Återgång i förtid från studier till arbete

2015-11-10 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag har begärt och fått tjänstledigt för studier i 5 år. Nu vill jag avsluta mina studier efter ett halvår och återgå till mitt tidigare jobb. Jag går under handels kollektivavtal. Vad gäller här?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Även om du avbryter din tänkta utbildning på fem år efter ett halvår så har du rätt att i förtid återgå i ditt arbete, vilket framgår av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § första stycket. Om du vill utnyttja denna rätt så måste du dock först underrätta din arbetsgivare om att du vill återgå. Eftersom ledigheten har varat i mindre än ett år så har arbetsgivaren skyldighet att låta dig återgå i arbetet senast två veckor från det att han mottog din underrättelse (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § andra stycket). Genom kollektivavtal så kan avsteg dock göras från regeln om hur lång tid din arbetsgivare kan disponera innan han måste låta dig återgå i arbetet (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 2 § andra stycket). Eftersom Handelsanställdas förbund har ett flertal kollektivavtal, exempelvis ett för butikspersonal, och du inte har uppgivit vad för slags anställning du har så är det svårt för mig att veta vilket avtal som är tillämpligt. Butiksavtalet innehåller dock såvitt jag har kunnat se inga särskilda bestämmelser om studieledighet, varvid lagens huvudregel därför gäller. Jag rekommenderar dock att du för säkerhets skull kontaktar din fackförening för att få full klarhet i vad som gäller för din del. Med vänlig hälsning

Studieledighet och arbete under sommaren

2015-09-11 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är för närvarande tjänstledig för studier. I sommar skulle jag vilja sommarjobba på företaget jag är anställd på (och alltså tjänstledig från). Har de rätt att neka mig det?Tack på förhand!
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att du avser nästa sommar med hänseende till att din fråga skickades i slutet av augusti.Såvida du genom din ursprungliga ansökan om studieledighet inte har avtalat med din arbetsgivare om möjlighet att återgå till arbetet under sommaren mellan utbildningens terminer så har du endast rätt att återgå till arbetet i förtid om du avbryter din utbildning, vilket framgår av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § första stycket. Om du önskar avbryta studierna och återgå till arbetet i förtid så har dessutom arbetsgivaren rätt att skjuta upp din återgång i maximalt två veckor, eller en månad om ledigheten har varat i ett år, från det att han mottog ditt besked om återgången (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § andra stycket). Det finns dock inget som hindrar dig och din arbetsgivare från att komma överens om att ändra upplägget så att din ledighet endast omfattar terminerna mellan sommaren.Det kan dock finnas bestämmelser i ditt anställningsavtal som ger dig större rättigheter än vad lagen medger. Det kan eventuellt också finnas regler i ditt kollektivavtal som reglerar frågan och som är av relevans för din situation. Om du behöver hjälp att förhandla med din arbetsgivare i det fall att varken anställningsavtalet eller er överenskommelse om ledigheten medger någon möjlighet att arbeta under sommaren utan att avbryta utbildningen så rekommenderar jag att du vänder dig till den fackförening som är representerad på din arbetsplats. De kan troligen vägleda dig ytterligare och stödja dig i en eventuell förhandling. Med vänlig hälsning

Intyg för ansökan om tjänstledighet för studier

2015-07-14 i Studieledighet
FRÅGA |Hej ,kan jag bli beviljad tjänstledig för att studera utomlands inom EU ,ca 6-12 månader? Jag är fast anställd i över 4 år. Jag tänker inte söka csn. Måste jag visa godkända betyg för alla ämne till min chef? Eller räcker det bara att jag visar min inskrivning från skolan?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du är arbetstagare och har varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste 6 månaderna så har du rätt till ledighet för studier, oavsett om du är i allmän eller enskild tjänst. Detta framgår av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1 § första stycket, och 3 § första stycket. Denna rätt till ledighet för studier omfattar endast utbildningar som har viss planmässighet och som inte rör sig om rena självstudier, vilket framgår av lagens förarbeten. Studierna får inte heller ha rent opinionsbildande inslag, till exempel utbildning inför valarbete (jämför domen i AD 1982:32). Utbildningen behöver dock inte ha någon relevans för ditt arbete och det har heller ingen betydelse var den är förlagd. Själva tiden för ledigheten får inte vara längre än vad som anses behövligt för att uppnå studiemålen, men lagen ställer inte upp någon begränsning av studietidens längd utifrån studietakt, upplägg eller liknande som är anpassat till dig.Arbetsgivaren har dock möjlighet att skjuta upp ledigheten till senare tid än vad du begär. Om din arbetsgivare vill skjuta upp ledigheten på detta sätt så ska han genast meddela dig angående detta och skälen därtill, samt genast också meddela fackföreningen om han är bunden av kollektivavtal (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 4 §). Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal beträffande den kategori arbetstagare som du tillhör och vill att ledigheten ska inträda senare än 6 månader efter din ansökan så krävs samtycke från fackföreningen (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 5 § första stycket). Det innebär att om du skickar in din ansökan om tjänstledighet 6 månader i förväg och inhämtar stöd från din fackförening så kan du vara säker på att få önskad ledighet. Om det däremot inte finns något kollektivavtal eller fackföreningen inte ger dig sitt stöd så är istället den yttersta uppskovsfristen två år. Om du inte har fått påbörja din ledighet inom två år efter att du skickade din ansökan så har du möjlighet att vända dig till domstol för att pröva frågan om ledighetens förläggning (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 6 § första stycket).Det finns inget formellt krav på att visa intyg för utbildningen när du ansöker hos arbetsgivaren om ledighet för studier, men det är praktiskt ur bevissynpunkt och brukar begäras i blanketter för sådana ansökningar. Ett sådant intyg kan vara ett antagningsbesked eller en kursplan. För att minska risken för att arbetsgivaren skjuter på ledigheten så bör du dock ha god framförhållning i din ansökan. Ju tidigare du ansöker om ledighet i förhållande till kursstarten, desto större möjligheter har din arbetsgivare att ordna fram en lämplig ersättare under tjänstledigheten. Du kan också rentav göra en framställan om ledighet innan du vet om du är antagen eller inte. Om du begär ledighet för studier under förutsättning att du blir antagen till utbildningen och du därefter inte blir antagen så faller ledighetsansökan per automatik.Notera dock att om det finns kollektivavtal på din arbetsplats så kan det finnas avvikelser i det rörande bland annat bestämmelserna om hur länge du måste ha varit anställd hos arbetsgivaren för att ha rätt att ansöka om ledighet och tidsgränsen för uppskov utifall arbetsgivaren behöver fackföreningens samtycke eller inte (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 2 § andra stycket). För att vara helt säker på vad som gäller utifall kollektivavtal finns så måste du läsa vad kollektivavtalet har att säga eller vända dig till din fackförening för vägledning. Med vänlig hälsning

Rätt till studieledighet för distanskurser?

2015-05-16 i Studieledighet
FRÅGA |Min arbetsgivare hävdar att de inte behöver ge mig tjänstledigt för studier för en distanskurs. Vad kan jag hänvisa dem att läsa för att övertyga dem om att även distanskurser omfattas av lagen som ger arbetstagaren rätt till behövlig ledighet för studier?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Regler om anställdas rätt till studieledighet hittar du i den så kallade studieledighetslagen, som du hittar här.Enligt lagens 1 § har arbetstagare som vill undergå utbildning rätt till behövlig ledighet från sin anställning. Vad som avses med att ”utbildning” är inte närmare specificerat i lagen, men av förarbetena framgår att i princip all utbildning som inte är rena självstudier omfattas (prop. 1974:148 s 90 f.). Man poängterar dock att ”genom att rätten till studieledighet inte är generellt förenad med löften om ekonomiskt stöd får man dock räkna med att studieledigheterna normalt kommer att användas för mera angelägna utbildningsmål”. Att distanskurser omfattas av lagen nämns alltså inte uttryckligen, men eftersom lagen är tänkt att ha ett brett tillämpningsområde och omfatta i princip all utbildning borde distanskurser som huvudregel ge rätt till ledighet för studier. Utbildning i tjänsten omfattas dock aldrig.Eftersom det nu uppkommit tvist av tillämpningen av lagen och din arbetsgivare inte vill ge dig den rätt till ledighet för studier som du har rätt till skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med din lokala arbetstagarorganisation. Enligt 11 § har de tolkningsföreträde vilket innebär att deras tolkning av lagen ska gälla tills dess en eventuell domstolstvist avgjorts och min bedömning är att såväl arbetsgivarorganisationen och arbetsdomstolen skulle säga att distanskurser faller inom ramen för lagens tillämpningsområde såvida den har någon typ av planmässighet och struktur.Lycka till med studierna!Vänliga hälsningar,

Tjänstledigt för studier vid begränsad visstidsanställning

2015-10-31 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har en visstidsanställning på sex månader i ett bemanningsföretag. Jag har jobbat i en månad nu, och skall börja studera, vilket jag behöver tjänstledigt för 1 gång i veckan. Får arbetsgivaren säga upp mig p.g.a. detta? Gäller Studieledighetslagen för mig?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt 3 § i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, som även kallas studieledighetslagen ibland, så har man rätt till ledighet om man vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Enligt din fråga har du arbetat för din arbetsgivare (bemanningsföretaget) i en månad, och då har du alltså inte den lagstadgade rätten till ledighet för studier. Du kan alltså inte kräva att få vara ledig en dag i veckan för dina studier. Arbetsgivaren kan om denne vill gå med på det ändå, men det finns inget krav. Om arbetsgivaren säger nej så får du endera låta bli att studera eller säga upp dig. Om du skulle strunta i arbetsgivarens nej och vara borta en dag per vecka räknas det som olovlig frånvaro, och vid upprepad sådan kan arbetsgivaren säga upp dig. Det är värt att nämna att även om du är eller har varit anställd hos arbetsgivaren så länge som krävs för att omfattas av lagen så har arbetsgivaren rätt (enligt 4 §) att skjuta upp ledigheten i som huvudregel 6 månader. Då får arbetstagaren skjuta upp sina studier med lika lång tid. Arbetsgivaren måste dock ange ett giltigt skäl för uppskjutandet. Det kan sedan användas för att få behålla sin studieplats men påbörja sina studier en senare termin än den man är antagen till.Men i ditt fall så får du se om arbetsgivaren frivilligt vill låta dig jobba deltid, så att du är ledig en dag per vecka och kan studera, eller så får du skjuta upp dina studier alternativt säga upp dig för att kunna studera. Vänligen,

Behövlig studieledighet

2015-07-28 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Måste jag som arbetsgivare bevilja tjänstledigt en hel utbildning.Vi är ett IT-företag och en av våra anställda har kommit in på förskolelärarutbildning som varar i 3½ år. Utbildningen har alltså inget med den anställdes nuvarande jobb att göra, personen ifråga kommer med all sannolikhet inte att jobba kvar hos oss efter studierna.Jag vill anställa en person som inte vill ta ett vikariat på 3½ år utan vill få en tillsvidare anställning efter en 6 månaders provanställning.Kan jag bevilja 6 månaders tjänstledigt fast utbildningen är på 3½ år?
Martin Persson |Tack för din fråga.Gällande tjänstledighet för studier är det lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning som reglerar dessa förhållanden. Dess 1 § statuerar att en arbetstagare har rätt till den behövliga ledigheten som erfordras på grund av de tänkta studierna. Är det således en utbildning som sträcker sig tre och ett halvt år är det också den tidsfristen som anses behövlig i lagens mening. Att utbildningen saknar relevans i hänseende till arbetstagarens arbete har ingen betydelse i detta sammanhang och innebär således ingen möjlighet att neka studieledighet.Vänligen,

Rätt till tjänstledighet för studier

2015-07-10 i Studieledighet
FRÅGA |Hej jag arbetar idag sedan 16 år i ett stort företag o villa ha studietjänstledigt. Hur många timmar i veckan måste jag studera på skola för att uppfylla kravet på tjänsledigt???Förekommer även hemstudier.Tlläggas ska att det är språkundervisning utomlands utanför EU.Mvh
Elin Brännström |Hej och tack för din fråga!Rätten till tjänstledigt för att studera härrör ur en lag som kallas studieledighetslagen (egentligen: Lag 1974:981 om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Av lagens 1 § framgår det att alla arbetstagare har rätt till ledighet i den mån det behövs för att undergå utbildningen. Vad gäller vilken typ av utbildning som åsyftas så har det i praxis ställts upp krav på att utbildningen ska vara planerad och organiserad på förhand och att den ska ha ett kunskapsförmedlande syfte (se rättsfallen AD 1978 nr 73 och AD 1982 nr 32 bland annat), men mer krav än så ställs inte upp. Det är alltså arbetstagaren själv som väljer utbildning.För att ha rätt till ledighet enligt denna lag krävs att arbetstagaren varit anställd i minst 6 månader, men det verkar ju inte vara ett problem för dig.Att tänka på är dock att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten om hen anser det omöjligt att ge dig ledig då du önskar (4 § studieledighetslagen). Om du inte har fått ledigt än 2 år efter din begäran så kan du dock begära att domstol prövar frågan (6 § samma lag).

Studieledighet och byte av utbildning

2015-03-13 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit anställd i över 10 år på samma företag och nu till hösten så har jag varit tjänstledig för atudier i 3 år då jag började 3-årigt program på universitet. Nu har jag dock ej klarat alla kurser och dessutom sadlat om till annar ämnesområde så min fråga är: har jag laglig rätt att kräva förlängning av tjänstledigheten nu till hösten för att fortsätta studera? Spelar det nån roll huruvida jag har en färdig "plan" för precis hur länge till eller kan jag bara kräva låt säga 3 år till för att va på "den säkra sidan"?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det ligger i kravet på behövlig ledighet, enligt Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1 § första stycket, ett motkrav på dig som arbetstagare att du ska antas och fortlöpande följa den utbildning för vilken du har sökt ledigheten. Fullföljs inte utbildningen så förfaller i princip rätten till den ledighet du beviljades från början. Du bör därför vända dig till din arbetsgivare för att framföra en ny begäran om ledighet, nu för den nya utbildningen, för att denne ska ha möjlighet att göra en anpassning till din förlängda frånvaro. Utifall att du inte underrättar arbetsgivaren om de ändrade planerna så kan i yttersta fall skadeståndsansvar aktualiseras.I fråga om hur mycket tid du vill begära för studieledighet så är rätten till ledighetstid i princip obegränsad så länge tiden är behövlig för studierna. Om utbildningen du har sökt till är 3 år lång så ska du begära studieledighet för 3 år framåt, med hänseende till motkravet att du ska följa studietakten på den utbildning för vilken du har sökt ledighet från arbetet. Jag hoppas att detta svar i någon mån har varit klargörande och önskar lycka till med dina studier. Med vänlig hälsning