Hundägares ansvar

FRÅGA
Grannens hund var lös och hoppade upp på min fru så hon föll omkull och bröt lårbenet .vad gäller
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar att din fru blivit utsatt för detta och hoppas hon mår bättre nu. Jag kommer nedan förklara situationen juridiskt och klargöra dina rättigheter. Din fråga rör en hundägares ansvar för skador som hunden orsakar och rätten till ersättning. Detta är reglerat i lagen om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen.

Hundägare har ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar

En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som orsakas av hunden (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren blir skadeståndsskyldig trots att skadan uppkommit utan vållande (oaktsamhet). Ägaren kommer därför hållas ansvarig för skadan oavsett om hunden varit kopplad eller inte, det vill säga oberoende av ägarens försiktighet.

Vad kan din fru få ersättning för?

Nu när jag klargjort att skadeståndsskyldighet föreligger återstår frågan om vad din fru kan få ersättning för. Vi får nu vända oss till skadeståndslagen, fortsättningsvis SkL, som reglerar denna fråga. I detta fall rör det sig om en personskada och ersättning för sådan skada omfattar följande (5 kap. 1 § stycke 1 SkL):

- sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

- inkomstförlust,

- fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Beroende på skadan och dess omfattning kommer din fru bli ekonomiskt ersatt. Vad gäller skadestånd för den sista punkten avgörs beloppet enligt schabloner. Du nämner inte någon närmare information eller vilka kostnader din fru haft till följd av skadan men förmodligen finns rätt till ersättning för flera av dessa punkter.

Vad får det för konsekvenser om hundägaren brister i sin tillsyn av hunden?

Du nämnde att hunden var lös när den hoppade på din fru. Det som gäller är att hundar ska hållas under kontroll och skötas på ett lämpligt sätt i förhållande till deras natur och övriga omständigheter för att förebygga att de orsakar skador (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Något absolut krav på att hundar ska vara kopplade finns däremot inte. Att hunden var lös vid skadan som din fru orsakades innebär dock mycket troligt bristande tillsyn av hunden ifråga. Länsstyrelsen kan meddela ett föreläggande och förbud om hunden ökar risken för skador eller avsevärda olägenheter på grund av brist i tillsyn (8 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Vad innebär detta för din fru?

Det din fru kommer behöva göra är att framställa ett skadeståndskrav och lämna detta till hundägaren. Där anger hon på vilka grunder hon kräver ersättning och infogar kvitton eller liknande dokument som stöd för kraven. Skulle hundägaren inte gå med på skadeståndskravet eller det inte uppkommer någon överenskommelse kan din fru stämma hundägaren på skadeståndet i domstol. Detta kan dock bli en kostsam och utdragen process så försök lösa det med hundägaren i första hand. Utöver detta kan ni kontakta länsstyrelsen om ni anser att hunden innebär en risk för skada i framtiden.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?