FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder01/12/2022

Räknas sanktionsavgift som ett straff enligt svensk och internationell rätt?

Hej, jag undrar om en sanktionsavgift som beslutas av en myndighet ses som ett straff? och om det finns det skillnader mellan RF, EKMR och EU-rätten avseende hur man definierar straff? Vilka bestämmelser bör i detta fall följa om de skiljer sig åt. Har EU vidare komptens inom just det området i sverige eller är det RF och EKMR som prioriteras?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!


Jag kommer att besvara dina frågor i den ordning som du har ställt dem på.


Kan en sanktionsavgift som beslutats av en myndighet räknas som ett straff?


En sanktionsavgift utgör inte ett straff enligt svensk straffrätt. Med straff menas endast böter och fängelse (jämför 1 kap. 3 § Brottsbalken (BrB)).


Definierar EKMR och EU-rätten straff på ett annat sätt än vad som anges i svensk straffrätt?


Hur EKMR och EU-rätten valt att definiera vad som utgör straff kan skilja sig åt från hur samma begrepp kommit till uttryck i medlemsstaterna. Detta har att göra med att medlemsstaterna tillföljd av respektive medlemskap är förpliktade att garantera sina medborgare en enhetlig rättssäkerhet och förutsebarhet inför lagen. Huruvida en sanktion ska klassificeras som ett straff blir därför enligt EKMR och EU:s mening en fråga om sanktionens inneboende egenskaper. En sanktionsavgift som är relaterat till ett värde utgör normalt sett en sådan sanktion som både EKMR (Europadomstolen) och EU (EU-domstolen) erkänner som ett straff (se till exempel NJA 2013 s. 502)


Vilka bestämmelser ska följas om svensk rätt skiljer sig åt från vad som stadgas i internationell rätt?


Brottsbalken är en svensk lag. EKMR och EU-rätt är rättsligt sett överordnad svensk lag (se särskilt 2 kap. 19 § Regeringsformen samt den EU-rättsliga företrädesprincipen följt av EU-domstolens dom Flaminio Costa mot E.N.E.L.). I betydelsen av straff i sammanhanget av utdömande av sanktionsavgift är det därför den internationella tolkningen som får företräde framför den svenska straffrättsliga definitionen. Detta får förstås betydelse för den enskilde som påläggs sanktionsavgift då denne inte får straffas två gånger för samma gärning (se  till exempel NJA 2013 s. 1076).


Mellan EKMR och EU-rätten bör bedömningen av om sanktionsavgift utgör straff inte skilja sig åt i någon nämnvärd utsträckning. Det följer naturligt av att de grundläggande mänskliga rättigheterna som aktualiseras i den aktuella frågan är utformade på ett liknande sätt (se artikel 47 och 50 i EU:s rättighetsstadga samt artikel 6 och artikel 4 i tilläggsprotokoll sju till EKMR).


Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!


Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo