Betalningsskyldighet för lagning av jobbmobil?

2017-08-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag har försetts med arbetsmobil i min tjänst. Vad gäller om den går sönder i tjänst? Om man tex tappar den i golvet? Är jag då skyldig att stå för lagningskostnaden?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det beror på situationen. Om din arbetsgivare har en försäkring som täcker mobilskador för er så är det detta som gäller. Annars gäller huvudregeln att den som vållar en skada ska ersätta den, dvs om du tappar mobil och den går sönder så ska du lämna den till arbetsgivaren och stå för dessa kostnader (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det lättaste är nog för dig att fråga arbetsgivaren.Hoppas det besvarar din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivares möjlighet att erhålla skadestånd av arbetstagare som spridit falska rykten

2017-07-09 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej jag har haft en anställd som har spridit falska rykten om företaget som resulterade i att våran största kund så upp avtalet med omedelbarverkan. Han sa upp säg själv direkt och bytt jobb. Nu har vi tappat 800.000 i omsättning. Vad finns det som vi kan göra finns det någon lag som reglerar något sånt här?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om de falska ryktena spridits under arbetstagarens fritid kan den allmänna lojalitetsplikten bli aktuell. I ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet och gäller oberoende av om några särskilda etiska regler har upprättats av arbetsgivaren eller inte (AD 2010 nr 50). Som utgångspunkt gäller att arbetstagare på sin fritid får leva "fritt". Beroende på anställningen och arten av arbete kan dock arbetstagarens lojalitetsplikt innebära att arbetstagaren har skyldigheter att iaktta arbetsgivarens intresse även utanför arbetstid. Den allmänna lojalitetsplikten ingår alltså som ett led i anställningsavtalet och en arbetstagare som åsidosätter anställningsavtalet kan vara skyldig att ersätta arbetsgivaren för den skada som kan visas ha uppkommit som en följd av brottet mot anställningsavtalet. Skadeståndsskyldighet för brottet mot anställningsavtalet föreligger under alla förhållanden enligt allmänna kontraktsrättsliga principer.Skulle arbetstagaren ha spridit de falska ryktena under arbetstid och därmed orsakat "skadan" finns det istället en regel i 4 kap 1 § Skadeståndslagen (här). Denna säger att arbetstagaren kan vara personligt ansvarig för skada som denne orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten, men då endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.Denna regel är dispositiv och arbetstagarens ansvar kan därför utvidgas eller inskränkas ytterligare genom kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal. Kravet på ”synnerliga skäl” innebär närmast en presumtion för att arbetstagaren ska gå fri från skadeståndsansvar. Utgångspunkten är alltså att en arbetstagare normalt inte ska åläggas skadeståndsansvar med anledning av vållande i tjänsten.I allmänhet utgör dock uppsåtligt handlande en omständighet som medför skadeståndsansvar för arbetstagaren, vilket det verkar vara fråga om i ert fall. I fall då skadan är omfattande, vilket den bevisligen varit för er, kan det finnas skäl att sätta ned skadeståndet till ett med hänsyn till de omständigheter under vilka skadevållandet skett och till arbetstagarens förhållanden rimligt belopp.Mitt råd är alltså att titta på det anställningsavtal som ni upprättat och undersöka om det finns någon lojalitetsregel intagen i avtalet, eller en ansvarsregel som reglerar arbetstagarens ansvar gentemot arbetsgivaren. Om det inte gör det kan ni föra en skadeståndstalan gentemot arbetstagaren för åsidosättande av den allmänna lojalitetsplikten i anställningsavtalet, alternativt med stöd av 4 kap 1 § Skadeståndslagen (beroende på om ryktena spridits i eller utanför tjänsten).Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Ska hemtjänstbolaget stå för förlusten?

2017-05-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Min son är sängliggandes med stark huvudvärk.. Han har därför hjälp av hemtjänsten. Nu har vi upptäckt att personalen har skrivit ordagrant : Verkar som Mattias har tagit sömntablett. Vaknar ej men svarar på tilltal. Tar hans visakort i( plånboken i jackan) för inhandling av coca cola och energidryck.. En hemtjänstjej har vi polisanmält dä räkn ifrån närbutiken i dec och jan var ca 2000 kr. Har fått veta att denna tjej nyligen fåttsparken för en liknande händelse.Trotts detta är vår polisnmälan nedlagd. Chefen vill att vi ska anmäla till förs bolag. Jag anser att detta får hemtj bolaget ersätta min sons förluster. Visst har tjejen begott en brottslig handling både med att ta kortet utan lov. Och handa saker för egen räkning. Ska hemtj bolaget stå för förlusten.
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den anställda vid hemtjänsten har gått utanför hennes befogenhet om hon har handlat varor som din son inte har samtyckt till. Därmed ska hennes arbetsgivare ersätta skadan som hon har orsakat. (3 kap. 1 § Skadeståndslagen)Om du undrar något mer får du gärna skriva till Lawline igen!

Kan en arbetsgivare dra av pengar från lönen för en skada som arbetstagaren har orsakat genom en olyckshändelse?

2017-03-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Min arbetsgivare hotar med att dra 3000kr av min lön för att jag har kört sönder en spegel av olyckshändelse. Jag kör tung lastbil. Har min arbetsgivare full rätt att dra av pengar för såna skador? Och han säger att han har försäkring på bilen men att han måste betala 10.000kr i självrisk för att byta ut en spegel som kostar honom 3000kr. Stämmer verkligen de?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om din arbetsgivare har rätt att dra av 3 000 kr av din lön, för olyckshändelsen.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDin arbetsgivare kan bara dra av pengarna om det finns synnerliga skäl, som huvudregel. Sådana skäl föreligger nog inte i ditt fall. Arbetsgivaren kan dock ha rätt att dra av pengarna om det står så i ditt anställningsavtal eller tillämpligt kollektivavtal (om det finns).RekommendationGranska ditt anställningsavtal och tillämpligt kollektivavtal (om det finns). De kan ge din arbetsgivare rätt att dra av pengarna från din lön.När är du skadeståndsskyldig?Din arbetsgivare kan bara dra pengar av din lön, om han har någon rätt till dem.För att du ska vara skyldig att ersätta din arbetsgivare för skadan måste det finnas synnerliga skäl , som huvudregel (4 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL)). ”Synnerliga skäl” innebär att du bara kan bli skadeståndsskyldig i undantagsfall. Det ska mycket till för att en ren olyckshändelse ska uppfylla kravet.Bestämmelsen kan dock avtalas bort (1 kap. 1 § SkL). Arbetsgivaren kan alltså ha rätt att dra av pengarna, genom avtal.Du måste därför undersöka ditt anställningsavtal om det säger något annat. Om något kollektivavtal gäller för dig, bör du också granska det.Arbetsgivarens självriskJag kan tyvärr inte svara på frågan om din arbetsgivares påstående om självriskens omfattning stämmer. Jag har inte tillgång till din arbetsgivares försäkringsavtal. Som huvudregel kan man dock i Sverige fritt komma överens om de villkor man vill ha.Självriskens omfattning spelar dock i princip ingen roll för vilket belopp arbetsgivaren kan dra av på din lön.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med arbetstagares skadeståndsansvar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Butikanställdas ansvar vid stöld ur kassan.

2017-08-08 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i en butik. För några veckor sen blev butiken rånad. Jag och min kollega jobbade den dagen och båda var upptagna med andra kunder. Tjuven passade på just då (när det var mycket kunder i butiken) att gå in och öppna kassan och tog 2400 kr. Nu säger min chef att vi är betalnings skyldiga? Har de rätt att säga så? Har de rätt att att säga att vi är skyldiga de pengar? Chefen vill att jag och min kollega betalar 1200 kr var och lägger det tillbaka till kassan.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i den här typen av fall är att arbetsgivare har ett så kallat principalansvar för sina anställda vilket innebär att arbetsgivaren ansvarar för de sakskador som en arbetstagare orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 §. Stöld av kontanter räknas som en sakskada. I undantagsfall kan arbetstagare bli personligt ansvariga enligt skadeståndslagen 4 kap. 1 § men då ska så kallade ”synnerliga skäl” föreligga. Synnerliga skäl kan vara exempelvis att man slår på något med avsikt att förstöra saken eller begår samma grova fel flertalet gånger trots tillsägelser. Att tänka på är att skadeståndslagen är dispositiv d.v.s. att lagen går att avtala bort. Så läs igenom ditt anställningsavtal och se om det står något om arbetstagares betalningsansvar. Även om det nu står i avtalet att du ska bli betalningsskyldig för att du inte har haft uppsikt över kassan så har jag svårt att se att det avtalsvillkoret skulle hålla i domstolen. Det avtalsvillkoret skulle troligtvis ändras eller ogiltigförklaras då det borde ses som oskäligt att låta arbetstagare ansvara ekonomiskt för mindre förseelser. Jag har tyvärr inte alla omständigheter om precis vad som skett i detta fall men utifrån de omständigheter som framgått i din fråga så är du med allra största sannolikhet inte betalningsskyldig för den stöld som skett i butiken.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens skadeståndsansvar för arbetstagare

2017-06-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Om jag har varit med i en bil krock när jag varit i tjänst med tjänstebilen. Kan ägaren då begära att jag ska stå för kostnaden av försäkringen då beslutet blev att det var mitt fel till att krocken hände? Jag är försäkrad genom jobbet.
Oskar Jansson |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I skadeståndslagen står det att den som att vållat en person- eller sakskada ska ersätta den (2 kap 1 §). Enligt 3 kap. 1 § blir dock en arbetsgivare ansvarig för skador en arbetstagare har vållat i tjänsten. Har arbetstagaren varit grovt vårdslös eller haft uppsåt kan 4 kap. 1 § tillämpas i vilken arbetsgivaren befrias från sitt ansvar över arbetstagarens vållande om synnerliga skäl föreligger.Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva skadestånd när mitt barn blivit misshandlat på dagis?

2017-04-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hejsan! Min 16 månader gamla son blev den 20/4-2017 misshandlad av en lite äldre pojke på dagiset. Denna pojke ska ha slängt ner min son på marken och stampat honom på magen, huvudet och händerna. Min son har fått märken samt mardrömmar efter denna händelse och är rädd för att gå tillbaka till dagis, där vi valt att säga upp platsen (min son har för bara en dryg vecka sedan också blivit biten). Nu måste jag som mamma säga upp mig från mitt jobb för att kunna sitta hemma med sonen, då han inte är säker på sitt dagis. Hur kan man gå vidare med detta både inom anmälan samt kräva skadestånd? Med vänlig hälsning/ Maria.
Marcus Bäckström |InledningHej Maria!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Först och främst beklagar jag den situation du hamnat i. Jag hoppas att mitt svar ger dig någorlunda god vägledning. Vill du ha ytterligare upplysningar är du varmt välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com. Jag har även sparat svaret som en PDF-fil, vilken jag gärna skickar till dig om du kontaktar mig eller uppger mejladress i kommentatorsfältet.Mitt svar är strukturerat med olika rubriker. Inledningsvis presenterar jag min rekommendation till dig. Rekommendationen bygger på de efterföljande rubrikerna, där jag redogör för de inblandande personernas (barnet, föräldrarna, dagispersonalen och kommunen) eventuella skadeståndsansvar och även lämnar en del lagrumshänvisningar. Denna information syftar således till att göra den kortfattade rekommendationen begriplig och logisk.Observera att jag uteslutit frågan om polisanmälan ur svaret. Skälet till detta är att jag, baserat på den information som du lämnat, inte tror att någon straffbar handling begåtts. Små barn kan ju inte göra sig skyldiga till misshandel och jag vet för lite om dagispersonalens agerande för att kunna göra en rimlig straffrättslig analys kring det.Min rekommendationMin bedömning är att det endast är möjligt att kräva skadestånd av kommunen, som har ett ansvar i egenskap av arbetsgivare till dagispersonalen. För att kommunen ska vara skyldig att betala skadestånd krävs det att personalen på något vis agerat felaktigt eller försumligt (d.v.s. inte hållit tillräckligt bra koll på barnen i den aktuella situationen).Om ett skadestånd betalas ut så är beloppet begränsat till de fysiska och psykiska skador som ditt barn drabbats av (plus eventuella sjukvårdskostnader). Du kan alltså inte få kompensation för att du valt att sluta på ditt jobb men kanske en mindre ersättning för att du under en kortare period varit hemma med din son.För att gå vidare med detta behöver du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (alternativt ingå en förlikning med kommunen). Att göra det kan vara knivigt utan att ha juridiskt uppbackning. Min rekommendation blir därmed att du tar kontakt med en utbildad jurist som kan hjälpa dig. Önskar du få mer rådgivning av Lawline, fast av en färdigutbildad jurist, är du välkommen att kontakta oss här. Referera gärna till det svar du fått av mig.Kan barnet bli skadeståndsansvarig?Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är att skyldighet att betala skadestånd uppstår då någon orsakat en skada till följd av uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Kravet på vårdslöshet innebär att små barn i praktiken inte kan bli skadeståndsskyldiga, eftersom de inte har förmågan att förstå innebörden eller förutsäga konsekvenserna av sina handlingar.Det barn som misshandlat din son kan därmed inte själv bli skadeståndsansvarig.Kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga för den skada som barnet orsakat?När ett barn orsakar en skada kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga på två grunder.Den första grunden är att föräldern brustit i sin tillsyn av barnet, vilket resulterat i en skada. Ett exempel är om en förälder släpper ut sin 8-åring på gatan med ett vasst föremål. Om barnet sticker en kompis i ögat med föremålet blir föräldern skadeståndsskyldig p.g.a. den vårdslöshet som det inneburit att tillåta barnet att gå runt med den farliga saken. I ditt fall finns det dock ingenting som pekar på att föräldrarna varit vårdslösa (de har ju bara lämnat sitt barn på dagis och förlitat sig på att personalen har koll på vad som händer).Den andra grunden är att föräldern inte gjort sig skyldig till något oansvarigt men ändå får betala skadestånd eftersom det i lagstiftningen finns ett strikt ansvar för skador som barn ger upphov till. Detta regleras i 3 kap. 5 § skadeståndslagen och innebär att en förälder som har vårdnaden om sitt barn är tvungen att betala upp till ca. 9000 kr för skador som barnet orsakar genom brott.I en sådan situation spelar det alltså ingen roll om föräldern själv kan anses vårdslös, ansvaret inträder per automatik. Ansvaret förutsätter dock att barnet begått en brottslig handling. För att misshandel ska ses som ett brott i juridisk mening krävs det uppsåt. Eftersom små barn inte kan ha uppsåt i rättslig mening har inget brott förövats. Någon skadeståndsskyldighet för föräldrarna har därmed heller inte uppkommit.Sammanfattningsvis bedömer jag att det inte finns någon rimlig chans att få skadestånd av barnets föräldrar i ditt fall.Kan dagispersonalen eller kommunen bli skadeståndsskyldiga för den skada som barnet orsakat?Det är inte sannolikt att dagispersonalen själva kan bli skyldiga att betala skadestånd för en skada som uppstått i anslutning till deras tjänsteutövning. För att så ska ske behöver det nämligen föreligga ”synnerliga skäl”, vilket är ett väldigt strängt krav i juridiska sammanhang (se 4 kap. 1 § skadeståndslagen).Oddsen är dock betydligt bättre gällande kommunens ansvar i egenskap av arbetsgivare. 3 kap. 1 § skadeståndslagen anger att arbetsgivaren ska ersätta person- eller sakskada som en anställd orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Det krav som måste vara uppfyllt är alltså att den anställde personen på något vis brustit i sitt ansvar. En sådan brist kan vara att inte utöva tillräckligt noggrann tillsyn över lekande barn, med resultatet att en skada uppstår.Under förutsättning att någon ur dagispersonalen inte levt upp till sina skyldigheter i samband med det din son blev utsatt för (t.ex. genom att lämna barnen ensamma) kan det alltså finnas en skadeståndsskyldighet för kommunens del (eller företaget om det är ett privat dagis).Vad ersätter skadeståndet?Skadestånd till den som drabbats av personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Även en nära anhörig kan enligt samma paragraf få viss ersättning, t.ex. för inkomstförlust som uppstår till följd av att den anhörige under en tid måste finnas vid den skadades sida.Applicerat på din situation innebär denna bestämmelse att din son kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader och för det fysiska och psykiska lidande som övergreppet medfört (kallas för ”sveda och värk” i lagen). Om din son fått en bestående skada, exempelvis ett ärr, utgår särskild ersättning för det (benämns ”lyte eller annat stadigvarande men” i lagen).Därutöver bör du kunna få ersättning för någon eller ett par dagars inkomstförlust, till följd av att du behövt hämta din son på dagis och ansett dig tvungen att vara hemma med honom efteråt. Ersättning för den stora inkomstförlust som uppstår till följd av du säger upp dig från jobbet lär dock inte bli aktuellt, då en domstol troligtvis skulle bedöma att det inte har ett tillräckligt nära samband med skadehändelsen.Med vänlig hälsning,

Arbetsgivares skadeståndsskyldighet pga vållande till allergisk reaktion

2017-03-04 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag har fått sjukskriva mig pga att min chef inte vill flytta på blommor jag är allergisk mot. Han bryter mot lagen om allmänna skyldigheter 3 kap 2§. Jag vill ha skadestånd eftersom han har gång på gång fått utsättas för allergiska chocker där jag inte kan andas genom att jag måste jobba och han vägrar undanröja orsaken till detta. Hur ska jag få ersättning och har jag rätt att få ersättning?
|Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!Ersättning för personskada?Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som avsiktligen eller av oaktsamhet vållar personskada ersätta skadan. Vad som utgör personskada är inte definierat, men en allergisk reaktion skulle eventuellt kunna omfattas. Ersättningen kan avse sjukvårdskostnader, inkomstförlust med mera. Arbetsgivaren är således skyldig att ersätta dig för eventuella utgifter du haft i samband med de allergiska reaktionerna.Ersättning på grund av brott?En annan möjlighet är skadeståndslagen 2 kap 3 § som anger att den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan. Som du säger stämmer det att din arbetsgivare kan anses ha brutit mot de allmänna skyldigheterna i arbetsmiljölagen 3 kap 2 §. Ett sådant åsidosättande kan enligt brottsbalken 3 kap 10 § utgöra arbetsmiljöbrott om någon bestämmelse 3 kap 7, 8, eller 9 § brottsbalken är uppfylld. I ditt fall är 3 kap 7 § aktuell. Den anger att arbetsgivare som av oaktsamhet orsakar arbetstagare sjukdom som inte är ringa kan dömas till böter eller fängelse (brottsbalken 3 kap 10 och 7 §§ läst tillsammans). Om du bett din arbetsgivare att ta bort blommorna och han inte gjort något talar detta för att han varit oaktsam. Frågan om sjukdomen är ringa eller ej är inte helt klar, men att du fått sjukskriva dig talar ganska starkt för att sjukdomen inte är ringa. Min bedömning är därför att det finns grund för att arbetsgivarens handlande utgör arbetsmiljöbrott, som i sådant fall kan utgöra grund för skadestånd enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen. Det förutsätter dock att du lidit förmögenhetsskada och kan visa detta (t.ex. inkomstbortfall).Hur gå vidare?För att göra anspråk på ersättning måste du ta frågan till domstol. Skadestånd enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen (förmögenhetsskada på grund av brott) kan endast utgå om det först fastställs att arbetsgivaren har begått brott. Det krävs alltså att frågan tas upp i ett brottmål, där ditt anspråk på ersättning kan prövas i samma förhandling. För skadestånd enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (personskada på grund av oaktsamhet) krävs däremot inte att en brottslig handling fastställs. Den frågan kan istället tas upp i ett tvistemål. För att kunna gå vidare rekommenderar jag att du vänder dig till en erfaren jurist, vilket enkelt kan bokas här: http://lawline.se/bokaHoppas svaret är till hjälp!Vänligen,