Regler gällande p-skiva

2021-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Om jag ska parkera med p-skiva för 1 timmes fri parkering och om jag anländer 12:05, då ställer jag p-skivan på 12:30 och får då parkera till 13:30. Men om jag istället kommer 11:59, då ställer jag p-skivan på 12:00 och får parkera tills 13:00.Betyder detta exemplet ovan att jag får 30 min extra parkering (1 1/2 timme) om jag anländer 12:05 jämfört med 11:59 då jag bara får 1 timme eller får man ändå böter då man teoretiskt sätt egentligen står 1 1/2 men ändå följer reglerna?Tack på förhand!
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller parkering där man ska använda p-skiva så ställer man den på närmast följande halvtimme. Som du säger innebär det att om man kommer 12:05 så ställer man den på 12:30 och det innebär att du får stå där i nästan 1,5 h och kommer man 11:59 ställer man den på 12:00.Så ja: du får nästan 30 min extra parkeringstid om du kommer strax efter hel eller halv, då samma regel gäller om du kommer 12:31 och då ska ställa den på 13:00.Om du följer den regeln kommer du inte att få böter eftersom du följer reglerna då de uttryckligen instruerar alla som använder p-skiva att sätta den på närmast följande halvtimme. Däremot riskerar du böter om du ställer den på 12:30 men kommer innan 12:00.SammanfattningMan får en extra halvtimmes parkeringstid om man kommer strax över ett halvtimmesslag jämfört med om man kommer precis innan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffpåföljden för miljöbrott och vem anmäler man sådant brott till?

2021-05-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Vad kan straffpåföljden bli om man inte kopplar in tex dränering från dusch/handfat till avloppet? Alltså att man istället bara gör ett hål rakt ner i golvet så allt man spolar ner i handfatet/duschen hamnar rakt ner i marken?och vem bör man kontakta om man känner till en person som har gjort detta.Är ju inte direkt jättesnällt mot miljön...
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De straffpåföljder som kan bli aktuella för miljöbrott anges i 29 kap 1 § Miljöbalken, MB. För den som har eget vatten och avlopp krävs att den följer de regler som finns i miljöbalken för att värna om natur, djur, liv och hälsa. Om VA-systemet inte uppfyller de kraven kan kommunen förbjuda personen att använda sitt VA-system och förena förbudet med vite (straffavgift). För att det ska vara ett miljöbrott krävs att personen med uppsåt (vilja/avsikt) eller oaktsamhet gör något av de punkter som anges i 29 kap 1 § MB. Tex. orsakar att det släpps ut ett ämne i vatten, luft eller mark, som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening eller någon annan betydande olägenhet i miljön. Om denna förorening är mindre betydande är det inte miljöbrott. Se första punkten i 29 kap 1 § MB.Du skulle kunna kontakta kommunen, den nämnd i kommunen som tar hand om miljöfrågor (miljönämnd). De är dom som utövar tillsyn och eventuellt meddelar förbud etc. Annars kan du alltid anmäla till Polisen om du misstänker ett miljöbrott. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Utdrag ur belastningsregister - LSS boende

2021-05-23 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har sökt jobb som vikarie på ett boende för män och kvinnor med funktionsnedsättningar som drivs av humana,dom begärde ett utdrag ur belastningsregisteret och jag dömdes för rattfyllkeri 2013 och fick på egen begäran kontraktsvård i 6 månader,,är efter det inte dömd ,finns det någon risk att jag inte får någon anställning? mvh
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Kontraktsvård innebär att man har tilldelats påföljden skyddstillsyn med föreskrift om en särskilt anpassad behandlingsplan. Uppgift om skyddstillsyn gallras i regel ur belastningsregistret 10 år efter domen har meddelats (Lag om belastningsregister 17 §, fjärde punkten). Därmed finns din uppgift om brottet rattfylleri och straffet skyddstillsyn kvar i belastningsregistret. Inom vissa yrken är det vanligt att begära ut utdrag ur en kommande anställds belastningsregister. En sådan kontroll utförs av olika anledningar, exempelvis för att se till så att arbetsplatsen är trygg och säker. Det allra vanligaste är att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregister för arbetssökande när det rör sig om arbete med barn och ungdomar. Jag tolkar din fråga som att du ska arbeta med vuxna personer på ett LSS boende. När det gäller verksamheter för personer som är 18 år och äldre, så har inte arbetsgivaren en lagstadgad rättighet att själva begära ut ett utdrag. Det finns däremot en möjlighet för arbetsgivaren att be dig, som arbetssökande, att själva begära ett registerutdrag hos Polisen och sedan visa det för arbetsgivaren. Det uppskattas ofta av arbetsgivaren att man gör detta, om dem ber om det, men du som arbetssökande har ingen skyldighet att visa upp ditt brottsregister. Hur tungt informationen ur ett belastningsregister väger för en arbetsgivare varierar. I regel beror det på arten och omfattningen av brottet man har blivit dömd för. I regel anses brott mot person, som mord, misshandel och våldtäkt vara värre än trafikbrott. Det är svårt att säga hur tungt din uppgift om rattfylleri väger för arbetsgivaren ifråga. Vad du fick behandling för, samt om du är frisk idag kan även spela roll. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad blir påföljden om ett vapen med vapenlicens blir stulet och det inte förvarats lagenligt?

2021-05-21 i Påföljder
FRÅGA |Vad blir påföljden om ett vapen med vapenlicens blir stulet och det inte förvarats lagenligt?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om vapen och hur dem ska förvaras finns i vapenlagen. Jag kommer förklara vilka regler som är aktuella för din fråga, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.Hur ska ett vapen förvaras?Den som äger ett skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om detta och hålla. Detta under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den (5 kap. 1 § vapenlagen). Ett skjutvapen ska även när det inte används förvaras i säkerhetsskåp eller något annat förvaringsutrymme som är lika säkert (5 kap. 2 stycket vapenlagen). Detta betyder att den som äger ett skjutvapen ska förvara detta på en säker plats när vapnet inte används, såsom exempelvis i ett säkerhetsskåp/vapenskåp, så att ingen annan kan få tag i vapnet.Vad är påföljden om ett vapen inte förvarats korrektDen som inte förvarat ett vapen enligt vapenlagen, alltså i ett säkerhetsskåp/vapenskåp och någon annan får tag i vapnet, så har personen i fråga begått ett brott mot vapenlagen. För detta kan böter eller fängelse i högst 6 månader utdömas (9 kap. 2 § 1 stycket punkt C. vapenlagen). Här är det värt att nämna att det går att bli dömd för detta brott både om det sker med uppsåt, alltså med avsikt att förvara vapnet på en osäker plats, eller om det sker av oaktsamhet.Vad händer om ett vapen inte förvarats korrekt och även blir stulet?Om ett vapen inte förvarats enligt ovan nämnd bestämmelse, alltså säkert i ett säkerhetsskåp/vapenskåp och genom detta varit föremål för brott så kan vapnet komma att förklaras förverkat (9 kap. 5 § vapenlagen). Det betyder att vapnet kommer att anses vara förlorat genom personens egen brottslighet, genom att inte ha förvarat vapnet korrekt.Dessutom, kan det vapentillstånd som ägaren till vapnet innehar att återkallas, om ägarens anses vara olämplig att inneha sådant vapen (6 kap. 1 § 1 stycket punkten A. vapenlagen). Om en person har begått ett brott, såsom att inte förvara vapnet så säkert som lagen kräver och i och med detta varit föremål för stöld, så är det stor sannolikhet att detta ses som att ägaren är olämplig och tillståndet kommer då återkallas. Vapentillstånd ska även återkallas om det är så att domstol förklarar att ett vapen har förverkats (9 kap. 5 § vapenlagen).SammanfattningEtt skjutvapen och dess ammunition ska när detta inte används försvaras på ett så säkert ställa så ingen annan kan komma åt vapnet eller ammunitionen, och detta ska då göras i ett säkerhetsskåp/vapenskåp. Om ett vapen inte förvaras på detta sätt, är det ett brott mot vapenlagen oavsett om det skett avsiktligt eller av oaktsamhet. Personen i fråga kan då dömas till antingen böter eller fängelse i högst 6 månader. Om detta brott mot vapenlagen också lett till stöld av vapnet, kommer med stor sannolikhet det vapentillstånd som ägaren har att återkallas, och vapnet kan också förklaras förverkat. Jag hoppas att detta besvarar din fråga! Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss här, på LawlineVänligen,

Pandemilagen och hyra stuga som rymmer många

2021-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Kan man bötfällas enligt den tillfälliga pandemilagen om man hyr en stuga där man ska vara fler än 8 personer?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör den s.k. pandemilagen och jag kommer svara på frågan utifrån vad som står i lagen.Lagens syfteVad lagen syftar till är enkelt sagt att förhindra människor att samlas i större grupper och då sprida Covid-19. Lagen omfattar allt från allmänna sammankomster till privata personers samlande i viss storlek.Hyra av stugaDu skriver och frågar om man kan bötfällas om man hyr en stuga där man kan vara fler än 8 personer och nej det kan man inte. Säg att ni är tre personer där, så kommer ingen av er att bötfällas. Att hyra en stuga eller hus exempelvis är inte vad man bötfälls för. Man bötfälls för antalet personer.Vad som är viktigt är alltså att ni håller er till det accepterade antalet personer som råder när du/ni är i stugan. Är det vid tillfället bara ok med fyra personer och ni är åtta så kan ni bötfällas.SammanfattningDet viktiga är hur många personer man faktiskt är inte om stugan rymmer många.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

2021-05-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej, Jag dömdes år 2016 till försök till rån samt år 2018 till ringa narkotikabrott vilket resulterade i böter. Det har idag gått 5 år sedan jag dömdes till försök till rån. Jag undrar om försök till rån kommer att finnas kvar om jag ansöker utdrag ur belastningsregistret i och med att jag dömdes till narkotika brott dagsböter innan det tidigare brottet löpte ut.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter gallras från belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.När gallras uppgifter ur belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Exempelvis gallras uppgifter om fängelsestraff tio år efter frigivningen och uppgifter om böter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § första stycket första respektive nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Observera dock att det i händelse av nya anteckningar i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras innebär att ingen av uppgifterna ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter.Vad gäller i ditt fall?När uppgifter gallras ur ditt belastningsregister beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Har du, till exempel, dömts till ett fängelsestraff så kommer det att gallras tio år efter det att du har frigivits. Skulle du ha dömts till penningböter innan uppgiften om fängelsestraffet har hunnit gallras ur belastningsregistret så kommer detta inte att påverka när uppgiften om fängelsestraffet kommer att bortgallras. Denna uppgift kommer fortfarande att gallras bort tio år efter frigivningen. Skulle du istället ha dömts till böter så kommer denna uppgift att gallras fem år efter domen något som inte kommer att påverkas av därpå följande penningbötesstraff. Detta skulle betyda att ett bötesstraff från 2016, under sådana förhållanden, skulle gallras under 2021.Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida.Vänligen,

Straffansvar för en 14-åring

2021-05-22 i Påföljder
FRÅGA |Vad händer om jag nästan träffar någon med en airsoft pistol som en 14 åring vad är konsekvenserna
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om straffbarheten för en 14 åring, vilket aktualiserar brottsbalken.För att något ska vara straffbart krävs att det till en början är straffbelagt, vilket innebär att man innan man kan avgöra konsekvenser måste utreda om handlingen är brottslig. Vad gäller den situationen du beskriver har ingen blivit skadad, vilket utesluter ett fullbordat brott. Förutsatt att det förelåg risk för skada och att handlingen är täckt av uppsåt kan situationen föranleda straffansvar för försöksbrott, ex. försök till misshandel som inte är ringa (3 kap. 11 § brottsbalken).Viktigt i den här situationen är dock att även om handlingen bedöms som brottslig så får inte personer som inte fyllt 15 dömas till påföljd, vilket innebär att konsekvensen för ett brott utfört av en 14-åring blir att denne inte kan ställas till ansvar för det (1 kap. 6 § brottsbalken).Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Konkurrensfrågor inom straffrätten

2021-05-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag vet att trafikbrott kan dömas ut enligt regler om konkurrens, eller i annat fall konsumtion. Jag letar dock lagstöd för dessa, och det enda jag hittills funnit är 14:14 Trafikförordningen som säger att "ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott". Således förstår jag att trafikförseelserna i Trafikförordningen är subsidiära till BrB och TBL, men hur förhåller sig till exempel brottsbalksbrotten och trafikbrotten sig till varandra? Om någon gjort sig skyldig till ett "grovt" brottsbalksbrott, konsumerar då det ett brott av normalgraden enligt trafikbrottslagen? Eller döms de ut i konkurrens med varandra? Hoppas kunna få hjälp att reda ut detta! Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är långt ifrån okomplicerad och precis som du är inne på saknas ofta stöd direkt i lagtexten. Man får därför ofta se till praxis, som dock kan vara bristfällig (anledningen till detta återkommer vi till). Dessutom får man använda sig av uttalanden i förarbeten och om inte det heller finns så får man se till doktrin. I mitt svar kommer jag därför hänvisa främst till "Kriminalrättens grunder" (2:a upplagan. Asp, Ulväng & Jareborg) ("KG"). Därutöver kan jag, om du vill läsa om hur specifika brott förhåller sig till varandra, rekommendera att läsa kommentarerna till brottsbalken som skrivits av Johansson, Trost, Träskman, Wennber, Wersäll, Bäcklund.Trots att området är komplicerat ska jag göra mitt yttersta för att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt lyfta fram det viktigaste. I början ska jag försöka förklara de olika typerna av konkurrensproblem för att sedan gå in på anledningen till varför konkurrensproblemen är svåra att lösa. Avslutningsvis ges en överblick över hur man kan lösa konkurrensproblem för att sedan sammanfatta svaret.Olika typer av konkurrensDet finns tre olika konkurrensproblem: Likartad konkurrens, olikartad konkurrens och medbestraffade gärningar. Likartad konkurrens handlar om huruvida tio slag mot samma person ska anses som tio eller ett fall av misshandel, respektive om ett slag mot tio personer ska anses som tio eller ett fall av misshandel. För att lösa problem med likartad konkurrens kan man se till hur många målsäganden som finns. I exemplet ovan blir alltså tio slag mot en person = en misshandel, medan ett slag mot tio personer = tio fall av misshandel. I vissa fall måste man dock se till tid och rum: exempelvis blir spelandet av hög musik mitt i natten i ett bostadsområde endast ett brott. Eftersom din fråga främst inriktar sig mot olikartad konkurrens och medbestraffade gärningar lämnar jag frågan om likartad konkurrens härvid. Olikartad konkurrens handlar om huruvida gärningsmannen, genom en och samma gärning, begått ett eller flera brott. Ett exempel är att A förvarar en möbel åt B. När B vill hämta ut möbeln har A förstört denna. Har A då begått skadegörelse och förskingring eller båda brotten? Utgångspunkten vid olikartad konkurrens är att gärningsmannen anses ha begått flera brott, men det förekommer många undantag (s. 466 f. KG). Medbestraffade gärningar handlar om huruvida gärningsmannen, om man anser att flera brott har begåtts, också ska dömas för flera brott eller om något/några av brotten ska konsumeras. Varför uppstår konkurrensproblem?Precis som du har uppmärksammat finns det ibland tydliga s.k. "subsidiaritetsklausuler" i lagtexten där det klart framgår att vissa brott konsumeras av andra brott. I de allra flesta fallen finns dock inte detta. Domstolen är inte heller skyldig att uttryckligen ange hur många brott som gärningsmannen döms för vilket gör att praxis inte alltid ger önskad vägledning. Lagstiftaren å sin sida väljer i många fall att överlåta frågan på domstolen och ger därför inte heller någon tydlig vägledning i förarbetena. Risken för ojämn rättstillämpning blir därför, tyvärr, ganska stor (s. 463 KG). Lösa konkurrensproblemVi kan här ytterligare dela in konkurrensproblemen i "subordination"- och "interferens"-fall. Vid subordination omfattas brott A alltid av brott B, men brott B omfattar inte alltid brott A. Ett tydligt exempel är att misshandel av normalgraden alltid omfattas av grov misshandel men inte vice versa. I sådana fall är huvudregeln att endast det mer specifika straffbudet (dvs. grov misshandel) är tillämplig (detta kallas för principen om lex specialis). Vid interferensfallen finns det ett visst överlappande område, men även fall som endast omfattar brott A respektive endast brott B. Ett exempel här är misshandel och våld mot tjänsteman. Vid interferensfallen är huvudregeln att båda brotten är tillämpliga, men det förekommer såklart flertalet undantag. Undantagen kan exempelvis vara att båda straffbuden är ämnade att skydda samma sak, eller att det ena brottet utgör en omständighet som gör att det andra brottet är att anse som grovt. För exempel på olika fall där brott konsumerar andra brott, se s. 487 KG. Jag vill även avslutningsvis nämna att det inte spelar någon roll huruvida straffbuden återfinns i BrB eller i speciallagstiftning (ex. TBL). SammanfattningSom du säkert redan har lagt märke till är konkurrensproblematiken ett komplicerat område. Området kompliceras ytterligare av att varken lagstiftare eller domstol i många fall väljer att inte ge tydlig vägledning. Det finns vissa huvudregler och utgångspunkter som kan ge en fingervisning, men det krävs ofta att man går in och ser på den specifika situationen genom att leta i förarbeten och doktrin. Jag hoppas trots allt att du fått en djupare förståelse och, om du är intresserad av att veta mer, kan läsa KG (kapitel 7). Du är också självfallet välkommen att kontakta oss fler gånger om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,