Kan jag sjukskriva mig pga. besvikande dålig löneförhöjning?

2019-05-25 i Sjuk
FRÅGA |Hej, när jag fick reda på hur mycket jag fick i löneförhöjning mådde jag så dåligt så jag ville gå hem och sjukskriva mig. Jag gick hem och anmälde mig sjuk på vårt självservicesystem, men detta nekades av min arbetsgivare som menade på att hon inte godkänna min sjukskrivning bara för att jag fick dålig löneförhöjning. Har arbetsgivaren rätt till detta? Tacksam för svar!
Joar Lindén |Allmänt om sjukskrivningSjukskrivning berättigas den som drabbas av sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (3 § sjuklönelagen, hädanefter SjLL, samt 24 kap. 2 § och 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, hädanefter SFB). Den som avstår från att arbeta med hänvisning till sjukdom utan att uppnå berättigande sjukdomskvalifikation gör sig ansvarig till olovlig arbetsvägran, vilket kan föranleda uppsägning (jfr 7 § lagen om anställningsskydd). I det följande ska således redogöras för vad som avses med sjukdom och nedsatt förmåga med koppling till ditt fall. Föreligger en sjukdom?En allmän sjukdomsdefinition är varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke sammanhänger med den normala livsprocessen (SOU 1944:15 s. 162 f.). Som sjukdom anses inte nedsättningar på grund av den normala livsprocessen eller arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden (27:3 SFB). För stor vikt bör inte fästas vid orsaken till sjukdomsförhållandet utan mer relevant är själva sjukdomen och dess nedsättande verkan på arbetsförmågan. I ditt fall blir det aktuellt att utreda vad som avses med onormalt själstillstånd. Definitionen som har givits härom är att det avser "allvarliga tillstånd av psykisk insufficiens, t.ex. i form av kraftiga sorgereaktioner eller svår trötthet" (Ryberg-Welander, Lotti, Socialförsäkringsrätt: om ersättning vid sjukdom, Tredje upplagan, Stockholm, 2018 s. 125). I RÅ 2009 ref 102 II ansågs sjukdom i form av själstillstånd föreligga. Fallet angick en uppsagd man som diagnostiserades med svår stress och led av ångest, oro, sömnsvårigheter, handlingsoförmåga och koncentrationssvårigheter. Under förutsättningen att läkare ansåg tillståndet utgöra en adekvat följd av det inträffade kunde det bedömdes utgöra sjukdom. I din situation torde jag med stor säkerhet kunna konstatera att kraven inte anses uppfyllda. Högsta restriktivitet tillämpas. Om sjukdom föreligger, föreligger då nedsatt arbetsförmåga?Under sjukdomsperiodens första 90 dagar ställs relativt låga krav på nedsatt arbetsförmåga och bedömningen är betydligt mildare än avseende sjukdomsbedömningen. Bedömningen sker i förhållande till ditt faktiska arbete och din faktiska normala arbetstidsomfattning.(27 kap. 46 § SFB) Enkelt beskrivet ska du anses inte kunna utföra ditt arbete på ett säkert eller tillräckligt fungerande vis. Exemplifierat kan framlyftas ett rättsfall från kamarrätten (Kammarrätten i Stockholm, mål 4114-10). I fallet var det tillräckligt för att anse nedsatt arbetsförmåga föreligga att en läkare uttalade att depression och alkoholproblem föranledde oförmåga att utföra "ett bra arbete", trots omöjlighet att uttala exakt orsak därtill. Förutsatt att sjukdom kan visas kan det således tolkas som att särskilt höga krav inte ställs på att tydligt visa att det är just sjukdomen som direkt orsakar nedsatt arbetsförmåga, i vart fall under sjukdomsperiodens första 90 dagar.Enligt sjuklönelagen ställs inga krav på minsta omfattning av nedsatt arbetsförmåga för rätt till sjukskrivning. Detta gäller för 14 kalenderdagar från och med dag för sjukdoms inträffande, varefter regleringen SFB träder in istället (se 3 och 7 § § SjLL samt jfr 27 kap. 9 § SFB). När regleringen i SFB träder in blir bedömningen striktare. Omfattningen av arbetsförmågan i nedsatt tillstånd måste understiga minst 75% av tidigare normal arbetsförmåga utifrån normal arbetstid. Bedömningen av arbetsförmåga sker nämligen i fem steg: 100%, 75%, 50%, 25% och 0%. Nivån av ersättningen bedöms proportionellt utifrån nedsattheten, dvs. 50% arbetsoförmåga ger 50% sjukpenning och berättigar 50% arbetsfrånvaro. (27 kap. 45 § och 27 kap. 2 § SFB). SammanfattningJag bedömer det inte som sannolikt att du har berättigande grund för sjukskrivning. Undantag är med stor restriktivitet tillämpligt förutsatt att omständigheterna innebär extraordinärt ingripande avvikelse från normalt själstillstånd i form av djupa, skadliga och passiviserande depressioner. Avstående från arbete utan berättigande grund innebär arbetsvägran och utgör sakliga skäl för uppsägning. Min bedömning är att arbetsgivaren har rätt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Måste man ta ut semester för att genomgå en operation eller räknas det som en sjukdag?

2019-05-07 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag ska göra en liten operation där man ska ta bort en bit av livmodertappen då jag har högriskförändringar som kan leda till cancer och jag blir lite fundersam när min chef säger att jag måste ta semester på själva operationsdagen, stämmer det? Jag tänkte rent spontant att jag väl sjukskriver mig på operationsdagen men min chef påpekar att DÅ är jag ju inte sjuk. Om jag däremot behöver vara hemma efter operationen så får jag sjukanmäla mig. Jag tycker ju dock att det är så att det här är inget som jag vill göra men jag måste ju för att jag inte ska få livmoderhalscancer framöver. Jag vill inte slösa en semesterdag på att åka till sjukhuset och sedan ligga hemma och vila då man brukar få ont och blöda efteråt. Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan avser om frånvaro med anledning av en operation ska räknas som en sjukdag eller om man istället måste ta ut semester. Rätt till sjuklön regleras i Lag 1991:1047) om sjuklön (SjLL). Sjuklön ska betalas ut då man på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga, 4 § SjLL. En förutsättning för att ha rätt till sjuklön är att arbetsförmågan är så pass nedsatt att man är förhindrad från att utföra sitt vanliga arbete. Det är arbetsgivaren som bedömer om förutsättningarna för rätt till sjuklön är uppfyllda eller inte, exempelvis hur mycket sjukdomen ifråga sätter ned arbetstagarens arbetsförmåga. Då begreppet "sjukdom" inte definieras i SjLL framgår det inte av lagen vad som omfattas av sjukdomsbegreppet. För tolkning av begreppet "sjukdom" har istället uttalanden i förarbeten till Socialförsäkringsbalken varit vägledande. Enligt dessa kan sjukdom förstås som varje onormalt fysiskt eller psykiskt tillstånd som inte hör samman med den "normala livsprocessen". Begreppet har vidare utvecklats genom praxis. Om man ska genomgå en större operation inleds vanligen omfattande provtagningar och undersökningar redan då man skrivs in på sjukhuset vilket försätter en i ett "sjukdomsliknande tillstånd" som innebär nedsatt arbetsförmåga. Oavsett om man är sjuk i "vanlig bemärkelse" eller om man genomgår en operation ska man ha rätt till sjuklön om arbetsförmågan sätts ned på grund av sjukdomen eller ingreppet ifråga. En förutsättning för att rätt till sjuklön ska föreligga är att man sjukanmäler sig till sin arbetsgivare, 8 § SjLL. Om arbetsgivare inte anser att rätt till sjuklön föreligger För att rätt till sjuklön ska föreligga krävs alltså att din arbetsförmåga är så pass nedsatt att du inte kan utföra ditt vanliga eller jämförbart arbete samt att du har sjukanmält dig till din arbetsgivare. I detta fall skulle du således kunna sjukanmäla dig och därefter visa upp ett läkarintyg för att bekräfta din nedsatta arbetsförmåga. Om din arbetsgivare inte anser att du har rätt till sjuklön och det uppstår tvist mellan er därom kan du ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan, (sjuklönegaranti). För att ha rätt till sjuklönegaranti måste du, senast tre månader efter den månad du skulle ha fått sjuklön, ansöka om sådan. Information om sjuklönegaranti finns här. Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan en arbetsgivare kräva att man tar ut en semesterdag istället för en sjukdag?

2019-04-04 i Sjuk
FRÅGA |Jag hade en planerad operation och min chef säger att jag måste ta ut en semesterdag den dagen jag opererade mig. Och sedan få sjukersättning under sjukskrivningen. Kan det vara så?
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du måste ta ut en semesterdag för en operation eller om detta ska räknas som en sjukdag.Reglerna om sjuklön finns i 4 § lag om sjuklön. Huvudregeln är att sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Det spelar därför ingen roll om det rör sig om en operation eller "vanlig" sjukskrivning. Om ingreppet eller sjukdomen sätter ner arbetsförmågan har man alltså rätt till sjuklön. En förutsättning för att ha rätt till sjuklön är att arbetsförmågan är så pass nedsatt att den anställde inte kan utföra sitt vanliga arbete. För att man ska ha rätt till sjuklön måste man göra en sjukanmälan till sin arbetsgivare (8 § lag om sjuklön). En arbetstagare har rätt till ersättning under de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod (7 § lag om sjuklön). Av dessa 14 dagar är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön de första 7 dagarna, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska vara fortsatt skyldig att betala ut sjuklön (8 § lag om sjuklön).Vad du kan göra nuFör att du ska få sjuklön under tiden du är borta efter operationen krävs att du är sjukanmäld. Om du instället tar ut en semesterdag kan det blir svårt för dig att kräva den sjukersättning du har rätt till. Jag skulle rekommendera att du sjukanmäler dig under tiden för din operation och sedan uppvisar läkarintyg på att din arbetsförmåga är nedsatt för att vara säker på att du får din sjuklön.Om det uppstår en tvist med din arbetsgivare huruvida du har rätt till sjuklön eller inte kan du ansöka om sjukelönegaranti hos Försäkringskassan. De kan besluta om att betala ut en ersättning motsvarande sjukpenningen till dig, för att sedan kräva tillbaka samma belopp från din arbetsgivare. Du kan läsa mer om sjuklönegaranti här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Har jag rätt till en annan tjänst som sjukskriven?

2019-03-07 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har en anställning som CFO, har gått in i väggen nu, jag klarar inte av att vara arbetsledare och ha huvudansvar. Min arbetsgivare har erbjudit mig en provanställning som redovisningschef. Kan man ha en provanställning hos samma arbetsgivare efter det att jag sagt upp mig som CFO?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i mitt svar inledningsvis till dig att redogöra för din arbetsgivares rehabiliteringsskyldighet. Avslutningsvis kommer jag att besvara din fråga om du kan säga upp dig för att sedan söka en tjänst och få en provanställning för en annan tjänst.Arbetsgivaren rehabiliteringsansvarOm du som arbetstagare inte kan fullgöra dina arbetsuppgifter, eller har nedsatt arbetsförmåga, på grund av sjukdom har du till viss del ett förstärkt anställningsskydd. Det innebär att de brister som uppstår på grund av sjukdomen inte är saklig grund för uppsägning. Istället träder arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet in, vilken är långtgående. Först när arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet, och undersökt exempelvis möjligheten till omplacering, kan saklig grund för uppsägning föreligga. Att du inte kan arbeta som CFO innebär som utgångspunkt inte att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig.Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet, den ska planlägga rehabiliteringsarbetet och genomföra de stöd- och anpassningsåtgärder som behövs. Värt att notera är att desto större ett företag är, desto större är företagets rehabiliteringsskyldighet. Exempelvis är det lättare att omplacera en sjuk arbetstagare för ett större företag än för ett mindre.Arbetsgivarens omplaceringsskyldighetFör att en omplacering ska vara aktuell krävs det att den dels är möjlig, dels att den är skälig. Möjligheten innebär att det ska finnas ett ledigt arbete inom arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa en ny tjänst för att omplacera dig. Skäligheten innebär att arbetstagaren efter en normal inskolning ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, det ska alltså inte krävas en omskolning för att arbetstagaren ska vara kvalificerad för det nya arbetet. Även här görs en bedömning i det enskilda fallet om hur långtgående omplaceringsskyldigheten är. Ett större företag anses ha fler möjligheter till omplacering än ett mindre företag. Om det är möjligt ska omplaceringen avse ett arbete som är likvärdigt med det tidigare arbetet. Arbetstagaren kan dock behöva gå med på längre avstånd mellan hem och arbetsplats, lägre sysselsättningsgrad och lägre lön. Har arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete så har i allmänhet inte arbetsgivaren någon skyldighet att lämna några ytterligare erbjudanden.I ditt fall har arbetsgivaren förvisso inte gett sken av att den vill säga upp dig på grund av din sjukdom. Tvärtom förstår jag (efter kontakt med dig per e-post) att rehabiliteringsåtgärder är inledda. Du har ingen uteslutande rätt att fritt välja en omplacering inom företaget (det är arbetsgivaren som har en skyldighet att omplacera dig).Mitt förslag är, om så inte redan skett, att du föreslår för din arbetsgivare att du omplaceras till en tjänst som redovisningspersonal. Tjänsten är efter vad du beskriver ledig, så länge du inte saknar kvalifikationer för den torde det inte vara något problem. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inom ramen för sitt rehabiliteringsansvar är skyldig att göra allt som är möjligt för att anställningen skall bestå, i det ingår utifrån arbetsgivarens resurser och din arbetsförmåga att omplacera dig. Kan du säga upp dig och söka en provanställning?I teorin står det dig fritt att säga upp dig från din anställning och att du följer eventuell uppsägningstid som är avtalad er emellan. Det står dig även fritt att söka en ny tjänst hos din arbetsgivare. I det skedet är det sedan upp till arbetsgivaren huruvida den vill anställa dig, dock finns det ingen skyldighet att anställa dig. Det innebär att om du säger upp dig och sedan söker en ny tjänst, finns det en risk att arbetsgivaren väljer att anställa någon annan. Om det avtalas om en provanställning har du ett mycket sämre anställningsskydd än vad du har i nuläget. Just nu har du ett starkt anställningsskydd.Det får avtalas om en provanställning om högst sex månader. Provanställningen är för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att utvärdera dig och utgångspunkten är att den sedermera ska övergå till en tillsvidareanställning. Det kan i vissa fall vara tillåtet att provanställa en medarbetare som tidigare varit anställd på arbetsplatsen, så kan det vara exempelvis om det rör sig om helt nya arbetsuppgifter än vad den anställde tidigare arbetat med.Sammanfattning och rådDu kan säga upp dig från din arbetsplats och söka en ny anställning därefter hos din arbetsgivare med provanställning. Eftersom det är en tjänst med (antar jag) helt andra arbetsuppgifter än du haft tidigare kan det vara godkänt med en provanställning. Min rekommendation är däremot att du inte säger upp dig för att söka en tjänst med provanställning. Dels har arbetsgivaren ingen skyldighet att anställa dig, dels har du som provanställd ett dåligt anställningsskydd. Arbetsgivaren kan om du är provanställd säga upp dig från en dag till en annan, utan att behöva uppge någon anledning till det.Då rehabiliteringsåtgärder är inledda är min rekommendation att du för en dialog med din arbetsgivare att du blir omplacerad till tjänsten på redovisningsavdelningen. Tjänsten är ledig och som jag förstår det saknar du inte heller kvalifikationer för den. Du kan förvisso inte kräva en omplacering till just den tjänsten, men arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet för att du ska kunna återgå i arbete. Om det inte är aktuellt att återgå till arbete som CFO kan därmed ett alternativ vara att du omplaceras till en annan tjänst. Det finns en risk att arbetsgivaren väljer att erbjuda dig omplacering till en annan tjänst vilket du måste acceptera (under förutsättning att den är skälig och möjlig). Förhoppningsvis kan du få till stånd en omplacering till den tjänst du har, vilket kommer att innebära att fortsatt starkt anställningsskydd, i jämförelse med om du säger upp dig.Om du har några kompletterande frågor är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

"Nollas" SGI vid anställnings upphörande om ledigt tas innan anmälan som arbetssökande hos arbetsförmedlingen?

2019-05-20 i Sjuk
FRÅGA |Kan försäkringskassan ta och nollställa min sgi för att jag tog obetald ledighet, efter min tidsbestämda anställning? Jag anmälde mig till arbetsförmedlingen och a-kassan den 16 september 2018 och försäkringskassan kräver att veta vad jag gjorde den 1 - 16 september 2018. Med vänlig hälsning,
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är SGI och hur får man en sådan?Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som ligger till grund för flera sociala förmåner, såsom främst sjukpenning. Storleken av SGI avgörs utifrån en framåtsyftande bedömning, vilket innebär att det egentligt relevanta är inte tidigare eller nuvarande inkomst utan istället antagen framtida inkomst. Inkomsten ska antas vara i minst 6 månader. (se 25 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB)). Det är vidare den försäkrades faktiska inkomst och inte den för arbetsplatsen genomsnittliga inkomsten som ska grunda beräkningen (RÅ 2001:75). Vad händer med SGI när man slutar arbeta?När inkomsten avsiktligen eller oavsiktligen minskas, såsom är fallet när ett arbete avslutas utan att ersättas med ett nytt, följer att även SGI minskar. Med hänsyn till att SGI baseras på en framåtsyftande bedömning ter sig detta logiskt; den som slutar sitt arbete kan inte heller förväntas behålla sin lön. (se för det sagda 26 kap. 9 § SFB motsatsvis). Eftersom den sjukpenninggrundande inkomsten bestäms när ersättning som grundas i SGI begärs kommer den som har avslutat sin anställning få en bedömning som baseras på en inkomst om noll kronor, vilket självfallet ger en SGI om noll kronor (jfr 26 kap. 2 § SFB). Undantag från att SGI "nollas" finns i enlighet med bestämmelserna om "SGI-skyddad tid" (26 kap. 9-18a §§ SFB). I detta fall är aktuellt att beakta två skyddsgrunder. För det första råder skydd för arbetslös som är arbetssökande (26 kap. 13 § SFB). För SGI-skydd föreligger två alternativa krav och vederbörande kan som alternativ 1 delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program och få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, eller som alternativ 2 stå till arbetsmarknadens förfogande. Med att stå till arbetsmarknadens förfogande avses en omedelbar anmälan hos Arbetsförmedlingen senast dagen efter anställningens upphörande (se HFD 2014:11). Det går alltså inte att ta ledigt mellan arbete respektive arbetssökande och fortsatt behålla sin SGI. Däremot är det möjligt att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen som arbetslös och därefter ta viss tids semester, dock högst två gånger och totalt 25 dagar per år (se försäkringskassans vägledning 2004:5 samt jfr rättsfallen HFD 2012:3 och RÅ 2003 ref 93). Denna skyddsgrund är således inte tillämplig på ditt fall. För det andra råder ett allmänt skydd i 3 månader i följd efter att en försäkrad avbryter sitt förvärvsarbete, förutsatt att den försäkrade är under 65 år (26 kap. 18 § SFB). För tillämplighet av detta undantag har i praxis konstaterats att det avbrutna arbetet ska vara ett sådant som kunnat ligga till grund för en SGI (se RÅ 2009 ref. 76). Att en visstidsanställning upphör torde berättiga till detta skydd även om det stod klart att just innevarande visstidsanställning skulle upphöra vid aktuell tid. Anledningen är att visstidsanställning som pågår vid bedömningen av SGI presumeras komma att förnyas vid dess utlöpande och därav kunna vara i tillräcklig tid för att berättiga en SGI, även om den enskilda visstidsanställningen i sig är kortare än 6 månader (se FÖD 1986:59). Förutsatt att det ej passerat mer än 3 månader från din anställnings avslutande tills att du anmälde dig hos arbetsförmedlingen ska du få behålla din SGI i enlighet med 26 kap. 18 § SFB. Det spelar ingen roll vad du mer konkret gjort under dessa tre månader, varvid försäkringskassans begäran ter sig något förunderligt. Sammanfattning Som huvudregel nollas ens SGI direkt då förvärvsinkomst inte längre has eftersom någon framtida inkomst då inte heller kan antas. I vissa undantagsfall kan ens SGI dock skyddas i viss övergångstid eller om vissa omständighetskrav uppfylls. I detta fall synes den enda skyddsmöjligheten vara det allmänna tremånadersskydd som följer vid avslutande av förvärvsarbete (se redogörelse ovan). Försäkringskassans agerande synes utifrån det redogjorda rättsläget vara förunderligt; möjligen föreligger någon avgörande omständighet som inte framgår av din fråga. Mitt råd till dig är att utifrån den information jag har givit efterfråga vad försäkringskassan avser med ditt krav. Därefter kan du återkomma med en fråga här på Lawline inkluderandes försäkringskassans motivering. Du är även välkommen att kontakta våra anställda jurister här. Hoppas du fick din fråga besvarad! Vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när arbetsgivaren vägrar betala ut sjuklön?

2019-04-25 i Sjuk
FRÅGA |Jag har problem med en arbetsgivare som vägrar betala ut sjuklön då jag är sjukskriven. Har kontaktat löneservice som gjort uträkningen men chefen vill inte signera så det blir utbetalt. Har kontaktat facket som inte är behjälplig. Vad har jag för möjligheter juridiskt för att driva saken vidare?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ProblemetArbetsgivare betalar inte ut sjuklön. Frågan gäller vilka möjligheter det finns att kräva utbetalning av sjuklönen.UtredningRegler om sjuklön finns i lag om sjuklön men kan även regleras i avtal. Dock kan arbetsgivaren inte avtala bort arbetstagarens rätt till sjuklön (2 § lag om sjuklön).Det finns ett antal kvalifikationsregler som ska vara uppfyllda för att du ska ha rätt till sjuklön: Sjukanmälan ska lämnas till arbetsgivaren och det ska göras så snart som möjligt (8 § lag om sjuklön). Efter sjukperioden ska den anställde lämna in en skriftlig sjukförsäkran i vilken det anges sjukdomens längd och omfattning. Anställningstiden ska vara längre än en månad. Då gäller din rätt till sjuklön från och med dag den första dagen av anställningstiden. Om ni avtalat om kortare anställningstid än en månad inträder rätt till sjuklön först efter 14 dagar (3 § första stycket lag om sjuklön). Sjukdomen medför att arbetsförmågan sätts ned och hindrar dig som arbetstagare att utföra ditt vanliga eller därmed jämförligt arbete (4 § första stycket första meningen lag om sjuklön). Du bör kunna styrka din sjukdom med hjälp av läkarintyg för att bli berättigad sjuklön. Om du är sjukskriven längre än 7 dagar kan arbetsgivaren kräva ett intyg från läkaren från dig (10 § första stycket lag om sjuklön). Om kvalifikationsreglerna är uppfyllda ska arbetsgivaren betala ut sjuklön dag 2-14 från det att du som anställd sjukanmälde dig (7 § första stycket lag om sjuklön). Sjuklönen ska i så fall uppgå till 80 % av lönen (6 § 2 punkten lag om sjuklön).Vad har jag för möjligheter juridiskt för att driva saken vidare? Som framgår av din fråga har du inte fått önskad hjälp av din fackförening. En anledning till detta kan vara att de anser att du inte har rätt till sjuklön. Fackföreningen kan annars hjälpa dig att förhandla med arbetsgivaren och eventuellt företräda dig i en rättegångsprocess. Ytterligare en anledningen till att fackföreningen inte vill hjälpa dig kan vara att de anser att det är svårt att vinna en sådan process. Då du inte får hjälp av din fackförening kan du vända dig till försäkringskassan. Till dem kan du anmäla ditt sjukdomstillstånd än en gång. Försäkringskassan har en sjuklönegaranti som innebär att de i vissa fall kan betala den sjuklön som arbetsgivaren vägrat. Om sjuklönegarantin beviljas av försäkringskassan kan de komma att kräva det utbetalda beloppet av arbetsgivare. Eventuellt kan försäkringskassan välja att även föra ärendet vidare till allmän domstol. Mer information om sjuklönegaranti kan du läsa om här.Slutsats Då din arbetsgivare vägrar att betala ut sjuklön kan detta bero på att denne inte anser att du inte kvalificerar till detta enligt ovan nämnda regler. Då kan du vända dig till försäkringskassan och där ansöka om att få sjuklön vid dem. Det kallas för sjuklönegaranti. Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Är avgångsvederlag att betrakta som sjukpenninggundande inkomst (SGI)?

2019-03-31 i Sjuk
FRÅGA |HejJag är arbetsbefriad fom 1/4 2019 men är enligt överenskommelsen anställd ytterligare 18 månader med full lön! Behöver jag anmäla mig till arbetsförmedlingen för att säkra min SGI eller kan jag vänta tills 18 månader har gått?Mvh
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du fått ett avgångsvederlag på 18 månader efter din anställnings upphörande och att du därför undrar när du behöver registrera dig som arbetssöökande på arbetsförmedlingen för att behålla din sjukpenninggrundade inkomst (SGI).Trots att avgångsvederlag räknas som lön för skatteverket och A-kassan, så ryms inte detta inom socialförsäkringens ramar. Du måste alltså omedelbart efter din anställnings upphörande registrera dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Det är också viktigt att du poängterar för dem att du har ett avgångsvederlag.Mina råd till dig:- Du måste registrera dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen omedelbart för att trygga din SGI. Vänta INTE 18 månader, med andra ord.- Lämna in uppgifter som till exempel en kopia på avtalet kring ditt avgångsvederlag och ett arbetsgivarintyg till din A-kassa för att ge dem underlag för att se hur många dagar efter anställningen som du erhåller ersättning.- Gå till Arbetsförmedlingens hemsida och din A-kassas hemsida för mer information.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline!Med vänlig hälsning

Hur räknas kalenderdagarna inom en sjukperiod för begäran av läkarintyg?

2019-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag gar en anställd som jobbar en dag i veckan.Förra veckan skulle hen jobba på torsdagen men sjukanmälde sig och den här veckan så sjukanmäler hon sig igen .Kan jag kräva läkarintyg från dag åtta även fast hen inte skulle ha jobbat fre-ons?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har som huvudregel rätt att kräva läkarintyg från och med åttonde kalenderdagen räknat från den första dagen i sjukperioden. Det är normalt dagen som arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren som är utgångspunkt för beräkning av den tidpunkt då arbetstagaren är skyldig att visa läkarintyg. Det innebär att du i ditt fall får kräva läkarintyg om den anställda är fortsatt sjuk och hindras från att jobba. Det är sjukdagarna dvs. kalenderdagarna man räknar utifrån, inte arbetsdagarna. Däremot blir det inte löneavdrag för andra dagar än arbetsdagar.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,