skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat

FRÅGA
Vår grannes katt har regelbundet gått in i vårt hus och vi har påpekat detta för ägaren. Nu slank den in utan vår kännedom när min man var ensam hemma och stänger dörren för att ta en dusch. När han kommer ut 5 min senare blir katten rädd och löper amok för att den inte hittar ut och klöser på dörrar och lister så att det blir visuella skador och en stol som bara är ett par veckor gammal får klädseln sönderriven. Grannen som äger katten har sett bilderna från vår övervakningskamera när katten går in, men säger att hon inte är skadeståndsskyldig för stolen då hon har GPS på sin katt, stämmer det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan få ersättning för skadorna som er grannes katt orsakat era möbler.

Ansvar för kattägare regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det framgår av lagen att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som förebygger att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter (1§ lag om tillsyn över hundar och katter). Till skillnad från hundägare har dock inte kattägare samma strikta ansvar för skador som de orsakar (19§ samma lag). Istället gäller generella skadeståndsrättsliga principer.

Ansvarig för era skador?

Enligt skadeståndslagen är utgångspunkten att man är skadeståndsskyldig för personskada och sakskada man orsakat genom egen vårdslöshet (2 kap. 1§ skadeståndslagen (SkL). Då ni har påpekat för grannarna att katten upprepade gånger gått in i ert hus, har grannarna i sådana fall underlåtit att upprätthålla sin lagstadgade tillsynsplikt över katten. Detta kan anses vara vårdslöst. Det måste dock föreligga så kallad adekvat kausalitet, alltså ett orsakssamband mellan grannarnas bristande tillsyn och skadan som uppstått. I detta fall är det ganska uppenbart att skadorna som ni fått i ert hem, inte hade uppstått om grannarna hade haft koll och hindrat sin katt från att gå in i ert hem. Även om skadorna inte hade uppstått om ni hade haft dörren stängd, eller om din man inte hade skrämt katten, kan grannarna ändå anses vårdslösa då det kan räcka att de brustit i sin tillsyn.

Det är dock ni som har bevisbörda för att grannarna varit vårdslösa.

Vad kan ni få ersättning för?

Skadorna ni fått på dörrar, lister och på stolen är sakskador och ni kan då få ersättning för sakens värde (marknadsvärde), reparationskostnad eller annan kostnad som följer av skadan (5 kap. 7§ SkL).

I ert fall

Så som jag tolkar det har grannarna försökt förebygga skadan genom att sätta ett GPS halsband på katten, kanske dels för att ha koll på katten bättre, dels för att kunna veta och bevisa var katten har varit. Det talar förvisso till grannarnas fördel, då det generellt är svårt att förebygga skada som ens katt kan orsaka. Dock har grannarna känt till problemet och haft insikt i risken för att katten kunde smita in i ert hus och orsaka skada. Det är förvisso inte så omfattande skador som uppstått, och grannarna kan anses ha försökt förebygga skadan genom GPS halsbandet. Men då det finns en lag som säger att kattägare ska utöva tillräcklig tillsyn över sina katter så att de inte orsakar skada och olägenhet, skulle jag säga att det sannolikt att de kan anses vårdslösa och att ni kan få ersättning för de skadorna. Det är dock en bedömning som måste göras i det enskilda fallet.

Det är dock ni som ska bevisa att katten skadat era möbler, och att grannarna varit vårdslösa i sin tillsyn över katten, så spara bevis i form av videoövervakningen, textmeddelanden mellan er och grannarna och liknande.

Jag rekommenderar att ni försöker lösa detta med era grannar själv i stället för att gå direkt till domstol. Om det inte går rekommenderar jag er att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ärendet, eller annan advokat som kan hjälpa er driva frågan i domstol.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i er fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (442)
2021-03-04 Vad händer om min katt skadar en hund?
2021-02-25 Är en hundägare skadeståndsskyldig för skador som en kopplad hund har orsakat på en annan hund?
2021-02-21 Är jag ansvarig om min hund biter tillbaka när den attackeras?
2021-01-31 Krav på hundägare när hunden rastas

Alla besvarade frågor (89907)