Beskattning vid försäljning av en privat bostadsfastighet

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |https://lagen.nu/1999:1229#A63 syskon ärver ett hus efter sin mor och har det tillsammans i 10 år,ett av syskonen har bott där hela tiden men vill nu köpa ut de andra vilket de är med på. Hur blir det med skatten vid försäljningen.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När man som fysisk person säljer en fastighet så kommer denne beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital enligt 41 kap 2 § Inkomstskattelagen. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att fastigheten har förvärvats genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, syskonen träder in i moderns skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det modern köpte fastigheten för, ökad med eventuella förbättrande reparationer och underhåll som har gjorts (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter kvoteras innan man beräknar skatten. Detta innebär att man endast tar upp en viss procentsats till beskattning. I detta fall gäller 22/30 delar, enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen. Denna del skattas sedan med 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Den effektiva skattesatsen blir alltså 22%. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att de två syskonen som kommer att sälja deras andel kommer att beskattas för kapitalvinsten med en skattesats på 22%. Med vänliga hälsningar,

Var ska mina utländska kapitalförsäkringar beskattas?

2019-04-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har bott utomlands i drygt 30 år och flyttade hem till Sverige med min hustru för ett antal år sedan. Min hustru var engelsk medborgare. Vi har båda utländska kapitalförsäkringar (våra pensioner). Vid hemflytten var det klart att jag skulle betala avkastningsskatt på mina kapitalförsäkringar i Sverige, men enligt ett dokument från Skatteverket var det annorlunda för min hustru (tyvärr kan jag inte hitta dokumentet ifråga). Som engelsk medborgare boende i Sverige och med kapitalförsäkringarna i Österrike skulle/kunde hennes avkastning beskattas i Österrike.Nu har situationen ändrats. Min hustru blev svensk medborgare i februari förra året (2018) men kapitalförsäkringarna skall beskattas baserat på ingångsvärdena januari 2018 då hon fortfarande var utländsk medborgare. Skall hon betala avkastningsskatt i Sverige eller Österrike för 2018. Tacksam för hjälp.Vänliga hälsningar
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om din hustru ska betala avkastningsskatt i Sverige eller i Österrike för tiden då hon ännu inte var svensk medborgare. Då din hustru under den aktuella beskattningstidpunkten var engelsk medborgare boende i Sverige, men kapitalförsäkringar i Österrike, gäller att Österrike beskattar kapitalet enligt österrikisk lag, då detta framgår av den territoriella skattskyldigheten. Efter att kapitalet har beskattats i Österrike, kan hon begära skattebefrielse i Sverige för det kapitalet, så kallad "excempt". Detta innebär att Sverige avstår från att beskatta samma kapitalförsäkring som Österrike redan har beskattat, för att undvika dubbelbeskattning som tyvärr är vanligt förekommande. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Gåva av blandat fång

2019-04-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min far, som avled år 2000, köpte 1963 en loge på ofri grund. Markarrendet skrevs till 49 år. Dödsboet har lämnat tillbaka logen till markägaren men står fortfarande som ägare till byggnaden. Aktuellt taxeringsvärde 129.000 kronor.Markägaren kan tänka sig att "köpa" logen för en symbolisk summa - dvs långt under byggnadens taxeringsvärde. Låt säga 1.000 kr. Som jag förstår det skulle det i så fall rent juridiskt röra sig om en gåva från dödsboet till markägaren. Blir vi därmed skyldiga att betala gåvoskatt? Och vad skulle i så fall gåvoskatten uppgå till? Mina bröder, som haft kontakt med skattemyndigheten, har fått väldigt luddiga svar. Dödsboet vill bara bli fria från logen utan en massa onödiga kostnader...
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur övergången av äganderätten skulle se ut skattemässigt. Då försäljning av en tillgång är en inkomst så regleras frågan i Inkomstskattelagen.Enligt 8:2 är gåvor undantagna inkomstskatt. Det betyder att gåvor behöver ingen skatta på. Då ni betalar mindre för fastigheten än vad den är värd, så likställs den som en gåva av blandat fång skattemässigt. Det betyder att man ser en del som en gåva och resten som ett köp. Så hur hanteras detta skattemässigt?Vi använder oss av en princip som kallas delningsprincipen. Det betyder att man ser övergången av äganderätten på en onerös del och en helt benefik del. I detta fall är "gåvan" majoriteten av övergången och köpet endast 1000kr. Alltså anses de 1000 kr som en avyttring som ska beskattas enligt inkomstslagen kapital enligt 41:1 IL Hoppas det besvarade din fråga!

Beskattning vid avyttring av privatbostadsrätt

2019-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag och min syster bor tillsammans i en bostadsrätt som vi äger 50/50. Jag ska flytta och hon ska köpa ut mig så att jag kan köpa en ny lägenhet. Vad behöver vi tänka på för att utköpet ska gå rätt till skattemässigt?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De skattemässiga regleringarna vid försäljning av en bostadsrätt kommer att beskattas i inkomstslaget kapital. Reglerna om detta återfinns i inkomstskattelagen, (IL). När din syster ska köpa ut dig ur lägenheten ske en avyttring av fastigheten i samband med att köpekontraktet undertecknas. Skattskyldighet uppkommer det år då avyttringen sker och hela den eventuella kapitalvinst som du gör beskattas på en gång enligt (44 kap. 26 § IL).Beräkning av kapitalvinstFrån den erhållna köpeskillingen dras först eventuella försäljningsomkostnader. I ert fall är troligtvis denna kostnad noll, då ni inte har behov av att anlita mäklare eller annonsera er bostadsrätt. Därefter ska omkostnadsbeloppet dras från köpeskillingen. I omkostnadsbeloppet ingår anskaffningsutgifterna ex anskaffningsavgiften på bostadsrätten och utgifter för förbättring av egendomen. I ditt fall har du möjligheter att dra bort hälften av dessa belopp, förutsatt att ni betalade lika mycket för anskaffningen och eventuella förbättringar. Den eventuella kapitalvinst som uppkommit kvoteras till 22/30 och därmed erhålls den skattepliktiga kapitalvinsten (45 kap. 33 § IL).Möjlighet till uppskov med kapitalbeskattningen För dig som säljer din andel av bostadsrätten kan det finnas en möjlighet att få uppskov med kapitalbeskattningen (47 kap. IL). Detta förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Den bostad du förvärvar ska exempelvis vara minst lika dyr som den du säljer. Vidare krävs också att köp av den nya bostaden och försäljningen sker inom ett år. Hoppas att ni fått hjälp med er fråga. Vill ni ha hjälp med att formulera en skriftligt avtal på överlåtelsen kan ni antingen boka tid med någon av våra jurister eller använda vår avtalstjänst online. Om det uppkommer en mer specifik fråga är du givetvis välkommen att ställa den med. Vänliga hälsningar,

När räknas försäljning av fastighet som gåva?

2019-04-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Har sålt vår fastighet för 2100000 med ett tax.värde på 2400000 räknas det som gåva då
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ersättning som understiger taxeringsvärdet räknas som gåvaOm den ersättnings som du har fått för fastigheten understiger taxeringsvärdet brukar man behandla det som en gåva. Eftersom du har sålt fastigheten för 2 100 000 kr, fastän taxeringsvärdet är högre (2 400 000 kr), behandlas alltså överlåtelsen som en gåva, förutsatt att det också föreligger gåvoavsikt.Följden av att det räknas som en gåva är att du som givare inte behöver svara för ev. kapitalvinsbeskattning. Det är istället mottagaren som tar över din skattemässiga situation, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Detta innebär att det inte kommer ske någon beskattning för den vinst som du gör då du säljer fastigheten, utan det är först när mottagaren senare säljer fastigheten som den värdestegring som har skett, dels under den tid som du har innehaft fastigheten, dels under den tid som mottagaren har innehaft fastigheten, kommer att beskattas. Man kan säga att beskattningen av kapitalvinsten övergår till mottagaren i det fallet.När det istället räknas som avyttringMotsatt gäller att om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet så räknas det som en avyttring/försäljning. För den kapitalvinst som gjorts följer i så fall kapitalvinstbeskattning.Det bör dock tilläggas att du bör beakta stämpelskatt vid försäljning av fastigheten, vilken normalt utgår med 1,5% på egendomens värde.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Beskattning av fastighet vid offentlig auktion då delägare ropar in hela fastigheten

2019-04-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hejsan, har frågor om köp vid offentlig akuktion. Första frågan är om Huvudsaklighetsprincipen skattemässigt även gäller då samma person både är köpare och säljare vid en offentlig auktion av en fastighet. I detta fall finns 2 ägare på 50% vardera, där ena ägaren köper 100% av fastigheten via offentlig auktion, Köparen är därmed både köpare och säljare i köpebrevet.Köpare till 100% av fastigheten, men säljare till 50%. Totalt blir ingen vinst utan en kostnad på 50% av köpeskillingen, men kan det ses som två olika transaktioner då anses den ägare som är både köpare och säljare, även få betala en vinstskatt för sin försäljningsdel? Nästa fråga är angående lagfarten. Skall den beräknas på hela köpeskillingen eller på 50%, dvs om att det är ett köp av ytterligare 50% (köparen har ju redan lagfart på 50% av fastigheten.Tacksam om ni kan reda ut dessa begrepp för oss.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är en avyttring? Med avyttring så avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. En eventuell kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppen (se 44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL)Huvudsaklighetsprincipen Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna fastighetens marknadsvärde, så brukar man säga att det är frågan om ett blandat fång. Överlåtelsen har därmed skett genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning) och dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning).För att avgöra om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva används huvudsaklighetsprincipen. Ger man en ersättning som överstiger 50 % så är det ett köp, medan under 50 % är det en gåva och beskattning sker alltså inte. Ska huvudsaklighetsprincipen tillämpas när hus säljs på offentlig auktion? I ett ärende som har prövats tidigare avsåg en delägare i en fastighet att bli 100 % ägare till hela fastigheten. Fastigheten såldes på offentlig auktion och ropades in av delägaren. Då ansåg man att han inte avyttrat sin tidigare ägda andel i fastigheten trots att han var "säljare", eftersom den inte då bytt ägare. Förfarandet ledde därför inte till någon beskattning av köparen (SRN 1998-06-16)LagfartLagfartskostnader kommer att baseras på den kostnad som betalades för ägarandelen. Hoppas det var svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,vi är 5 personer som ärver en fastighet.Fastigheten säljs nu för 5,0 mio min del är 20% .Min Dotter köper ut de övriga 80 % .Fraga: är det bättre hon köper 100% direkt?(samed även mina 20%, Eller kann jag skänka henne del 20% vid senare tillfälle utan att betalavinstskatt för denna del (20 % delen)?Vi är bada bosatta i utlandet.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om din dotter köper din andel av fastigheten, kommer du att beskattas för kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Det framgår av din fråga att du har ärvt din andel av fastigheten. Vid förvärv genom arv, träder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift arlåtaren hade för fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%. Om du istället väljer att överlåta din andel av fastigheten till din dotter genom gåva kommer inte du att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria.Med vänliga hälsningar,

Vinstskatt vid försäljning av bostadsrätt som gått i arv

2019-03-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, min farfar köpte 1998 en lgh för 60.000:- 15 år senare skrev han över lägenheten på min far som en gåva. När farfar gick bort för 3 år sedan togs lgh upp i testamentet till ett värde av 550.000:- som en del av min fars arv. Nu har min far gått bort och vi har sålt lägenheten för 1.400.000:-. Min fråga är nu hur stor summa vi måste betala vinstskatt för! Är det det ursprungliga inköpspriset på 60.000:- eller är det värdet i testamentet som räknas?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av fastighet ska du överta den tidigare ägarens inköpspris om bostadsrätten är förvärvad genom arv, testamente, gåva eller bodelning (så kallat benefikt fång). Skulle den förre ägaren (din far) också ha förvärvat bostadsrätten benefikt går du tillbaka till det senaste förvärvet som gjordes genom köp eller byte vilket i ditt fall blir din farfars. Du får inte använda det värde som är upptaget i bouppteckningen eller testamentet efter den avlidne. Med andra ord så är det din farfars inköpspris á 60 000 kr som ska beaktas vid beräkningen för vinstskatten.Vill även tillägga att det genom 44 kap. 13-14 §§ inkomstskattelagen finns möjligheter att göra avdrag på skatten för bland annat eventuella förbättringsutgifter som gjorts på lägenheten, exempelvis renoveringar eller reparationer. Det är värt att ha i åtanke!Hoppas detta ger klarhet!Vänliga hälsningar,