Måste man betala skatt när man tar över lånet till en fastighet?

2017-09-05 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag köper en fastighet som min dotter hyr för att sedan ta över lånen på om några år. Blir det skatt eller avgift då hon övertar lånen?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att din dotter även kommer att ta över lagfarten till fastigheten och därmed äga den i sin helhet. För att avgöra om någon skatt kommer att utgå när din dotter ska ta över lånen på fastigheten så måste man först bedöma om överlåtelsen ska ses som en gåva eller ett köp. För att överlåtelsen ska ses som en gåva krävs att vederlaget (i detta fall summan av det lån som hon ska ta över) inte överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde från föregående år. Understiger lånet denna summa ses överlåtelsen som en gåva och det kommer inte att utgå någon skatt eftersom att vi inte längre har någon gåvoskatt i Sverige. Skulle däremot lånet överstiga 85 % av fastighetens taxeringsvärde från föregående år ses inte överlåtelsen som en ren gåva. Det kommer då ses som att du tar emot vederlag (betalning) för fastigheten. En överlåtelse av fastigheten genom att din dotter tar över lånen kan därmed utlösa skyldighet att betala både stämpelskatt (lagfartskostnader) och reavinstskatt.Är ni osäkra på om ni kommer att behöva betala skatt eller hur mycket skatt det rör sig om så kan ni kontakta Skatteverket och Lantmäteriet. Ni bör även observera att ni behöver godkännande från banken för att din dotter ska få ta över betalningsansvaret för lånet. Därför bör ni även kontakta er bank.Med vänlig hälsning,

Prissättning vid fastighetsförsäljning - vilka skattemässiga konsekvenser får det?

2017-08-16 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Min far och hans fru äger en fritidsfastighet. De är gifta, och jag är alltså dottern i min fars tidigare äktenskap. De har inga fler barn. Nu ska huset säljas p g a sjukdomsskäl, och det är meningen att jag ska få hälften av summan. Taxeringsvärdet är 225 000 kr. En granne är väldigt intresserad av att få köpa huset, vilket vi tycker vore en bra lösning. De sista åren har grannen fått sköta både plogning och gräsklippning, vilket gör att vi inte kan sälja till något överpris, även om vi skulle få lite mer betalt på den öppna bostadsmarknaden. Vad händer rent skattemässigt om vi säljer huset till taxeringsvärdet? Om det hamnar under taxeringsvärdet? Eller över taxeringsvärdet? Är det något jag bör tänka på om jag ärver dessa pengar? Vore det bättre om jag skulle få summan som gåva innan?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som är av skattemässig betydelse i ert fall är om överlåtelsen av fastigheten ska räknas som ett köp eller en gåva. Vid försäljning av en fastighet betalar säljaren skatt för den vinst hen gjort på försäljningen av fastigheten. För att beräkna hur stor vinst säljaren gjort räknar man försäljningspriset minus det pris som fastigheten anskaffades för. Om överlåtelsen räknas som ett köp kommer alltså din far och hans fru att få betala skatt för försäljningen. Om överlåtelsen istället räknas som en gåva tillkommer ingen skatt för din far och hans fru. Någon gåvoskatt finns inte längre i Sverige, detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Försäljningspris över eller under taxeringsvärdet?Nästa fråga att besvara blir då när en överlåtelse räknas som ett köp och när det räknas som en gåva. Av praxis har framkommit att vid försäljning av fastigheter så är det taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska räknas som gåva eller köp. Vad ni skulle ha fått för fastigheten på den öppna bostadsmarknaden spelar ingen roll i det avseendet. Om priset ni väljer att sälja fastigheten till grannen för understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en gåva. Om priset är lika med eller överstiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en försäljning. Svaret på din första fråga vad som händer om ni säljer huset till taxeringsvärdet är alltså att överlåtelsen av fastigheten kommer räknas som en vanlig försäljning och att man kommer att beräkna skatten som vanligt på det överskott din far och hans fru får vid försäljningen.Konsekvenser av att överlåta fastigheten som gåvaOm ni väljer att sälja fastigheten för ett pris som understiger taxeringsvärdet kommer det ses som en gåva till grannen och din far och hans fru betalar då ingen skatt för överlåtelsen. Däremot kommer detta att få betydelse när grannen sedan i sin tur ska sälja fastigheten vidare. När grannen då ska sälja fastigheten gäller något som heter kontinuitetsprincipen och anges i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Regeln innebär att grannen vid mottagande av gåvan ”mottar givarens skattemässiga situation”. Det betyder att när grannen säljer fastigheten och ska räkna ut överskottet på affären så räknar man hans anskaffningskostnader till de kostnader din far och hans fru hade när de köpte fastigheten. Alltså om vi säger, hypotetiskt, att din far och hans fru köpte fastigheten för 100 000 kr. I det fallet ska grannen ange 100 000 kr som anskaffningskostnad för fastigheten. Om han skulle sälja fastigheten för 250 000 kr blir då hans överskott 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Han kommer då betala skatt på dessa 150 000 kr som ses som den vinst han gjort på försäljningen.Bästa att ärva pengarna eller få dem i gåva?Gällande vad du ska tänka på vid arv av pengarna är det inget jag kan se nu som skulle vara av betydelse. Det finns varken någon arvsskatt eller gåvoskatt, så rent skattemässigt kan jag inte se någon fördel med att få pengarna i gåva istället för arv. Däremot finns det några arvsrättsliga regler som kan vara bra att veta om. Då du inte är bröstarvinge (barn) till din fars fru kommer du inte ärva några pengar efter henne utan endast de tillgångar som tillhör din far. Då de är gifta kommer allt de äger tillsammans delas lika om någon av dem dör och du kommer alltså då ärva endast den del som tillfaller din far. Dock finns ju ingen garanti för att alla de pengar de får vid försäljningen fortfarande finns kvar vid dödstillfället. På så sätt vore det ju bättre för dig att få summan som gåva.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skatt vid försäljning av bostadsrätt

2017-07-07 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej. Jag övertog min mammas bostadsrätt 2015. Nu funderar jag på att sälja lägenheten. Hur stor blir reaskatten? Jag uppskattar försäljningsvärdet till c:a 2,5 milj.
Stina Jansson |Hej, Tack för din fråga. I inkomstskattelagen (IL) finns regler om skatt vid försäljning av bostadsrätter. Förutsatt att bostadsrätten utgör en privatbostadsrätt som ägs av dig som fysisk person så beskattas en kapitalvinst vid en eventuell försäljning i inkomstslaget kapital, 41:1, 42:1. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för bostadsrätten och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften ökat med förbättringsutgifter), 44:13, 44:14. Om du övertagit bostadsrätten genom gåva, utan att ha betalat något alls, så inträder du helt och hållet i din mammas skattemässiga situation genom att överta hennes omkostnadsbelopp, 44:21. I inkomstslaget kapital ska 22/30 av kapitalvinsten på en privatbostadsfastighet tas upp till beskattning, 45:33. Skattesatsen för fysiska personer i inkomstslaget kapital är sedan 30 %, IL 65:7. I avsaknad av ytterligare information kan sammanfattningsvis sägas att realisationsskatt om 30 % på 22/30 av kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget kapital och kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgiften. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Ska vi ge fastigheten i gåva eller köpa den?

2017-06-14 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Min pappa har ärvt ett hus och vill ge hälften till mig. Tanken var först att vi skulle sälja huset och dela vinsten 50/50. Men nu överväger jag och min sambo att köpa ut min pappa för att renovera och flytta in i huset och därmed betala halva värdet av huset till honom. Då husets köpeskilling var låg och huset är värderat till en betydligt högre summa blir det antagligen en mycket hög reavinsstskatt.Vilka möjligheter finns det och vad är fördelen men att få huset som en gåva mot betalning alternativt att vi köper huset av honom för en billig penning (ca halva marknadspriset)?Vad blir mest fördelaktigt för oss och min pappa? På lång och kort sikt.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller för ekonomiska konsekvenser skattemässigt så utgår man från inkomstskattelagen (IL) och skatterättsliga principer och praxis. Beskattning vid försäljning av en fastighet Huvudregeln när man säljer och under vissa förhållanden ger en fastighet i gåva så ska givaren kapitalvinstbeskattas, (42:1 och 44:3 IL). Kapitalvinsten som ska beskattas är ersättningen du får vid en försäljning av fastigheten minus den summan man köpte fastigheten för (dvs summan den din pappa ärvde från betalade för fastigheten) samt vissa förbättringsutgifter, (44:13 & 14 IL). Dessutom har du som privatperson rätt att göra en så kallad kvotering innan vinsten tas upp till beskattning. Den beräknas så att 22/30-delar av vinsten tas upp till beskattning, (45:33 första stycket IL). En vinst kommer för dig som privatperson att beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30%, (65:7 IL). Jag kan ge ett exempel:Säg att du köpte fastigheten för 100 000 kr. Vid en försäljning säljer du den för 300 000 kr. 300 000 kr – 100 000 kr gör en vinst på 200 000kr. Enligt kvoteringsregeln så ska 22/30-delar av 200 000 kr tas upp till beskattning, dvs, cirka 146 666 kr. Dessa 146 666 kr ska beskattas med 30%. 43 999 kr kommer du då få betala i skatt för kapitalvinsten. En fastighet som gåvaNär man ger en gåva till någon så anses detta inte som en avyttring som anges i 44:3 IL och man ska därför inte beskattas för kapitalvinsten som i exemplet ovan. Dock så ”träder man i den tidigare ägarens ställe”, så kallat kontinuitetsprincipen, (44:21 IL). Det innebär att man ”skjuter” skatteskulden framåt till dess att fastigheten någon gång i framtiden avyttras (säljs, byts etc.).Ett exempel på detta är: Om personen köpt fastigheten för 100 000 kr och sedan får du fastigheten i gåva av din pappa. Om du i framtiden väljer att sälja fastigheten och den då säljs för 400 000 kr så kommer det föreligga en vinst på 300 000 kr (400 000 – 100 000kr). När man, likt din fråga, avser att delvis ge fastigheten i gåva och delvis få ersättning så talar man om ”blandat fång”. Vid fastigheter, observera inte bostadsrätter, så använder man huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att om ersättningen är mindre än fastighetens taxeringsvärde så är överlåtelsen i sin helhet en gåva och någon beskattning behöver inte göras av gåvogivaren. Om förhållandena är det motsatta så ses dock överlåtelsen i helhet som en försäljning och gåvogivaren beskattas. Nackdelen med att det i sin helhet blir en gåva är att om du i framtiden vill sälja fastigheten så kan du inte tillgodoräkna dig den ersättning du själv betalat vid beräkningen. Exempelvis: Personen din pappa ärvde ifrån (”Person A”) har köpt fastigheten för 100 000 kr. Den är nu värd 320 000kr och har för enkelhetens skull samma taxeringsvärde. Du betalar 150 000 kr och resterande 170 000 kr är en gåva från din pappa. Fastigheten blir då i helhet en gåva. Vid en framtida försäljning får du endast tillgodoräkna sig dessa 100 000 kr som ”Person A” betalade vid köpet och inte de 150 000 du själv betalat. Således blir det en högre vinstbeskattning, framförallt om fastigheten ökat i värde. Beakta att du vid försäljningen får använda kvoteringsregeln som jag nämnde ovan. Sammanfattningsvis… på kort sikt är det givetvis mest förmånligt att ge fastigheten i gåva då varken du eller din pappa blir beskattade. Om din pappa ger den delvis i gåva (högst halva taxeringsvärdet) så blir ni inte heller beskattade, men vid en framtida försäljning får du inte tillgodoräkna dig den ersättning du la vid överlåtelsen av fastigheten. På lång sikt kan det bli mindre fördelaktigt att ge fastigheten i gåva då vinsten kan bli mycket hög. Om ”Person A” köpt fastigheten för en liten summa och fastigheten nu är värd mycket mer så kommer vinsten också bli mycket högre och du får en större beskattning.Om du väljer att köpa fastigheten (högre än halva taxeringsvärdet) så vinstbeskattas din pappa och du får vid en framtida försäljning tillgodoräkna dig den omkostnad du hade vid köpet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skatt vid överlåtelse av fastighet pga arv

2017-08-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |min syster och jag ärvde ett sommar hus 1981 efter vår mor, hur blir skatten för mig om min syster köper ut mig?
Nathalie Byström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du och din syster har fått fastigheten genom arv, kommer ni att inträda i arvlåtarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att ni även har "ärvt" anskaffningsvärdet med mera, och du exempelvis har ärvt 1/2 fastigheten betyder det att du ärver 1/2 av anskaffningsvärdet.Det som är avgörande är alltså vad fastigheten är anskaffad för och när fastigheten anskaffades av din mor. Detta kan du enkelt kontrollera genom att ringa eller maila inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet och ange fastighetsbeteckningen eller adress.När skatten skall beräknas, får du enligt 44 kap. 13-14 §§ Inkomstskattelagen från intäkten dra kostnader i samband med försäljningen samt anskaffningsvärde och utgifter för t.ex. renovering (förbättringsutgifter). Det kan naturligtvis vara svårt att veta något om förbättringsutgifter om det är en gammal fastighet. Detta vet jag inget om, men om du har något som styrker åtminstone vissa förbättringsutgifter går dessa att dra av. Vanliga reparationer är inte förbättringsutgifter eftersom de inte "höjer standarden". Det belopp som fås fram efter att man har dragit av anskaffningsvärdet och det andra är det belopp man beräknar skatten på. Detta beskattas som inkomst av kapital (22%)Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2724.htmlJag hoppas att du har fått svar på din fråga.Lycka till!Med vänlig hälsning

Får jag dra av renoveringskostnader vid en försäljning av min bostadsrätt?

2017-07-17 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Ska jag spara kvitton som är för hyra av släpvagn om jag vill sälja min bostadsrätt? Släpvagnen användes för att forsla bort gammalt virke och isolering vid inredning av råvinden.
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SlutsatsMitt råd är att du sparar kvittot i minst fem år för att vid en eventuell försäljning dra av kostnaden, förutsatt att renoveringen höjde standarden på din bostadsrätt. En kort beskriving av reglernaVid en försäljning av en bostadsrätt så får du dra av kostnader som du har haft för att förbättra lägenheten. För att få dra av kostnaden så ska du ha haft sammanlagda förbättringsutgifter till ett värde av 5000 kr under det kalenderår som du renoverade råvinden. Det krävs även att du har höjt standarden på lägenheten för att du ska ha rätt att dra av kostanden vid försäljningen. om du exempelvis målade om i lägenheten då du köpte den och sen målar om igen inför försäljningen så får du inte dra av kostnaden för den andra ommålningen. Detta eftersom den då inte har förbättrat bostaden jämfört med då du köpte den (Inkomstskattelagen 46 kapitlet 9§ och 8§)Du får endast räkna med förbättringsutgifter som du har haft inom en femårsperiod fram till försäljningsdatumet, efter fem år får du alltså inte längre dra av den eventuella förbättringskostnaden som du har haft (Inkomstskattelagen 46 kapitel 10§).I ditt fallSläpvagen som du har hyrt kan du räkna in i förbättringskostnaden om inredingen av råvinden kan anses som en förbättringsutgift, det är väldigt svårt för mig att göra den bedömningen med utgång i vad du beskriver i frågan. Men om du har gjort en åtgärd som har förbättrar standarden på din lägenhet så ska du spara kvittot för att på ett säkert sätt kunna bevisa att du har haft kostnader för förbättringen. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.MVH

Hur beräknas skatten vid försäljning av en fastighet som någon fått i gåva?

2017-06-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Mina svärföräldrar har en fastighet, som de vårdat ömt i många år. Det finns inga skulder på huset.Nu vill de ge bort fastigheten till sonen. Jag har förstått att om det blir en gåva att sonen då blir den som går in i den "skattemässiga situationen".Om han beslutar sig för att sälja fastigheten, hur räknas skatterna då`Vi ponerar att försäljningsvärdet är 3 miljoner. Utgår man från taxeringsvärdet för att räkna ut reavinsten?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om hur skatt beräknas vid en försäljning av fastigheten finns i inkomstskattelagen, den hittar ni här. Hur beräknas skatten vid en fastighetsförsäljning? När en fastighet säljs ska kapitalvinsten som uppstår som en följd av försäljningen beskattas. Kapitalvinsten består av pengarna från försäljningen minus försäljningskostnader (exempelvis mäklararvoden i samband med försäljningen) och det så kallade omkostnadsbeloppet.Omkostnadsbeloppet är det belopp som ursprungligen betalades för fastigheten då föräldrarna köpte den och de förbättringsutgifter som uppstått vid eventuella renoveringar etc. av fastigheten. Detta framgår av Inkomstskattelagens 44 kap. 13§ och 14§. Om svärföräldrarna köpte fastigheten för exempelvis 500 000 kr och har låtit bygga ut fastigheten till en kostnad av 100 000 kr så blir fastighetens omkostnadsbelopp totalt 600 000 kr (500 000 + 100 00). Om svärföräldrarna ger bort fastigheten i gåva till deras son så tar sonen över föräldrarnas omkostnadsbelopp. När sonen tar över föräldrarnas omkostnadsbelopp på detta sättet brukar man, mycket riktigt, säga att sonen hamnar i samma skattemässiga situation som föräldrarna. Det beror på att samma omkostnadsbelopp som hade använts i uträkningen av föräldrarnas kapitalvinst nu även används för att räkna ut sonens kapitalvinst. Uträkningen av sonens kapitalvinst kan illustreras genom ett enkelt exempel. Svärföräldrarnas omkostnadsbelopp är 600 000 kr i enlighet med exemplet ovan. Sonen säljer fastigheten för 3 000 000 kr. I samband med försäljningen anlitar sonen en mäklare som han betalar 10 000 kr till. Sonens kapitalvinst blir därmed totalt 2 390 000 kr (3 000 000 – 600 i omkostnadsbelopp – 10 000 i mäklarkostnader = 2 390 000 kr). Det är denna kapitalvinst som sonen sedan ska betala skatt på. Utgår man från taxeringsvärdet för att räkna ut reavinsten? I skattesammanhang används vanligtvis ordet kapitalvinst istället för reavinst som egentligen är en redovisningsterm. Vid beräkningen av kapitalvinsten utgår man inte från en fastighets taxeringsvärde utan ifrån vinsten vid försäljningen minskat med omkostnadsbeloppet och eventuella försäljningskostnader.Hoppas att detta besvarade dina frågor. Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Hur beräknas realisationsvinsten för fastighet? Vad får jag göra avdrag för?

2017-05-29 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Föräldrarnas sommarhus skrevs över på mig 2015 då det ändå var jag som stod för underhåll och var enda arvinge. Jag har nu sålt fastigheten och undrar vilka avdrag jag kan göra för att få ner skatten.Föräldrarna köpte huset för 85.000 sek år 1984. De hyrde först i 15 år. Mycket pengar gick till förbättringar så som borrat för eget vatten, indragning av el och vatten i alla uthus, wc och badrum i huset, mm mm.Huset såldes för 1,3 milj
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på lawline med din frånSammanfattat svar:Du får göra avdrag för mäklararvode, föräldrarnas anskaffningsutgift på 85 000 kr samt alla förbättringsutgifter som kostat mer än 5000 kr. (Just vilka avdrag som kan bli aktuella för dig beskrivs mer nedan och hänvisas även till skatteverkets hemsida).Enligt en lite påhittad beräkning med 40 000 kr i mäklararvode och ungefär 300 000 kr i förbättrande utgifter så får du en skattekostnad på 192 500 kr. Den är dock helt beroende på vilka förbättrande utgifter som funnits och därför kan den antingen öka eller sjunka beroende på kostanderna du och dina föräldrar haft för förbättring. Utredning:Det är inkomstskattelagen som innehåller reglerna som besvarar din fråga. Först och främst är det så att arv och gåva är skattefria. Men det kanske du redan känner till eftersom du inte behövde betala skatt när huset skrevs över på dig. IL 8:2.Effekten av det är vad som skatterättsligt kallas för kontinuitetsprincipen. (IL 44:21 länken är lite konstig för § 21 har hamnat mitt i § 20). Kontinuitetsprincipen innebär helt enkelt att den som får en gåva eller ett arv inträder i samma position skattemässigt som gåvogivaren eller den avlidne hade. Beräkningen:För kapitalintäkter som försäljning av en fastighet innebär så räknar man ut kapitalvinsten genom att ta försäljningsintäkten minus eventuella avdragsgilla kostnader.Avdragsgilla kostnader är exempelvis mäklararvode, förbättrande utgifter, reparationer och ursprungligt anskaffningskostnad.Man startar alltså beräkningen genom att ta det belopp ni får in från försäljningen, för att sedan dra av olika kostnader man haft för att få försäljningsintäkten. IL 44:13.Anskaffningskostnaden:Anskaffningskostnaden du kommer ha för huset är den som er förälder hade. Dvs, det som dina föräldrar en gång i tiden har betalat för byggnaden. Om även er förälder har fått huset av någon annan, ja då ska ni använda det pris som den personen betalade, och så kan det egentligen gå ganska många led. Det här får ni alltså lista ut själva. I det här fallet är alltså anskaffningskostnaden 85 000 kr. Mäklararvode:Avgifter som ni har för att sälja fastigheten, exempelvis annonsering eller mäklararvode får ni dra av från kapitalvinsten. Det framgår inte om du hade mäklare eller annonserade, men om du gjorde det är den kostnaden också avdragsgill.Förbättringsutgifter och liknande:Man får dra av förbättringsutgifter man gjort på en fastighet. Här gäller det alltså kostnader man lagt ner för att göra fastigheten bättre. Ett exempel är exempelvis att man byggt ett garage, dragit in vatten och el, byggt ut eller helt enkelt höjt standarden mycket. Att laga ett trasigt fönster är inte en förbättring, det är en reparation. Men att exempelvis byta ut 1-glasfönster till 3-glasfönster eller liknande är en förbättring eftersom man helt enkelt förbättrar huset energimässigt. Det krävs att förbättringen kostar mer än 5000 för att få räknas med. Du verkar ha en hel del att räkna med här och du behöver helt enkelt ta reda på hur mycket dina föräldrar betlat för de förbättrande åtgärderna eftersom du inte ska behöva betala skatt för de kostnaderna.Det här kan vara lite småklurigt och skatteverket har skrivit ganska pedagogiskt om det, därför kan jag hänvisa dit istället. Skulle det ha byggts mycket på huset kan du alltså kolla här för att få det förklarat mer utförligt. Du får dra av även kostnader dina föräldrar haft, det ingår på sätt och vis i anskaffningskostnaden. Om du har uppskovsbelopp sedan tidigare:Det förändrar beräkningen lite och då får man kika hos skatteverket, jag bryr mig inte om att gå in på det här eftersom det inte framgår om du har det. Vad blir då formeln för beräkningen för dig och vad slutar det hela med?Fastigheten såldes för 1 300 000 kr och anskaffningsutgiften är 85 000 kr. Då blir resultatet ungefär såhär:+ 1 300 000 kr från fastighetsförsäljningen.- 85 000 kr för köpet av fastigheten.- 40 000 kr i mäklararvode (Jag bara hittar på här).- 300 000 kr i förbättringsutgifter (Jag har ingen aning men du får välja rätt siffra här själv).+ eventuellt uppskovsbelopp du har liggande.= 875 000 kr i kapitalvinst.Totalt anses du alltså skattemässigt ha tjänat 875 000 kr på försäljningen enligt mitt exempel.När det gäller försäljning av fastigheter så sker det en kvotering av det belopp man betalar skatt på. Skatten är 30 % på kapitalinkomster som denna. Men för just fastigheter så betraktar man inte hela beloppet ovan som skattepliktig vinst. Som framgår av IL 45:33 så betalar man bara skatt för tjugotvå trettiondelar. Här innebär det alltså att (875 000 kr/30 x 22) = 641 666 krDet är alltså det sistnämnda beloppet, 641 666 som är den inkomst av försäljningen som man betalar skatt på. Den beskattas med 30 % och det du ska betala i skatt blir då 192 500 kr ungefär. Din kapitalvinst blir alltså ganska hög beroende på att anskaffningsutgiften för fastigheten är väldigt låg. Ju mer avdrag som kan göras för förbättringsutgifter, ju lägre skatt för dig. Du har inte möjlighet till nytt uppskov vid den här försäljningen om du inte köper en ny bostad. IL 47:2.Lycka till med beräkningen och lämna gärna ett betyg på denna rådgivningen!Mer hjälp?Skulle du behöva hjälp med rådgivning gällande något mer så kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå, du kan kontakta mig via Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.Med vänliga hälsningar,