ca 1 dag/kurs och man inte kan få reda på datum för tentamen så tidigt.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänstledighet för studierRätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens börja varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp en ledighet till senare tid än arbetstagaren har begärt och ska i så fall genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta (4 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta på din tjänstledighet i upp till sex månader är det viktigt att du har god framförhållning med din ansökan. Arbetsgivaren har en bestämmanderätt över sin organisation, och de leder och fördelar arbetet. Det har inte kommit i uttryck genom direkt reglering i lag, utan är en allmän princip som betraktas som gällande rätt. Om du inte har möjlighet att ha mer framförhållning än en månad är det viktigt att du håller en dialog med din arbetsgivare för att se över möjligheten att antingen ansöka om tjänstledighet eller byta arbetspass med en kollega när du får ett datum klart för tentamen. Om det inte går att lösa långsiktigt kan det vara en god idé att ansöka om tjänstledighet för hela din studietid för att säkerställa att du kan genomföra de obligatoriska momenten i din utbildning. Med vänlig hälsning,

Tjänstledighet för annat arbete

2018-03-29 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan!Jag jobbar på sjukhuset och har tillsvidareanställning.Nu har jag blivit erbjuden att prova ett annat jobb på en nystartad skönhetsklinik vilket är lite av en dröm för mig. Detta är till att börja med bara 3 dagar i veckan och jag är väldigt osäker.Kan jag be om tjänstledigt en viss procent och jobba kvar de resterande 2 dagarna på sjukhuset?Vågar inte chansa att säga upp mig även om jag tror att det nya kan leda till heltid.Har för mig att de inte har rätt att neka mig tjänstledigt om det nya jobbet inte innebär konkurrens inom samma bransch, är det fel?
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att din arbetsgivare förmodligen har rätt att neka dig tjänstledigt om hen skulle vilja det. Det finns tyvärr inte någon generell lagstadgad rätt att få prova på ett annat arbete. För personer som jobbar på statliga myndigheter finns vissa andra regler som utökar rätten till tjänstledighet lite, detta regleras för dem i Tjänstledighetsförordningen. Konkurrens inom samma branschJag tror att det du tänker på angående konkurrens inom samma bransch kan bero på att det finns en speciell reglering angående rätten att få ledighet för att bedriva näringsverksamhet. En arbetstagare har under vissa förutsättningar nämligen rätt att få ledigt för att just bedriva näringsverksamhet (1 § Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet). En av förutsättningarna är att arbetstagarens verksamhet inte konkurrerar med arbetsgivarens (3 § samma lag). Eftersom du inte planerar att starta en egen verksamhet är denna lag tyvärr inte tillämplig på din situation. KollektivavtalDet finns en möjlighet att tjänstledighet på grund av annat arbete är reglerat i kollektivavtal. Detta verkar dock inte vara jättevanligt. Eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal som just din arbetsgivare är bunden av kan jag tyvärr inte ge ett bättre svar på den punkten. Sammanfattning och rekommendationDet finns ingen lagstadgad rätt att få ledigt för att prova ett annat arbete, men frågan kan vara reglerad i kollektivavtal. Det betyder däremot inte att du inte kan få tjänstledigt tre dagar i veckan. Ta upp frågan med din arbetsgivare och se vad hen tycker, kanske kan ni komma fram till en bra överenskommelse. Men som svar på din fråga, ja arbetsgivaren kan neka dig om hen vill det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

När måste besked om återgång från tjänstledighet senast lämnas?

2018-02-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej!Jag har en arbetsrättslig fråga som jag hoppas ni kan titta på. Om man är tjänstledig från arbetsgivare 1 där man har en tills vidare anställning för att prova på ett annat arbete i sex månader, kan arbetsgivare 1 kräva att man ska lämna besked senast två månader innan tjänstledigheten tar slut om huruvida man kommer tillbaka efter tjänstledighetens slut? I praktiken innebär ju detta att tjänstledigheten förkortas med en tredjedel. Vad skulle hända om man inte lämnade besked till arbetsgivare 1 två månader innan därför att man inte vet med 100-procentig säkerhet om arbetsgivare 2, dvs den där man är provanställd i sex månader, kommer att anställa en tills vidare efter tjänstledigheten? Kan man i värsta fall bli av med båda jobben? Det verkar finnas ett tidsglapp på två månader där man i värsta fall löper en risk. Tack på förhand!
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Det finns ingen generell lagstadgad rätt till tjänstledighet för att få prova på ett annat jobb, vilket innebär att det är arbetsgivaren som i varje enskilt fall kan bestämma om tjänstledighet för anställning hos annan arbetsgivare ska beviljas eller avslås. Det finns dock några situationer där rätt till tjänstledighet är reglerad i lag, exempelvis tjänstledighet för att starta egen verksamhet (Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet) och tjänstledighet tjänstledighetsrätt för statligt anställda (Tjänstledighetsförordningen).Om tjänstledigheten gäller för att starta egen verksamhet kan den nekas om den nystartade verksamheten konkurrerar med den nuvarande arbetsgivarens eller skulle innebära stora svårigheter för arbetsgivare (t.ex. om du är den enda anställda hos arbetsgivaren). För rätt till tjänstledighet krävs att du varit anställd hos arbetsgivaren minst sex månader eller under 12 månader de senaste två åren. Du måste minst tre månader i förväg anmäla till din arbetsgivare att du vill vara tjänstledig, och även ange bl.a. hur lång tjänstledigheten förväntas bli. Din arbetsgivare får inte säga upp eller avskeda dig på grund av att du utnyttjar rätten till tjänstledighet, enligt 8§, och får heller inte påföra andra försämringar i din anställning, 9§. Statligt anställdas rätt till tjänstledighet regleras som sagt i Tjänstledighetsförordningen, där "Ledighet för utlandstjänst m.m.", "Föräldraledighet", "Ledighet för vissa kommunala uppdrag", "Ledighet för facklig anställning", samt "Annan ledighet" tas upp.Om du blir beviljad tjänstledighet som inte hänför sig till att du startar egen verksamhet eller att du är statligt anställd så har alltså arbetsgivaren rätt att bestämma villkoren, med begränsning från t.ex. Lagen om anställningsskydd. Det bästa är att tillsammans med arbetsgivaren gå igenom vilka villkor som ska gälla för tjänsteledigheten, och därefter ta beslut om villkoren känns acceptabla så ni båda vill skriva under för de villkoren.Är din arbetsgivare bunden av kollektivavtal kan det finnas bestämmelser där kring rätt till tjänstledighet. Om kollektivavtal finns kan det vara till fördel att kolla igenom det eller kontakta den relevanta fackföreningen för hjälp och råd.Vänliga hälsningar,

Lönerevision efter tjänstledighet?

2017-12-08 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Vad gäller ang. lönesättning efter tjänstledighet? Skall man lönejusteras? Skall man ingå i lönerevision?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Det finns ingen lagstadgad rätt till lönerevision utan det tillämpas individuellt för varje företag. Regler om lönerevision finner du istället i ditt kollektivavtal som du omfattas av. Där ska det framgå hur mycket och under vilka tider som man måste arbetat för att rätt till lönerevisionen. Undersök ditt kollektivavtal för att se vad som gäller.Med vänlig hälsning,

Hur länge får jag vara tjänstledig för att studera?

2017-10-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har studie tjänstledig i ett år. Min arbetsgivare ringer en gån i vecka och frågar när ska jag säga upp mig. För de göra så? Jag kan inte koncentrera mig i mina studier. Jag har tid kvar för att tänka om jag ska tillbaka eller ej
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du hur länge du får vara tjänstledig från jobbet för att studera?Enligt studieledighetslagen så har du rätt att vara tjänstledig från jobbet så länge som det krävs för dina studier. Du kan läsa mer om det här (1 § studieledighetslagen).Kontakta gärna oss igen om du har fler frågor!