Arbetsmiljö - personskada och ersättning

FRÅGA
Har arbetsgivaren någon ekonomisk skyldighet mot den anställde om den anställde blivit sjuk efter att i sitt arbete vistas i ett s.k sjukt hus. Det har konstaterats vid en miljöutredning att gifter/parfym finns i lokalen.Påpekande från anställda till ledningen att något är fel med luften har gjorts under flera år utan att ledningen har tagit detta på allvar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!.

Arbetsgivaren har ett ansvar enligt 2 kap 1 § Arbetsmiljölagen (AML) att arbetsmiljön är tillfredsställande. Det innebär också en skyldighet att se till att arbetsförhållandena är sådana som är föreskrivna. Att det finns gifter i lokalen måste anses strida mot detta. Enligt 3 kap 2 § AML så ska arbetsgivarn vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Huvudansvaret för arbetsmiljön åvilar alltså arbetsgivaren. När det gäller en gos arbetsmiljö så krävs det att en avvägning göra i förhållande till andra intressen. Arbetsmiljön ligger under tillsyn av arbetsmiljöverket, 7 kap 1 § AML, och arbetsmiljöverket kan meddela förbud eller föreläggande enligt7 kap 7 § AML. Det är dock inget som en enskild person kan göra gällande och därmed utkräva ansvar.

Den möjligheten som finns är att kräva arbetsgivaren på skadeståndsansvar. Då krävs det att rekvisiten i 2 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL) är uppfyllda. Det måste då vara fråga om en personskada, samt att skadan måste ha orsakats med uppsåt eller vårdslöshet. Det krävs alltså ett åsidosättande av en handlings- eller aktsamhetsnorm, vilket är fallet här med hänsyn till 3 kap 2 § AML om arbetsmiljön. Det som måste bevisas är dock att handlingen kan ses som uppsåtligt eller vårdlös. För den bedömningen har jag inte tillräcklig information här, det är en bedömning som måste ske i varje enskilda fall.

För att göra sådan skadeståndsansvar gällande måste man vända sig till domstolen och väcka talan i ett civilrättsligt mål. Det innebär att man måste lämna in en stämningsansökan i enlighet med 13 kap 4 § Rättegångsbalken.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?