Kan jag som arbetstagare bli ersättningsskyldig för skador som jag orsakat i tjänsten?

Hej! En lift gick sönder när jag använde den på jobbet. Kan jag på något sätt bli ersättningsskyldig för skadorna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Det framgår inte av din fråga om liften som gick sönder tillhör din arbetsgivare eller om den tillhör en tredje part och därför så svarar jag på frågan utifrån båda situationerna.

SkL = Skadeståndslag.

Liften tillhör tredje part

Eftersom du som anställd hos din arbetsgivare omfattas av arbetsgivarens så kallade principalansvar så kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften. Detta förutsätter att du har orsakat skadorna genom fel eller försummelse i tjänsten, med andra ord så ska det inte röra sig om en ren olyckshändelse. SkL 3 kap. 1 §

Det som krävs för att du personligen ska bli skadeståndsskyldig i denna situation är att du har orsakat skadorna genom fel och försummelse i tjänsten och att det dessutom föreligger så kallade "synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter". Med denna formulering så menar man att det ställs höga krav för att arbetstagaren själv ska bli skadeståndsskyldig för skada som denne orsakar i tjänsten. Du ska lite förenklat ha orsakat skadorna på liften medvetet eller ha varit grovt oaktsam. Det räcker alltså inte med lindrigare former av oaktsamhet för att du ska bli ansvarig, exempelvis som att du har brustit i uppmärksamheten när du har kört liften. SkL 4 kap. 1 §.

Om det skulle vara så att dessa förutsättningar är uppfyllda så kan den skadelidande vända sig till arbetsgivaren och kräva skadestånd varpå arbetsgivaren efter att ha betalat skadeståndet i sin tur kan vända sig till dig och kräva skadestånd.

Liften tillhör arbetsgivaren

Skillnaden gentemot föregående situation är att arbetsgivaren själv inte kan bli ansvarig för skadorna då det är arbetsgivarens egen egendom som har skadats. Den enda som kan bli skadeståndsskyldig är därför du som arbetstagare (om vi bortser från eventuellt produktansvar och liknande). Precis som i föregående situation så krävs dock att förutsättningarna i SkL 4 kap. 1 § är uppfyllda och synnerliga skäl föreligger för att du ska kunna bli skadeståndsskyldig.

Sammanfattningsvis så hänger din skadeståndsskyldighet på ifall synnerliga skäl föreligger eller inte. Du kan alltså bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften, men för att detta ska ske så ställs mycket höga krav.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000