Bråk mellan grannkatter.

2020-03-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!! Vår katt bråkar med grannkatten, hur gör vi i fråga?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 1 § i lagen om tillsyn över hundar och katter är du som kattägare skyldig att ha koll samt sköta din katt på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter. Om du som kattägare kan anses ha brustit i detta - och således kan anses vara vårdslös - finns det en möjlighet för den andra kattens ägare att rikta en skadeståndstalan mot dig enligt 2 kap, 1 § skadeståndslagen. Jag vill här betona att det är upp till din granne att bevisa att du har varit vårdslös genom att inte ha tillräcklig koll på din katt, vilket enligt min mening kan bli svårt. Men för att det hela inte ska behöva sluta i en skadeståndstalan råder jag dig till att ta kontakt med din granne för att försöka lösa situationen på ett så vänskapligt sätt som möjligt. Går inte detta så vet jag dessvärre inte hur man bör gå vidare i frågan. Vänligen,

Tillsyn över katter

2020-01-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vår granne har vänt sig till kommunen och klagat på våra katter att de bajsar och kissar på hans tomt.Vi bor 8 km utanför x och vårt område räknas som landsbygd. Vad säger lagen?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om tillsyn av katter. Regler kring detta finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Både katter och hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter för andra (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Den som har hand om en katt har därför skyldighet att sköta katten samt se till så att katten inte orsakar skador eller avsevärda problem för omgivningen. Lagen innehåller dock inga specifika regler kring hur denna tillsyn ska gå till. Det finns heller inget straffansvar för brott mot denna bestämmelse och polisen kan inte göra något för att tvinga en kattägare att visa sådan tillsyn som krävs. Om någon anser att en ägare inte har vidhållit sitt ansvar och skött den tillsyn över katten som krävs kan personen istället försöka kräva skadestånd av kattägaren i enlighet med skadeståndslagen (SkL). Det krävs då att en skada ska ha orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet för att skadestånd ska bli aktuellt ( 2 kap. 1 § SkL). Denna vårdslöshet kan bestå av antingen en positiv handling eller en underlåtenhet att göra på ett visst sätt som lagen föreskriver att du ska göra.Lagen om tillsyn över hundar och katter innehåller mycket fler och specifika bestämmelser när det gäller tillsyn över hundar jämfört med regleringen över katter. Strikt ansvar, det vill säga att ägaren alltid har ansvar för vad djuret har orsakat för skada oavsett anledningen till skadan, gäller endast för hundar och inte för katter. Det är därför mycket svårare att ställa en kattägare till svars för en skada som dennes katt har orsakat än det är för en hundägare att ställas till svars för en skada som dennes hund har orsakat. Även djurskyddslagen innehåller bestämmelser rörande tillsyn över djur och kräver att djur ska ges tillräcklig tillsyn ( 2 kap. 4 § djurskyddslagen). Tillräcklig tillsyn över katter är tillsyn över dem två gånger per dag. Sådan tillsyn kan vara att se till att de har mat och vatten samt se till så att de mår bra och inte har blivit sjuka. Om det finns skäl att anta att en katt är övergiven eller förvildad får den dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne (21 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Inom tätbebyggt område krävs tillstånd av Polismyndigheten för att göra detta, annars inte.Sammanfattningsvis är det alltså mycket svårt att ställa en kattägare till svars för bristande tillsyn över sin katt. Det är dock alltid viktigt att utöva tillsyn över sina katter samt se till så att de inte kan misstas för att vara övergivna eller förvildade.Hoppas att detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hundägare

2020-01-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Min grannes hundar springer ut i gatan när jag kör förbi med bilen vilket jag måste för att komma hem. Jag kör i 20km/h men de går ändå fort när de kommer rätt ut och jag får bromsa hårt, en gång jagad de även efter mig in i skärmtaket. Får de vara så?Samma grannes hundar accepterar heller inte mina hundar så när jag är ute på min tomt med mina hundar så rusar de varje dag morrande och skällandes mot staketet och jag är rädd att hans rottweiler flyger över en dag. Får det vara så, vad kan jag göra? Och om hans hund kommer in på min tomt och de slåss vems fel är det om min hund försvarar mig/tomten? Jag är väldigt tryckt och rädd för detta. Jag vill absolut inte att mina hundar blir skadade. Mina hundar vet gränserna och bryr sig inte om vad som händer utanför tomten men de spänner sig såklart alltid när grannens hundar kommer farande mot staketet o de känner ju att jag blir rädd med. Tacksam för svar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det absolut bästa är såklart att försöka komma överens med grannen. Det framgår inte av din fråga huruvida du försökt och misslyckats men den här typen av privata förhållanden kan ofta vara svåra för det allmänna att lägga sig i. Det man ska behålla i åtanke medan vi fortsätter svaret nedan är att hundägare har ett strikt ansvar. Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar ska hundarna enligt 1 § hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter. Det finns ju många risker i det du beskriver och jag ska försöka besvara de tre största jag ser. Om hundarna skadas då du kör bilenSkulle hundarna skadas på något sätt för att de springer ut och du inte hinner stanna så åligger den risken ägaren och det är din granne som kommer att få stå för kostnaderna själv. Om hundarna skadar dig eller dina tillhörigheter Om hundarna orsakar skada på dig, kläder eller kanske till och med på bilen för att du måste bromsa eller blir skrämd och kör ner i diket, vad vet jag så är grannen enligt lagen om tillsyn över katter och hundar 19 § skyldig att ersätta de kostnader som uppkommer på grund av att hundarna orsakat skada som ett resultat av bristen på tillsyn över dem! Om hundarna skadar dina hundar Skulle hundarna ta sig över staketet eller attackera dina hundar på något sätt och orsaka skada så är även här enligt 19 § grannen ersättningsskyldig för veterinärkostnader och annat som kan uppkomma. Dessvärre är det även så att du själv kan komma att bli ersättningsskyldig för skada som dina hundar gör på grannens hundar även om de bara försöker försvara sig själva. Det är ofta detta som kan skapa problem för hundägare i och med det strikta ansvaret! Om en liten hund skulle få för sig att ställa till bråk och en större hund skulle få för sig att sätta den lilla på plats och därmed orsakar skada så blir ägaren till den större hunden ändå skyldig att ersätta skadan på den mindre hunden oavsett vem som startade bråket. Detta kan av nästan alla hundägare kännas enormt orättvist men det är en följd av det strikta ansvaret som lagen föreskriver. Det är därför viktigt att man kommer till en överenskommelse innan något allvarlig händer för endera parten! LösningBåde jagandet av bilen när du kör och att hundarna jagar dig på ett sätt som du beskriver låter otroligt obehagligt och något som definitivt kan klassas som en avsevärd olägenhet. Var befinner sig ägarna i dessa skeenden? Är de medvetna om vad som pågår och hur hundarna beter sig? Försöker de kalla tillbaka dem? Om en ägare brister i sin tillsyn så kan länsstyrelsen enligt 8 § meddela förelägganden och förbud för att komma tillrätta med problemet. Hjälper inte det så kan länsstyrelsen enligt 11 § omhänderta hunden med hjälp av polismyndigheten. Så, om jag vore du skulle jag börja dokumentera allt som händer. Börja filma och fota händelser, se till att få vittnen så gott det går till händelserna så du kan styrka din historia. Försök såklart att prata med grannen, förhoppningsvis kan du förklara dina känslor och hitta ett sätt som fungerar för er båda, men fortsätt dokumentera. Bara för att man kommer överens om något betyder inte det att den andra parten kommer hålla sig till det. Hjälper inte något av detta så gör en polisanmälan! Hoppas du fått svar på din fråga och ett stort lycka till!

Vad händer om en hund biter en annan hund?

2019-12-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om båda hundarna är lösa intill sina ägare och en blir biten.Vad gäller?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det handlar om två olika hundägare, varav ena hunden biter den andra hunden.För att få svar på det här behöver vi titta i lagen om tillsyn över hundar och katter. I 19 § framgår det att hundägare har vad som kallas ett strikt ansvar för sin hund. Det betyder att hundägaren ansvarar för alla skador som dennes hund orsakar, även om det inte är ägarens fel.I ditt scenario hade alltså detsamma gällt vare sig hundarna var kopplade eller inte. Om den ena hunden har blivit biten och fått någon form av skada, så blir hundägaren till den hund som bet skadeståndsskyldig.Hoppas du känner att du fått svar på det du ville veta!Med vänliga hälsningar,

Vad har en hundägare för ansvar om dennes hund biter någon?

2020-02-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min hund bet en person i låren, vederbörande fick blåmärke utan att blöda, men blev hysterisk.Jag gav mitt nummer och sa att jag kan står för sjukhus räkningen.Det var när jag och min hund( jack russell) var på väg ut från porten, mitt framför porten står två personen med ansiktet mot porten, d verkar som om inte vet koden till porten, jag öppnade porten, den ena klev att vänster och den andra klev åt höger om mig, men vi fick inte mycket med utrymme mellan dessa två personerna, jag betämde ändå för att fortsätta ut med hunden på min högrasida, jag tog fyra fem steg och stannade upp för att kolla efter min fru som är bakom mig, då hoppade min hund och nafsa personen vänster om mig.Vad kan d blir för påföljd för mig och min hund?Tack på förhand/Mana
Nora Tengnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att säga att jag inte kan ge ett garanterat svar så här över internet på vad som kommer hända i just din situation, men jag vill gärna förklara vad det är som gäller i situationer som den du beskriver. Allmänna regler om skadestånd finns i skadeståndslagen. En kroppslig skada räknas som personskada, och skadestånd för sådana skador regleras i 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Ett exempel på en kostnad som då ska ersättas är sjukvårdskostnader precis som du skriver i din fråga. Om det visar sig att den skadelidande medverkade till skadan (alltså att personen som blev biten av din hund kan anses ha bidragit till skadan själv) kan skadeståndet jämkas. Sådan jämkning finns reglerad i 6 kap. 1 § skadeståndslagen. En hundägares ansvar regleras i en särskild lag som heter lag om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § i den lagen ska ägaren ersätta en eventuell skada som dennes hund orsakar oavsett hur skadan uppstod. Om det visar sig att det var personen som blev biten som orsakade skadan kan hundägaren sedan ha rätt att få tillbaka det denne betalat. Sammanfattningsvis kan du som hundägare vara tvungen att betala skadestånd till personen som blev biten. För mer juridisk hjälp kan jag rekommendera att ta kontakt med Lawline via telefon, du kan då få ytterligare och mer detaljerad rådgivning i ditt ärende. Jag hoppas att jag i alla fall kunde förklara lite om hur reglerna ser ut på området. Stort lycka till. Vänligen,

Blir hundägaren skadeståndsskyldig om hunden blir påkörd av en bil?

2020-01-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om man har hund i koppel och den blir påkörd av en bil, kan jag som hundägare bli skadeståndsskyldig då?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Kan du bli skadeståndsansvarig ifall din hund bli påkörd av en bil?Ditt ansvar som hundägareSom hundägare har man ett ansvar för hunden och reglerna kring ansvar vid skador regleras i lag om tillsyn över hundar och katter. En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren, även om hen inte har vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att man som hundägare har ett så kallat strikt ansvar, man blir skadeståndsskyldig även om man själv inte orsakat skadan. Det spelar alltså ingen roll om du har hunden kopplad eller inte.Bilistens ansvarReglerna kring bilisters ansvar vid olyckor regleras i trafikskadelagen (TSL). Av den framgår att om det uppstår sakskada till följd av trafik med motordrivet fordon så ska det utgå trafikskadeersättning från det fordonets trafikförsäkring (11 § TSL). Hundar ses i lagens mening som saker, varför de omfattas här. Eftersom trafikskadeersättningen ska utgå så gäller även här ett strikt ansvar vilket innebär att det ska utgå även om bilisten orsakat olyckan eller inte. Vad gäller när strikt ansvar möter strikt ansvar?När både parterna har ett strikt ansvar gör man en skälighetsbedömning för att vad som är skäligt att respektive part betalar. Ofta leder detta till en hälftenavdelning av ansvaret ifall två parter är berörda. Men om utredningen visar att ena parten varit mer ansvarig till olyckan så kan skadeståndet jämkas så att den personen behöver betala för större del av ansvaret. Det är oftast försäkringsbolagen som gör upp om detta sinsemellan. Eftersom det av din fråga inte framgår några detaljer kring en eventuell olycka kan jag inte göra någon bedömning utan jag har beskrivit generellt vad som gäller.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem ansvarar om en hund biter någon?

2019-12-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min 17 år gamla dotter tar hand om en hund, vem är ansvarig om hunden biter någon??
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Med innehavare avses den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta skadeståndsansvaret kan drabba exempelvis en fodervärd eller den som har hand om en hund i ett s.k. hunddagis.Om hunden orsakar en skada medan din dotter tar hand om den ska hon alltså ersätta skadan, även om hon inte vållat skadan.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilket ansvar har en hundägare?

2019-12-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Har en liten blandras på 13 år, i lördags blev jag sjuk och blev förd med ambulans till sjukhus.Grannen passade min lille lurv och efter en stund kom ett par andra grannar och ringde på dörren och gick in i min lägenhet, hon som passade min vovve sa till dom att dom skulle låta bli honom vara för att han blev och var stressad pga att jag åkte iväg.Mannen strutade i vad hundvakten sa och började känna på vovvens päls varav vovven gjorde ett utfall och naffsade i mannens ben, det gick inte hål i huden och han blev inte skadad.Nu vill grannarna att jag ska avliva min hund (dom säger att han inte är frisk för såhär gör inte en frisk hund) Dom tror också att han kommer att bita dom om vi träffas på i trapphuset, han har aldrig bitit någon där utan kan säga ifrån med att morra osv när han blir trängd dock aldrig i trapphuset.+ Jag tycker inte att dom hade i min lägenhet att göra.Har grannarna rätt i att bestämma om att jag ska avliva min hund?
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att direkt ge dig ett kort svar: Nej, dina grannar ha ingen rätt att bestämma om vad som händer med din hund.Hundägarens ansvar för hundenSom hundägare har du ett så kallat strikt ansvar för din hund, vilket regleras i Lag om tillsyn över hundar och katter (19 §). Med detta sagt ansvarar du som ägare till hunden för alla skador som en hund kan orsaka. Skulle din hund alltså förstöra något, exempelvis din grannes byxor, kan du bli skadeståndsansvarig och alltså behöva ersätta byxorna. I många fall har man en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring, som eventuellt kan täcka sådana skadeståndsbelopp. Skadeståndet kan också jämkas - det vill säga sättas ned i belopp - om den skadelidande medverkat till skadan, genom att exempelvis reta upp din hund eller liknande (Skadeståndslagen 6 kap. 1 §).Vad kan dina grannar göra?Dina grannar har ingen som helst rätt att bestämma över din hund, eftersom det är du som är ägaren. Om din granne som blev biten känner att det var en allvarlig skada, så kan han anmäla detta till polisen. Detta kommer dock inte betyda att du måste avliva din hund, då det ska väldigt mycket till innan något sådant beslutas. Polisen kan omhänderta en hund som allvarligt har skadat någon, alternativt om de har fått in många anmälningar avseende samma hund och du som hundägare inte vidtagit tillräckliga åtgärder.Utifrån din fråga, dvs. att din granne inte verkar ha lidit någon större skada, att grannen själv valde att röra hunden trots att hundvakten sa emot, att grannen utan lov gick in i din lägenhet, samt att din hund aldrig bitit någon förut, så är det mycket osannolikt att polisen skulle - vid en eventuell polisanmälan - utreda detta vidare. Du behöver därför inte oroa dig om vad dina grannar säger.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att kommentera här nedan så besvarar jag din kommentar så snart jag kan.Vänligen,