Kan man tillfälligt höja straffskalan för vapenbrott?

2021-05-19 i Påföljder
FRÅGA |Hej,och tack för mångra bra svar under åren.Jag har en principiell fråga på ett övergripande plan. Kan man enligt svensk lag höja eller sänka straffskalan för en begränsad tid eller begränsat geografiskt område? Vilket lagrum är det man i så fall utnyttjar?Jag tänker t ex på de vapenamnestier som gjorts under de senaste åren. Vilket lagrum gör sådana amnestier möjliga? Att något som i vanliga fall utgör ett allvarligt brott under en tidsperiod inte är det.Kan man därför göra detta även "åt andra hållet", dvs att man kraftigt höjer straffskalan för att komma åt en viss brottslighet under en tid? Dvs att man under en period frångår de normala proportionalitetsskalan till vilken de flesta påföljder står i relation till?Min tanke är om det skulle kunna gå att tillämpa straffhöjande åtgärder för att få bukt med gängkriminalitet? Brotten är oerhört svårutredda pga att få av förklarliga skäl törs vittna. KRAFTIGT höjda straff skulle möjligen förändra läget. Ett extremt exempel kanske, men om man hypotetiskt antog att det skulle ge livstids fängelse bara genom att inneha ett vapen, så tror jag att även de mest förhärdade kriminella i dessa områden nog skulle tänka en gång till innan de går ut med vapen på sig.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Ett införande av en vapenamnesti måste ske genom lagstiftning, se exempelvis lagen om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott. Då är det alltså lagrummen i just den lagen som är den rättsliga grunden för att kunna genomföra en vapenamnesti. Möjligheten att kunna lagstifta om en vapenamnesti tillkommer riksdagen och kan härledas ur dess lagstiftningskompetens som framgår av 1 kap. 4 § regeringsformen. På samma sätt som de är möjligt att införa tillfällig vapenamnesti så är det är möjligt att tillfälligt höja straffskalorna för vissa brott genom att man skapar en ny lag för det ändamålet. Som sagt tillkommer denna kompetens riksdagen eftersom det krävs uttrycklig lagstiftning för att straffa människor och exempelvis kan inte regeringen eller en myndighet höja straffskalorna. Att höja straffskalan för vapenbrott under en viss tid kan alltså vara möjligt om det finns politiskt stöd för en sådan åtgärd i riksdagen. Att höja straffskalan "kraftig" under en tidsperiod är också möjligt, dock kan en sådan lagändring kritiserats utifrån ett proportionalitets perspektiv. Att döma någon till livstid för vapeninnehav kan anses som orimligt med hänsyn till brottets allvarlighet, men det beror såklart på ens egna åsikter om saken. Om du är intresserad av frågor avseende bestraffningsideologier rekommenderar jag boken "Straffrättens påföljdslära" av Nils Jareborg och Josef Zila, där kan du läsa mer djupgående om exempelvis proportionalitet vid straff.Angående att ändra straffskalan för ett begränsat geografisk område kan detta bli problematisk utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Sverige har nämligen en skyldighet att följa europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) (2. kap. 19 § RF), och denna konventionen förbjuder all form av diskriminering på grund av ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt (protokoll nr 12 art 1 EKMR). Dessutom framgår också ett diskrimineringsförbud i regeringsformen (2 kap. 12 § regeringsformen). Att höja straffskalan för ett visst geografiskt område kan i praktiken leda till att vissa grupper drabbas hårdare än andra. Detta är viktigt för lagstiftaren att beakta om den vill genomföra en höjning av straffskalan i ett begränsat geografisk område då Sverige kan stämmas i Europadomstolen för brott mot EKMR om en sådan lag anses vara diskriminerande. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Är OnlyFans olagligt?

2021-05-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag undrar om onlyfans är olagligt och om de faller under "sexköpslagen"?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Inte sällan brukar plattformar som Onlyfans jämställas med organiserat sexköp. Skillnaden mellan OnlyFans och illegal prostitution är att det på OnlyFans säljs pornografiskt material, vilket inte kan jämställas med köp av sexuell tjänst i rättslig mening. Ännu en skillnad är att roller som ''hallickar'' försvinner i ledet mellan säljare och köpare, till skillnad från illegal prostitution. Utgångspunkten är att OnlyFans är lagligt och ej faller under sexköpslagen, men det finns människor som menar att denna typ av plattformar bör omfattas av sexköpslagen då det anses vara en ny form av prostitution. Som svar på din fråga är OnlyFans lagtligt och faller inte under sexköpslagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?

2021-05-13 i Påföljder
FRÅGA |Jag är vilkorligt frigiven för rån och har endast misshandel och narkotikabrott i mitt belastningsregister men är nu misstänkt för skadergörelse och olaga hot, vad kan de ge mig för påföljder?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Person som förstör eller skadar egendom, till nackdel för någon annans rätt till den egendomen döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). "Förstör" innebär att man på något sätt ändrar saken t.ex genom att ta isär den. För ansvar för skadegörelse krävs uppsåt, att man gjort det med avsikt, men inte att brottet skett förstörelselusta eller i skadesyfte.Även om fängelse ingår i straffbestämmelsen, bestäms påföljden normalt sätt till böter, detta genom praxis (NJA 2000 s. 432).Person som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § BrB).Vad gäller för digDomstolen mäter straffvärdet av gärningen genom kap. 29 BrB. Tar vi skadegörelse som exempel, är spannet någonstans upp till två år. Utöver straffvärden ska rätten vid straffmätningen, i skärpande riktning ta hänsyn till om de tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid bedömningen ska rätten särskilt beakta vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brottet samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade (29 kap. 4 § BrB).Om en person som är villkorligt frigiven begår nya brott under prövotiden kan den återstående strafftiden förklaras förverkad. Detta betyder att personen, förutom det straff som det nya brottet lett till (olaga hot samt skadegörelse), måste avtjäna även den återstående strafftiden för det brott som han eller hon blivit villkorligt frigiven från.För mig är det svårt att veta vad rätten kommer att döma (ifall du faktiskt blir dömd), men att du tidigare blivit dömd för brott samt att du är villkorligt frivigen är omständighet som talar för en skärpande riktning.Om du har fler frågor kan du höra av dig via info@lawline.seVänligen,

Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

2021-05-08 i Påföljder
FRÅGA |April förra året mådde jag väldigt dåligt och gjorde misstaget att begå stöld i en matbutik. Efter min anställningsintervju på skolan så bad dem om ett belastningsregister. Kommer dem se min dom på brevet som jag får hem, eller får de bara tillgång om jag begått de grövre brotten?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på registerutdrag i samband med erbjuden anställningDen som erbjuds anställning inom skolan ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret (2 kap. 31 § första stycket 1 skollagen). Utdraget ska vara högst ett år gammalt (2 kap. 31 § första stycket 2 skollagen).Begränsat registerutdragBelastningsregistret innehåller uppgifter om det brott som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat registerutdrag för vissa angivna ändamål, exempelvis för erbjuden anställning inom skolan (jfr 9 § lagen andra stycket 2 om belastningsregister). Ett begränsat utdrag innebär att utdraget endast ska innehålla uppgifter om domar där påföljd dömts ut för vissa angivna brott.Ett registerutdrag i samband med erbjuden tjänst inom skola ska endast innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje stycket förordning om belastningsregister).SlutsatsInför en erbjuden tjänst har man rätt att begära ut ett begränsat utdrag. Det innebär att utdraget enbart ska innehålla de begångna brott som jag ovan redogjort för. Precis som du anger, är det endast grövre brott som ska framgå på utdraget. Ditt begångna brott om stöld innefattas inte och kommer således inte att framgå på registerutdraget.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Fråga om straffmätningsvärde, "ungdomsrabatt" och påföljd vid brott

2021-05-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej det är så att min syster står åtalad för medhjälp till grov dataintrång och trolöshet mot huvudman. Hon misstänks ha sålt uppgifter från sin arbetsplats till en konkurrent. Min fråga är då, hon var 20 år när det skulle ha ägt rum och idag ska hon fylla snart 22 år. Om hon skulle bevisas skyldig och blir dömd kommer det att finnas någon straffrabatt eller gäller det bara om man är 21 fram till rättegångens beslut. Samt har hon aldrig varit dömd för något annat innan har det en påverkan av hur grovt straffet kan bli. Vad är det som kan förväntas som straff även om jag förstår att ni aldrig kan säga ngt exakt speciellt på den lilla informationen ni fick.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott och straff regleras bl.a. i brottsbalken (BrB).Aktuella brottsrubriceringar i fråganDen som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år (4 kap. 9c § första och andra stycket BrB). Den som begår brottet trolöshet mot huvudman döms till böter eller fängelse i högst två år (10 kap. 5 § BrB). Den som inte är att anse som gärningsman döms, om hen har förmått annat till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det (23 kap. 4 § BrB).Straffvärdet – utgångspunkten för påföljdsbestämningenDet finns både försvårande och förmildrande omständigheter som kan påverka straffvärdet. En försvårande omständighet är om den tilltalade har utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende (29 kap. 2 § p. 4 BrB), vilket kan vara en straffskärpande punkt. Förmildrande omständigheter kan exempelvis vara nödvärn (29 kap. 3 § p. 5 BrB). Det finns alltså möjlighet att gå under det lägsta straffet enligt brottets straffskala (29 kap. 3 § andra stycket BrB).Om den tilltalade döms för flera brott ska rätten som huvudregel döma för en gemensam påföljd (30 kap. 3 § BrB). En gemensam straffskala ska konstrueras (26 kap. 2 § BrB). Exempelvis kan fängelse användas som gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan följa på något av brotten.Vid straffmätningen ska rätten vidare beakta de s.k. billighetsskälen (29 kap. 5 § BrB), om det finns billighetsskäl kan rätten gå under straffskalan. Det finns även en s.k. "ungdomsrabatt" (29 kap. 7 § BrB). Om den dömde var under 21 år när brottet begicks ska ungdomen beaktas särskilt vid straffmätningen. Om din syster var 20 år när brottet ägde rum kommer hon alltså att få en viss "straffrabatt". Det är inte relevant hur gammal hon är vid tiden för rättegången.När straffmätningsvärdet är bestämt blir det aktuellt att se till påföljden (fängelse eller böter). Straffmätningsvärdet = straffvärdet – eventuella reduktioner (billighetsskäl, ungdom osv).Val av påföljdOm straffvärdet är på fängelsenivå (30 kap. 4 § BrB)Det finns en presumtion mot att välja fängelse som påföljd, alltså att fängelse inte ska utdömas. Det finns dock tre omständigheter som kan bryta denna presumtion: straffvärde, brottslighetens art (artvärde) och återfall. Om det framtagna straffmätningsvärdet (enligt ovan) är på ett år eller mer utgör det ett "riktmärke" för att bryta presumtionen, då kan alltså fängelsestraff bli aktuellt. Även om straffmätningsvärdet är fängelse under ett år kan presumtionen brytas om det handlar om ett artbrott, där en individuell bedömning göras i varje enskilt fall (omständigheterna är bestämmande).Om presumtionen inte bryts (men straffmätningsvärdet är på fängelsenivå) står valet för rätten mellan villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 7 § BrB, 30 kap. 9 § BrB). Valet görs framförallt utifrån en bedömning av återfallsrisk. Villkorlig dom förenas enligt huvudregeln med böter där antalet böter svarar mot straffvärdet (30 kap. 8 § BrB).Om presumtionen bryts gäller att påföljden blir fängelse alternativt villkorlig dom + samhällstjänst (om det föreligger "särskilda skäl", här krävs lämplighet och samtycke från den tilltalade).Särskild bestämmelse för personer mellan 18-21 årOm en person har begått brott efter hen har fyllt 18 men innan hen har fyllt 21, får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Rätten ska i första hand bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse (30 kap. 5 § BrB, 32 kap. 5 § BrB). Detta innebär att din syster enbart kan dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl. För att synnerliga skäl ska anses föreligga krävs att straffet hamnar på ca fyra år eller mer och att den tilltalade (1) saknar behov av psykiatrisk vård eller (2) endast har ett begränsat behov.Om straffmätningsvärdet är på bötesnivå gäller att påföljden blir böter eller överlämnande till vård (om det skulle vara aktuellt).Sammantaget kan din syster få "ungdomsrabatt" vid straffmätningen. Rätten får vidare bara döma henne till fängelse om det skulle föreligga synnerliga skäl för det (eftersom hon var 20 år vid gärningstillfället). Om fängelse skulle vara aktuellt (men synnerliga skäl ej föreligger) ska rätten istället döma henne till sluten ungdomsvård.

Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?

2021-05-15 i Påföljder
FRÅGA |Hej ! Jag ska på rättegång 20/4 anklagad för grovt olaga hot med kniv under påverkan av alkohol.Jag är nu i behandling för mitt missbruk på BASTA / Nykvarn.Vad för straff kan jag tänkas få? Ord mot Ord! Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffskalan är nio månader till fyra årStraffskalan för grovt olaga hot är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). Det är inte möjligt för mig att säga hur straffet i ett enskilt fall kommer bli, eftersom domstolen vid sin bedömning som görs med utgångspunkt i straffskalan nio månader till fyra år tar i beaktande såväl gärningens karaktär som personliga förhållanden. Omständigheter som påverkar bedömningen är sådant som sociala förhållanden, tidigare begångna brott och din ålder.Vård för missbruk kan i undantagsfall komma i frågaDet faktum att du har ett missbruk kan innebära att du som påföljd av brottet blir föremål för vård (31 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Eftersom olaga hot kan ge mer än ett års fängelse krävs emellertid särskilda skäl för att överlämnas till vård (31 § kap. 2 § andra stycket brottsbalken). Det är således inte så ofta förekommande att så sker i ett fall som detta.Diskutera med din offentliga försvarare. Om du inte har en, begär en nu!Om man är misstänkt för brott som ger minst sex månaders fängelse har man rätt att begära en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Om du inte har en offentlig försvarare för tillfället så rekommenderar jag starkt att du begär en. Vidare rekommenderar jag att du för fram dina frågeställningar till och diskuterar din situation med din offentliga försvarare eftersom hen är insatt i just det här fallet och därför även kan ge ett mer genomgående svar.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?

2021-05-11 i Påföljder
FRÅGA |Om man kör moped klass ett utan am kort, kan man då få en prick i registret?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör belastningsregister och regler om detta finns i lag (1998:20) om belastningsregister.Kan man få en "prick i registret" när man kör en moped klass 1 utan körkort?För att en uppgift ska föras in i belastningsregistret krävs det att den omfattas av någon av de punkter som finns i 3 § lagen om belastningsregister. Enligt regeln ska bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott registreras (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). För att få en prick i belastningsregistret måste man alltså ha fått en påföljd för brott. Frågan bli då om det är ett brott att köra en moped klass 1 utan körkort.Är det brottsligt att köra en moped klass 1 utan körkort?Den som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms för olovlig körning till böter (3 § 1 stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). För att dömas krävs vidare att man har haft uppsåt. Lite förenklat innebär uppsåt att gärningsmannen har haft någon form av avsikt eller insikt om den gärning man har utfört. Under förutsättning att man har haft uppsåt är det alltså ett brott att köra en moped klass 1 utan körkort.SammanfattningsvisAtt uppsåtligen köra en moped klass 1 utan körkort utgör brottet olovlig körning. Om man t.ex. döms för den olovliga körningen och därigenom får böter ska uppgift om detta tas in i belastningsregistret. Man kan alltså få en "prick i registret" när man kör en moped klass 1 utan körkort. Skulle man inte anses ansvarig för olovlig körning, t.ex. på grund av att man inte haft uppsåt och inte ådöms en påföljd kommer man däremot inte få en "prick i registret".Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Påföljd vid bidragsbrott

2021-05-08 i Påföljder
FRÅGA |Min syster har lämnat felaktiga uppgifter till försäkringskassan och fått ut 51000 i bidrag för vab som hon inte hade rätt till. Vad kan hon få för straff för det? Hon är tidigare ostraffad. Vi är jätteoroliga för att hon ska få fängelse.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har förstått det har din syster lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan och fått pengar som hon egentligen inte har rätt till och att du nu undrar vad hon kan få för straff. Inledningsvis kommer jag först att utreda om detta utgör ett brott för att sedan besvara vad påföljden eventuellt skulle kunna bli.Är detta ett brott?I och med att det rör sig om ersättning som beslutas av Försäkringskassan blir bidragsbrottslagen tillämplig (1 § bidragsbrottslagen). Enligt 2 § bidragsbrottslagen döms bland annat den som lämnar oriktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller med ett för högt belopp till bidragsbrott. Du nämnde att din syster har lämnat felaktiga uppgifter. Frågan blir då om detta har orsakat fara för en ekonomisk förmån betalas ut eller med ett för högt belopp.Med fara menas att det ska vara möjligt och sannolikt att ersättningen betalas ut felaktigt. Det krävs alltså inte att så faktiskt har skett. Då din syster har fått en utbetalning baserat på de oriktiga uppgifterna som hon lämnat har faran redan förverkligats. På så vis har hon objektivt sett begått bidragsbrott. För att dömas krävs dock också att man har begått gärningen med uppsåt, det vill säga med avsikt eller insikt. Utifrån informationen i din fråga går det inte att avgöra om din syster har lämnat uppgifterna avsiktligen eller haft insikt om att de var felaktiga. Det är därför svårt för mig att säga om hon haft uppsåt eller inte.Skulle det vara så att din syster inte har haft uppsåt kan hon fortfarande dömas. Den som av grov oaktsamhet begår samma gärning som i 2 § bidragsbrottslagen, döms nämligen för vårdslöst bidragsbrott (4 § bidragsbrottslagen). Grov oaktsamhet innebär att man är medvetet oaktsam, det vill säga har en misstanke om att uppgifterna är felaktiga. Det är dock återigen svårt att avgöra om din syster haft någon sådan misstanke eller inte.Eventuell påföljdVad påföljden kan bli beror på om gärningen utgör bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Bidragsbrott delas in i tre grader: ringa, normalgrad och grovt. I detta fall har 51 000 kr felaktigt betalats ut, vilket bör bedömas som brott av normalgraden. Påföljden för detta är fängelse i 14 dagar–2 år (2 § bidragsbrottslagen). Om det istället rör sig om vårdslöst bidragsbrott är påföljden böter eller fängelse i 14 dagar–1 år (4 § bidragsbrottslagen).Skulle det vara så att domstolen bedömer att brottet hamnar på fängelsenivå är det inte säkert att fängelse skulle väljas. I Sverige finns nämligen en presumtion mot fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Det innebär att domstolen i första hand ska välja en annan påföljd. Exempel på detta är villkorlig dom och skyddstillsyn. Åklagarmyndigheten har uttalat att normalpåföljden för bidragsbrott är villkorlig dom i förening med dagsböter. I och med att din syster är ostraffad sedan tidigare talar det för att hon skulle dömas till villkorlig dom förenat med dagsböter (30 kap. 7–8 §§ brottsbalken).SammanfattningDin syster kan ha gjort sig skyldig till bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott. Påföljden för detta skulle troligtvis bli böter eller villkorlig dom i förening med dagsböter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,