Kan jag som arbetstagare bli ersättningsskyldig för skador som jag orsakat i tjänsten?

FRÅGA
Hej! En lift gick sönder när jag använde den på jobbet. Kan jag på något sätt bli ersättningsskyldig för skadorna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om liften som gick sönder tillhör din arbetsgivare eller om den tillhör en tredje part och därför så svarar jag på frågan utifrån båda situationerna.

SkL = Skadeståndslag.

Liften tillhör tredje part

Eftersom du som anställd hos din arbetsgivare omfattas av arbetsgivarens så kallade principalansvar så kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften. Detta förutsätter att du har orsakat skadorna genom fel eller försummelse i tjänsten, med andra ord så ska det inte röra sig om en ren olyckshändelse. SkL 3 kap. 1 §

Det som krävs för att du personligen ska bli skadeståndsskyldig i denna situation är att du har orsakat skadorna genom fel och försummelse i tjänsten och att det dessutom föreligger så kallade "synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter". Med denna formulering så menar man att det ställs höga krav för att arbetstagaren själv ska bli skadeståndsskyldig för skada som denne orsakar i tjänsten. Du ska lite förenklat ha orsakat skadorna på liften medvetet eller ha varit grovt oaktsam. Det räcker alltså inte med lindrigare former av oaktsamhet för att du ska bli ansvarig, exempelvis som att du har brustit i uppmärksamheten när du har kört liften. SkL 4 kap. 1 §.

Om det skulle vara så att dessa förutsättningar är uppfyllda så kan den skadelidande vända sig till arbetsgivaren och kräva skadestånd varpå arbetsgivaren efter att ha betalat skadeståndet i sin tur kan vända sig till dig och kräva skadestånd.

Liften tillhör arbetsgivaren

Skillnaden gentemot föregående situation är att arbetsgivaren själv inte kan bli ansvarig för skadorna då det är arbetsgivarens egen egendom som har skadats. Den enda som kan bli skadeståndsskyldig är därför du som arbetstagare (om vi bortser från eventuellt produktansvar och liknande). Precis som i föregående situation så krävs dock att förutsättningarna i SkL 4 kap. 1 § är uppfyllda och synnerliga skäl föreligger för att du ska kunna bli skadeståndsskyldig.

Sammanfattningsvis så hänger din skadeståndsskyldighet på ifall synnerliga skäl föreligger eller inte. Du kan alltså bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften, men för att detta ska ske så ställs mycket höga krav.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?