FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/11/2022

När gallras uppgifter om strafföreläggande från belastningsregistret?

Hej ! Jag har en fråga angående gallringsreglerna av uppgifter om strafföreläggande. Jag vet redan att uppgiften gallras 5 år efter godkännande då den har vunnit laga kraft, men om personen i fråga fick posten om strafföreläggande den 20 november 2017 och betalade dagsböterna den 29 november. När gallars uppgiften ur belastningsregistret då? är det vid 20 nov 2022 eller vid 29 nov 2022?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om strafföreläggande gallras ur belastningsregistret. Bestämmelser om strafföreläggande finns i rättegångsbalken (1942:740) och bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Vad är ett strafföreläggande?

Ett strafföreläggande kan liknas vid en typ av böter som kan föreläggas en person som är misstänkt för brott av en åklagare (48 kap. 1-2 §§ rättegångsbalken (1942:740)). Genom att godkänna ett strafföreläggande erkänner den misstänkte den brottsliga gärningen och godtar det förelagda straffet (48 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)). Åklagaren väcker därmed inte åtal och när strafföreläggandet har godkänts gäller det som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 1 & 3 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740)). 

Observera att ett strafföreläggande bara kan bli aktuellt vid mindre allvarliga brott. De kan härvid utfärdas endast för brott som har penningböter eller villkorlig dom i straffskalan (48 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)).  

När gallras uppgifter om strafföreläggande ur belastningsregistret? 

Belastningsregistret innehåller uppgifter om bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, dvs. tas bort, efter hand. Gallringstiderna är tio, fem eller tre år och när uppgifter gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Exempelvis gallras uppgifter om böter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § första stycket nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera alltså att uppgifter om böter gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggandet (förutsatt att de har förelagts genom ett sådant). Ett strafföreläggande godkänns antingen genom att den misstänkte skriver under och till behörig mottagare lämnar en förklaring, att han eller hon erkänner gärningen och godtar det straff och den särskilda rättsverkan samt det enskilda anspråk som tagits upp i föreläggandet (48 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)). Ett strafföreläggande kan därutöver, givet vissa omständigheter, godkännas genom att den misstänkte betalar hela bötesbeloppet till den myndighet som regeringen bestämmer (48 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)). Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida här (se särskilt informationen under rubrikerna "Hur svarar jag på strafföreläggandet?" och "Hur länge finns uppgiften om strafföreläggande med i belastningsregistret?").

Vad gäller i ditt fall? 

När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Har du, som i det aktuella fallet, dömts till ett bötesstraff (som förelagts genom ett strafföreläggande) så kommer det att gallras fem år efter det att du har godkänt strafföreläggandet. Vilket datum uppgifterna kommer att gallras ur belastningsregistret beror således på när du har godkänt det aktuella strafföreläggandet (vilket, som har redogjorts för ovan, i vissa fall kan ske genom betalning).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida.  

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo