Frågor om skadestånd och diskrimineringsersättning

FRÅGA
hej,jag undrar vad det är för skillnad mellan skadestånd och diskrimineringsersättning? om en arbetsgivare blir fälld för tex könsdiskriminering i AD, vilka rättsliga konsekvenser leder det till för arbetsgivaren? Kan både diskrimineringersättning och skadestånd utgå till offret, och vad är skillnaden mellan dessa två begrepp?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Svensk rätt så har vi flera olika system genom vilka en person kan få ersättning av en annan person för en uppkommen skada. Den allmänna lag som reglerar ersättning för skador som inte har sin grund i avtalsförhållanden mellan parterna, så kallat utomobligatoriskt skadestånd, är skadeståndslagen. Genom denna lag så kan en person få ersättning för personskador, sakskador, kränkningar och rena förmögenhetsskador.

Diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen är ett annat typ av ersättningssystem som kan jämföras med skadestånd och är det system för ersättning som används i diskrimineringssituationer. Syftet med att införa denna ersättning var att höja ersättningsnivåerna i dessa situationer.

Om exempelvis AD i en rättsprocess slår fast att en arbetsgivare har gjort sig skyldig till diskriminering så kan AD döma arbetsgivaren att betala ut diskrimineringsersättning till arbetstagaren. Ersättningen består av en reparativ och en preventiv del. Detta innebär att det inte räcker med att kompensera arbetstagaren för kränkningen utan ett högre belopp ska betalas ut, detta för att skapa en avskräckande effekt. Detta blir alltså den rättsliga konsekvensen för arbetsgivaren.

I Skadeståndslagen 1 kap. 1 § så stadgas det att denna lag bara används när inget annat är särskilt föreskrivet. Till följd av denna paragraf samt att Diskrimineringslagen och dess diskrimineringsersättning finns så blir skadeståndslagen inte aktuell utan diskrimineringslagen ska användas istället. Offret kan alltså inte få ersättning enligt båda lagarna.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?