Skadeståndsansvar hos en statligt anställd

2017-10-23 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |HejHar en fråga runt ett misstag jag gjort på mitt jobb.Jag är statligt anställd och jobbar med klienter som behöver aktiveras.Vi höll på med målning och jag tyckte att en tavla vi hade på väggen visandes ett fotografi kunde användas till våran aktivitet.Fotot hade hängt där många år.Jag plockade ner fotot, rev av själva fotografiet och gjorde en målning av tavlan.Det visade sig efter någon dag när det frågades var tavlan var att det var en känd konstnärs foto värt 75.000 kr.Fotot har alltså hängt i ett personalutrymme helt öppet och ingen har informerat någon i personalen om dess värde.Tavlan ägs av en förening som hängt upp den på arbetsplatsen.Nu krävs jag på se 75.000 i ersättning för att jag förstört tavlan.Är det rimligt och möjligt att jag måste ersätta de 75.000 när varken jag eller nån av de andra anställda förstått eller blivit informerade om värdet på fotografiet?Min hemförsäkring täcker tydligen inte saker som händer på mitt jobb.Är det rimligt att ett foto värt 75.000 hänger på arbetsplatsen utan Försäkring?Är orolig för vad som kommer hända och vore tacksam för ett svar.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du är anställd hos en kommun (i vart fall statligt) och arbetar med människor som ni utför olika aktiviteter med, samt att dina arbetsuppgifter inte uteslutande innefattar målningsarbeten utan diverse fritidsaktiviteter. Det kan också konstateras att du har orsakat en omfattande sakskada.Utgångspunkten enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Denna regel ger uttryck för att det åtminstone krävs en s.k. culpös handling för att du som skadevållande ska hållas ansvarig för skadan. Huruvida du var culpös eller inte kan bedömas utifrån bl.a. handlingsregler som din arbetsgivare har angett eller utifrån en fri culpabedömning. Du har dessvärre utfört handlingen med fullt uppsåt ("med flit"), med undantaget att du inte insåg skadans storlek (observera att du var medveten om att du skulle ha orsakat en skada i vart fall, om än liten). Detta ger bedömningen att du har varit culpös och är då enligt huvudregeln ansvarig för skadan du orsakat.Staten/kommunen har dock i egenskap av arbetsgivare ett s.k. principalansvar för de sakskador som en arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Händelsen skedde utan tvekan i tjänst, eftersom det var under arbetstid och skedde i arbetslokalen, samt låg inom dina arbetsuppgifter (även om ditt agerande var försumligt). Principalansvaret innebär att du som arbetstagare inte ansvarar för skadan, utan ansvaret åläggs istället din arbetsgivare, dvs. kommunen. Alltså ska kommunen stå för skadan.Det finns ett undantag till denna regel enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Du som arbetstagare ansvarar för skadan ifall synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Paragrafen används dock sällan, eftersom "synnerliga skäl" är ett mycket högt krav. Du är förmodligen inte heller ansvarig enligt denna regel.Sammanfattningsvis kan jag inte se att du är skadeståndsskyldig för skadan. Observera däremot att det kan finnas vissa arbetsrättsliga konsekvenser, som att du tilldelas en varning eller liknande. Det bör sannolikt inte heller finnas något i avtalet mellan dig och kommunen som föranleder skadeståndsansvar.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Arbetsskadeersättning för kläm- och brännskador

2017-10-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Min pojkvän, 20 år gammal, var med om en arbetsplatsolycka i en gruva som innebar att han fick klämskador samt 3e gradens brännskador på båda händerna. Vilka långsiktiga men han kommer få har inte kunnat fastställas ännu men jag skulle ändå vilja höra hur det ser ut med skadestånd. Är det en fråga man själv måste driva eller sköts det av tex arbetsgivaren? Hur ser hans möjligheter ut till skadestånd och var ska vi vända oss? Till en början är han sjukskriven tills vidare och klarar ingenting utan assistans då båda händerna är stora bandagepaket. Detta medför att jag och hans mor turas om att ta ledigt från jobbet för att hjälpa honom med allt ifrån toalettbesök till mat, påklädning och sms-skrivning. Vänlig hälsning A
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ett antal alternativa tillvägagångssätt som en arbetstagare kan nyttja vid arbetsskada (Se 39 kap. 3 § för arbetsskadebegreppet). Din pojkvän ska oavsett först och främst anmäla skadan till arbetsgivaren (42 kap. 7 § socialförsäkringsbalken 'SFB'). Arbetsgivaren ska omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket (42 kap. 10 § SFB. Han får sedan ansöka om arbetsskadeersättning från Försäkringskassan.Om han är medlem i facket så bör han, istället för att ansöka om arbetsskadeersättning, först kontakta dem för att få hjälp med att söka ersättning för skadorna. Ett av de tre första avtalsbaserade trygghetsförsäkringarna hos LO kom till runt 1971 gällde just gruvarbete. Det var en förstärkt trygghetsförsäkring som innebär att den som drabbades skulle få ersättning utan att bevisa att arbetsgivaren varit skadeståndsskyldig, det blev en sorts säkerhet för arbetstagarna. En fördel för arbetsgivarna var att de fick slippa dyra rättsprocesser.Eftersom han fått svåra skador efter händelsen är min rekommendation att han, om han inte är medlem i facket, kontaktar en jurist för att undersöka sin rätt till skadestånd (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det krävs att arbetsgivaren varit oaktsam för att kunna bli skadeståndsskyldig, och det kan man visa genom att undersöka om arbetsmiljön varit otillräcklig eller bristfällig vid skadetillfället. Om din pojkvän själv varit grovt vårdslös kan eventuella skadeståndsanspråk från honom jämkas eller lämnas utan avseende av domstol.Hemförsäkringar brukar täcka rättsliga kostnader vid fall som dessa, undersök därför er hemförsäkring för att få information om ersättning för juridisk hjälp. Du kan kontakta oss på 08 - 533 300 04 för att boka en tid med en av våra jurister eller så kan du göra det direkt på hemsidan här.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Skadestånd vid utövning av yoga

2017-09-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Min vän fick en svår skada i huvudet på ett yogapass och har fortfarande huvudvärk samma dag. Instruktioner från ledaren var otydliga så att en annan person slog till henne i ansiktets med benet. Hon kunde ha fått hjärnskakning. Kan hon kräva skadestånd av den yogaverksamheten ? Tack så mycket
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 §så ska den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.Det är svårt att säga om din vän kan kräva verksamheten på skadestånd. Det är enbart vid arbetstagarens vårdslöshet som arbetsgivaren ansvarar för dennes agerande. Det lär troligtvis vara svårt att fastställa att instruktören har varit vårdslös endast på den grund att instruktionerna uppfattades som otydliga. Troligtvis finns det heller inte ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan ledarens instruktioner och sparken i ansiktet att något skadeståndsansvar kan utkrävas. Möjligtvis skulle skadestånd kunna utkrävas av personen som sparkade din vän,men även detta kräver att personen varit vårdslös i sitt agerande. Att följa instruktioner från en yogainstruktör och av misstag sparka någon i huvudet kan troligen inte klassas som vårdslöst.Vänligen,

Kan jag som arbetstagare bli ersättningsskyldig för skador som jag orsakat i tjänsten?

2017-09-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! En lift gick sönder när jag använde den på jobbet. Kan jag på något sätt bli ersättningsskyldig för skadorna?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte av din fråga om liften som gick sönder tillhör din arbetsgivare eller om den tillhör en tredje part och därför så svarar jag på frågan utifrån båda situationerna. SkL = Skadeståndslag. Liften tillhör tredje part Eftersom du som anställd hos din arbetsgivare omfattas av arbetsgivarens så kallade principalansvar så kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften. Detta förutsätter att du har orsakat skadorna genom fel eller försummelse i tjänsten, med andra ord så ska det inte röra sig om en ren olyckshändelse. SkL 3 kap. 1 § Det som krävs för att du personligen ska bli skadeståndsskyldig i denna situation är att du har orsakat skadorna genom fel och försummelse i tjänsten och att det dessutom föreligger så kallade "synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter". Med denna formulering så menar man att det ställs höga krav för att arbetstagaren själv ska bli skadeståndsskyldig för skada som denne orsakar i tjänsten. Du ska lite förenklat ha orsakat skadorna på liften medvetet eller ha varit grovt oaktsam. Det räcker alltså inte med lindrigare former av oaktsamhet för att du ska bli ansvarig, exempelvis som att du har brustit i uppmärksamheten när du har kört liften. SkL 4 kap. 1 §. Om det skulle vara så att dessa förutsättningar är uppfyllda så kan den skadelidande vända sig till arbetsgivaren och kräva skadestånd varpå arbetsgivaren efter att ha betalat skadeståndet i sin tur kan vända sig till dig och kräva skadestånd. Liften tillhör arbetsgivarenSkillnaden gentemot föregående situation är att arbetsgivaren själv inte kan bli ansvarig för skadorna då det är arbetsgivarens egen egendom som har skadats. Den enda som kan bli skadeståndsskyldig är därför du som arbetstagare (om vi bortser från eventuellt produktansvar och liknande). Precis som i föregående situation så krävs dock att förutsättningarna i SkL 4 kap. 1 § är uppfyllda och synnerliga skäl föreligger för att du ska kunna bli skadeståndsskyldig.Sammanfattningsvis så hänger din skadeståndsskyldighet på ifall synnerliga skäl föreligger eller inte. Du kan alltså bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften, men för att detta ska ske så ställs mycket höga krav. Vänligen,

Ersättning för arbetsskada

2017-10-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Februari 2011 fick min far en arbetsskada som gjort att han ännu idag är 100% sjukskriven. Rehabilitering har gjorts och tyvärr ser inte framtiden ljust ut för honom. Skadan är en allvarlig diskbråk samt kotförskjutning som gör att han dagligen tar stark medicin.Min far jobbade som vårbiträde för Stockholms komun och anställnings avtalet han hade var ett behovs anställning. Försäkringskassan betalar honom månadsviss på grund av skadan. Han var inte med i någon fack förening. Ingen olycksfall försäkring fanns på den tiden.Frågan är om det finns möjlighet att kräva skadestånd från företaget, kommunen eller någon instans. Hur ska man gå tillväga för att göra detta. Hur stor är summa kan man förvänta sig att kräva ifall ett skadestånd betalas ut?
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Det är svårt för mig att besvara om din far skulle ha rätt till någon form av ersättning genom skadestånd, det skulle eventuellt vara om arbetsplatsen inte uppfyllt något krav i arbetsmiljön eller på något annat vis varit bristfällig i sitt ansvarstagande.Om din fars diskbråck uppstod genom sedvanliga arbetsuppgifter och anses bero på slitage genom arbete och till följd av ålder så kan han inte heller få ersättning genom AFA, arbetsförsäkringen. Om diskbråcket uppstått till följd av yttre omständigheter, såsom ett slag mot ryggen eller ett fall så kan ni kontakta AFA och se om ni kan få någon ersättning den vägen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ansvar för skada som hund orsakat arbetsgivare

2017-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Vem är betalningsskyldig om den anställda har haft en hund i företagsbil och tuggat sönder ratt och växelspak??
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att arbetstagare inte kan bli skadeståndsskyldiga gentemot sin arbetsgivare för fel begångna i tjänsten om det inte föreligger synnerliga skäl (se 4 kap. 1 § Skadeståndslagen). Denna bestämmelse är dock inte tillämplig i vissa situationer där arbetstagaren har så kallat strikt ansvar (ansvar oavsett om skadan orsakats utan varken uppsåt eller oaktsamhet). En hundägare har strikt ansvar för de skador hunden orsakar på annans egendom även om hundägaren inte varit vållande (se 19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).Arbetsgivaren skulle därför i situationen du beskriver kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot den anställde vars hund orsakat skada på företagets bil.Hälsningar

Vem ska betala självrisken för en skada jag orsakade under arbetstid?

2017-09-14 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej jag kör lastbil åt en åkare som anställd chaufför tisdag 12-9 kom jag från Gällivare mot Luleå med grävmaskin lastad på bilen slog i viadukt med påföljd skador på grävaren som ersätts av försäkring till ägaren min arbetsgivare men självrisk på ca 67000 som han vill att jag betalar frågan min är jag ersättningsskyldig.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En skada som en arbetstagare har orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten ska ersättas av arbetsgivaren (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Arbetstagaren ska endast ersätta skadan om synnerliga skäl föreligger (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Synnerliga skäl föreligger oerhört sällan, men kan t.ex. föreligga om arbetstagaren har orsakat skador genom allvarligare former av brott. I ditt fall bedömer jag detta som extremt osannolikt, och därmed ska din arbetsgivare ersätta skadorna.Skadeståndslagen är dock dispositiv (1 kap. 1 § skadeståndslagen), vilket innebär att du och arbetsgivaren har möjlighet att avtala om att du ska betala hela eller en viss del av självrisken. Finns ett sådant avtal kan man diskutera om avtalet är oskäligt med hänsyn till det stora belopp som är aktuellt i detta fall. Oskäliga avtalsvillkor kan nämligen jämkas eller helt åsidosättas (36 § avtalslagen). Du bör kontrollera om någonting finns skrivet om skadeståndsansvar i anställningsavtalet; det kan även vara en god idé att ta kontakt med ditt fackförbund som bör ha koll på vad som gäller.Så för att kort besvara din fråga: nej, du ska troligtvis inte betala självrisken (förutsatt att ni inte har avtalat om detta). Kräver din arbetsgivare att du ska betala kan du hänvisa till 3 kap. 1 § skadeståndslagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Frågor om skadestånd och diskrimineringsersättning

2017-08-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hej,jag undrar vad det är för skillnad mellan skadestånd och diskrimineringsersättning? om en arbetsgivare blir fälld för tex könsdiskriminering i AD, vilka rättsliga konsekvenser leder det till för arbetsgivaren? Kan både diskrimineringersättning och skadestånd utgå till offret, och vad är skillnaden mellan dessa två begrepp?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Svensk rätt så har vi flera olika system genom vilka en person kan få ersättning av en annan person för en uppkommen skada. Den allmänna lag som reglerar ersättning för skador som inte har sin grund i avtalsförhållanden mellan parterna, så kallat utomobligatoriskt skadestånd, är skadeståndslagen. Genom denna lag så kan en person få ersättning för personskador, sakskador, kränkningar och rena förmögenhetsskador. Diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen är ett annat typ av ersättningssystem som kan jämföras med skadestånd och är det system för ersättning som används i diskrimineringssituationer. Syftet med att införa denna ersättning var att höja ersättningsnivåerna i dessa situationer. Om exempelvis AD i en rättsprocess slår fast att en arbetsgivare har gjort sig skyldig till diskriminering så kan AD döma arbetsgivaren att betala ut diskrimineringsersättning till arbetstagaren. Ersättningen består av en reparativ och en preventiv del. Detta innebär att det inte räcker med att kompensera arbetstagaren för kränkningen utan ett högre belopp ska betalas ut, detta för att skapa en avskräckande effekt. Detta blir alltså den rättsliga konsekvensen för arbetsgivaren. I Skadeståndslagen 1 kap. 1 § så stadgas det att denna lag bara används när inget annat är särskilt föreskrivet. Till följd av denna paragraf samt att Diskrimineringslagen och dess diskrimineringsersättning finns så blir skadeståndslagen inte aktuell utan diskrimineringslagen ska användas istället. Offret kan alltså inte få ersättning enligt båda lagarna. Vänligen,