Lön under studieledighet

2015-02-25 i Studieledighet
FRÅGA |HejJag är fast anställd hos ett företag i 3 år. Jag jobbar och samtidigt jag tar varje månad några dagar tjänstledighet för studier . Jag undrar om jag tar heltid ledighet för att studera, ska jag få någon lön från arbetsgivare eller bara studiebidrag ? Studiebidrag är för lite och räcker inte till månads avgifter. Vad ska jag göra ?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under studieledighetens gång så fortgår ditt anställningskontrakt som vanligt och du som arbetstagare har rätt att återgå i arbete när du avslutar eller avbryter din ledighet, enligt 9, 10 §§ studieledighetslagen. Om det inte framgår av kollektivavtal eller avtal mellan dig och din arbetsgivare, så får du ingen lön under din studieledighet. Jag rekommenderar att du diskuterar med din arbetsgivare om du möjligtvis kan få hela eller en del av din lön under din studieledighet. Ett annat alternativ är studielån.Se studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981Har du fler frågor, kontakta mig: musshh121@studentforum.oru.seHoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Jobba på sommaren vid studieledighet?

2015-01-21 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är beviljad tjänsteledighet i tre år för studier. Har jag rätt att komma och jobba på mitt jobb under sommaren? Mitt ordinarie jobb har anställt en vikarie i min tjänst, men det ska väl inte påverka mig?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I första hand skulle det kunna finnas bestämmelser om det här i ditt anställningsavtal. Det är möjligt att det exempelvis står att du har rätt till tjänsteledighet för studier men får komma tillbaka under somrarna. I så fall gäller detta. En sådan bestämmelse skulle också kunna finnas i ett eventuellt kollektivavtal. Om detta kan du höra av dig till facket och fråga. Det är dock inte sannolikt att någon sådan bestämmelse finns vare sig i anställningsavtal eller kollektivavtal.Om det inte står någonting särskilt i något av avtalen, gäller vad som står i Studieledighetslagen (https://lagen.nu/1974:981). Dess 1 § innebär att arbetstagare har rätt till "behövlig ledighet". Detta innebär i och för sig att arbetsgivaren inte kan välja att placera ledigheten hur som helst, eftersom det måste gå ihop med studierna. Dock innebär det heller inte att du måste ha möjlighet att komma tillbaka under somrarna, utan det är mycket normalt att studieledighet beviljas i "helår". Det hänger lite på hur ansökan formuleras; om du har ansökt direkt om studieledighet för tre år och beviljats detta, gäller ju den beviljade ledigheten "året runt". Bättre hade i ditt fall varit att formulera ansökan så att den avsåg endast terminerna. Möjligen kan din arbetsgivare gå med på att ändra er överenskommelse.Du förlorar dock inte på något sätt din anställning, och kan inte sägas upp lättare bara för att du är tjänstledig. Alltså har du rätt att återgå i arbete när ledigheten är över, eller när du avbryter studierna (enligt 10 § Studieledighetslagen).Hälsningar,

Ansökan om studieledighet

2014-12-14 i Studieledighet
FRÅGA |hej! jag är just nu tjänstledig för studier till slutet av december. hur lång tid i förväg måste jag ansöka om förlängd eller ny tjänstledighet för studier till våren för att få tjänstledigheten till våren?
|Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Rätten till studieledighet regleras i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).Det finns ingen bestämd tid för när ansökan ska göras för studieledighet. Det rekommenderas dock att ansökan skickas in i god tid innan studierna börjar eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp den begärda studieledigheten. Om arbetsgivaren väljer att skjuta upp den begärda studieledigheten ska arbetstagaren meddelas om detta och anledningen till beslutet, enligt 4 § studieledighetslagen. Anledningen till arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledigheten är att arbetsgivaren ska kunna fylla din plats och planera sin verksamhet. Se 4 § studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981#P4Om du är medlem i en fackförening krävs det samtycke från fackföreningen för att skjuta upp studieledigheten mer än sex månader, enligt 5 § studieledighetslagen. Har inte ledigheten påbörjats inom två år efter ansökan har arbetstagaren rätt till att få en domstolsprövning, enligt 6 § studieledighetslagen. Se 5, 6 §§ studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981#P5 och https://lagen.nu/1974:981#P6Hoppas detta har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Sammanhängande ledighet för utbildning under hela studietiden

2014-09-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag är tjänstledig för studier. Har jag rätt till en sammanhängande ledighet under hela min studietid? Eller har min arbetsgivare rätt att neka mig tjänstledigt en termin så jag måste gå tillbaka till jobbet och jobba en termin för att sedan fortsätta mina studier? Mvh
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Tjänstledighet för studier regleras i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt 1 § har du rätt till "behövlig ledighet". För att ha rätt till tjänstledighet för utbildning måste du enligt 3 §  ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren. För rätt till ledighet för facklig utbildning finns inget krav på viss anställningstid. Enligt 4 § så har arbetsgivaren rätt att skjuta upp tjänstledigheten, men är arbetsgivaren fackligt ansluten måste enligt 5 § fackförbundet som har avtalat om kollektivavtal informeras om det handlar om längre tid än 6 månader som ledigheten skjuts upp. I ditt fall har du fått tjänstledighet för studier beviljat. Om du har ansökt om tjänstledighet för enbart en termin, och sedan tänker söka tjänstledigt för ytterligare en termin har arbetsgivaren möjlighet att skjuta upp den ledigheten. Om du däremot har sökt och fått beviljat tjänstledigt för flera på varandra följande terminer så har arbetsgivaren ingen möjlighet att avbryta din studieledighet och tvinga dig att återgå i arbete. Du har alltså under förutsättning att du ansökt om det och beviljats det rätt till sammanhängande ledighet hela studietiden. Så svaret på din fråga beror på hur du sökt och fått beviljat tjänstledighet? När den beviljade tjänstledighetsperioden är slut kan arbetsgivaren använda sin möjlighet att skjuta upp starten av ytterligare en ansökt period. Det är därför viktig att fundera på hur man formulerar sin ansökan. Om man vill kunna arbeta under t ex sommarlovet men utan att riskera att få studieledigheten för nästa termin uppskjuten är det viktigt att man formulerar sin ansökan så att den avser flera på varandra följande terminer och att man anger att man vill återinträda i arbete under sommarlovet. Då kan ledigheten skjutas upp innan den börjar, men sedan kan arbetsgivaren inte skjuta upp en redan godkänd termin. Om man inte avser att arbeta under loven kan tjänstledigheten för studier sökas för helår, och du kan ansöka om tjänstledighet för flera på varandra följande år. 

Möjlighet till studieuppehåll för doktorand?

2015-02-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej. Jag studerar och är anställd som doktorand vid ett svenskt universitet. Finns det möjlighet för mig att ta studieledighet av mina studier/anställning för att studera något annat under en begränsad tid?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som doktorand så regleras det mesta av din relation till universitetet genom Högskoleförordningen (se https://lagen.nu/1993:100). Hela 5 kapitlet i lagen innehåller bestämmelser som gäller anställningen som doktorand, samt att även 6-7 kap innehåller vissa bestämmelser som gäller för doktorander. Lagen innehåller olika bestämmelser för olika utbildningsformer, varför reglerna skiljer sig åt för studier på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I 7:33 så finns regler om studieuppehåll för utbildning som sker på grundnivå och avancerad nivå. Någon motsvarande bestämmelse för utbildning på forskarnivå, dvs. den nivå som en doktorand studerar på, finns dessvärre inte. Det finns således inte samma lagstadgade rätt till studieuppehåll för studier på forskarnivå som för grund- och avancerad nivå. Trots detta, så är det inte otillåtet för ditt universitet att bevilja dig studieledighet. Universitetet måste förhålla sig till reglerna i 5:7 (se https://lagen.nu/1993:100#K5P7S1) om att din anställning som doktorand inte får vara längre än en tid som motsvarar fyra års heltidsstudier, vilka måste fullföljas inom en period på åtta år. I övrigt är de oförhindrade att bevilja dig studieledighet om det inte strider mot deras interna föreskrifter. Som exempel kan nämnas Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som erbjuder möjligheten till studieuppehåll för sina doktorander, vilket du kan läsa mer om i denna länk. Jag föreslår därför att du vänder dig till ditt universitet för att undersöka vilka regler och vilket förhållningssätt som de har valt att tillämpa. Slutligen ska även nämnas att det finns en laglig möjlighet i 5:3a (se https://lagen.nu/1993:100#K5P3S1) om att en doktorand har rätten att bedriva sin utbildning på deltid (som lägst 50%), om det skulle vara ett tänkbart upplägg om möjligheten saknas för dig att erhålla studieuppehåll. Hoppas att detta gav svar på din fråga, och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Studieledighet och arbetstid vid uppsägning

2014-12-15 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag har sedan knappt ett år tjänsteledigt från min 100% tjänst och jobbar nu 40% för att kunna studera. Jag har nu blivit avskedad pga arbetsbrist och vill då gå upp till 100% under mina 3 månaders uppsägningstid vilket hade fungerat bra med studierna då vi har inläsning samt jag får tillgodoräkna mig en kurs. Nu kräver dock min arbetsgivare att jag måste ta studieuppehåll. Stämmer det att jag måste ta studieuppehåll för att få tillbaka min 100% tjänst?Mvh
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Man skulle kunna säga att ett anställningsavtal under uppsägningstiden fungerar "som vanligt", och därmed gäller i princip vad som gällde innan uppsägningen vad gäller lön, anställningsvillkor och så vidare. Skillnaden är bara att avtalet upphör när tiden går ut. Du har alltså rätt att gå tillbaka till din 100%-iga tjänst om du skulle avsluta studierna, vilket förstås är vad din arbetsgivare syftar på(se framförallt 9-10 § § Lagen ombarbetstagares rätt till ledighet för utbildning, arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Tyvärr finns det ingen rätt att göra detta så länge studierna pågår, om det inte skulle stå något annat i ditt anställningsavtal eller eventuellt kollektivavtal. Om du dock är helt säker på att du klarar av att sköta tjänsten ändå är det förstås en bra idé att fortsätta försöka komma överens med chefen. Kanske kan det vara möjligt att åtminstone gå upp en bit över 40 %. Om det är omöjligt att komma överens är det tyvärr inte mycket du kan göra, men om det finns ett kollektivavtal kan det alltid vara en bra idé att höra av dig till facket och se om kollektivavtalet innehåller några bestämmelser som kan hjälpa dig.Lycka till, och hoppas att du fick viss hjälp av svaret!Hälsningar,

Ledighet för studier

2014-11-10 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är fast anställd på heltid på ett företag men är tjänstledig fram till sommaren 2015 för studier. Kan min arbetsgivare neka mig att jobba 100% till sommaren, då jag har avslutat min utbildning?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna för tjänstledighet för studier hittar du i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning som du hittarhär. Om du var, när du ansökte om studieledighet anställd till 100% så har du rätt att återgå till samma eller likvärdig anställning när du avslutar din tjänstledighet enligt 9§. Om du inte har uppgett i din ledighetsansökan när du skall återgå i arbete blir 10§ aktuell, den slår fast att en arbetstagare som vill avbryta sin ledighet har rätt att återgå i arbete. Du måste dock om meddela arbetsgivaren senast 2 veckor innan du vill återgå i arbete, eller 1 månad innan om din ledighet har varat i minst ett år.Vänligen,

Fråga om tjänstledighet för studier samt lagen om anställningsskydd

2014-09-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag är tjänstledig för studier just nu, och har varit det i snart två år. Har jag rätt att få den förlängt ett år till, tills jag är klar med min utbildning?  (Total tid blir då tre år)Den som vikarierar för mig under min tjänstledighet har snart vikarierat i två år och har då enligt lag rätt till fast anställning. Kan man göra en skriftlig överenskommelse med vikarien om att avstå från en fast tjänst tills min tjänstledighet är slut?  Eller står lagen över det även om det finns en skriftlig överenskommelse mellan båda parter att det är ok?Tack på förhand. Mvh
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Då du i din ursprungsfråga uttryckte önskemål om att frågan inte skulle publiceras på internet så har jag formulerat om och ändrat din fråga till att bli mer allmängiltig och passa för publicering utan att någon ska känna igen dig i frågeställningen. Vill du ha ett mer detaljerat svar utefter din ursprungsfråga kan du istället ringa Lawline.Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning innehåller ingen begränsning av ledighetens längd, utan du har enligt 1 § rätt till "behövlig ledighet". Det finns således inga tidsmässiga hinder för att du ska få vara tjänstledig tills du har avslutat dina studier, i ditt fall en total tid om 3 år. Vad gäller din andra fråga så i lagen om anställningsskydd (LAS) 5 § andra stycket står precis som du nämner, att om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd i endera allmän visstidsanställning eller som vikarie i mer än två år så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning är det som man brukar kalla fast tjänst. I kollektivavtalen kan finnas andra bestämmelser som reglerar rätten till tillsvidareanställning.Du undrar om det är giltigt att med vikarien avtala bort rätten enligt LAS 5 §, eller om "lagen står över" ett underskrivet avtal? I LAS 2 § andra stycket står att "Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag", så det är alltså inte möjligt att giltigt avtala bort rätten till tillsvidareanställning enligt 5 §.Enligt LAS 9 § är du när du återgår i arbete efter studieledighet "tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor" som om du inte varit tjänstledig. Och enligt LAS 10 § har du rätt att återgå i arbete om du avbryter din utbildning. Har du varit ledigare kortare tid än ett år är arbetsgivaren skyldig att efter max två veckor från det att du talat om att du vill återgå i arbete låta dig göra det. Har du varit ledig i mer än ett år gäller istället en månad. Så jag kan inte se att det finns någon anledning för dig att ens fundera på att avtala med vikarien eller liknande, du behåller din tjänst även under din studieledighet och har rätt att återgå i arbete på samma eller likvärdig tjänst även om den som vikarierar för dig har fått en tillsvidareanställning. Så njut av studietiden du! Hoppas att du åtminstone fick ett övergripande svar på dina frågor, och vill du ha mer juridisk rådgivning men inte att din fråga ska publiceras på internet kan du kostnadsfritt ringa till Lawline istället, på telefonnummer 08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen måndag - onsdag kl. 10 - 16.Vänligen,