Arbetsgivares skadeståndsskyldighet pga vållande till allergisk reaktion

FRÅGA
Jag har fått sjukskriva mig pga att min chef inte vill flytta på blommor jag är allergisk mot. Han bryter mot lagen om allmänna skyldigheter 3 kap 2§. Jag vill ha skadestånd eftersom han har gång på gång fått utsättas för allergiska chocker där jag inte kan andas genom att jag måste jobba och han vägrar undanröja orsaken till detta. Hur ska jag få ersättning och har jag rätt att få ersättning?
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

Ersättning för personskada?

Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som avsiktligen eller av oaktsamhet vållar personskada ersätta skadan. Vad som utgör personskada är inte definierat, men en allergisk reaktion skulle eventuellt kunna omfattas. Ersättningen kan avse sjukvårdskostnader, inkomstförlust med mera. Arbetsgivaren är således skyldig att ersätta dig för eventuella utgifter du haft i samband med de allergiska reaktionerna.

Ersättning på grund av brott?

En annan möjlighet är skadeståndslagen 2 kap 3 § som anger att den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan. Som du säger stämmer det att din arbetsgivare kan anses ha brutit mot de allmänna skyldigheterna i arbetsmiljölagen 3 kap 2 §. Ett sådant åsidosättande kan enligt brottsbalken 3 kap 10 § utgöra arbetsmiljöbrott om någon bestämmelse 3 kap 7, 8, eller 9 § brottsbalken är uppfylld.

I ditt fall är 3 kap 7 § aktuell. Den anger att arbetsgivare som av oaktsamhet orsakar arbetstagare sjukdom som inte är ringa kan dömas till böter eller fängelse (brottsbalken 3 kap 10 och 7 §§ läst tillsammans). Om du bett din arbetsgivare att ta bort blommorna och han inte gjort något talar detta för att han varit oaktsam. Frågan om sjukdomen är ringa eller ej är inte helt klar, men att du fått sjukskriva dig talar ganska starkt för att sjukdomen inte är ringa. Min bedömning är därför att det finns grund för att arbetsgivarens handlande utgör arbetsmiljöbrott, som i sådant fall kan utgöra grund för skadestånd enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen. Det förutsätter dock att du lidit förmögenhetsskada och kan visa detta (t.ex. inkomstbortfall).

Hur gå vidare?
För att göra anspråk på ersättning måste du ta frågan till domstol. Skadestånd enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen (förmögenhetsskada på grund av brott) kan endast utgå om det först fastställs att arbetsgivaren har begått brott. Det krävs alltså att frågan tas upp i ett brottmål, där ditt anspråk på ersättning kan prövas i samma förhandling. För skadestånd enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (personskada på grund av oaktsamhet) krävs däremot inte att en brottslig handling fastställs. Den frågan kan istället tas upp i ett tvistemål. För att kunna gå vidare rekommenderar jag att du vänder dig till en erfaren jurist, vilket enkelt kan bokas här: http://lawline.se/boka

Hoppas svaret är till hjälp!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (117)
2021-01-13 Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?
2020-12-09 Blir en arbetstagare ersättningsskyldig när hen gjort sönder sin arbetsgivares egendom?
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar

Alla besvarade frågor (88493)